10003.htm

CÍMSZÓ: Abaujszántó

SZÓCIKK: "Abaujszántó, nagyk. Abauj vm, 4816 lak. Zsidók A.-n először a XVIII. sz. negyvenes éveiben telepedtek le a Bettenheim-féle birtokon. 1765-ben már hitközséget alkottak, volt templomuk, Talmud-iskolájuk és temetőjük. Első ismert rabbijuk R. Cevi Hirs Lőw Halévi volt, aki 1772. alapította a Chevra Kadisát és a hitközséget újra szervezte. 1787. II. József iskolarendelete folytán megnyílt a zsidó iskola. Az iskola vezetője a rabbi volt, aki azelőtt Aszódon és Bodrogkeresztúron működött. Torzsalkodás folytán a rabbi a szomszédos Vilmányba került, ahol 1797. megh. Homiliáinak és talmudi novelláinak egy része Erec Cevi cím alatt jelent meg Munkácson 1887. Az iskola ezután is virágzott és Kazinczy Ferenc, aki mint tanfelügyelő egy izben meglátogatta,a legnagyobb dicsérettel emlékezett meg róla hivatalos jelentésében. A hitközség 1801. a nagymartom rabbit, Jeremiást, az osvicini Isaak Eizik fiát hívta meg. Ez kiváló talmudtudós volt, a Modoó veonész c. munka szerzője (Zolkiew 1798). Őt követte 1807. Joab, aki azelőtt Németkeresztúrban és Húnfalván működött. Apja könyvét adta ki toldalékokkal Modoó Zutto címmel (Zolkiew 1806). Munkái: Chen Tóv, kommentár a kódexekhez (kiadta veje, Fränkel Isaak és Zeved Tov c. toldalékokkal látta el, Zolkiew 1806), Imre Nóam, responsumok (Munkács 1885), Imre Joab. homiliák (Lemberg 1893). Megh. 1810. Utódja veje lett, akit később Nagykárolyba hívtak meg. 1830-ban Lőw Eleázár (l. o.) a Semen Rokeach szerzője került Liptószentmiklósról A.-ra. A zsidók lélekszáma 1820-ban 1100, 1850.pedig 2900 volt. Lőw, aki nagy jesivát tartott fenn, 1836. halt meg. Őt fiának veje: Lőw Benjámin (l. o.) a Saáré Tóra szerzője követte, majd Lipschütz Izsák Nátán került a rabbiszékbe, ki azelőtt Hegyalja-Mádon működött. 1869-ben, mint az orthodoxok képviselője, tiltakozott a bécsi kormánynál a rabbiképző intézet felállítása ellen; 1873. megh. 1830-40 között Horovitz Feivel rabbihelyettes látta el a lelkészi funkciókat, később paksi, majd pápai rabbi lett. A XIX. sz. közepe táján a falusi zsidóság a városokba tódult, ennek tudható be az A.-i hitközség kisebbedése is. 1856-ban új elemi iskolát nyitottak, 1858. újjászervezték, 1888. azonban bezárták. A XIX. sz. végén Lipschütz Arje Lőböt, a nagyhírű hitközség rabbiját, 25 éves működés után az orthodox iroda elnökévé választották meg. Megh. 1904. Budapesten, de A.-n temették el. Utóbb Jungreisz Feivel lett a főrabbi, ki azelőtt Szombathelyen működött. Évtizedeken át irányította szigorú orthodox szellemben a hitközség életét és nagy odaadással támogatta a hitközség kebelében működő intézményeket, amelyeket csak nagy áldozatok árán lehetett a régi nagyméretű keretek között fenntartani, miután a hitközség lélekszáma az utolsó időben erősen lecsökkent. 1927-ben a hitközség a hozzátartozó kerülettel együtt 200 tagot számlált."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3. címszó a lexikon => 1. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10003.htm

