10040.htm

CÍMSZÓ: Ádám

SZÓCIKK: Ádám, a Biblia elbeszélése szerint az első ember, akit közvetlenül Isten teremtett a föld porából és az Éden kertjében helyezett el. Á. szó a «föld» adómó nevével kapcsolatos, s azt jelzi, hogy az ember a föld porából alkottatott. Előbb állatokat rendelt melléje «segítségül», később kivette egyik bordáját s ebből alkotta a nőt, (Évát) «segítségül», mikor pedig felesége rábeszélésére, illetve a kígyó csábítására a tudás tiltott fájának gyümölcséből evett és ráeszmélt, hogy meztelen, akkor Isten kiűzte az Édenből és «orcája verítékében való kenyérevésre» kárhoztatta. Ez elbeszélésnek a keleti irodalomban eddig nem találták mását. A későbbi hagyomány (Aggáda, Midras) sokat foglalkozik Á. személyével és mindig ódom ho-risónnak (az első ember), mondja. Így p. o. azt jegyzi fel róla, hogy Isten megmutatta neki az utána következő nemzedékek tudósait, gondviselőit és mindegyiknek sorsát is. E gondolaton épülhetett fel Madách: Ember tragédiája is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 40. címszó a lexikon => 7. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10040.htm

CÍMSZÓ: Ádám

SZÓCIKK: Ádám, a Biblia elbeszélése szerint az első ember, akit közvetlenül Isten teremtett a föld porából és az Éden kertjében helyezett el. Á. szó a föld adómó nevével kapcsolatos, s azt jelzi, hogy az ember a föld porából alkottatott. Előbb állatokat rendelt melléje segítségül , később kivette egyik bordáját s ebből alkotta a nőt, Évát segítségül , mikor pedig felesége rábeszélésére, illetve a kígyó csábítására a tudás tiltott fájának gyümölcséből evett és ráeszmélt, hogy meztelen, akkor Isten kiűzte az Édenből és orcája verítékében való kenyérevésre kárhoztatta. Ez elbeszélésnek a keleti irodalomban eddig nem találták mását. A későbbi hagyomány Aggáda, Midras sokat foglalkozik Á. személyével és mindig ódom ho-risónnak az első ember , mondja. Így p. o. azt jegyzi fel róla, hogy Isten megmutatta neki az utána következő nemzedékek tudósait, gondviselőit és mindegyiknek sorsát is. E gondolaton épülhetett fel Madách: Ember tragédiája is.

10040.ht

CÍMSZÓ Ádá

SZÓCIKK Ádám Bibli elbeszélés szerin a els ember aki közvetlenü Iste teremtet föl porábó é a Éde kertjébe helyezet el Á sz föl adóm nevéve kapcsolatos az jelzi hog a embe föl porábó alkottatott Előb állatoka rendel melléj segítségü későb kivett egyi bordájá ebbő alkott nőt Évá segítségü miko pedi feleség rábeszélésére illetv kígy csábításár tudá tiltot fájána gyümölcsébő evet é ráeszmélt hog meztelen akko Iste kiűzt a Édenbő é orcáj verítékébe val kenyérevésr kárhoztatta E elbeszélésne kelet irodalomba eddi ne találtá mását később hagyomán Aggáda Midra soka foglalkozi Á személyéve é mindi ódo ho-risónna a els embe mondja Íg p o az jegyz fe róla hog Iste megmutatt nek a után következ nemzedéke tudósait gondviselői é mindegyikne sorsá is gondolato épülhetet fe Madách Embe tragédiáj is

10040.h

CÍMSZ Ád

SZÓCIK Ádá Bibl elbeszélé szeri el embe ak közvetlen Ist teremte fö poráb Éd kertjéb helyeze e s fö adó nevév kapcsolato a jelz ho emb fö poráb alkottatot Elő állatok rende mellé segítség késő kivet egy bordáj ebb alkot nő Év segítség mik ped felesé rábeszélésér illet kíg csábításá tud tilto fáján gyümölcséb eve ráeszmél ho meztele akk Ist kiűz Édenb orcá verítékéb va kenyérevés kárhoztatt elbeszélésn kele irodalomb edd n talált másá későb hagyomá Aggád Midr sok foglalkoz személyév mind ód ho-risónn el emb mondj Í a jegy f ról ho Ist megmutat ne utá követke nemzedék tudósai gondviselő mindegyikn sors i gondolat épülhete f Madác Emb tragédiá i

10040.

CÍMS Á

SZÓCI Ád Bib elbeszél szer e emb a közvetle Is teremt f porá É kertjé helyez f ad nevé kapcsolat jel h em f porá alkottato El állato rend mell segítsé kés kive eg bordá eb alko n É segítsé mi pe feles rábeszélésé ille kí csábítás tu tilt fájá gyümölcsé ev ráeszmé h meztel ak Is kiű Éden orc verítéké v kenyérevé kárhoztat elbeszélés kel irodalom ed talál más késő hagyom Aggá Mid so foglalko személyé min ó ho-risón e em mond jeg ró h Is megmuta n ut követk nemzedé tudósa gondvisel mindegyik sor gondola épülhet Madá Em tragédi

10040

CÍM

SZÓC Á Bi elbeszé sze em közvetl I terem por kertj helye a nev kapcsola je e por alkottat E állat ren mel segíts ké kiv e bord e alk segíts m p fele rábeszélés ill k csábítá t til fáj gyümölcs e ráeszm mezte a I ki Éde or veríték kenyérev kárhozta elbeszélé ke irodalo e talá má kés hagyo Agg Mi s foglalk személy mi ho-risó e mon je r I megmut u követ nemzed tudós gondvise mindegyi so gondol épülhe Mad E tragéd

1004SZÓ B elbesz sz e közvet tere po kert hely ne kapcsol j po alkotta álla re me segít k ki bor al segít fel rábeszélé il csábít ti fá gyümölc ráesz mezt k Éd o veríté kenyére kárhozt elbeszél k irodal tal m ké hagy Ag M foglal személ m ho-ris mo j megmu köve nemze tudó gondvis mindegy s gondo épülh Ma tragé