10002.htm

CÍMSZÓ: Abarjámin

SZÓCIKK: Abarjánim (h.). Hitszegők, olyan zsidók, akik a vallás törvényein, a rabbinikus törvényszék (l. Bész-din) ítéletein és döntvényein túlteszik magukat. A hitközségi alapszabályok semmibevevése szintén az A. közé való sorozást vonja maga után. Régebben egyházi átokkal és kiközösítéssel büntették a hitszegőket, úgy hogy nem vehettek részt a közös istentiszteleteken sem. Ezt a súlyos büntetést az Engesztelő Ünnepen, jom kippurkor, felfüggesztették, de az ünnep elmúltával automatikusan megint életbelépett. A kiátkozás és kiközösítés ma már csak a chásszidikus irányú hitközségekben fordul elő, ott is elvétve csupán, a modern hitközségek nem élnek ezzel a fegyverrel. A jom kippuri istentisztelet mindazonáltal még ma is ezzel a mondattal kezdődik: «A menybéli törvényszék nevében, a földön ítélkező bíróság nevében megengedjük, hogy együtt imádkozhassunk a hitszegőkkel». Ez a formula ősrégi keletű, de Európában legelőször a XIII. század irodalmi emlékei említik. Ugyanakkor, vagy csak kevéssel ezután honosulhatott meg Magyarországon is. A. a héber nyelvhasználatban «átlépők»-et jelent és ezért sokan a marannoszokra alkalmazták. A szónak ez az értelmezése azonban hibás, mert a marannoszokat anuszim szóval fejezi ki a héber nyelv, ami kényszerítetteket jelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2. címszó a lexikon => 1. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10002.htm

CÍMSZÓ: Abarjámin

SZÓCIKK: Abarjánim h. . Hitszegők, olyan zsidók, akik a vallás törvényein, a rabbinikus törvényszék l. Bész-din ítéletein és döntvényein túlteszik magukat. A hitközségi alapszabályok semmibevevése szintén az A. közé való sorozást vonja maga után. Régebben egyházi átokkal és kiközösítéssel büntették a hitszegőket, úgy hogy nem vehettek részt a közös istentiszteleteken sem. Ezt a súlyos büntetést az Engesztelő Ünnepen, jom kippurkor, felfüggesztették, de az ünnep elmúltával automatikusan megint életbelépett. A kiátkozás és kiközösítés ma már csak a chásszidikus irányú hitközségekben fordul elő, ott is elvétve csupán, a modern hitközségek nem élnek ezzel a fegyverrel. A jom kippuri istentisztelet mindazonáltal még ma is ezzel a mondattal kezdődik: A menybéli törvényszék nevében, a földön ítélkező bíróság nevében megengedjük, hogy együtt imádkozhassunk a hitszegőkkel . Ez a formula ősrégi keletű, de Európában legelőször a XIII. század irodalmi emlékei említik. Ugyanakkor, vagy csak kevéssel ezután honosulhatott meg Magyarországon is. A. a héber nyelvhasználatban átlépők -et jelent és ezért sokan a marannoszokra alkalmazták. A szónak ez az értelmezése azonban hibás, mert a marannoszokat anuszim szóval fejezi ki a héber nyelv, ami kényszerítetteket jelent.

10002.ht

CÍMSZÓ Abarjámi

SZÓCIKK Abarjáni h Hitszegők olya zsidók aki vallá törvényein rabbiniku törvényszé l Bész-di ítéletei é döntvényei túlteszi magukat hitközség alapszabályo semmibevevés szinté a A köz val sorozás vonj mag után Régebbe egyház átokka é kiközösítésse büntetté hitszegőket úg hog ne vehette rész közö istentiszteleteke sem Ez súlyo büntetés a Engesztel Ünnepen jo kippurkor felfüggesztették d a ünne elmúltáva automatikusa megin életbelépett kiátkozá é kiközösíté m má csa chásszidiku irány hitközségekbe fordu elő ot i elvétv csupán moder hitközsége ne élne ezze fegyverrel jo kippur istentisztele mindazonálta mé m i ezze mondatta kezdődik menybél törvényszé nevében földö ítélkez bírósá nevébe megengedjük hog együt imádkozhassun hitszegőkke E formul ősrég keletű d Európába legelőszö XIII száza irodalm emléke említik Ugyanakkor vag csa kevésse ezutá honosulhatot me Magyarországo is A hébe nyelvhasználatba átlépő -e jelen é ezér soka marannoszokr alkalmazták szóna e a értelmezés azonba hibás mer marannoszoka anuszi szóva fejez k hébe nyelv am kényszerítetteke jelent

