10037.htm

CÍMSZÓ: Aczél

SZEMÉLYNÉV: Aczél Ilona

SZÓCIKK: A. Ilona, színművésznő, szül. Aradon 1888. Tanulmányait a budapesti Színművészeti Akadémián végezte. Előbb a kolozsvári Nemzeti Színház kötelékébe tartozott, majd Budapestre került, ahol a Magyar Színház tagja volt. 1909-ben a Nemzeti Színházhoz került, amelynek jelenleg örökös tagja. A színház modern műsorában, színművekben és vígjátékokban, nagy intelligenciájával és markáns alakítóképességével megbecsültté és népszerűvé tette magát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 37. címszó a lexikon => 7. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10037.htm

CÍMSZÓ: Aczél

SZEMÉLYNÉV: Aczél Ilona

SZÓCIKK: A. Ilona, színművésznő, szül. Aradon 1888. Tanulmányait a budapesti Színművészeti Akadémián végezte. Előbb a kolozsvári Nemzeti Színház kötelékébe tartozott, majd Budapestre került, ahol a Magyar Színház tagja volt. 1909-ben a Nemzeti Színházhoz került, amelynek jelenleg örökös tagja. A színház modern műsorában, színművekben és vígjátékokban, nagy intelligenciájával és markáns alakítóképességével megbecsültté és népszerűvé tette magát.

10037.ht

CÍMSZÓ Aczé

SZEMÉLYNÉV Aczé Ilon

SZÓCIKK A Ilona színművésznő szül Arado 1888 Tanulmányai budapest Színművészet Akadémiá végezte Előb kolozsvár Nemzet Színhá kötelékéb tartozott maj Budapestr került aho Magya Színhá tagj volt 1909-be Nemzet Színházho került amelyne jelenle örökö tagja színhá moder műsorában színművekbe é vígjátékokban nag intelligenciájáva é markán alakítóképességéve megbecsültt é népszerűv tett magát

10037.h

CÍMSZ Acz

SZEMÉLYNÉ Acz Ilo

SZÓCIK Ilon színművészn szü Arad 188 Tanulmánya budapes Színművésze Akadémi végezt Elő kolozsvá Nemze Szính köteléké tartozot ma Budapest kerül ah Magy Szính tag vol 1909-b Nemze Színházh kerül amelyn jelenl örök tagj szính mode műsorába színművekb vígjátékokba na intelligenciájáv marká alakítóképességév megbecsült népszerű tet magá

10037.

CÍMS Ac

SZEMÉLYN Ac Il

SZÓCI Ilo színművész sz Ara 18 Tanulmány budape Színművész Akadém végez El kolozsv Nemz Szín kötelék tartozo m Budapes kerü a Mag Szín ta vo 1909- Nemz Színház kerü amely jelen örö tag szín mod műsoráb színművek vígjátékokb n intelligenciájá mark alakítóképességé megbecsül népszer te mag

10037

CÍM A

SZEMÉLY A I

SZÓC Il színművés s Ar 1 Tanulmán budap Színművés Akadé vége E kolozs Nem Szí kötelé tartoz Budape ker Ma Szí t v 1909 Nem Színhá ker amel jele ör ta szí mo műsorá színműve vígjátékok intelligenciáj mar alakítóképesség megbecsü népsze t ma

1003SZEMÉL

SZÓ I színművé A Tanulmá buda Színművé Akad vég koloz Ne Sz kötel tarto Budap ke M Sz 190 Ne Szính ke ame jel ö t sz m műsor színműv vígjátéko intelligenciá ma alakítóképessé megbecs népsz m