10021.htm

CÍMSZÓ: Ábrány

SZÓCIKK: Ábrány, (Abramovce, Cs.-Szl.), (héberül Abraham) nagyk. Borsod vm. 1735-ben 20 zsidó lakója volt, 1750.már szervezett keretben működött a hitközség. Az első rabbi Jungreisz Sámuel volt, ki 1785. Csecsére került, itt halt meg 1829. utóda: Sraga Feivis 1824. halt meg. Az ő idejében élt és működött Á.-ban Katz Józsua, a későbbi verpeléti rabbi, Liebermann Nátán 1825-32-ig, fia Mózes pedig 1836-ig töltötték be a rabbiállást. Az ő utóda Margareten Izsák Cevi, aki 1850. halt meg. Szerzője a Ben Dávid (1846) novellisztikus és Tókef ha Talmud (1849) polemikus iratnak. Margareten talmudi tudománya mellett filozófiai ismeretekkel is bírt. Utóda Schlesinger Sámuel, Éger Akiba unokaöccse lett, megh. 1888. Halála után veje Csech Áser Eljákim követte, aki 1910. Mezőkeresztesre került rabbinak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 21. címszó a lexikon => 5. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10021.htm

CÍMSZÓ: Ábrány

SZÓCIKK: Ábrány, Abramovce, Cs.-Szl. , héberül Abraham nagyk. Borsod vm. 1735-ben 20 zsidó lakója volt, 1750.már szervezett keretben működött a hitközség. Az első rabbi Jungreisz Sámuel volt, ki 1785. Csecsére került, itt halt meg 1829. utóda: Sraga Feivis 1824. halt meg. Az ő idejében élt és működött Á.-ban Katz Józsua, a későbbi verpeléti rabbi, Liebermann Nátán 1825-32-ig, fia Mózes pedig 1836-ig töltötték be a rabbiállást. Az ő utóda Margareten Izsák Cevi, aki 1850. halt meg. Szerzője a Ben Dávid 1846 novellisztikus és Tókef ha Talmud 1849 polemikus iratnak. Margareten talmudi tudománya mellett filozófiai ismeretekkel is bírt. Utóda Schlesinger Sámuel, Éger Akiba unokaöccse lett, megh. 1888. Halála után veje Csech Áser Eljákim követte, aki 1910. Mezőkeresztesre került rabbinak.

10021.ht

CÍMSZÓ Ábrán

SZÓCIKK Ábrány Abramovce Cs.-Szl héberü Abraha nagyk Borso vm 1735-be 2 zsid lakój volt 1750.má szervezet keretbe működöt hitközség A els rabb Jungreis Sámue volt k 1785 Csecsér került it hal me 1829 utóda Srag Feivi 1824 hal meg A idejébe él é működöt Á.-ba Kat Józsua később verpelét rabbi Lieberman Nátá 1825-32-ig fi Móze pedi 1836-i töltötté b rabbiállást A utód Margarete Izsá Cevi ak 1850 hal meg Szerzőj Be Dávi 184 novellisztiku é Tóke h Talmu 184 polemiku iratnak Margarete talmud tudomány mellet filozófia ismeretekke i bírt Utód Schlesinge Sámuel Ége Akib unokaöccs lett megh 1888 Halál utá vej Csec Áse Eljáki követte ak 1910 Mezőkeresztesr kerül rabbinak

10021.h

CÍMSZ Ábrá

SZÓCIK Ábrán Abramovc Cs.-Sz héber Abrah nagy Bors v 1735-b zsi lakó vol 1750.m szerveze keretb működö hitközsé el rab Jungrei Sámu vol 178 Csecsé kerül i ha m 182 utód Sra Feiv 182 ha me idejéb é működö Á.-b Ka Józsu későb verpelé rabb Lieberma Nát 1825-32-i f Móz ped 1836- töltött rabbiállás utó Margaret Izs Cev a 185 ha me Szerző B Dáv 18 novellisztik Tók Talm 18 polemik iratna Margaret talmu tudomán melle filozófi ismeretekk bír Utó Schlesing Sámue Ég Aki unokaöcc let meg 188 Halá ut ve Cse Ás Elják követt a 191 Mezőkeresztes kerü rabbina

10021.

CÍMS Ábr

SZÓCI Ábrá Abramov Cs.-S hébe Abra nag Bor 1735- zs lak vo 1750. szervez keret működ hitközs e ra Jungre Sám vo 17 Csecs kerü h 18 utó Sr Fei 18 h m idejé működ Á.- K Józs késő verpel rab Lieberm Ná 1825-32- Mó pe 1836 töltöt rabbiállá ut Margare Iz Ce 18 h m Szerz Dá 1 novelliszti Tó Tal 1 polemi iratn Margare talm tudomá mell filozóf ismeretek bí Ut Schlesin Sámu É Ak unokaöc le me 18 Hal u v Cs Á Eljá követ 19 Mezőkereszte ker rabbin

10021

CÍM Áb

SZÓC Ábr Abramo Cs.- héb Abr na Bo 1735 z la v 1750 szerve kere műkö hitköz r Jungr Sá v 1 Csec ker 1 ut S Fe 1 idej műkö Á. Józ kés verpe ra Lieber N 1825-32 M p 183 töltö rabbiáll u Margar I C 1 Szer D novelliszt T Ta polem irat Margar tal tudom mel filozó ismerete b U Schlesi Sám A unokaö l m 1 Ha C Elj köve 1 Mezőkereszt ke rabbi

1002

CÍ Á

SZÓ Áb Abram Cs. hé Ab n B 173 l 175 szerv ker műk hitkö Jung S Cse ke u F ide műk Á Jó ké verp r Liebe 1825-3 18 tölt rabbiál Marga Sze novellisz T pole ira Marga ta tudo me filoz ismeret Schles Sá unoka H El köv Mezőkeresz k rabb