10004.htm

CÍMSZÓ: Abbreviaturák

SZÓCIKK: Abbreviaturák. Így nevezik a szavaknak, többnyire tulajdonneveknek vagy az Isten-névnek a kezdőbetűk összevonásával történt lerövidített formáit, amelyek már a legrégibb időben az írás keletkezésekor jöhettek létre. Ennek egyik oka az volt, hogy eredetileg maguk a betűk is szimbolizáltak valamit s a szimbólumból általánosíttattak; másik oka a térhiány, az írásjegyekkel való takarékoskodás szükségessége, továbbá a héber betűk számértékes jellege, az Isten-névhez fűződő szent tisztelet, mely miatt lehetőleg kerülték annak kiírását, azonkívül a gyorsírásra való törekvés (ez utóbbi Steinschneider feltevése) Már a Maszora-szöveg számos A.-t tartalmaz, a Talmud pedig jól ismeri azt s eredetileg a görögből átvett natrikon, később a III. században pedig a szintén görög szimon szóval jelöli azt. Az ókorban azonban éppen nem a szerzők nevének rövidítésére használták. Ez utóbbi a késői középkorban és később, egész a legújabb korig volt igen népszerű, oly mértékben, hogy a szerzők teljes neveit számos kommentárnál és szerzőnél nem a címlapból, hanem a bevezetésből tudjuk meg. Néha családi nevek is keletkeztek a XVI -XVIII. század folyamán az A-ból, így pl. a Brill vagy Brüll név, mely főleg Magyarország, Cseh- és Morvaország területén keletkezett s amely nem más, mint a Ben Rabbi Juda Löb ha-Levi név A.-ja; továbbá a Katz név, mely a Kohen Cedek-ből, minden kohanitának a neve után rövidítve feltüntetett «K» és «c» összevonásából ered. (L. Abbreviaturás családnevek.) Az A.-kat népszerűvé tette főkép a középkorban az az elterjedt különös szokás, hogy a címek kezdőbetűit megrövidítve összevonták oly módon, hogy egy személynevet adjanak. A címek, illetőleg a könyvek szerzői azután ezzel a megrövidített névvel lettek híresek. A legismertebbek ezek közül Rasi és Rambam, akiket a rabbinikus irodalomban csakis e neveken említenék. De a többi tekintélyek is rövidített és összevont névformájukban említtetnek. Ilyen jelentékenyebb szerzők a következők: Irodalom: A régi, ókori A.-kat összeállítja a protestáns G. Dalman ((Aramaisch-neuhebrätsches Wörterbuch»-ja, ill. az ehhez mellékelt Händler-féle «Lexikon der Abbreviaturen (1897); továbbá: Schlechter, Studies in Judaism (1901); u. a. Talmudical Fragments (Cambridge 1896); Bernstein, Szefer Rosé Thebót (London 1896); Joseph Ezekiel, A Handbook of Hebrew Abbreviations, with their Explanations in Hebrew and English (Bombay 1897); Ph. Lederer, Hebräische und aramäische Abbreviaturen (Frankfurt a./M. 1894)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4. címszó a lexikon => 1. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10004.htm

