10042.htm

CÍMSZÓ: Ádánd

SZÓCIKK: Ádánd, kisk. Somogy vm. 1503 lak. A kongresszusi hitközség levéltárában őrzött német és héber nyelvű jegyzőkönyvek tanúsága szerint Á.-on és környékén az 1800-as években már mintegy száz zsidó lakott, akik 1816. alapították meg a hitközséget Spitzer Dávid, Schwarc Kálmán és Kohn Jakab kezdeményezésére. Suszmann és Spitzer Vilmos voltak a hitközség első rabbijai, mindketten kiváló talmudisták. Az első elöljárók Spitzer Gábor, Ney Farkas és Kohn Éliás voltak, valamennyien gazdálkodók. A hitközség alakulásával körülbelül egyidejűleg létesült a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Neiser Sándor az elnöke. 1864-ben már megvolt a hitközség népiskolája, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyt a tanítás. A hitközségnek két temploma is van, az egyik Á.-on, a másik Szabadhidvégen. Előbbi 100 éves, szép stílusban épült, emeletes templom, a másik szerényebb, méretű s körülbelül 80 évvel ezelőtt épült. A hitközség tagjai közül jónevű ügyvédekké lettek Spitzer Mór és Spitzer Sándor, a közéletben is előkelő szerepet tölt be Pollacsek Géza nagybirtokos, akinek Koppánymegyeren 2500 holdas birtoka és mintagazdasága van. A hitközség élén mindig kiváló rabbik álltak. A már említett Suszmann és Spitzer Vilmos után Látzer H., Drechsler Bernát, Krausz Mór, Klein Adolf és Deutsch Mór következtek a rabbiállásban. A jelenlegi rabbi Löw Jeromos, a világhírű, nagy Löw rabbik leszármazottja, aki mély tudással és nagy lelkesedéssel tölti be tisztét. Meg kell emlékeznünk még azokról a férfiakról, akik buzgón tevékenykedtek a hitközségi élet fellendítése körül. Ezek: Weiner Sámuel, aki 25 évig állott a Chevra Kadisa élén, Weintraub József, aki 20 évig vezette a Chevrát, Frey Mór, aki vezető szerepet játszik a hitközségi életben és a közszeretetben álló Schwarc Márton, akinek négy fia és három veje küzdötte végig a világháborút. A hitközség 200 lelket számlál, 39 családra oszlik, 54-en fizetnek adót. 3385 pengős évi költségvetéssel dolgozik a hitközség, melyből nagyobb összeget fordít filantrópikus és szociális célokra. A világháborúban több tagja vett részt, akik közül Spitzer Sándor Dezső ügyvéd aranyéremmel kitüntetett hadnagy, Neiser László és Schwarc Miksa haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak öten estek áldozatul, teljesen ártatlanul. A hitközség elnöke Kohn Hermann, pénztárnoka Spitzer Gyula, templomi elöljárója Neiser Sándor.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 42. címszó a lexikon => 8. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10042.htm

