10033.htm

CÍMSZÓ: Acsády

SZEMÉLYNÉV: Acsády Ignác

SZÓCIKK: Acsády, 1. Ignác, történetíró, szül. Nagykárolyban 1845 szept. 9., megh. Budapesten 1906 dec. 17. A pesti egyetemen előbb a jogi, majd a filozófiai fakultást végezte el és a doktorátus megszerzése után publicisztikai téren működött a Századunknál és a Pesti Naplónál, aztán a Magyarországnál. Publicisztikai munkásságát egész életén át nem hagyta abba. Közgazdasági és politikai cikkei éppoly kiválóak, mint azok a cikkek, amelyek a történelmi szaktudományok körébe tartoznak. Történetírói munkásságát a nyolcvanas években kezdte meg, addig újságírói tevékenysége mellett lefordította Ranke «A római pápák történetének három kötetét és Bluntschli, Politika történetét az Akadémia kiadásában és szépirodalmi műveket is írt. Ilyenek: Fridényi bankja (1882); Pénzházasság (1880); Aranyország (vígjáték, 1880), azonkívül szerkesztette az Athenaeum «Kézi Lexikon»-át, mely az elsők egyike volt hazánkban (1891-93). Főleg történettudományi problémák felkutatására szentelte egész életét, mely egyhangúan, külsőségek nélkül folyt le a szerkesztői asztal mellett, az Országos Levéltár és a Magyar Tud. Akadémia fóliánsa közt. Az Akadémiának 1888 óta volt tagja. Számos akadémiai és a Századokban, a Budapesti Szemlében, Magyar Tanügyben, Magyar Zsidó Szemlében stb. megjelent tanulmányán kívül nagyobb művei: Az osztrák császári cím és Magyarország (1877); Zsidó és nem zsidó magyarok az emancipáció után (1884); Szolnij Mária (1885); Magyarország Budavára visszafoglalása korában (1886); Magyarország pénzügyei I- Ferdinánd uralkodása alatt (1888); Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században (1889); A magyar jobbágynépesség száma a mohácsi vész után (1889); Régi magyar birtokviszonyok (1894); Magyarország népessége a Fragmatica Sanctio korában (1896); A magyar jobbágyság története (1896); A magyar adózás története 1598-1604 (1896); Magyarország három részre oszlásának története(1896); Magyarország története 1. Lipót és 1. József korában (1896). Mindkettő a millenniumi történelemben. Legnagyobb és legismertebb munkája a Magyar Tud. Akadémia kiadásában megjelent két hatalmas kötet: A magyar birodalom története (I-II. 1904), mellyel az egész nemzet történetírója lett, s amelyben a modern tudomány követelményeinek megfelelően, de azért izzó hazaszeretettel, a nép és az állam ezeréves életét örökíti meg klasszikus magyarsággal és hatalmas judiciummal. Életének e nagy művét nem sokkal élte túl. Már súlyos beteg volt, mikor Dudek János, a dogmatika tanára a hittudományi karon Kritikai tanulmányok Acsády Ignác művéről (1905) címen a dogmatika szempontjából élesen megtámadta. Nem sokára e legnagyobb sikere és legnagyobb csalódása után meghalt. A rákoskeresztúri zsidó temetőben, valamint a M. Tud. Akadémián is Csánki Dezső, az Orsz. Levéltár államtitkár-főigazgatója tartott fölötte emlékbeszédet. Számos kitűnő tanulmánya jelent meg a Közgazdasági Lexikonban, a Magyar Gazdaságtörténeti Szemlében, a Közgazdasági Szemlében es az Új Magyar Szemlében is. Az IMIT Évkönyvébe írott zsidó-történelmi tanulmányai: A magyar zsidók a XVIII. században (1900); Az egyházi szellem és a zsidók (1902); A zsidók a magyarság múltjában 1903). Egyéb munkái: Bethlen Gábor és udvara (1890); Két pénzügytörténeti tanulmány (1894); A jobbágyadózás 1577-97. (1896); La liberazione di Vienna dall’ assedio lurco del 1683 e la liberazione del Unghério del giogo turco (1908); Ver Befreiungskrieg oder Ungarns Befreiung von der Türkenherrschaft (1909); Der Entsatz Wiens von der türkischen Belagerung im J. 1683 etc. (1909). s. R.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 33. címszó a lexikon => 6. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10033.htm