CÍMSZÓ: Abaujszántó

SZÓCIKK: Abaujszántó, nagyk. Abauj vm, 4816 lak. Zsidók A.-n először a XVIII. sz. negyvenes éveiben telepedtek le a Bettenheim-féle birtokon. 1765-ben már hitközséget alkottak, volt templomuk, Talmud-iskolájuk és temetőjük. Első ismert rabbijuk R. Cevi Hirs Lőw Halévi volt, aki 1772. alapította a Chevra Kadisát és a hitközséget újra szervezte. 1787. II. József iskolarendelete folytán megnyílt a zsidó iskola. Az iskola vezetője a rabbi volt, aki azelőtt Aszódon és Bodrogkeresztúron működött. Torzsalkodás folytán a rabbi a szomszédos Vilmányba került, ahol 1797. megh. Homiliáinak és talmudi novelláinak egy része Erec Cevi cím alatt jelent meg Munkácson 1887. Az iskola ezután is virágzott és Kazinczy Ferenc, aki mint tanfelügyelő egy izben meglátogatta,a legnagyobb dicsérettel emlékezett meg róla hivatalos jelentésében. A hitközség 1801. a nagymartom rabbit, Jeremiást, az osvicini Isaak Eizik fiát hívta meg. Ez kiváló talmudtudós volt, a Modoó veonész c. munka szerzője Zolkiew 1798 . Őt követte 1807. Joab, aki azelőtt Németkeresztúrban és Húnfalván működött. Apja könyvét adta ki toldalékokkal Modoó Zutto címmel Zolkiew 1806 . Munkái: Chen Tóv, kommentár a kódexekhez kiadta veje, Fränkel Isaak és Zeved Tov c. toldalékokkal látta el, Zolkiew 1806 , Imre Nóam, responsumok Munkács 1885 , Imre Joab. homiliák Lemberg 1893 . Megh. 1810. Utódja veje lett, akit később Nagykárolyba hívtak meg. 1830-ban Lőw Eleázár l. o. a Semen Rokeach szerzője került Liptószentmiklósról A.-ra. A zsidók lélekszáma 1820-ban 1100, 1850.pedig 2900 volt. Lőw, aki nagy jesivát tartott fenn, 1836. halt meg. Őt fiának veje: Lőw Benjámin l. o. a Saáré Tóra szerzője követte, majd Lipschütz Izsák Nátán került a rabbiszékbe, ki azelőtt Hegyalja-Mádon működött. 1869-ben, mint az orthodoxok képviselője, tiltakozott a bécsi kormánynál a rabbiképző intézet felállítása ellen; 1873. megh. 1830-40 között Horovitz Feivel rabbihelyettes látta el a lelkészi funkciókat, később paksi, majd pápai rabbi lett. A XIX. sz. közepe táján a falusi zsidóság a városokba tódult, ennek tudható be az A.-i hitközség kisebbedése is. 1856-ban új elemi iskolát nyitottak, 1858. újjászervezték, 1888. azonban bezárták. A XIX. sz. végén Lipschütz Arje Lőböt, a nagyhírű hitközség rabbiját, 25 éves működés után az orthodox iroda elnökévé választották meg. Megh. 1904. Budapesten, de A.-n temették el. Utóbb Jungreisz Feivel lett a főrabbi, ki azelőtt Szombathelyen működött. Évtizedeken át irányította szigorú orthodox szellemben a hitközség életét és nagy odaadással támogatta a hitközség kebelében működő intézményeket, amelyeket csak nagy áldozatok árán lehetett a régi nagyméretű keretek között fenntartani, miután a hitközség lélekszáma az utolsó időben erősen lecsökkent. 1927-ben a hitközség a hozzátartozó kerülettel együtt 200 tagot számlált.

10003.ht

CÍMSZÓ Abaujszánt

SZÓCIKK Abaujszántó nagyk Abau vm 481 lak Zsidó A.- előszö XVIII sz negyvene éveibe telepedte l Bettenheim-fél birtokon 1765-be má hitközsége alkottak vol templomuk Talmud-iskoláju é temetőjük Els ismer rabbiju R Cev Hir Lő Halév volt ak 1772 alapított Chevr Kadisá é hitközsége újr szervezte 1787 II Józse iskolarendelet folytá megnyíl zsid iskola A iskol vezetőj rabb volt ak azelőt Aszódo é Bodrogkeresztúro működött Torzsalkodá folytá rabb szomszédo Vilmányb került aho 1797 megh Homiliáina é talmud novelláina eg rész Ere Cev cí alat jelen me Munkácso 1887 A iskol ezutá i virágzot é Kazincz Ferenc ak min tanfelügyel eg izbe meglátogatta, legnagyob dicsérette emlékezet me ról hivatalo jelentésében hitközsé 1801 nagymarto rabbit Jeremiást a osvicin Isaa Eizi fiá hívt meg E kivál talmudtudó volt Modo veonés c munk szerzőj Zolkie 179 Ő követt 1807 Joab ak azelőt Németkeresztúrba é Húnfalvá működött Apj könyvé adt k toldalékokka Modo Zutt címme Zolkie 180 Munkái Che Tóv kommentá kódexekhe kiadt veje Fränke Isaa é Zeve To c toldalékokka látt el Zolkie 180 Imr Nóam responsumo Munkác 188 Imr Joab homiliá Lember 189 Megh 1810 Utódj vej lett aki későb Nagykárolyb hívta meg 1830-ba Lő Eleázá l o Seme Rokeac szerzőj kerül Liptószentmiklósró A.-ra zsidó lélekszám 1820-ba 1100 1850.pedi 290 volt Lőw ak nag jesivá tartot fenn 1836 hal meg Ő fiána veje Lő Benjámi l o Saár Tór szerzőj követte maj Lipschüt Izsá Nátá kerül rabbiszékbe k azelőt Hegyalja-Mádo működött 1869-ben min a orthodoxo képviselője tiltakozot bécs kormányná rabbiképz intéze felállítás ellen 1873 megh 1830-4 közöt Horovit Feive rabbihelyette látt e lelkész funkciókat későb paksi maj pápa rabb lett XIX sz közep tájá falus zsidósá városokb tódult enne tudhat b a A.- hitközsé kisebbedés is 1856-ba ú elem iskolá nyitottak 1858 újjászervezték 1888 azonba bezárták XIX sz végé Lipschüt Arj Lőböt nagyhír hitközsé rabbiját 2 éve működé utá a orthodo irod elnökév választottá meg Megh 1904 Budapesten d A.- temetté el Utób Jungreis Feive let főrabbi k azelőt Szombathelye működött Évtizedeke á irányított szigor orthodo szellembe hitközsé életé é nag odaadássa támogatt hitközsé kebelébe működ intézményeket amelyeke csa nag áldozato árá lehetet rég nagyméret kerete közöt fenntartani miutá hitközsé lélekszám a utols időbe erőse lecsökkent 1927-be hitközsé hozzátartoz kerülette együt 20 tago számlált

