10025.htm

CÍMSZÓ: Acharé mósz

SZÓCIKK: Acharé mósz, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 16. fejezetének elejétől a 18. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az engesztelő nap. Az áldozás és a vér. Tiltott házasságok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel könyve 22. fejezetének elejétől a 16. versig terjed. A tórái és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta a tiltott házasságok bűnét is felsorolja a bűnök között. A naptári beosztás folytán nem szökőévben a következő hetiszakasszal olvastatik együtt (Acharé mósz-kedósim).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 25. címszó a lexikon => 5. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10025.htm

CÍMSZÓ: Acharé mósz

SZÓCIKK: Acharé mósz, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 16. fejezetének elejétől a 18. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Az engesztelő nap. Az áldozás és a vér. Tiltott házasságok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Ezekiel könyve 22. fejezetének elejétől a 16. versig terjed. A tórái és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy a próféta a tiltott házasságok bűnét is felsorolja a bűnök között. A naptári beosztás folytán nem szökőévben a következő hetiszakasszal olvastatik együtt Acharé mósz-kedósim .

10025.ht

CÍMSZÓ Achar mós

SZÓCIKK Achar mósz hetiszakasz mel Móze 3 könyv 16 fejezeténe elejétő 18 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma A engesztel nap A áldozá é vér Tiltot házasságok hetiszakaszho tartoz próféta rés Ezekie könyv 22 fejezeténe elejétő 16 versi terjed tórá é próféta szakas közöt a a összefüggés hog prófét tiltot házasságo bűné i felsorolj bűnö között naptár beosztá folytá ne szökőévbe következ hetiszakassza olvastati együt Achar mósz-kedósi

10025.h

CÍMSZ Acha mó

SZÓCIK Acha mós hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm engeszte na áldoz vé Tilto házasságo hetiszakaszh tarto prófét ré Ezeki köny 2 fejezetén elejét 1 vers terje tór prófét szaka közö összefüggé ho prófé tilto házasság bűn felsorol bűn közöt naptá beoszt folyt n szökőévb követke hetiszakassz olvastat együ Acha mósz-kedós

10025.

CÍMS Ach m

SZÓCI Ach mó hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal engeszt n áldo v Tilt házasság hetiszakasz tart prófé r Ezek kön fejezeté elejé ver terj tó prófé szak köz összefügg h próf tilt házassá bű felsoro bű közö napt beosz foly szökőév követk hetiszakass olvasta egy Ach mósz-kedó

10025

CÍM Ac

SZÓC Ac m hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta engesz áld Til házassá hetiszakas tar próf Eze kö fejezet elej ve ter t próf sza kö összefüg pró til házass b felsor b köz nap beos fol szökőé követ hetiszakas olvast eg Ac mósz-ked

1002

CÍ A

SZÓ A hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart enges ál Ti házass hetiszaka ta pró Ez k fejeze ele v te pró sz k összefü pr ti házas felso kö na beo fo szökő köve hetiszaka olvas e A mósz-ke