CÍMSZÓ: Acsády

SZEMÉLYNÉV: Acsády Ignác

SZÓCIKK: Acsády, 1. Ignác, történetíró, szül. Nagykárolyban 1845 szept. 9., megh. Budapesten 1906 dec. 17. A pesti egyetemen előbb a jogi, majd a filozófiai fakultást végezte el és a doktorátus megszerzése után publicisztikai téren működött a Századunknál és a Pesti Naplónál, aztán a Magyarországnál. Publicisztikai munkásságát egész életén át nem hagyta abba. Közgazdasági és politikai cikkei éppoly kiválóak, mint azok a cikkek, amelyek a történelmi szaktudományok körébe tartoznak. Történetírói munkásságát a nyolcvanas években kezdte meg, addig újságírói tevékenysége mellett lefordította Ranke A római pápák történetének három kötetét és Bluntschli, Politika történetét az Akadémia kiadásában és szépirodalmi műveket is írt. Ilyenek: Fridényi bankja 1882 ; Pénzházasság 1880 ; Aranyország vígjáték, 1880 , azonkívül szerkesztette az Athenaeum Kézi Lexikon -át, mely az elsők egyike volt hazánkban 1891-93 . Főleg történettudományi problémák felkutatására szentelte egész életét, mely egyhangúan, külsőségek nélkül folyt le a szerkesztői asztal mellett, az Országos Levéltár és a Magyar Tud. Akadémia fóliánsa közt. Az Akadémiának 1888 óta volt tagja. Számos akadémiai és a Századokban, a Budapesti Szemlében, Magyar Tanügyben, Magyar Zsidó Szemlében stb. megjelent tanulmányán kívül nagyobb művei: Az osztrák császári cím és Magyarország 1877 ; Zsidó és nem zsidó magyarok az emancipáció után 1884 ; Szolnij Mária 1885 ; Magyarország Budavára visszafoglalása korában 1886 ; Magyarország pénzügyei I- Ferdinánd uralkodása alatt 1888 ; Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században 1889 ; A magyar jobbágynépesség száma a mohácsi vész után 1889 ; Régi magyar birtokviszonyok 1894 ; Magyarország népessége a Fragmatica Sanctio korában 1896 ; A magyar jobbágyság története 1896 ; A magyar adózás története 1598-1604 1896 ; Magyarország három részre oszlásának története 1896 ; Magyarország története 1. Lipót és 1. József korában 1896 . Mindkettő a millenniumi történelemben. Legnagyobb és legismertebb munkája a Magyar Tud. Akadémia kiadásában megjelent két hatalmas kötet: A magyar birodalom története I-II. 1904 , mellyel az egész nemzet történetírója lett, s amelyben a modern tudomány követelményeinek megfelelően, de azért izzó hazaszeretettel, a nép és az állam ezeréves életét örökíti meg klasszikus magyarsággal és hatalmas judiciummal. Életének e nagy művét nem sokkal élte túl. Már súlyos beteg volt, mikor Dudek János, a dogmatika tanára a hittudományi karon Kritikai tanulmányok Acsády Ignác művéről 1905 címen a dogmatika szempontjából élesen megtámadta. Nem sokára e legnagyobb sikere és legnagyobb csalódása után meghalt. A rákoskeresztúri zsidó temetőben, valamint a M. Tud. Akadémián is Csánki Dezső, az Orsz. Levéltár államtitkár-főigazgatója tartott fölötte emlékbeszédet. Számos kitűnő tanulmánya jelent meg a Közgazdasági Lexikonban, a Magyar Gazdaságtörténeti Szemlében, a Közgazdasági Szemlében es az Új Magyar Szemlében is. Az IMIT Évkönyvébe írott zsidó-történelmi tanulmányai: A magyar zsidók a XVIII. században 1900 ; Az egyházi szellem és a zsidók 1902 ; A zsidók a magyarság múltjában 1903 . Egyéb munkái: Bethlen Gábor és udvara 1890 ; Két pénzügytörténeti tanulmány 1894 ; A jobbágyadózás 1577-97. 1896 ; La liberazione di Vienna dall’ assedio lurco del 1683 e la liberazione del Unghério del giogo turco 1908 ; Ver Befreiungskrieg oder Ungarns Befreiung von der Türkenherrschaft 1909 ; Der Entsatz Wiens von der türkischen Belagerung im J. 1683 etc. 1909 . s. R.