CÍMSZÓ: Ádánd

SZÓCIKK: Ádánd, kisk. Somogy vm. 1503 lak. A kongresszusi hitközség levéltárában őrzött német és héber nyelvű jegyzőkönyvek tanúsága szerint Á.-on és környékén az 1800-as években már mintegy száz zsidó lakott, akik 1816. alapították meg a hitközséget Spitzer Dávid, Schwarc Kálmán és Kohn Jakab kezdeményezésére. Suszmann és Spitzer Vilmos voltak a hitközség első rabbijai, mindketten kiváló talmudisták. Az első elöljárók Spitzer Gábor, Ney Farkas és Kohn Éliás voltak, valamennyien gazdálkodók. A hitközség alakulásával körülbelül egyidejűleg létesült a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Neiser Sándor az elnöke. 1864-ben már megvolt a hitközség népiskolája, melyben kezdettől fogva magyar nyelven folyt a tanítás. A hitközségnek két temploma is van, az egyik Á.-on, a másik Szabadhidvégen. Előbbi 100 éves, szép stílusban épült, emeletes templom, a másik szerényebb, méretű s körülbelül 80 évvel ezelőtt épült. A hitközség tagjai közül jónevű ügyvédekké lettek Spitzer Mór és Spitzer Sándor, a közéletben is előkelő szerepet tölt be Pollacsek Géza nagybirtokos, akinek Koppánymegyeren 2500 holdas birtoka és mintagazdasága van. A hitközség élén mindig kiváló rabbik álltak. A már említett Suszmann és Spitzer Vilmos után Látzer H., Drechsler Bernát, Krausz Mór, Klein Adolf és Deutsch Mór következtek a rabbiállásban. A jelenlegi rabbi Löw Jeromos, a világhírű, nagy Löw rabbik leszármazottja, aki mély tudással és nagy lelkesedéssel tölti be tisztét. Meg kell emlékeznünk még azokról a férfiakról, akik buzgón tevékenykedtek a hitközségi élet fellendítése körül. Ezek: Weiner Sámuel, aki 25 évig állott a Chevra Kadisa élén, Weintraub József, aki 20 évig vezette a Chevrát, Frey Mór, aki vezető szerepet játszik a hitközségi életben és a közszeretetben álló Schwarc Márton, akinek négy fia és három veje küzdötte végig a világháborút. A hitközség 200 lelket számlál, 39 családra oszlik, 54-en fizetnek adót. 3385 pengős évi költségvetéssel dolgozik a hitközség, melyből nagyobb összeget fordít filantrópikus és szociális célokra. A világháborúban több tagja vett részt, akik közül Spitzer Sándor Dezső ügyvéd aranyéremmel kitüntetett hadnagy, Neiser László és Schwarc Miksa haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak öten estek áldozatul, teljesen ártatlanul. A hitközség elnöke Kohn Hermann, pénztárnoka Spitzer Gyula, templomi elöljárója Neiser Sándor.

10042.ht

CÍMSZÓ Ádán

SZÓCIKK Ádánd kisk Somog vm 150 lak kongresszus hitközsé levéltárába őrzöt néme é hébe nyelv jegyzőkönyve tanúság szerin Á.-o é környéké a 1800-a évekbe má minteg szá zsid lakott aki 1816 alapítottá me hitközsége Spitze Dávid Schwar Kálmá é Koh Jaka kezdeményezésére Suszman é Spitze Vilmo volta hitközsé els rabbijai mindkette kivál talmudisták A els elöljáró Spitze Gábor Ne Farka é Koh Éliá voltak valamennyie gazdálkodók hitközsé alakulásáva körülbelü egyidejűle létesül Chevr Kadisa melyne jelenle Neise Sándo a elnöke 1864-be má megvol hitközsé népiskolája melybe kezdettő fogv magya nyelve foly tanítás hitközségne ké templom i van a egyi Á.-on mási Szabadhidvégen Előbb 10 éves szé stílusba épült emelete templom mási szerényebb méret körülbelü 8 évve ezelőt épült hitközsé tagja közü jónev ügyvédekk lette Spitze Mó é Spitze Sándor közéletbe i előkel szerepe töl b Pollacse Géz nagybirtokos akine Koppánymegyere 250 holda birtok é mintagazdaság van hitközsé élé mindi kivál rabbi álltak má említet Suszman é Spitze Vilmo utá Látze H. Drechsle Bernát Kraus Mór Klei Adol é Deutsc Mó következte rabbiállásban jelenleg rabb Lö Jeromos világhírű nag Lö rabbi leszármazottja ak mél tudássa é nag lelkesedésse tölt b tisztét Me kel emlékeznün mé azokró férfiakról aki buzgó tevékenykedte hitközség éle fellendítés körül Ezek Weine Sámuel ak 2 évi állot Chevr Kadis élén Weintrau József ak 2 évi vezett Chevrát Fre Mór ak vezet szerepe játszi hitközség életbe é közszeretetbe áll Schwar Márton akine nég fi é háro vej küzdött végi világháborút hitközsé 20 lelke számlál 3 családr oszlik 54-e fizetne adót 338 pengő év költségvetésse dolgozi hitközség melybő nagyob összege fordí filantrópiku é szociáli célokra világháborúba töb tagj vet részt aki közü Spitze Sándo Dezs ügyvé aranyéremme kitüntetet hadnagy Neise Lászl é Schwar Miks halta hős halált A ellenforradalomna öte este áldozatul teljese ártatlanul hitközsé elnök Koh Hermann pénztárnok Spitze Gyula templom elöljárój Neise Sándor