10003.h

CÍMSZ Abaujszán

SZÓCIK Abaujszánt nagy Aba v 48 la Zsid A. elősz XVII s negyven éveib telepedt Bettenheim-fé birtoko 1765-b m hitközség alkotta vo templomu Talmud-iskoláj temetőjü El isme rabbij Ce Hi L Halé vol a 177 alapítot Chev Kadis hitközség új szervezt 178 I Józs iskolarendele folyt megnyí zsi iskol isko vezető rab vol a azelő Aszód Bodrogkeresztúr működöt Torzsalkod folyt rab szomszéd Vilmány kerül ah 179 meg Homiliáin talmu novelláin e rés Er Ce c ala jele m Munkács 188 isko ezut virágzo Kazinc Feren a mi tanfelügye e izb meglátogatta legnagyo dicsérett emlékeze m ró hivatal jelentésébe hitközs 180 nagymart rabbi Jeremiás osvici Isa Eiz fi hív me kivá talmudtud vol Mod veoné mun szerző Zolki 17 követ 180 Joa a azelő Németkeresztúrb Húnfalv működöt Ap könyv ad toldalékokk Mod Zut címm Zolki 18 Munká Ch Tó komment kódexekh kiad vej Fränk Isa Zev T toldalékokk lát e Zolki 18 Im Nóa responsum Munká 18 Im Joa homili Lembe 18 Meg 181 Utód ve let ak késő Nagykároly hívt me 1830-b L Eleáz Sem Rokea szerző kerü Liptószentmiklósr A.-r zsid lélekszá 1820-b 110 1850.ped 29 vol Lő a na jesiv tarto fen 183 ha me fián vej L Benjám Saá Tó szerző követt ma Lipschü Izs Nát kerü rabbiszékb azelő Hegyalja-Mád működöt 1869-be mi orthodox képviselőj tiltakozo béc kormányn rabbikép intéz felállítá elle 187 meg 1830- közö Horovi Feiv rabbihelyett lát lelkés funkcióka késő paks ma páp rab let XI s köze táj falu zsidós városok tódul enn tudha A. hitközs kisebbedé i 1856-b ele iskol nyitotta 185 újjászervezté 188 azonb bezártá XI s vég Lipschü Ar Lőbö nagyhí hitközs rabbijá év működ ut orthod iro elnöké választott me Meg 190 Budapeste A. temett e Utó Jungrei Feiv le főrabb azelő Szombathely működöt Évtizedek irányítot szigo orthod szellemb hitközs élet na odaadáss támogat hitközs kebeléb műkö intézményeke amelyek cs na áldozat ár lehete ré nagymére keret közö fenntartan miut hitközs lélekszá utol időb erős lecsökken 1927-b hitközs hozzátarto kerülett együ 2 tag számlál

10003.

