10022.htm

CÍMSZÓ: Abrudbányai lelet

SZÓCIKK: Abrudbányai lelet. Három táblájú fakönyv, melyet 1785-ben találtak az abrudbányai ércbányában. Feliratait eleinte hébernek nézték, de utóbb megállapították, hogy a hébernek olvasott betűk a római cursiv írás betűi. Több történelemíró bizonyítékul használja fel arra, hogy a régi Pannóniában is éltek zsidók, de a modern kutatások elvetik ezt a téves értelmezést. Ez azonban nem dönti meg azt a feltevést, hogy már a régi Pannóniában is éltek zsidók. A fakönyv a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 22. címszó a lexikon => 5. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10022.htm

CÍMSZÓ: Abrudbányai lelet

SZÓCIKK: Abrudbányai lelet. Három táblájú fakönyv, melyet 1785-ben találtak az abrudbányai ércbányában. Feliratait eleinte hébernek nézték, de utóbb megállapították, hogy a hébernek olvasott betűk a római cursiv írás betűi. Több történelemíró bizonyítékul használja fel arra, hogy a régi Pannóniában is éltek zsidók, de a modern kutatások elvetik ezt a téves értelmezést. Ez azonban nem dönti meg azt a feltevést, hogy már a régi Pannóniában is éltek zsidók. A fakönyv a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában van.

10022.ht

CÍMSZÓ Abrudbánya lele

SZÓCIKK Abrudbánya lelet Háro tábláj fakönyv melye 1785-be találta a abrudbánya ércbányában Feliratai eleint héberne nézték d utób megállapították hog héberne olvasot betű róma cursi írá betűi Töb történelemír bizonyítéku használj fe arra hog rég Pannóniába i élte zsidók d moder kutatáso elveti ez téve értelmezést E azonba ne dönt me az feltevést hog má rég Pannóniába i élte zsidók faköny Magya Nemzet Múzeu régiségtárába van

10022.h

CÍMSZ Abrudbány lel

SZÓCIK Abrudbány lele Hár táblá faköny mely 1785-b talált abrudbány ércbányába Felirata elein hébern nézté utó megállapítottá ho hébern olvaso bet róm curs ír betű Tö történelemí bizonyíték használ f arr ho ré Pannóniáb élt zsidó mode kutatás elvet e tév értelmezés azonb n dön m a feltevés ho m ré Pannóniáb élt zsidó fakön Magy Nemze Múze régiségtáráb va

10022.

CÍMS Abrudbán le

SZÓCI Abrudbán lel Há tábl fakön mel 1785- talál abrudbán ércbányáb Felirat elei héber nézt ut megállapított h héber olvas be ró cur í bet T történelem bizonyíté haszná ar h r Pannóniá él zsid mod kutatá elve té értelmezé azon dö feltevé h r Pannóniá él zsid fakö Mag Nemz Múz régiségtárá v

10022

CÍM Abrudbá l

SZÓC Abrudbá le H táb fakö me 1785 talá abrudbá ércbányá Felira ele hébe néz u megállapítot hébe olva b r cu be történele bizonyít haszn a Pannóni é zsi mo kutat elv t értelmez azo d feltev Pannóni é zsi fak Ma Nem Mú régiségtár

1002

CÍ Abrudb

SZÓ Abrudb l tá fak m 178 tal abrudb ércbány Felir el héb né megállapíto héb olv c b történel bizonyí hasz Pannón zs m kuta el értelme az felte Pannón zs fa M Ne M régiségtá