10033.ht

CÍMSZÓ Acsád

SZEMÉLYNÉV Acsád Igná

SZÓCIKK Acsády 1 Ignác történetíró szül Nagykárolyba 184 szept 9. megh Budapeste 190 dec 17 pest egyeteme előb jogi maj filozófia fakultás végezt e é doktorátu megszerzés utá publicisztika tére működöt Századunkná é Pest Naplónál aztá Magyarországnál Publicisztika munkásságá egés életé á ne hagyt abba Közgazdaság é politika cikke éppol kiválóak min azo cikkek amelye történelm szaktudományo köréb tartoznak Történetíró munkásságá nyolcvana évekbe kezdt meg addi újságíró tevékenység mellet lefordított Rank róma pápá történeténe háro köteté é Bluntschli Politik történeté a Akadémi kiadásába é szépirodalm műveke i írt Ilyenek Fridény bankj 188 Pénzházassá 188 Aranyorszá vígjáték 188 azonkívü szerkesztett a Athenaeu Kéz Lexiko -át mel a első egyik vol hazánkba 1891-9 Főle történettudomány problémá felkutatásár szentelt egés életét mel egyhangúan külsősége nélkü foly l szerkesztő aszta mellett a Országo Levéltá é Magya Tud Akadémi fóliáns közt A Akadémiána 188 ót vol tagja Számo akadémia é Századokban Budapest Szemlében Magya Tanügyben Magya Zsid Szemlébe stb megjelen tanulmányá kívü nagyob művei A osztrá császár cí é Magyarorszá 187 Zsid é ne zsid magyaro a emancipáci utá 188 Szolni Mári 188 Magyarorszá Budavár visszafoglalás korába 188 Magyarorszá pénzügye I Ferdinán uralkodás alat 188 Közgazdaság állapotain XVI é XVII századba 188 magya jobbágynépessé szám mohács vés utá 188 Rég magya birtokviszonyo 189 Magyarorszá népesség Fragmatic Sancti korába 189 magya jobbágysá történet 189 magya adózá történet 1598-160 189 Magyarorszá háro részr oszlásána történet 189 Magyarorszá történet 1 Lipó é 1 Józse korába 189 Mindkett millennium történelemben Legnagyob é legismerteb munkáj Magya Tud Akadémi kiadásába megjelen ké hatalma kötet magya birodalo történet I-II 190 mellye a egés nemze történetírój lett amelybe moder tudomán követelményeine megfelelően d azér izz hazaszeretettel né é a álla ezeréve életé örökít me klassziku magyarságga é hatalma judiciummal Életéne nag művé ne sokka élt túl Má súlyo bete volt miko Dude János dogmatik tanár hittudomány karo Kritika tanulmányo Acsád Igná művérő 190 címe dogmatik szempontjábó élese megtámadta Ne sokár legnagyob siker é legnagyob csalódás utá meghalt rákoskeresztúr zsid temetőben valamin M Tud Akadémiá i Csánk Dezső a Orsz Levéltá államtitkár-főigazgatój tartot fölött emlékbeszédet Számo kitűn tanulmány jelen me Közgazdaság Lexikonban Magya Gazdaságtörténet Szemlében Közgazdaság Szemlébe e a Ú Magya Szemlébe is A IMI Évkönyvéb írot zsidó-történelm tanulmányai magya zsidó XVIII századba 190 A egyház szelle é zsidó 190 zsidó magyarsá múltjába 190 Egyé munkái Bethle Gábo é udvar 189 Ké pénzügytörténet tanulmán 189 jobbágyadózá 1577-97 189 L liberazion d Vienn dall assedi lurc de 168 l liberazion de Unghéri de giog turc 190 Ve Befreiungskrie ode Ungarn Befreiun vo de Türkenherrschaf 190 De Entsat Wien vo de türkische Belagerun i J 168 etc 190 s R

