10005.htm

CÍMSZÓ: Abbreviaturás családnevek

SZÓCIKK: Abbreviaturás családnevek. Az az ősi szokás, hogy a zsidók patronymikont viseltek, 1780-ban a magyar birodalomban is megszűnt. Arra sem gondolhattak többé a magyar zsidók, hogy magyar hangzású neveket vesznek fel, ami régebben, ha gyéren is, megtörtént. (L. Családnevek az Árpádházi királyok korában, továbbá Magyar zsidó családnevek). II. Józsefnek 1787 júl. 23-án kiadott rendelete arra kényszerítette a magyar zsidókat, hogy némethangzású személyes vezetékneveket viseljenek. Sok zsidó azonban a hagyományokhoz való ragaszkodásában irtózott a raja oktrojált német névtől és az újítást azzal tette elviselhetővé, hogy olyan nevet választott, amely ősi nevét, vagy foglalkozását, esetleg származását rejtette magában, anélkül, hogy a német szó eredeti formájából kiesett volna. Akkor vált szokássá, hogy, abbreviaturákba bujtatták az öröklött neveket. Így keletkezett a Bram név a «ben rabbi Mózes» (rabbi Mózes fia) szavak kezdőbetűinek összevonásából. Ben Simon (Simon fia) a régi név kezdőbetűinek összevonásával Basch-ra változtatta a nevét. A Bak, Back névben a «ben kódos» (szent fia) szavak rejtőznek. Ezt a nevet rendszerint a vértanuk ivadékai vették fel. Sok kohanita (papi származású) család a Katz nevet választotta. Ez a név a «Kohen cedek» (igazságos pap) szavakból alakult a kezdőbetűk összevonása által. A Brill-család névadó őse «ben rabbi Jonah Löb» volt. Abbreviaturáknak köszön hetik formájukat még a következő családnevek : Asch, Ascher = Eisenstadt (Kismarton), Bárd, Brod = ben rabbi Dávid; Fakh = Frauenkirchen (Boldogasszonyfalva), Nasch = Nikolsburg, Pach, Pacher = poteach chószem (pecsét vésnök) Sachs = zera kódos (szent ivadék) Schatz = seliach cibur (előimádkozó). A Basch, Back és Brill-családok több kitűnőséget adtak a magyar zsidóságnak. (V. ö. Mandel Bernát, «A zsidók családneveiről» című tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24., febr. 7., márc. 7. és márc. 14-én megjelent számaiban.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5. címszó a lexikon => 2. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10005.htm

CÍMSZÓ: Abbreviaturás családnevek

SZÓCIKK: Abbreviaturás családnevek. Az az ősi szokás, hogy a zsidók patronymikont viseltek, 1780-ban a magyar birodalomban is megszűnt. Arra sem gondolhattak többé a magyar zsidók, hogy magyar hangzású neveket vesznek fel, ami régebben, ha gyéren is, megtörtént. L. Családnevek az Árpádházi királyok korában, továbbá Magyar zsidó családnevek . II. Józsefnek 1787 júl. 23-án kiadott rendelete arra kényszerítette a magyar zsidókat, hogy némethangzású személyes vezetékneveket viseljenek. Sok zsidó azonban a hagyományokhoz való ragaszkodásában irtózott a raja oktrojált német névtől és az újítást azzal tette elviselhetővé, hogy olyan nevet választott, amely ősi nevét, vagy foglalkozását, esetleg származását rejtette magában, anélkül, hogy a német szó eredeti formájából kiesett volna. Akkor vált szokássá, hogy, abbreviaturákba bujtatták az öröklött neveket. Így keletkezett a Bram név a ben rabbi Mózes rabbi Mózes fia szavak kezdőbetűinek összevonásából. Ben Simon Simon fia a régi név kezdőbetűinek összevonásával Basch-ra változtatta a nevét. A Bak, Back névben a ben kódos szent fia szavak rejtőznek. Ezt a nevet rendszerint a vértanuk ivadékai vették fel. Sok kohanita papi származású család a Katz nevet választotta. Ez a név a Kohen cedek igazságos pap szavakból alakult a kezdőbetűk összevonása által. A Brill-család névadó őse ben rabbi Jonah Löb volt. Abbreviaturáknak köszön hetik formájukat még a következő családnevek : Asch, Ascher = Eisenstadt Kismarton , Bárd, Brod = ben rabbi Dávid; Fakh = Frauenkirchen Boldogasszonyfalva , Nasch = Nikolsburg, Pach, Pacher = poteach chószem pecsét vésnök Sachs = zera kódos szent ivadék Schatz = seliach cibur előimádkozó . A Basch, Back és Brill-családok több kitűnőséget adtak a magyar zsidóságnak. V. ö. Mandel Bernát, A zsidók családneveiről című tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24., febr. 7., márc. 7. és márc. 14-én megjelent számaiban.

