10006.htm

CÍMSZÓ: Ábel

SZÓCIKK: Ábel, Ádámnak és Évának másodszülött fia, akit Kájin megölt. A Biblia (Mózes I. k. 4. f.) Kájin irigységével magyarázza meg ezt a testvérölest. Irigysége pedig abból fakadt, hogy Istentől mellőzöttnek érezte magát. A Midras féltékenységben keresi az első testvéririgység okát és magát az eseményt abba a korba helyezi, mikor Ádámnak már női leszármazottjai is voltak. Egy francia tudós régibb észrevételek (Nachmani, Elija Wilna) alapján azzal akarja a rejtélyes testvérgyilkosságot megmagyarázni, hogy a két testvér a papságért versenyzett egymással és ez idézte elő a tragikus kirobbanást. A primitív korszakok közfelfogása szerint az elsőszülöttet öleti meg a papi tisztség, amelynek legfőbb kiváltsága az áldozás. Eszerint ebben az epikus részletben az elsőszülöttség ősjogával szembeszálló állásfoglalást találunk, ami műveltségtörténeti szempontból nagy jelentőségű. A Bibliának számos helye is alátámasztja ezt a felfogást. L. Kájin.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 6. címszó a lexikon => 3. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10006.htm

CÍMSZÓ: Ábel

SZÓCIKK: Ábel, Ádámnak és Évának másodszülött fia, akit Kájin megölt. A Biblia Mózes I. k. 4. f. Kájin irigységével magyarázza meg ezt a testvérölest. Irigysége pedig abból fakadt, hogy Istentől mellőzöttnek érezte magát. A Midras féltékenységben keresi az első testvéririgység okát és magát az eseményt abba a korba helyezi, mikor Ádámnak már női leszármazottjai is voltak. Egy francia tudós régibb észrevételek Nachmani, Elija Wilna alapján azzal akarja a rejtélyes testvérgyilkosságot megmagyarázni, hogy a két testvér a papságért versenyzett egymással és ez idézte elő a tragikus kirobbanást. A primitív korszakok közfelfogása szerint az elsőszülöttet öleti meg a papi tisztség, amelynek legfőbb kiváltsága az áldozás. Eszerint ebben az epikus részletben az elsőszülöttség ősjogával szembeszálló állásfoglalást találunk, ami műveltségtörténeti szempontból nagy jelentőségű. A Bibliának számos helye is alátámasztja ezt a felfogást. L. Kájin.

10006.ht

CÍMSZÓ Ábe

SZÓCIKK Ábel Ádámna é Évána másodszülöt fia aki Káji megölt Bibli Móze I k 4 f Káji irigységéve magyarázz me ez testvérölest Irigység pedi abbó fakadt hog Istentő mellőzöttne érezt magát Midra féltékenységbe keres a els testvéririgysé oká é magá a esemény abb korb helyezi miko Ádámna má nő leszármazottja i voltak Eg franci tudó régib észrevétele Nachmani Elij Wiln alapjá azza akarj rejtélye testvérgyilkosságo megmagyarázni hog ké testvé papságér versenyzet egymássa é e idézt el tragiku kirobbanást primití korszako közfelfogás szerin a elsőszülötte ölet me pap tisztség amelyne legfőb kiváltság a áldozás Eszerin ebbe a epiku részletbe a elsőszülöttsé ősjogáva szembeszáll állásfoglalás találunk am műveltségtörténet szempontbó nag jelentőségű Bibliána számo hely i alátámasztj ez felfogást L Kájin

10006.h

CÍMSZ Áb

SZÓCIK Ábe Ádámn Éván másodszülö fi ak Káj megöl Bibl Móz Káj irigységév magyaráz m e testvéröles Irigysé ped abb fakad ho Istent mellőzöttn érez magá Midr féltékenységb kere el testvéririgys ok mag esemén ab kor helyez mik Ádámn m n leszármazottj volta E franc tud régi észrevétel Nachman Eli Wil alapj azz akar rejtély testvérgyilkosság megmagyarázn ho k testv papságé versenyze egymáss idéz e tragik kirobbanás primit korszak közfelfogá szeri elsőszülött öle m pa tisztsé amelyn legfő kiváltsá áldozá Eszeri ebb epik részletb elsőszülötts ősjogáv szembeszál állásfoglalá találun a műveltségtörténe szempontb na jelentőség Biblián szám hel alátámaszt e felfogás Káji

10006.

CÍMS Á

SZÓCI Áb Ádám Évá másodszül f a Ká megö Bib Mó Ká irigységé magyará testvéröle Irigys pe ab faka h Isten mellőzött ére mag Mid féltékenység ker e testvéririgy o ma esemé a ko helye mi Ádám leszármazott volt fran tu rég észrevéte Nachma El Wi alap az aka rejtél testvérgyilkossá megmagyaráz h test papság versenyz egymás idé tragi kirobbaná primi korsza közfelfog szer elsőszülöt öl p tiszts amely legf kiválts áldoz Eszer eb epi részlet elsőszülött ősjogá szembeszá állásfoglal találu műveltségtörtén szempont n jelentősé Bibliá szá he alátámasz felfogá Káj

10006

CÍM

SZÓC Á Ádá Év másodszü K meg Bi M K irigység magyar testvéröl Irigy p a fak Iste mellőzöt ér ma Mi féltékenysé ke testvéririg m esem k hely m Ádá leszármazot vol fra t ré észrevét Nachm E W ala a ak rejté testvérgyilkoss megmagyará tes papsá verseny egymá id trag kirobban prim korsz közfelfo sze elsőszülö ö tiszt amel leg kivált áldo Esze e ep részle elsőszülöt ősjog szembesz állásfogla talál műveltségtörté szempon jelentős Bibli sz h alátámas felfog Ká

1000SZÓ Ád É másodsz me B irigysé magya testvérö Irig fa Ist mellőzö é m M féltékenys k testvériri ese hel Ád leszármazo vo fr r észrevé Nach al a rejt testvérgyilkos megmagyar te paps versen egym i tra kirobba pri kors közfelf sz elsőszül tisz ame le kivál áld Esz e részl elsőszülö ősjo szembes állásfogl talá műveltségtört szempo jelentő Bibl s alátáma felfo K