10038.htm

CÍMSZÓ: Ada

SZÓCIKK: Ada, nagyközség (SzHSz) Bácsbodrog vm. 13.105 lak. Valaha királyi kamarabirtok volt és a zsidók a királyi kamara védelme alatt állottak. A hitközséget 1790. alapították. Az első rabbik Acker Áron (megh. 1837.) és Heilbronn Jakab voltak. Az 1849. szabadságharcban szerb szabad csapat vonult a városba, elhurcolta a község 60 tagját, közöttük a rabbit is Zentára és ott 1849 febr. 7. kivégezték őket. 1852 óta Weber Mordecháj Eliezer a rabbi, akit az adai cadiknak hívtak. Fia volt a Zentán kivégzett Weber Dávidnak. Ő szerezte Milchomasz Chóbo és Éc Ovósz (Jeruzsálem 1885), Bechórósz (1889) és Erech Dol (1885) c. novellisztikus munkákat. A község 1868. orthodox lett. A rabbi Jeruzsálembe vándorolt, ott halt meg 1892. Utódja Práger Jakab, a Seelasz Saalor c. responsumgyüjtemény szerzője, községét chásszideus irányban vezette, 1920. halt meg. A községnek jelenleg 190 tagja van. Rabbija: Hoffmann Dávid.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 38. címszó a lexikon => 7. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10038.htm

CÍMSZÓ: Ada

SZÓCIKK: Ada, nagyközség SzHSz Bácsbodrog vm. 13.105 lak. Valaha királyi kamarabirtok volt és a zsidók a királyi kamara védelme alatt állottak. A hitközséget 1790. alapították. Az első rabbik Acker Áron megh. 1837. és Heilbronn Jakab voltak. Az 1849. szabadságharcban szerb szabad csapat vonult a városba, elhurcolta a község 60 tagját, közöttük a rabbit is Zentára és ott 1849 febr. 7. kivégezték őket. 1852 óta Weber Mordecháj Eliezer a rabbi, akit az adai cadiknak hívtak. Fia volt a Zentán kivégzett Weber Dávidnak. Ő szerezte Milchomasz Chóbo és Éc Ovósz Jeruzsálem 1885 , Bechórósz 1889 és Erech Dol 1885 c. novellisztikus munkákat. A község 1868. orthodox lett. A rabbi Jeruzsálembe vándorolt, ott halt meg 1892. Utódja Práger Jakab, a Seelasz Saalor c. responsumgyüjtemény szerzője, községét chásszideus irányban vezette, 1920. halt meg. A községnek jelenleg 190 tagja van. Rabbija: Hoffmann Dávid.

10038.ht

CÍMSZÓ Ad

SZÓCIKK Ada nagyközsé SzHS Bácsbodro vm 13.10 lak Valah király kamarabirto vol é zsidó király kamar védelm alat állottak hitközsége 1790 alapították A els rabbi Acke Áro megh 1837 é Heilbron Jaka voltak A 1849 szabadságharcba szer szaba csapa vonul városba elhurcolt közsé 6 tagját közöttü rabbi i Zentár é ot 184 febr 7 kivégezté őket 185 ót Webe Mordechá Elieze rabbi aki a ada cadikna hívtak Fi vol Zentá kivégzet Webe Dávidnak szerezt Milchomas Chób é É Ovós Jeruzsále 188 Bechórós 188 é Erec Do 188 c novellisztiku munkákat közsé 1868 orthodo lett rabb Jeruzsálemb vándorolt ot hal me 1892 Utódj Práge Jakab Seelas Saalo c responsumgyüjtemén szerzője községé chásszideu irányba vezette 1920 hal meg községne jelenle 19 tagj van Rabbija Hoffman Dávid

10038.h

CÍMSZ A

SZÓCIK Ad nagyközs SzH Bácsbodr v 13.1 la Vala királ kamarabirt vo zsid királ kama védel ala állotta hitközség 179 alapítottá el rabb Ack Ár meg 183 Heilbro Jak volta 184 szabadságharcb sze szab csap vonu városb elhurcol közs tagjá között rabb Zentá o 18 feb kivégezt őke 18 ó Web Mordech Eliez rabb ak ad cadikn hívta F vo Zent kivégze Web Dávidna szerez Milchoma Chó Ovó Jeruzsál 18 Bechóró 18 Ere D 18 novellisztik munkáka közs 186 orthod let rab Jeruzsálem vándorol o ha m 189 Utód Prág Jaka Seela Saal responsumgyüjtemé szerzőj község chásszide irányb vezett 192 ha me községn jelenl 1 tag va Rabbij Hoffma Dávi

10038.

CÍMS

SZÓCI A nagyköz Sz Bácsbod 13. l Val kirá kamarabir v zsi kirá kam véde al állott hitközsé 17 alapított e rab Ac Á me 18 Heilbr Ja volt 18 szabadságharc sz sza csa von város elhurco köz tagj közöt rab Zent 1 fe kivégez ők 1 We Mordec Elie rab a a cadik hívt v Zen kivégz We Dávidn szere Milchom Ch Ov Jeruzsá 1 Bechór 1 Er 1 novelliszti munkák köz 18 ortho le ra Jeruzsále vándoro h 18 Utó Prá Jak Seel Saa responsumgyüjtem szerző közsé chásszid irány vezet 19 h m község jelen ta v Rabbi Hoffm Dáv

10038

CÍM

SZÓC nagykö S Bácsbo 13 Va kir kamarabi zs kir ka véd a állot hitközs 1 alapítot ra A m 1 Heilb J vol 1 szabadsághar s sz cs vo váro elhurc kö tag közö ra Zen f kivége ő W Morde Eli ra cadi hív Ze kivég W Dávid szer Milcho C O Jeruzs Bechó E novelliszt munká kö 1 orth l r Jeruzsál vándor 1 Ut Pr Ja See Sa responsumgyüjte szerz közs chásszi irán veze 1 közsé jele t Rabb Hoff Dá

1003SZÓ nagyk Bácsb 1 V ki kamarab z ki k vé állo hitköz alapíto r Heil vo szabadságha s c v vár elhur k ta köz r Ze kivég Mord El r cad hí Z kivé Dávi sze Milch Jeruz Bech novellisz munk k ort Jeruzsá vándo U P J Se S responsumgyüjt szer köz chássz irá vez közs jel Rab Hof D