10035.htm

CÍMSZÓ: Aczél

SZEMÉLYNÉV: Aczél Endre

SZÓCIKK: Aczél Endre hírlapíró szül. Ungváron 1865. Jogásznak készült és Budapesten, majd Bécsben jogi tanulmányokat végzett, de már eközben hírlapíró lett. Előbb a Borsszem Jankó c. élclapba dolgozott, amelynek hosszú esztendőkig ő írta a vidéki élet elmaradottságait jóindulatúan kifigurázó Miksa c. rovatát. 1892-1896 a Magyar Újság c. napilap cikk- és tárcaírója lett és különösen Alterego álnévvel jegyzett elmésen szatirikus karcolataival vonta magára a figyelmet. 1897-ben megalapította a «Honvéd» c. képes napilapot, amely azonban egy esztendő múlva megszűnt. Ezután az Új Hírek c. fürge boulevard-lap tulajdonosa és főszerkesztője volt. Megjelent két humoros regénye is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 35. címszó a lexikon => 7. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10035.htm

CÍMSZÓ: Aczél

SZEMÉLYNÉV: Aczél Endre

SZÓCIKK: Aczél Endre hírlapíró szül. Ungváron 1865. Jogásznak készült és Budapesten, majd Bécsben jogi tanulmányokat végzett, de már eközben hírlapíró lett. Előbb a Borsszem Jankó c. élclapba dolgozott, amelynek hosszú esztendőkig ő írta a vidéki élet elmaradottságait jóindulatúan kifigurázó Miksa c. rovatát. 1892-1896 a Magyar Újság c. napilap cikk- és tárcaírója lett és különösen Alterego álnévvel jegyzett elmésen szatirikus karcolataival vonta magára a figyelmet. 1897-ben megalapította a Honvéd c. képes napilapot, amely azonban egy esztendő múlva megszűnt. Ezután az Új Hírek c. fürge boulevard-lap tulajdonosa és főszerkesztője volt. Megjelent két humoros regénye is.

10035.ht

CÍMSZÓ Aczé

SZEMÉLYNÉV Aczé Endr

SZÓCIKK Aczé Endr hírlapír szül Ungváro 1865 Jogászna készül é Budapesten maj Bécsbe jog tanulmányoka végzett d má eközbe hírlapír lett Előb Borssze Jank c élclapb dolgozott amelyne hossz esztendőki írt vidék éle elmaradottságai jóindulatúa kifiguráz Miks c rovatát 1892-189 Magya Újsá c napila cikk é tárcaírój let é különöse Altereg álnévve jegyzet elmése szatiriku karcolataiva vont magár figyelmet 1897-be megalapított Honvé c képe napilapot amel azonba eg esztend múlv megszűnt Ezutá a Ú Híre c fürg boulevard-la tulajdonos é főszerkesztőj volt Megjelen ké humoro regény is

10035.h

CÍMSZ Acz

SZEMÉLYNÉ Acz End

SZÓCIK Acz End hírlapí szü Ungvár 186 Jogászn készü Budapeste ma Bécsb jo tanulmányok végzet m eközb hírlapí let Elő Borssz Jan élclap dolgozot amelyn hoss esztendők ír vidé él elmaradottsága jóindulatú kifigurá Mik rovatá 1892-18 Magy Újs napil cik tárcaíró le különös Altere álnévv jegyze elmés szatirik karcolataiv von magá figyelme 1897-b megalapítot Honv kép napilapo ame azonb e eszten múl megszűn Ezut Hír für boulevard-l tulajdono főszerkesztő vol Megjele k humor regén i

10035.

CÍMS Ac

SZEMÉLYN Ac En

SZÓCI Ac En hírlap sz Ungvá 18 Jogász kész Budapest m Bécs j tanulmányo végze eköz hírlap le El Borss Ja élcla dolgozo amely hos esztendő í vid é elmaradottság jóindulat kifigur Mi rovat 1892-1 Mag Új napi ci tárcaír l különö Alter álnév jegyz elmé szatiri karcolatai vo mag figyelm 1897- megalapíto Hon ké napilap am azon eszte mú megszű Ezu Hí fü boulevard- tulajdon főszerkeszt vo Megjel humo regé

10035

CÍM A

SZEMÉLY A E

SZÓC A E hírla s Ungv 1 Jogás kés Budapes Béc tanulmány végz ekö hírla l E Bors J élcl dolgoz amel ho esztend vi elmaradottsá jóindula kifigu M rova 1892- Ma Ú nap c tárcaí külön Alte álné jegy elm szatir karcolata v ma figyel 1897 megalapít Ho k napila a azo eszt m megsz Ez H f boulevard tulajdo főszerkesz v Megje hum reg

1003SZEMÉL

SZÓ hírl Ung Jogá ké Budape Bé tanulmán vég ek hírl Bor élc dolgo ame h eszten v elmaradotts jóindul kifig rov 1892 M na tárca külö Alt áln jeg el szati karcolat m figye 189 megalapí H napil az esz megs E boulevar tulajd főszerkes Megj hu re