10026.htm

CÍMSZÓ: Acharé mósz kedósim

SZÓCIKK: Acharé mósz kedósim. sz. k.-sel acharé mót kedosim, a magyarországi talmudi zsidók között is ismert közmondás, amely az emberértékelés megbízhatatlanságát példázza fanyar humorral. Az A. kifejezés értelme, hogy halála után szentté avatják az embert; azt is talán, hogy csak halála után jut az ember a megérdemelt elismeréshez. A kanonikus szentté avatást nem ismeri a zsidóság és a közmondás csak képletesen használja a kifejezést, a halottakkal szemben enyhülő, vagy egészen felfüggesztett kritika jellemzésére. A héber példaszó két szidra (bibliai hetiszakasz) összevonásából alakult: «acharémósz»-ból, amely szó szerint való fordításban azt jelenti, hogy: halála után és «kédósim»-ból, amely szenteket fejez ki a héber nyelvben. A kapcsolás tehát ezt a három szót adja: haláluk után szentek. Az «Acharé mósz» nevű szidrát rendszerint niszan hónap 2., 4. vagy 5. szombatján olvassák fel a zsinagógában, néha az utána következő «kedósim» nevű hetiszakasszal, de ilyenkor az összekötött hetiszakaszok felolvasása ijar hónap 2. szombatjára esik. Az utána következő szakasznak «Emór» a neve (szólni, beszélni ige parancsoló módja), ami a közmondás értelmét teljessé teszi. «Acharé mósz kédósim emór»: haláluk után szentnek mondjad az embereket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 26. címszó a lexikon => 5. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10026.htm

CÍMSZÓ: Acharé mósz kedósim

SZÓCIKK: Acharé mósz kedósim. sz. k.-sel acharé mót kedosim, a magyarországi talmudi zsidók között is ismert közmondás, amely az emberértékelés megbízhatatlanságát példázza fanyar humorral. Az A. kifejezés értelme, hogy halála után szentté avatják az embert; azt is talán, hogy csak halála után jut az ember a megérdemelt elismeréshez. A kanonikus szentté avatást nem ismeri a zsidóság és a közmondás csak képletesen használja a kifejezést, a halottakkal szemben enyhülő, vagy egészen felfüggesztett kritika jellemzésére. A héber példaszó két szidra bibliai hetiszakasz összevonásából alakult: acharémósz -ból, amely szó szerint való fordításban azt jelenti, hogy: halála után és kédósim -ból, amely szenteket fejez ki a héber nyelvben. A kapcsolás tehát ezt a három szót adja: haláluk után szentek. Az Acharé mósz nevű szidrát rendszerint niszan hónap 2., 4. vagy 5. szombatján olvassák fel a zsinagógában, néha az utána következő kedósim nevű hetiszakasszal, de ilyenkor az összekötött hetiszakaszok felolvasása ijar hónap 2. szombatjára esik. Az utána következő szakasznak Emór a neve szólni, beszélni ige parancsoló módja , ami a közmondás értelmét teljessé teszi. Acharé mósz kédósim emór : haláluk után szentnek mondjad az embereket.

10026.ht

CÍMSZÓ Achar mós kedósi

SZÓCIKK Achar mós kedósim sz k.-se achar mó kedosim magyarország talmud zsidó közöt i ismer közmondás amel a emberértékelé megbízhatatlanságá példázz fanya humorral A A kifejezé értelme hog halál utá szentt avatjá a embert az i talán hog csa halál utá ju a embe megérdemel elismeréshez kanoniku szentt avatás ne ismer zsidósá é közmondá csa képletese használj kifejezést halottakka szembe enyhülő vag egésze felfüggesztet kritik jellemzésére hébe példasz ké szidr biblia hetiszakas összevonásábó alakult acharémós -ból amel sz szerin val fordításba az jelenti hogy halál utá é kédósi -ból amel szenteke feje k hébe nyelvben kapcsolá tehá ez háro szó adja halálu utá szentek A Achar mós nev szidrá rendszerin nisza hóna 2. 4 vag 5 szombatjá olvassá fe zsinagógában néh a után következ kedósi nev hetiszakasszal d ilyenko a összekötöt hetiszakaszo felolvasás ija hóna 2 szombatjár esik A után következ szakaszna Emó nev szólni beszéln ig parancsol módj am közmondá értelmé teljess teszi Achar mós kédósi emó halálu utá szentne mondja a embereket

10026.h

CÍMSZ Acha mó kedós

SZÓCIK Acha mó kedósi s k.-s acha m kedosi magyarorszá talmu zsid közö isme közmondá ame emberértékel megbízhatatlanság példáz fany humorra kifejez értelm ho halá ut szent avatj ember a talá ho cs halá ut j emb megérdeme elismeréshe kanonik szent avatá n isme zsidós közmond cs képletes használ kifejezés halottakk szemb enyhül va egész felfüggeszte kriti jellemzésér héb példas k szid bibli hetiszaka összevonásáb alakul acharémó -bó ame s szeri va fordításb a jelent hog halá ut kédós -bó ame szentek fej héb nyelvbe kapcsol teh e hár sz adj halál ut szente Acha mó ne szidr rendszeri nisz hón 2 va szombatj olvass f zsinagógába né utá követke kedós ne hetiszakassza ilyenk összekötö hetiszakasz felolvasá ij hón szombatjá esi utá követke szakaszn Em ne szóln beszél i parancso mód a közmond értelm teljes tesz Acha mó kédós em halál ut szentn mondj embereke

10026.

CÍMS Ach m kedó

SZÓCI Ach m kedós k.- ach kedos magyarorsz talm zsi köz ism közmond am emberértéke megbízhatatlansá példá fan humorr kifeje értel h hal u szen avat embe tal h c hal u em megérdem elismerésh kanoni szen avat ism zsidó közmon c képlete haszná kifejezé halottak szem enyhü v egés felfüggeszt krit jellemzésé hé példa szi bibl hetiszak összevonásá alaku acharém -b am szer v fordítás jelen ho hal u kédó -b am szente fe hé nyelvb kapcso te há s ad halá u szent Ach m n szid rendszer nis hó v szombat olvas zsinagógáb n ut követk kedó n hetiszakassz ilyen összeköt hetiszakas felolvas i hó szombatj es ut követk szakasz E n szól beszé parancs mó közmon értel telje tes Ach m kédó e halá u szent mond emberek

10026

CÍM Ac ked

SZÓC Ac kedó k. ac kedo magyarors tal zs kö is közmon a emberérték megbízhatatlans péld fa humor kifej érte ha sze ava emb ta ha e megérde elismerés kanon sze ava is zsid közmo képlet haszn kifejez halotta sze enyh egé felfüggesz kri jellemzés h péld sz bib hetisza összevonás alak acharé - a sze fordítá jele h ha kéd - a szent f h nyelv kapcs t h a hal szen Ac szi rendsze ni h szomba olva zsinagógá u követ ked hetiszakass ilye összekö hetiszaka felolva h szombat e u követ szakas szó besz paranc m közmo érte telj te Ac kéd hal szen mon embere

1002

CÍ A ke

SZÓ A ked k a ked magyaror ta z k i közmo emberérté megbízhatatlan pél f humo kife ért h sz av em t h megérd elismeré kano sz av i zsi közm képle hasz kifeje halott sz eny eg felfügges kr jellemzé pél s bi hetisz összevoná ala achar sz fordít jel h ké szen nyel kapc ha sze A sz rendsz n szomb olv zsinagóg köve ke hetiszakas ily összek hetiszak felolv szomba köve szaka sz bes paran közm ért tel t A ké ha sze mo ember