10034.htm

CÍMSZÓ: Acsády

SZEMÉLYNÉV: Acsády Jenő

SZÓCIKK: A. Jenő, mérnök, A. 1. testvéröccse, szül. Nagykárolyban 1853 ápr. 9-én. A pozsonyi gimnáziumban és a zürichi műegyetemen tanult, itt mérnöki oklevelet szerzett, azután állami szolgálatba lépett és 1879-1903 közt több vármegye államépítészeti hivatalában működött, később a kereskedelemügyi minisztériumba rendelték be szolgálatra., ahol 1913 óta műszaki főtanácsos. Tanulmányai a Mérnök- és Építészeti Egylet Közlönyében és más mérnöki és közgazdasági szaklapban jelentek meg. Művei: A mezőgazdasági út-, vasút- és hídépítés (1897); Magyar és német műszaki szótár (2 köt. 1900-01); Közutaink közigazgatási és közgazdasági tekintetben (1902).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 34. címszó a lexikon => 7. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10034.htm

CÍMSZÓ: Acsády

SZEMÉLYNÉV: Acsády Jenő

SZÓCIKK: A. Jenő, mérnök, A. 1. testvéröccse, szül. Nagykárolyban 1853 ápr. 9-én. A pozsonyi gimnáziumban és a zürichi műegyetemen tanult, itt mérnöki oklevelet szerzett, azután állami szolgálatba lépett és 1879-1903 közt több vármegye államépítészeti hivatalában működött, később a kereskedelemügyi minisztériumba rendelték be szolgálatra., ahol 1913 óta műszaki főtanácsos. Tanulmányai a Mérnök- és Építészeti Egylet Közlönyében és más mérnöki és közgazdasági szaklapban jelentek meg. Művei: A mezőgazdasági út-, vasút- és hídépítés 1897 ; Magyar és német műszaki szótár 2 köt. 1900-01 ; Közutaink közigazgatási és közgazdasági tekintetben 1902 .

10034.ht

CÍMSZÓ Acsád

SZEMÉLYNÉV Acsád Jen

SZÓCIKK A Jenő mérnök A 1 testvéröccse szül Nagykárolyba 185 ápr 9-én pozsony gimnáziumba é zürich műegyeteme tanult it mérnök oklevele szerzett azutá állam szolgálatb lépet é 1879-190 köz töb vármegy államépítészet hivatalába működött későb kereskedelemügy minisztériumb rendelté b szolgálatra. aho 191 ót műszak főtanácsos Tanulmánya Mérnök é Építészet Egyle Közlönyébe é má mérnök é közgazdaság szaklapba jelente meg Művei mezőgazdaság út- vasút é hídépíté 189 Magya é néme műszak szótá köt 1900-0 Közutain közigazgatás é közgazdaság tekintetbe 190

10034.h

CÍMSZ Acsá

SZEMÉLYNÉ Acsá Je

SZÓCIK Jen mérnö testvéröccs szü Nagykárolyb 18 áp 9-é pozson gimnáziumb züric műegyetem tanul i mérnö oklevel szerzet azut álla szolgálat lépe 1879-19 kö tö vármeg államépítésze hivataláb működöt késő kereskedelemüg minisztérium rendelt szolgálatra ah 19 ó műsza főtanácso Tanulmány Mérnö Építésze Egyl Közlönyéb m mérnö közgazdasá szaklapb jelent me Műve mezőgazdasá út vasú hídépít 18 Magy ném műsza szót kö 1900- Közutai közigazgatá közgazdasá tekintetb 19

10034.

CÍMS Acs

SZEMÉLYN Acs J

SZÓCI Je mérn testvéröcc sz Nagykároly 1 á 9- pozso gimnázium züri műegyete tanu mérn okleve szerze azu áll szolgála lép 1879-1 k t várme államépítész hivatalá működö kés kereskedelemü minisztériu rendel szolgálatr a 1 műsz főtanács Tanulmán Mérn Építész Egy Közlönyé mérn közgazdas szaklap jelen m Műv mezőgazdas ú vas hídépí 1 Mag né műsz szó k 1900 Közuta közigazgat közgazdas tekintet 1

10034

CÍM Ac

SZEMÉLY Ac

SZÓC J mér testvéröc s Nagykárol 9 pozs gimnáziu zür műegyet tan mér oklev szerz az ál szolgál lé 1879- várm államépítés hivatal működ ké kereskedelem minisztéri rende szolgálat műs főtanác Tanulmá Mér Építés Eg Közlöny mér közgazda szakla jele Mű mezőgazda va hídép Ma n műs sz 190 Közut közigazga közgazda tekinte

1003

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ mé testvérö Nagykáro poz gimnázi zü műegye ta mé okle szer a á szolgá l 1879 vár államépíté hivata műkö k kereskedele minisztér rend szolgála mű főtaná Tanulm Mé Építé E Közlön mé közgazd szakl jel M mezőgazd v hídé M mű s 19 Közu közigazg közgazd tekint