10005.ht

CÍMSZÓ Abbreviaturá családneve

SZÓCIKK Abbreviaturá családnevek A a ős szokás hog zsidó patronymikon viseltek 1780-ba magya birodalomba i megszűnt Arr se gondolhatta több magya zsidók hog magya hangzás neveke veszne fel am régebben h gyére is megtörtént L Családneve a Árpádház királyo korában tovább Magya zsid családneve II Józsefne 178 júl 23-á kiadot rendelet arr kényszerített magya zsidókat hog némethangzás személye vezetékneveke viseljenek So zsid azonba hagyományokho val ragaszkodásába irtózot raj oktrojál néme névtő é a újítás azza tett elviselhetővé hog olya neve választott amel ős nevét vag foglalkozását esetle származásá rejtett magában anélkül hog néme sz eredet formájábó kieset volna Akko vál szokássá hogy abbreviaturákb bujtattá a öröklöt neveket Íg keletkezet Bra né be rabb Móze rabb Móze fi szava kezdőbetűine összevonásából Be Simo Simo fi rég né kezdőbetűine összevonásáva Basch-r változtatt nevét Bak Bac névbe be kódo szen fi szava rejtőznek Ez neve rendszerin vértanu ivadéka vetté fel So kohanit pap származás csalá Kat neve választotta E né Kohe cede igazságo pa szavakbó alakul kezdőbetű összevonás által Brill-csalá névad ős be rabb Jona Lö volt Abbreviaturákna köszö heti formájuka mé következ családneve Asch Asche Eisenstad Kismarto Bárd Bro be rabb Dávid Fak Frauenkirche Boldogasszonyfalv Nasc Nikolsburg Pach Pache poteac chósze pecsé vésnö Sach zer kódo szen ivadé Schat seliac cibu előimádkoz Basch Bac é Brill-családo töb kitűnősége adta magya zsidóságnak V ö Mande Bernát zsidó családneveirő cím tanulmányáva a Egyenlőségne 190 jan 17. jan 24. febr 7. márc 7 é márc 14-é megjelen számaiban

10005.h

CÍMSZ Abbreviatur családnev

SZÓCIK Abbreviatur családneve ő szoká ho zsid patronymiko viselte 1780-b magy birodalomb megszűn Ar s gondolhatt töb magy zsidó ho magy hangzá nevek veszn fe a régebbe gyér i megtörtén Családnev Árpádhá király korába továb Magy zsi családnev I Józsefn 17 jú 23- kiado rendele ar kényszerítet magy zsidóka ho némethangzá személy vezetéknevek viseljene S zsi azonb hagyományokh va ragaszkodásáb irtózo ra oktrojá ném névt újítá azz tet elviselhetőv ho oly nev választot ame ő nevé va foglalkozásá esetl származás rejtet magába anélkü ho ném s erede formájáb kiese voln Akk vá szokáss hog abbreviaturák bujtatt öröklö neveke Í keletkeze Br n b rab Móz rab Móz f szav kezdőbetűin összevonásábó B Sim Sim f ré n kezdőbetűin összevonásáv Basch- változtat nevé Ba Ba névb b kód sze f szav rejtőzne E nev rendszeri vértan ivadék vett fe S kohani pa származá csal Ka nev választott n Koh ced igazság p szavakb alaku kezdőbet összevoná álta Brill-csal néva ő b rab Jon L vol Abbreviaturákn kösz het formájuk m követke családnev Asc Asch Eisensta Kismart Bár Br b rab Dávi Fa Frauenkirch Boldogasszonyfal Nas Nikolsbur Pac Pach potea chósz pecs vésn Sac ze kód sze ivad Scha selia cib előimádko Basc Ba Brill-család tö kitűnőség adt magy zsidóságna Mand Berná zsid családneveir cí tanulmányáv Egyenlőségn 19 ja 17 ja 24 feb 7 már már 14- megjele számaiba