10002.h

CÍMSZ Abarjám

SZÓCIK Abarján Hitszegő oly zsidó ak vall törvényei rabbinik törvénysz Bész-d ítélete döntvénye túltesz maguka hitközsé alapszabály semmibevevé szint kö va sorozá von ma utá Régebb egyhá átokk kiközösítéss büntett hitszegőke ú ho n vehett rés köz istentiszteletek se E súly bünteté Engeszte Ünnepe j kippurko felfüggesztetté ünn elmúltáv automatikus megi életbelépet kiátkoz kiközösít m cs chásszidik irán hitközségekb ford el o elvét csupá mode hitközség n éln ezz fegyverre j kippu istentisztel mindazonált m ezz mondatt kezdődi menybé törvénysz nevébe föld ítélke bírós nevéb megengedjü ho együ imádkozhassu hitszegőkk formu ősré kelet Európáb legelősz XII száz irodal emlék említi Ugyanakko va cs kevéss ezut honosulhato m Magyarország i héb nyelvhasználatb átlép - jele ezé sok marannoszok alkalmaztá szón értelmezé azonb hibá me marannoszok anusz szóv feje héb nyel a kényszerítettek jelen

10002.

CÍMS Abarjá

SZÓCI Abarjá Hitszeg ol zsid a val törvénye rabbini törvénys Bész- ítélet döntvény túltes maguk hitközs alapszabál semmibevev szin k v soroz vo m ut Régeb egyh átok kiközösítés büntet hitszegők h vehet ré kö istentisztelete s súl büntet Engeszt Ünnep kippurk felfüggesztett ün elmúltá automatiku meg életbelépe kiátko kiközösí c chásszidi irá hitközségek for e elvé csup mod hitközsé él ez fegyverr kipp istentiszte mindazonál ez mondat kezdőd menyb törvénys nevéb föl ítélk bíró nevé megengedj h egy imádkozhass hitszegők form ősr kele Európá legelős XI szá iroda emlé említ Ugyanakk v c kevés ezu honosulhat Magyarorszá hé nyelvhasználat átlé jel ez so marannoszo alkalmazt szó értelmez azon hib m marannoszo anus szó fej hé nye kényszerítette jele

10002

CÍM Abarj

SZÓC Abarj Hitsze o zsi va törvény rabbin törvény Bész ítéle döntvén túlte magu hitköz alapszabá semmibeve szi soro v u Rége egy áto kiközösíté bünte hitszegő vehe r k istentisztelet sú bünte Engesz Ünne kippur felfüggesztet ü elmúlt automatik me életbelép kiátk kiközös chásszid ir hitközsége fo elv csu mo hitközs é e fegyver kip istentiszt mindazoná e monda kezdő meny törvény nevé fö ítél bír nev megenged eg imádkozhas hitszegő for ős kel Európ legelő X sz irod eml emlí Ugyanak kevé ez honosulha Magyarorsz h nyelvhasznála átl je e s marannosz alkalmaz sz értelme azo hi marannosz anu sz fe h ny kényszerített jel

1000

CÍ Abar

SZÓ Abar Hitsz zs v törvén rabbi törvén Bés ítél döntvé túlt mag hitkö alapszab semmibev sz sor Rég eg át kiközösít bünt hitszeg veh istentisztele s bünt Enges Ünn kippu felfüggeszte elmúl automati m életbelé kiát kiközö chásszi i hitközség f el cs m hitköz fegyve ki istentisz mindazon mond kezd men törvén nev f íté bí ne megenge e imádkozha hitszeg fo ő ke Euró legel s iro em eml Ugyana kev e honosulh Magyarors nyelvhasznál át j marannos alkalma s értelm az h marannos an s f n kényszerítet je