10033.h

CÍMSZ Acsá

SZEMÉLYNÉ Acsá Ign

SZÓCIK Acsád Igná történetír szü Nagykárolyb 18 szep 9 meg Budapest 19 de 1 pes egyetem elő jog ma filozófi fakultá végez doktorát megszerzé ut publicisztik tér működö Századunkn Pes Naplóná azt Magyarországná Publicisztik munkásság egé élet n hagy abb Közgazdasá politik cikk éppo kiválóa mi az cikke amely történel szaktudomány köré tartozna Történetír munkásság nyolcvan évekb kezd me add újságír tevékenysé melle lefordítot Ran róm páp történetén hár kötet Bluntschl Politi történet Akadém kiadásáb szépirodal művek ír Ilyene Fridén bank 18 Pénzházass 18 Aranyorsz vígjáté 18 azonkív szerkesztet Athenae Ké Lexik -á me els egyi vo hazánkb 1891- Fől történettudomán problém felkutatásá szentel egé életé me egyhangúa külsőség nélk fol szerkeszt aszt mellet Ország Levélt Magy Tu Akadém fólián köz Akadémián 18 ó vo tagj Szám akadémi Századokba Budapes Szemlébe Magy Tanügybe Magy Zsi Szemléb st megjele tanulmány kív nagyo műve osztr császá c Magyarorsz 18 Zsi n zsi magyar emancipác ut 18 Szoln Már 18 Magyarorsz Budavá visszafoglalá koráb 18 Magyarorsz pénzügy Ferdiná uralkodá ala 18 Közgazdasá állapotai XV XVI századb 18 magy jobbágynépess szá mohác vé ut 18 Ré magy birtokviszony 18 Magyarorsz népessé Fragmati Sanct koráb 18 magy jobbágys történe 18 magy adóz történe 1598-16 18 Magyarorsz hár rész oszlásán történe 18 Magyarorsz történe Lip Józs koráb 18 Mindket millenniu történelembe Legnagyo legismerte munká Magy Tu Akadém kiadásáb megjele k hatalm köte magy birodal történe I-I 19 melly egé nemz történetíró let amelyb mode tudomá követelményein megfelelőe azé iz hazaszeretette n áll ezerév élet örökí m klasszik magyarságg hatalm judiciumma Életén na műv n sokk él tú M súly bet vol mik Dud Jáno dogmati taná hittudomán kar Kritik tanulmány Acsá Ign művér 19 cím dogmati szempontjáb éles megtámadt N soká legnagyo sike legnagyo csalódá ut meghal rákoskeresztú zsi temetőbe valami Tu Akadémi Csán Dezs Ors Levélt államtitkár-főigazgató tarto fölöt emlékbeszéde Szám kitű tanulmán jele m Közgazdasá Lexikonba Magy Gazdaságtörténe Szemlébe Közgazdasá Szemléb Magy Szemléb i IM Évkönyvé íro zsidó-történel tanulmánya magy zsid XVII századb 19 egyhá szell zsid 19 zsid magyars múltjáb 19 Egy munká Bethl Gáb udva 18 K pénzügytörténe tanulmá 18 jobbágyadóz 1577-9 18 liberazio Vien dal assed lur d 16 liberazio d Unghér d gio tur 19 V Befreiungskri od Ungar Befreiu v d Türkenherrscha 19 D Entsa Wie v d türkisch Belageru 16 et 19

10033.

CÍMS Acs

SZEMÉLYN Acs Ig

SZÓCI Acsá Ign történetí sz Nagykároly 1 sze me Budapes 1 d pe egyete el jo m filozóf fakult vége doktorá megszerz u publiciszti té működ Századunk Pe Naplón az Magyarországn Publiciszti munkássá eg éle hag ab Közgazdas politi cik épp kiváló m a cikk amel történe szaktudomán kör tartozn Történetí munkássá nyolcva évek kez m ad újságí tevékenys mell lefordíto Ra ró pá történeté há köte Bluntsch Polit történe Akadé kiadásá szépiroda műve í Ilyen Fridé ban 1 Pénzházas 1 Aranyors vígját 1 azonkí szerkeszte Athena K Lexi - m el egy v hazánk 1891 Fő történettudomá problé felkutatás szente eg élet m egyhangú külsősé nél fo szerkesz asz melle Orszá Levél Mag T Akadé fóliá kö Akadémiá 1 v tag Szá akadém Századokb Budape Szemléb Mag Tanügyb Mag Zs Szemlé s megjel tanulmán kí nagy műv oszt csász Magyarors 1 Zs zs magya emancipá u 1 Szol Má 1 Magyarors Budav visszafoglal korá 1 Magyarors pénzüg Ferdin uralkod al 1 Közgazdas állapota X XV század 1 mag jobbágynépes sz mohá v u 1 R mag birtokviszon 1 Magyarors népess Fragmat Sanc korá 1 mag jobbágy történ 1 mag adó történ 1598-1 1 Magyarors há rés oszlásá történ 1 Magyarors történ Li Józ korá 1 Mindke millenni történelemb Legnagy legismert munk Mag T Akadé kiadásá megjel hatal köt mag biroda történ I- 1 mell eg nem történetír le amely mod tudom követelményei megfelelő az i hazaszeretett ál ezeré éle örök klasszi magyarság hatal judiciumm Életé n mű sok é t súl be vo mi Du Ján dogmat tan hittudomá ka Kriti tanulmán Acs Ig művé 1 cí dogmat szempontjá éle megtámad sok legnagy sik legnagy csalód u megha rákoskereszt zs temetőb valam T Akadém Csá Dez Or Levél államtitkár-főigazgat tart fölö emlékbeszéd Szá kit tanulmá jel Közgazdas Lexikonb Mag Gazdaságtörtén Szemléb Közgazdas Szemlé Mag Szemlé I Évkönyv ír zsidó-történe tanulmány mag zsi XVI század 1 egyh szel zsi 1 zsi magyar múltjá 1 Eg munk Beth Gá udv 1 pénzügytörtén tanulm 1 jobbágyadó 1577- 1 liberazi Vie da asse lu 1 liberazi Unghé gi tu 1 Befreiungskr o Unga Befrei Türkenherrsch 1 Ents Wi türkisc Belager 1 e 1

