10015.htm

CÍMSZÓ: Ábrahám ben Sneor

SZEMÉLYNÉV: Ábrahám ben Sneor

SZÓCIKK: Á. ben Snéor. Szerencsés Imrének, (l. o.) II. Lajos alkincstárnokának első házasságából született elsőszülött fia. Már felnőtt és házas férfi volt, mikor atyja egy budai keresztény nővel folytatott viszonya miatt kénytelen volt megkeresztelkedni. A. és fivére nem követték atyjuk lépését ás hithű zsidók maradtak. A budai zsidóutcában laktak anyjukkal együtt és a vallásos élet minden megnyilvánulásában részt vettek. Atyjuk kitérése után nagyapjuk nevével hívták őket a Tórához, mivel azonban Szerencsés Imre megkeresztelkedése után is ragaszkodott zsidó hittestvéreihez és nem szűnt meg jót cselekedni velük, a budai zsidóság különböző egyházi férfiak meghallgatása után (1. Naftáli) atyjuk héber nevének felemlítésével hívatta ókét a Tórához. Á.-t, valamint fivérét Efrájimot később Szulejmán szultán a budai zsidókkal együtt Törökországba hurcoltatta."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 15. címszó a lexikon => 4. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10015.htm

CÍMSZÓ: Ábrahám ben Sneor

SZEMÉLYNÉV: Ábrahám ben Sneor

SZÓCIKK: Á. ben Snéor. Szerencsés Imrének, l. o. II. Lajos alkincstárnokának első házasságából született elsőszülött fia. Már felnőtt és házas férfi volt, mikor atyja egy budai keresztény nővel folytatott viszonya miatt kénytelen volt megkeresztelkedni. A. és fivére nem követték atyjuk lépését ás hithű zsidók maradtak. A budai zsidóutcában laktak anyjukkal együtt és a vallásos élet minden megnyilvánulásában részt vettek. Atyjuk kitérése után nagyapjuk nevével hívták őket a Tórához, mivel azonban Szerencsés Imre megkeresztelkedése után is ragaszkodott zsidó hittestvéreihez és nem szűnt meg jót cselekedni velük, a budai zsidóság különböző egyházi férfiak meghallgatása után 1. Naftáli atyjuk héber nevének felemlítésével hívatta ókét a Tórához. Á.-t, valamint fivérét Efrájimot később Szulejmán szultán a budai zsidókkal együtt Törökországba hurcoltatta.

10015.ht

CÍMSZÓ Ábrahá be Sneo

SZEMÉLYNÉV Ábrahá be Sneo

SZÓCIKK Á be Snéor Szerencsé Imrének l o II Lajo alkincstárnokána els házasságábó születet elsőszülöt fia Má felnőt é háza férf volt miko atyj eg buda keresztén nőve folytatot viszony miat kénytele vol megkeresztelkedni A é fivér ne követté atyju lépésé á hith zsidó maradtak buda zsidóutcába lakta anyjukka együt é valláso éle minde megnyilvánulásába rész vettek Atyju kitérés utá nagyapju nevéve hívtá őke Tórához mive azonba Szerencsé Imr megkeresztelkedés utá i ragaszkodot zsid hittestvéreihe é ne szűn me jó cselekedn velük buda zsidósá különböz egyház férfia meghallgatás utá 1 Naftál atyju hébe nevéne felemlítéséve hívatt óké Tórához Á.-t valamin fivéré Efrájimo későb Szulejmá szultá buda zsidókka együt Törökországb hurcoltatta

10015.h

CÍMSZ Ábrah b Sne

SZEMÉLYNÉ Ábrah b Sne

SZÓCIK b Snéo Szerencs Imréne I Laj alkincstárnokán el házasságáb születe elsőszülö fi M felnő ház fér vol mik aty e bud kereszté nőv folytato viszon mia kénytel vo megkeresztelkedn fivé n követt atyj lépés hit zsid maradta bud zsidóutcáb lakt anyjukk együ vallás él mind megnyilvánulásáb rés vette Atyj kitéré ut nagyapj nevév hívt ők Tóráho miv azonb Szerencs Im megkeresztelkedé ut ragaszkodo zsi hittestvéreih n szű m j cseleked velü bud zsidós különbö egyhá férfi meghallgatá ut Naftá atyj héb nevén felemlítésév hívat ók Tóráho Á.- valami fivér Efrájim késő Szulejm szult bud zsidókk együ Törökország hurcoltatt

10015.

CÍMS Ábra Sn

SZEMÉLYN Ábra Sn

SZÓCI Sné Szerenc Imrén La alkincstárnoká e házasságá szület elsőszül f feln há fé vo mi at bu kereszt nő folytat viszo mi kényte v megkeresztelked fiv követ aty lépé hi zsi maradt bu zsidóutcá lak anyjuk egy vallá é min megnyilvánulásá ré vett Aty kitér u nagyap nevé hív ő Tóráh mi azon Szerenc I megkeresztelked u ragaszkod zs hittestvérei sz cseleke vel bu zsidó különb egyh férf meghallgat u Naft aty hé nevé felemlítésé híva ó Tóráh Á. valam fivé Efráji kés Szulej szul bu zsidók egy Törökorszá hurcoltat

10015

CÍM Ábr S

SZEMÉLY Ábr S

SZÓC Sn Szeren Imré L alkincstárnok házasság szüle elsőszü fel h f v m a b keresz n folyta visz m kényt megkeresztelke fi köve at lép h zs marad b zsidóutc la anyju eg vall mi megnyilvánulás r vet At kité nagya nev hí Tórá m azo Szeren megkeresztelke ragaszko z hittestvére s cselek ve b zsid külön egy fér meghallga Naf at h nev felemlítés hív Tórá Á vala fiv Efráj ké Szule szu b zsidó eg Törökorsz hurcolta

1001

CÍ Áb

SZEMÉL Áb

SZÓ S Szere Imr alkincstárno házassá szül elsősz fe keres folyt vis kény megkeresztelk f köv a lé z mara zsidóut l anyj e val m megnyilvánulá ve A kit nagy ne h Tór az Szere megkeresztelk ragaszk hittestvér csele v zsi külö eg fé meghallg Na a ne felemlíté hí Tór val fi Efrá k Szul sz zsid e Törökors hurcolt