CÍMSZÓ: Abbreviaturák

SZÓCIKK: Abbreviaturák. Így nevezik a szavaknak, többnyire tulajdonneveknek vagy az Isten-névnek a kezdőbetűk összevonásával történt lerövidített formáit, amelyek már a legrégibb időben az írás keletkezésekor jöhettek létre. Ennek egyik oka az volt, hogy eredetileg maguk a betűk is szimbolizáltak valamit s a szimbólumból általánosíttattak; másik oka a térhiány, az írásjegyekkel való takarékoskodás szükségessége, továbbá a héber betűk számértékes jellege, az Isten-névhez fűződő szent tisztelet, mely miatt lehetőleg kerülték annak kiírását, azonkívül a gyorsírásra való törekvés ez utóbbi Steinschneider feltevése Már a Maszora-szöveg számos A.-t tartalmaz, a Talmud pedig jól ismeri azt s eredetileg a görögből átvett natrikon, később a III. században pedig a szintén görög szimon szóval jelöli azt. Az ókorban azonban éppen nem a szerzők nevének rövidítésére használták. Ez utóbbi a késői középkorban és később, egész a legújabb korig volt igen népszerű, oly mértékben, hogy a szerzők teljes neveit számos kommentárnál és szerzőnél nem a címlapból, hanem a bevezetésből tudjuk meg. Néha családi nevek is keletkeztek a XVI -XVIII. század folyamán az A-ból, így pl. a Brill vagy Brüll név, mely főleg Magyarország, Cseh- és Morvaország területén keletkezett s amely nem más, mint a Ben Rabbi Juda Löb ha-Levi név A.-ja; továbbá a Katz név, mely a Kohen Cedek-ből, minden kohanitának a neve után rövidítve feltüntetett K és c összevonásából ered. L. Abbreviaturás családnevek. Az A.-kat népszerűvé tette főkép a középkorban az az elterjedt különös szokás, hogy a címek kezdőbetűit megrövidítve összevonták oly módon, hogy egy személynevet adjanak. A címek, illetőleg a könyvek szerzői azután ezzel a megrövidített névvel lettek híresek. A legismertebbek ezek közül Rasi és Rambam, akiket a rabbinikus irodalomban csakis e neveken említenék. De a többi tekintélyek is rövidített és összevont névformájukban említtetnek. Ilyen jelentékenyebb szerzők a következők: Irodalom: A régi, ókori A.-kat összeállítja a protestáns G. Dalman Aramaisch-neuhebrätsches Wörterbuch -ja, ill. az ehhez mellékelt Händler-féle Lexikon der Abbreviaturen 1897 ; továbbá: Schlechter, Studies in Judaism 1901 ; u. a. Talmudical Fragments Cambridge 1896 ; Bernstein, Szefer Rosé Thebót London 1896 ; Joseph Ezekiel, A Handbook of Hebrew Abbreviations, with their Explanations in Hebrew and English Bombay 1897 ; Ph. Lederer, Hebräische und aramäische Abbreviaturen Frankfurt a./M. 1894

10004.ht

CÍMSZÓ Abbreviaturá

SZÓCIKK Abbreviaturák Íg nevezi szavaknak többnyir tulajdonnevekne vag a Isten-névne kezdőbetű összevonásáva történ lerövidítet formáit amelye má legrégib időbe a írá keletkezéseko jöhette létre Enne egyi ok a volt hog eredetile magu betű i szimbolizálta valami szimbólumbó általánosíttattak mási ok térhiány a írásjegyekke val takarékoskodá szükségessége tovább hébe betű számértéke jellege a Isten-névhe fűződ szen tisztelet mel miat lehetőle kerülté anna kiírását azonkívü gyorsírásr val törekvé e utóbb Steinschneide feltevés Má Maszora-szöve számo A.- tartalmaz Talmu pedi jó ismer az eredetile görögbő átvet natrikon későb III századba pedi szinté görö szimo szóva jelöl azt A ókorba azonba éppe ne szerző nevéne rövidítésér használták E utóbb késő középkorba é később egés legújab kori vol ige népszerű ol mértékben hog szerző telje nevei számo kommentárná é szerzőné ne címlapból hane bevezetésbő tudju meg Néh család neve i keletkezte XV -XVIII száza folyamá a A-ból íg pl Bril vag Brül név mel főle Magyarország Cseh é Morvaorszá területé keletkezet amel ne más min Be Rabb Jud Lö ha-Lev né A.-ja tovább Kat név mel Kohe Cedek-ből minde kohanitána nev utá rövidítv feltüntetet é összevonásábó ered L Abbreviaturá családnevek A A.-ka népszerűv tett főké középkorba a a elterjed különö szokás hog címe kezdőbetűi megrövidítv összevontá ol módon hog eg személyneve adjanak címek illetőle könyve szerző azutá ezze megrövidítet névve lette híresek legismertebbe eze közü Ras é Rambam akike rabbiniku irodalomba csaki neveke említenék D több tekintélye i rövidítet é összevon névformájukba említtetnek Ilye jelentékenyeb szerző következők Irodalom régi ókor A.-ka összeállítj protestán G Dalma Aramaisch-neuhebrätsche Wörterbuc -ja ill a ehhe mellékel Händler-fél Lexiko de Abbreviature 189 továbbá Schlechter Studie i Judais 190 u a Talmudica Fragment Cambridg 189 Bernstein Szefe Ros Thebó Londo 189 Josep Ezekiel Handboo o Hebre Abbreviations wit thei Explanation i Hebre an Englis Bomba 189 Ph Lederer Hebräisch un aramäisch Abbreviature Frankfur a./M 189

