10036.htm

CÍMSZÓ: Aczél

SZEMÉLYNÉV: Aczél Henrik Emil

SZÓCIKK: A. Henrik, festő és iparművész, szül. Nagyváradon 1876. A budapesti iparművészeti iskolán, majd Székely Bertalan és Lotz alatt dolgozott. Olaszországi tanulmányain főleg iparművészettel (bőrszobrászat, bútortechnika és csipkekészítés) foglalkozott, később a festészetben Münchenben képezte magát. 1896-99-ig az Iparművészeti Múzeumban volt alkalmazva. 1907-18 között a szabadkai felső nőiPáriskolát és iparművészeti szakiskolát vezette. A háború után Budapestre költözött. Tájképeket, arcképeket, ritkábban életképeket fest. 1899 óta kevés megszakítással a Műcsarnokban állított ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 36. címszó a lexikon => 7. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10036.htm

CÍMSZÓ: Aczél

SZEMÉLYNÉV: Aczél Henrik Emil

SZÓCIKK: A. Henrik, festő és iparművész, szül. Nagyváradon 1876. A budapesti iparművészeti iskolán, majd Székely Bertalan és Lotz alatt dolgozott. Olaszországi tanulmányain főleg iparművészettel bőrszobrászat, bútortechnika és csipkekészítés foglalkozott, később a festészetben Münchenben képezte magát. 1896-99-ig az Iparművészeti Múzeumban volt alkalmazva. 1907-18 között a szabadkai felső nőiPáriskolát és iparművészeti szakiskolát vezette. A háború után Budapestre költözött. Tájképeket, arcképeket, ritkábban életképeket fest. 1899 óta kevés megszakítással a Műcsarnokban állított ki.

10036.ht

CÍMSZÓ Aczé

SZEMÉLYNÉV Aczé Henri Emi

SZÓCIKK A Henrik fest é iparművész szül Nagyvárado 1876 budapest iparművészet iskolán maj Székel Bertala é Lot alat dolgozott Olaszország tanulmányai főle iparművészette bőrszobrászat bútortechnik é csipkekészíté foglalkozott későb festészetbe Münchenbe képezt magát 1896-99-i a Iparművészet Múzeumba vol alkalmazva 1907-1 közöt szabadka fels nőiPáriskolá é iparművészet szakiskolá vezette hábor utá Budapestr költözött Tájképeket arcképeket ritkábba életképeke fest 189 ót kevé megszakítássa Műcsarnokba állítot ki

10036.h

CÍMSZ Acz

SZEMÉLYNÉ Acz Henr Em

SZÓCIK Henri fes iparművés szü Nagyvárad 187 budapes iparművésze iskolá ma Széke Bertal Lo ala dolgozot Olaszorszá tanulmánya fől iparművészett bőrszobrásza bútortechni csipkekészít foglalkozot késő festészetb Münchenb képez magá 1896-99- Iparművésze Múzeumb vo alkalmazv 1907- közö szabadk fel nőiPáriskol iparművésze szakiskol vezett hábo ut Budapest költözöt Tájképeke arcképeke ritkább életképek fes 18 ó kev megszakításs Műcsarnokb állíto k

10036.

CÍMS Ac

SZEMÉLYN Ac Hen E

SZÓCI Henr fe iparművé sz Nagyvára 18 budape iparművész iskol m Szék Berta L al dolgozo Olaszorsz tanulmány fő iparművészet bőrszobrász bútortechn csipkekészí foglalkozo kés festészet München képe mag 1896-99 Iparművész Múzeum v alkalmaz 1907 köz szabad fe nőiPárisko iparművész szakisko vezet háb u Budapes költözö Tájképek arcképek ritkáb életképe fe 1 ke megszakítás Műcsarnok állít

10036

CÍM A

SZEMÉLY A He

SZÓC Hen f iparműv s Nagyvár 1 budap iparművés isko Szé Bert a dolgoz Olaszors tanulmán f iparművésze bőrszobrás bútortech csipkekész foglalkoz ké festésze Münche kép ma 1896-9 Iparművés Múzeu alkalma 190 kö szaba f nőiPárisk iparművés szakisk veze há Budape költöz Tájképe arcképe ritká életkép f k megszakítá Műcsarno állí

1003SZEMÉL H

SZÓ He iparmű Nagyvá buda iparművé isk Sz Ber dolgo Olaszor tanulmá iparművész bőrszobrá bútortec csipkekés foglalko k festész Münch ké m 1896- Iparművé Múze alkalm 19 k szab nőiPáris iparművé szakis vez h Budap költö Tájkép arckép ritk életké megszakít Műcsarn áll