10030.htm

CÍMSZÓ: Achér

SZÓCIKK: Achér. Szó szerint más-t jelent, de csak eretnekre alkalmazzák, vagyis olyan emberre, aki más lett. Eredete a II. sz.-ig megy vissza, még pedig Elisa ben Abujáig, aki korának egyik legnagyobb tudósa és r. Akiba meg r. Meir híres tannaiták barátja volt, de eretnekségbe esett és azóta csak A. néven emlegették.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 30. címszó a lexikon => 6. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10030.htm

CÍMSZÓ: Achér

SZÓCIKK: Achér. Szó szerint más-t jelent, de csak eretnekre alkalmazzák, vagyis olyan emberre, aki más lett. Eredete a II. sz.-ig megy vissza, még pedig Elisa ben Abujáig, aki korának egyik legnagyobb tudósa és r. Akiba meg r. Meir híres tannaiták barátja volt, de eretnekségbe esett és azóta csak A. néven emlegették.

10030.ht

CÍMSZÓ Aché

SZÓCIKK Achér Sz szerin más- jelent d csa eretnekr alkalmazzák vagyi olya emberre ak má lett Eredet II sz.-i meg vissza mé pedi Elis be Abujáig ak korána egyi legnagyob tudós é r Akib me r Mei híre tannaitá barátj volt d eretnekségb eset é azót csa A néve emlegették

10030.h

CÍMSZ Ach

SZÓCIK Aché S szeri más jelen cs eretnek alkalmazzá vagy oly emberr a m let Erede I sz.- me vissz m ped Eli b Abujái a korán egy legnagyo tudó Aki m Me hír tannait barát vol eretnekség ese azó cs név emlegetté

10030.

CÍMS Ac

SZÓCI Ach szer má jele c eretne alkalmazz vag ol ember le Ered sz. m viss pe El Abujá korá eg legnagy tud Ak M hí tannai bará vo eretneksé es az c né emlegett

10030

CÍM A

SZÓC Ac sze m jel eretn alkalmaz va o embe l Ere sz vis p E Abuj kor e legnag tu A h tanna bar v eretneks e a n emleget

1003SZÓ A sz je eret alkalma v emb Er s vi Abu ko legna t tann ba eretnek emlege