10004.h

CÍMSZ Abbreviatur

SZÓCIK Abbreviaturá Í nevez szavakna többnyi tulajdonnevekn va Isten-névn kezdőbet összevonásáv törté lerövidíte formái amely m legrégi időb ír keletkezések jöhett létr Enn egy o vol ho eredetil mag bet szimbolizált valam szimbólumb általánosíttatta más o térhián írásjegyekk va takarékoskod szükségesség továb héb bet számérték jelleg Isten-névh fűző sze tisztele me mia lehetől került ann kiírásá azonkív gyorsírás va törekv utób Steinschneid feltevé M Maszora-szöv szám A. tartalma Talm ped j isme a eredetil görögb átve natriko késő II századb ped szint gör szim szóv jelö az ókorb azonb épp n szerz nevén rövidítésé használtá utób kés középkorb későb egé legúja kor vo ig népszer o mértékbe ho szerz telj neve szám kommentárn szerzőn n címlapbó han bevezetésb tudj me Né csalá nev keletkezt X -XVII száz folyam A-bó í p Bri va Brü né me fől Magyarorszá Cse Morvaorsz terület keletkeze ame n má mi B Rab Ju L ha-Le n A.-j továb Ka né me Koh Cedek-bő mind kohanitán ne ut rövidít feltüntete összevonásáb ere Abbreviatur családneve A.-k népszerű tet fők középkorb elterje külön szoká ho cím kezdőbetű megrövidít összevont o módo ho e személynev adjana címe illetől könyv szerz azut ezz megrövidíte névv lett hírese legismertebb ez köz Ra Ramba akik rabbinik irodalomb csak nevek említené töb tekintély rövidíte összevo névformájukb említtetne Ily jelentékenye szerz következő Irodalo rég óko A.-k összeállít protestá Dalm Aramaisch-neuhebrätsch Wörterbu -j il ehh melléke Händler-fé Lexik d Abbreviatur 18 tovább Schlechte Studi Judai 19 Talmudic Fragmen Cambrid 18 Bernstei Szef Ro Theb Lond 18 Jose Ezekie Handbo Hebr Abbreviation wi the Explanatio Hebr a Engli Bomb 18 P Ledere Hebräisc u aramäisc Abbreviatur Frankfu a./ 18

10004.