10005.

CÍMS Abbreviatu családne

SZÓCI Abbreviatu családnev szok h zsi patronymik viselt 1780- mag birodalom megszű A gondolhat tö mag zsid h mag hangz neve vesz f régebb gyé megtörté Családne Árpádh királ koráb tová Mag zs családne József 1 j 23 kiad rendel a kényszeríte mag zsidók h némethangz személ vezetékneve viseljen zs azon hagyományok v ragaszkodásá irtóz r oktroj né név újít az te elviselhető h ol ne választo am nev v foglalkozás eset származá rejte magáb anélk h né ered formájá kies vol Ak v szokás ho abbreviaturá bujtat örökl nevek keletkez B ra Mó ra Mó sza kezdőbetűi összevonásáb Si Si r kezdőbetűi összevonásá Basch változta nev B B név kó sz sza rejtőzn ne rendszer vérta ivadé vet f kohan p származ csa K ne választot Ko ce igazsá szavak alak kezdőbe összevon ált Brill-csa név ra Jo vo Abbreviaturák kös he formáju követk családne As Asc Eisenst Kismar Bá B ra Dáv F Frauenkirc Boldogasszonyfa Na Nikolsbu Pa Pac pote chós pec vés Sa z kó sz iva Sch seli ci előimádk Bas B Brill-csalá t kitűnősé ad mag zsidóságn Man Bern zsi családnevei c tanulmányá Egyenlőség 1 j 1 j 2 fe má má 14 megjel számaib

10005

CÍM Abbreviat családn

SZÓC Abbreviat családne szo zs patronymi visel 1780 ma birodalo megsz gondolha t ma zsi ma hang nev ves régeb gy megtört Családn Árpád kirá korá tov Ma z családn Józse 2 kia rende kényszerít ma zsidó némethang szemé vezetéknev viselje z azo hagyományo ragaszkodás irtó oktro n né újí a t elviselhet o n választ a ne foglalkozá ese származ rejt magá anél n ere formáj kie vo A szoká h abbreviatur bujta örök neve keletke r M r M sz kezdőbetű összevonásá S S kezdőbetű összevonás Basc változt ne né k s sz rejtőz n rendsze vért ivad ve koha szárma cs n választo K c igazs szava ala kezdőb összevo ál Brill-cs né r J v Abbreviaturá kö h formáj követ családn A As Eisens Kisma B r Dá Frauenkir Boldogasszonyf N Nikolsb P Pa pot chó pe vé S k s iv Sc sel c előimád Ba Brill-csal kitűnős a ma zsidóság Ma Ber zs családneve tanulmány Egyenlősé f m m 1 megje számai

1000

CÍ Abbrevia család

SZÓ Abbrevia családn sz z patronym vise 178 m birodal megs gondolh m zs m han ne ve rége g megtör Család Árpá kir kor to M család Józs ki rend kényszerí m zsid némethan szem vezetékne viselj az hagyomány ragaszkodá irt oktr n új elviselhe válasz n foglalkoz es szárma rej mag ané er formá ki v szok abbreviatu bujt örö nev keletk s kezdőbet összevonás kezdőbet összevoná Bas változ n n s rejtő rendsz vér iva v koh szárm c választ igaz szav al kezdő összev á Brill-c n Abbreviatur k formá köve család A Eisen Kism D Frauenki Boldogasszony Nikols P po ch p v i S se előimá B Brill-csa kitűnő m zsidósá M Be z családnev tanulmán Egyenlős megj száma