CÍMS Abaujszá

SZÓCI Abaujszán nag Ab 4 l Zsi A elős XVI negyve évei teleped Bettenheim-f birtok 1765- hitközsé alkott v templom Talmud-iskolá temetőj E ism rabbi C H Hal vo 17 alapíto Che Kadi hitközsé ú szervez 17 Józ iskolarendel foly megny zs isko isk vezet ra vo azel Aszó Bodrogkeresztú működö Torzsalko foly ra szomszé Vilmán kerü a 17 me Homiliái talm novellái ré E C al jel Munkác 18 isk ezu virágz Kazin Fere m tanfelügy iz meglátogatt legnagy dicséret emlékez r hivata jelentéséb hitköz 18 nagymar rabb Jeremiá osvic Is Ei f hí m kiv talmudtu vo Mo veon mu szerz Zolk 1 köve 18 Jo azel Németkeresztúr Húnfal működö A köny a toldalékok Mo Zu cím Zolk 1 Munk C T kommen kódexek kia ve Frän Is Ze toldalékok lá Zolk 1 I Nó responsu Munk 1 I Jo homil Lemb 1 Me 18 Utó v le a kés Nagykárol hív m 1830- Eleá Se Roke szerz ker Liptószentmiklós A.- zsi léleksz 1820- 11 1850.pe 2 vo L n jesi tart fe 18 h m fiá ve Benjá Sa T szerz követ m Lipsch Iz Ná ker rabbiszék azel Hegyalja-Má működö 1869-b m orthodo képviselő tiltakoz bé kormány rabbiké inté felállít ell 18 me 1830 köz Horov Fei rabbihelyet lá lelké funkciók kés pak m pá ra le X köz tá fal zsidó városo tódu en tudh A hitköz kisebbed 1856- el isko nyitott 18 újjászervezt 18 azon bezárt X vé Lipsch A Lőb nagyh hitköz rabbij é műkö u ortho ir elnök választot m Me 19 Budapest A temet Ut Jungre Fei l főrab azel Szombathel működö Évtizede irányíto szig ortho szellem hitköz éle n odaadás támoga hitköz kebelé műk intézmények amelye c n áldoza á lehet r nagymér kere köz fenntarta miu hitköz léleksz uto idő erő lecsökke 1927- hitköz hozzátart kerület egy ta számlá

10003

CÍM Abaujsz

SZÓC Abaujszá na A Zs elő XV negyv éve telepe Bettenheim- birto 1765 hitközs alkot templo Talmud-iskol temető is rabb Ha v 1 alapít Ch Kad hitközs szerve 1 Jó iskolarende fol megn z isk is veze r v aze Asz Bodrogkereszt működ Torzsalk fol r szomsz Vilmá ker 1 m Homiliá tal novellá r a je Munká 1 is ez virág Kazi Fer tanfelüg i meglátogat legnag dicsére emléke hivat jelentésé hitkö 1 nagyma rab Jeremi osvi I E h ki talmudt v M veo m szer Zol köv 1 J aze Németkeresztú Húnfa működ kön toldaléko M Z cí Zol Mun komme kódexe ki v Frä I Z toldaléko l Zol N respons Mun J homi Lem M 1 Ut l ké Nagykáro hí 1830 Ele S Rok szer ke Liptószentmikló A. zs léleks 1820 1 1850.p v jes tar f 1 fi v Benj S szer köve Lipsc I N ke rabbiszé aze Hegyalja-M működ 1869- orthod képvisel tiltako b kormán rabbik int felállí el 1 m 183 kö Horo Fe rabbihelye l lelk funkció ké pa p r l kö t fa zsid város tód e tud hitkö kisebbe 1856 e isk nyitot 1 újjászervez 1 azo bezár v Lipsc Lő nagy hitkö rabbi műk orth i elnö választo M 1 Budapes teme U Jungr Fe főra aze Szombathe működ Évtized irányít szi orth szelle hitkö él odaadá támog hitkö kebel mű intézménye amely áldoz lehe nagymé ker kö fenntart mi hitkö léleks ut id er lecsökk 1927 hitkö hozzátar kerüle eg t száml

1000

CÍ Abaujs

SZÓ Abaujsz n Z el X negy év telep Bettenheim birt 176 hitköz alko templ Talmud-isko temet i rab H alapí C Ka hitköz szerv J iskolarend fo meg is i vez az As Bodrogkeresz műkö Torzsal fo szoms Vilm ke Homili ta novell j Munk i e virá Kaz Fe tanfelü meglátoga legna dicsér emlék hiva jelentés hitk nagym ra Jerem osv k talmud ve sze Zo kö az Németkereszt Húnf műkö kö toldalék c Zo Mu komm kódex k Fr toldalék Zo respon Mu hom Le U k Nagykár h 183 El Ro sze k Liptószentmikl A z lélek 182 1850. je ta f Ben sze köv Lips k rabbisz az Hegyalja- műkö 1869 ortho képvise tiltak kormá rabbi in feláll e 18 k Hor F rabbihely lel funkci k p k f zsi váro tó tu hitk kisebb 185 is nyito újjászerve az bezá Lips L nag hitk rabb mű ort eln választ Budape tem Jung F főr az Szombath műkö Évtize irányí sz ort szell hitk é odaad támo hitk kebe m intézmény amel áldo leh nagym ke k fenntar m hitk lélek u i e lecsök 192 hitk hozzáta kerül e szám