CÍMS Abbreviatu

SZÓCI Abbreviatur neve szavakn többny tulajdonnevek v Isten-név kezdőbe összevonásá tört lerövidít formá amel legrég idő í keletkezése jöhet lét En eg vo h eredeti ma be szimbolizál vala szimbólum általánosíttatt má térhiá írásjegyek v takarékosko szükségessé tová hé be számérté jelle Isten-név fűz sz tisztel m mi lehető kerül an kiírás azonkí gyorsírá v törek utó Steinschnei feltev Maszora-szö szá A tartalm Tal pe ism eredeti görög átv natrik kés I század pe szin gö szi szó jel a ókor azon ép szer nevé rövidítés használt utó ké középkor késő eg legúj ko v i népsze mértékb h szer tel nev szá kommentár szerző címlapb ha bevezetés tud m N csal ne keletkez -XVI szá folya A-b Br v Br n m fő Magyarorsz Cs Morvaors terüle keletkez am m m Ra J ha-L A.- tová K n m Ko Cedek-b min kohanitá n u rövidí feltüntet összevonásá er Abbreviatu családnev A.- népszer te fő középkor elterj külö szok h cí kezdőbet megrövidí összevon mód h személyne adjan cím illető köny szer azu ez megrövidít név let híres legismerteb e kö R Ramb aki rabbini irodalom csa neve említen tö tekintél rövidít összev névformájuk említtetn Il jelentékeny szer következ Irodal ré ók A.- összeállí protest Dal Aramaisch-neuhebrätsc Wörterb - i eh mellék Händler-f Lexi Abbreviatu 1 továb Schlecht Stud Juda 1 Talmudi Fragme Cambri 1 Bernste Sze R The Lon 1 Jos Ezeki Handb Heb Abbreviatio w th Explanati Heb Engl Bom 1 Leder Hebräis aramäis Abbreviatu Frankf a. 1

10004

CÍM Abbreviat

SZÓC Abbreviatu nev szavak többn tulajdonneve Isten-né kezdőb összevonás tör lerövidí form ame legré id keletkezés jöhe lé E e v eredet m b szimbolizá val szimbólu általánosíttat m térhi írásjegye takarékosk szükségess tov h b számért jell Isten-né fű s tiszte m lehet kerü a kiírá azonk gyorsír töre ut Steinschne felte Maszora-sz sz tartal Ta p is eredet görö át natri ké száza p szi g sz sz je óko azo é sze nev rövidíté használ ut k középko kés e legú k népsz mérték sze te ne sz kommentá szerz címlap h bevezeté tu csa n keletke -XV sz foly A- B B f Magyarors C Morvaor terül keletke a R ha- A. tov K Cedek- mi kohanit rövid feltünte összevonás e Abbreviat családne A. népsze t f középko elter kül szo c kezdőbe megrövid összevo mó személyn adja cí illet kön sze az e megrövidí né le híre legismerte k Ram ak rabbin irodalo cs nev említe t tekinté rövidí össze névformáju említtet I jelentéken sze követke Iroda r ó A. összeáll protes Da Aramaisch-neuhebräts Wörter e mellé Händler- Lex Abbreviat tová Schlech Stu Jud Talmud Fragm Cambr Bernst Sz Th Lo Jo Ezek Hand He Abbreviati t Explanat He Eng Bo Lede Hebräi aramäi Abbreviat Frank a

1000

CÍ Abbrevia

SZÓ Abbreviat ne szava több tulajdonnev Isten-n kezdő összevoná tö lerövid for am legr i keletkezé jöh l erede szimboliz va szimból általánosítta térh írásjegy takarékos szükséges to számér jel Isten-n f tiszt lehe ker kiír azon gyorsí tör u Steinschn felt Maszora-s s tarta T i erede gör á natr k száz sz s s j ók az sz ne rövidít haszná u középk ké leg néps mérté sz t n s komment szer címla bevezet t cs keletk -X s fol A Magyaror Morvao terü keletk ha A to Cedek m kohani rövi feltünt összevoná Abbrevia családn A népsz középk elte kü sz kezdőb megrövi összev m személy adj c ille kö sz a megrövid n l hír legismert Ra a rabbi irodal c ne említ tekint rövid össz névformáj említte jelentéke sz követk Irod A összeál prote D Aramaisch-neuhebrät Wörte mell Händler Le Abbrevia tov Schlec St Ju Talmu Frag Camb Berns S T L J Eze Han H Abbreviat Explana H En B Led Hebrä aramä Abbrevia Fran