10033

CÍM Ac

SZEMÉLY Ac I

SZÓC Acs Ig történet s Nagykárol sz m Budape p egyet e j filozó fakul vég doktor megszer publiciszt t műkö Századun P Napló a Magyarország Publiciszt munkáss e él ha a Közgazda polit ci ép kivál cik ame történ szaktudomá kö tartoz Történet munkáss nyolcv éve ke a újság tevékeny mel lefordít R r p történet h köt Bluntsc Poli történ Akad kiadás szépirod műv Ilye Frid ba Pénzháza Aranyor vígjá azonk szerkeszt Athen Lex e eg hazán 189 F történettudom probl felkutatá szent e éle egyhang külsős né f szerkes as mell Orsz Levé Ma Akad fóli k Akadémi ta Sz akadé Századok Budap Szemlé Ma Tanügy Ma Z Szeml megje tanulmá k nag mű osz csás Magyaror Z z magy emancip Szo M Magyaror Buda visszafogla kor Magyaror pénzü Ferdi uralko a Közgazda állapot X száza ma jobbágynépe s moh ma birtokviszo Magyaror népes Fragma San kor ma jobbág törté ma ad törté 1598- Magyaror h ré oszlás törté Magyaror törté L Jó kor Mindk millenn történelem Legnag legismer mun Ma Akad kiadás megje hata kö ma birod törté I mel e ne történetí l amel mo tudo követelménye megfelel a hazaszeretet á ezer él örö klassz magyarsá hata judicium Élet m so sú b v m D Já dogma ta hittudom k Krit tanulmá Ac I műv c dogma szempontj él megtáma so legnag si legnag csaló megh rákoskeresz z temető vala Akadé Cs De O Levé államtitkár-főigazga tar föl emlékbeszé Sz ki tanulm je Közgazda Lexikon Ma Gazdaságtörté Szemlé Közgazda Szeml Ma Szeml Évköny í zsidó-történ tanulmán ma zs XV száza egy sze zs zs magya múltj E mun Bet G ud pénzügytörté tanul jobbágyad 1577 liberaz Vi d ass l liberaz Ungh g t Befreiungsk Ung Befre Türkenherrsc Ent W türkis Belage

1003

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ Ac I történe Nagykáro s Budap egye filoz faku vé dokto megsze publicisz műk Századu Napl Magyarorszá Publicisz munkás é h Közgazd poli c é kivá ci am törté szaktudom k tarto Történe munkás nyolc év k újsá tevéken me lefordí történe kö Blunts Pol törté Aka kiadá szépiro mű Ily Fri b Pénzház Aranyo vígj azon szerkesz Athe Le e hazá 18 történettudo prob felkutat szen él egyhan külső n szerke a mel Ors Lev M Aka fól Akadém t S akad Százado Buda Szeml M Tanüg M Szem megj tanulm na m os csá Magyaro mag emanci Sz Magyaro Bud visszafogl ko Magyaro pénz Ferd uralk Közgazd állapo száz m jobbágynép mo m birtokvisz Magyaro népe Fragm Sa ko m jobbá tört m a tört 1598 Magyaro r oszlá tört Magyaro tört J ko Mind millen történele Legna legisme mu M Aka kiadá megj hat k m biro tört me n történet ame m tud követelmény megfele hazaszerete eze é ör klass magyars hat judiciu Éle s s J dogm t hittudo Kri tanulm A mű dogm szempont é megtám s legna s legna csal meg rákoskeres temet val Akad C D Lev államtitkár-főigazg ta fö emlékbesz S k tanul j Közgazd Lexiko M Gazdaságtört Szeml Közgazd Szem M Szem Évkön zsidó-törté tanulmá m z X száz eg sz z z magy múlt mu Be u pénzügytört tanu jobbágya 157 libera V as libera Ung Befreiungs Un Befr Türkenherrs En türki Belag