10032.htm

CÍMSZÓ: Ács

SZEMÉLYNÉV: Ács Lipót

SZÓCIKK: Ács Lipót, festő, iparművész és rajztanár, szül. Vizsolyán (Abauj-Torna m.) 1868. Az országos mintarajziskolában a rajztanárképzőt végezte (1889-93), majd Lotz Károly alatt tanult. 16 évig a szekszárdi áll. főgimnázium tanára volt, azután a budapesti Néprajzi Múzeumba rendelték be. Szekszárdon kerámiai műhelyt, Sárközben nagyobbszabású háziipari telepet létesített (1901), mely utóbbiban az ottani népművészet utánérzésével állítottak elő iparművészeti tárgyakat. Iparművészeti tevékenységéért többször kitüntették (Milano 1906, Pécs 1907, Miskolc 1911, Helsingfors 1922). A sárközi népművészet tulajdonképpeni felfedezője és méltánylója, melyet Malonyai A magyar nép művészete IV. kötetében feldolgozott. Számos művészeti és művészetpedagógiai cikket írt hazai és külföldi folyóiratokba (Magyar Iparművészet, A Ház, Új Idők, Vasárnapi Újság, Népművelés, The Studio, The Wide World Magaziné, Neue Wege stb.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 32. címszó a lexikon => 6. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10032.htm

CÍMSZÓ: Ács

SZEMÉLYNÉV: Ács Lipót

SZÓCIKK: Ács Lipót, festő, iparművész és rajztanár, szül. Vizsolyán Abauj-Torna m. 1868. Az országos mintarajziskolában a rajztanárképzőt végezte 1889-93 , majd Lotz Károly alatt tanult. 16 évig a szekszárdi áll. főgimnázium tanára volt, azután a budapesti Néprajzi Múzeumba rendelték be. Szekszárdon kerámiai műhelyt, Sárközben nagyobbszabású háziipari telepet létesített 1901 , mely utóbbiban az ottani népművészet utánérzésével állítottak elő iparművészeti tárgyakat. Iparművészeti tevékenységéért többször kitüntették Milano 1906, Pécs 1907, Miskolc 1911, Helsingfors 1922 . A sárközi népművészet tulajdonképpeni felfedezője és méltánylója, melyet Malonyai A magyar nép művészete IV. kötetében feldolgozott. Számos művészeti és művészetpedagógiai cikket írt hazai és külföldi folyóiratokba Magyar Iparművészet, A Ház, Új Idők, Vasárnapi Újság, Népművelés, The Studio, The Wide World Magaziné, Neue Wege stb. .

10032.ht

CÍMSZÓ Ác

SZEMÉLYNÉV Ác Lipó

SZÓCIKK Ác Lipót festő iparművés é rajztanár szül Vizsolyá Abauj-Torn m 1868 A országo mintarajziskolába rajztanárképző végezt 1889-9 maj Lot Károl alat tanult 1 évi szekszárd áll főgimnáziu tanár volt azutá budapest Néprajz Múzeumb rendelté be Szekszárdo kerámia műhelyt Sárközbe nagyobbszabás háziipar telepe létesítet 190 mel utóbbiba a ottan népművésze utánérzéséve állította el iparművészet tárgyakat Iparművészet tevékenységéér többszö kitüntetté Milan 1906 Péc 1907 Miskol 1911 Helsingfor 192 sárköz népművésze tulajdonképpen felfedezőj é méltánylója melye Malonya magya né művészet IV kötetébe feldolgozott Számo művészet é művészetpedagógia cikke ír haza é külföld folyóiratokb Magya Iparművészet Ház Ú Idők Vasárnap Újság Népművelés Th Studio Th Wid Worl Magaziné Neu Weg stb

10032.h

CÍMSZ Á

SZEMÉLYNÉ Á Lip

SZÓCIK Á Lipó fest iparművé rajztaná szü Vizsoly Abauj-Tor 186 ország mintarajziskoláb rajztanárképz végez 1889- ma Lo Káro ala tanul év szekszár ál főgimnázi taná vol azut budapes Népraj Múzeum rendelt b Szekszárd kerámi műhely Sárközb nagyobbszabá háziipa telep létesíte 19 me utóbbib otta népművész utánérzésév állított e iparművésze tárgyaka Iparművésze tevékenységéé többsz kitüntett Mila 190 Pé 190 Misko 191 Helsingfo 19 sárkö népművész tulajdonképpe felfedező méltánylój mely Malony magy n művésze I kötetéb feldolgozot Szám művésze művészetpedagógi cikk í haz külföl folyóiratok Magy Iparművésze Há Idő Vasárna Újsá Népművelé T Studi T Wi Wor Magazin Ne We st

10032.

CÍMS

SZEMÉLYN Li

SZÓCI Lip fes iparműv rajztan sz Vizsol Abauj-To 18 orszá mintarajziskolá rajztanárkép vége 1889 m L Kár al tanu é szekszá á főgimnáz tan vo azu budape Népra Múzeu rendel Szekszár kerám műhel Sárköz nagyobbszab háziip tele létesít 1 m utóbbi ott népművés utánérzésé állítot iparművész tárgyak Iparművész tevékenységé többs kitüntet Mil 19 P 19 Misk 19 Helsingf 1 sárk népművés tulajdonképp felfedez méltányló mel Malon mag művész köteté feldolgozo Szá művész művészetpedagóg cik ha külfö folyóirato Mag Iparművész H Id Vasárn Újs Népművel Stud W Wo Magazi N W s

10032

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC Li fe iparmű rajzta s Vizso Abauj-T 1 orsz mintarajziskol rajztanárké vég 188 Ká a tan szeksz főgimná ta v az budap Népr Múze rende Szekszá kerá műhe Sárkö nagyobbsza házii tel létesí utóbb ot népművé utánérzés állíto iparművés tárgya Iparművés tevékenység több kitünte Mi 1 1 Mis 1 Helsing sár népművé tulajdonkép felfede méltányl me Malo ma művés kötet feldolgoz Sz művés művészetpedagó ci h külf folyóirat Ma Iparművés I Vasár Új Népműve Stu W Magaz

1003SZEMÉL

SZÓ L f iparm rajzt Vizs Abauj- ors mintarajzisko rajztanárk vé 18 K ta szeks főgimn t a buda Nép Múz rend Szeksz ker műh Sárk nagyobbsz házi te létes utób o népműv utánérzé állít iparművé tárgy Iparművé tevékenysé töb kitünt M Mi Helsin sá népműv tulajdonké felfed méltány m Mal m művé köte feldolgo S művé művészetpedag c kül folyóira M Iparművé Vasá Ú Népműv St Maga