10042.h

CÍMSZ Ádá

SZÓCIK Ádán kis Somo v 15 la kongresszu hitközs levéltáráb őrzö ném héb nyel jegyzőkönyv tanúsá szeri Á.- környék 1800- évekb m minte sz zsi lakot ak 181 alapított m hitközség Spitz Dávi Schwa Kálm Ko Jak kezdeményezésér Suszma Spitz Vilm volt hitközs el rabbija mindkett kivá talmudistá el elöljár Spitz Gábo N Fark Ko Éli volta valamennyi gazdálkodó hitközs alakulásáv körülbel egyidejűl létesü Chev Kadis melyn jelenl Neis Sánd elnök 1864-b m megvo hitközs népiskoláj melyb kezdett fog magy nyelv fol tanítá hitközségn k templo va egy Á.-o más Szabadhidvége Előb 1 éve sz stílusb épül emelet templo más szerényeb mére körülbel évv ezelő épül hitközs tagj köz jóne ügyvédek lett Spitz M Spitz Sándo közéletb előke szerep tö Pollacs Gé nagybirtoko akin Koppánymegyer 25 hold birto mintagazdasá va hitközs él mind kivá rabb állta m említe Suszma Spitz Vilm ut Látz H Drechsl Berná Krau Mó Kle Ado Deuts M következt rabbiállásba jelenle rab L Jeromo világhír na L rabb leszármazottj a mé tudáss na lelkesedéss töl tiszté M ke emlékeznü m azokr férfiakró ak buzg tevékenykedt hitközsé él fellendíté körü Eze Wein Sámue a év állo Chev Kadi élé Weintra Józse a év vezet Chevrá Fr Mó a veze szerep játsz hitközsé életb közszeretetb ál Schwa Márto akin né f hár ve küzdöt vég világháború hitközs 2 lelk számlá család oszli 54- fizetn adó 33 peng é költségvetéss dolgoz hitközsé melyb nagyo összeg ford filantrópik szociál célokr világháborúb tö tag ve rész ak köz Spitz Sánd Dez ügyv aranyéremm kitüntete hadnag Neis Lász Schwa Mik halt hő halál ellenforradalomn öt est áldozatu teljes ártatlanu hitközs elnö Ko Herman pénztárno Spitz Gyul templo elöljáró Neis Sándo

10042.

CÍMS Ád

SZÓCI Ádá ki Som 1 l kongressz hitköz levéltárá őrz né hé nye jegyzőköny tanús szer Á. környé 1800 évek mint s zs lako a 18 alapítot hitközsé Spit Dáv Schw Kál K Ja kezdeményezésé Suszm Spit Vil vol hitköz e rabbij mindket kiv talmudist e elöljá Spit Gáb Far K Él volt valamenny gazdálkod hitköz alakulásá körülbe egyidejű létes Che Kadi mely jelen Nei Sán elnö 1864- megv hitköz népiskolá mely kezdet fo mag nyel fo tanít hitközség templ v eg Á.- má Szabadhidvég Elő év s stílus épü emele templ má szerénye mér körülbe év ezel épü hitköz tag kö jón ügyvéde let Spit Spit Sánd közélet elők szere t Pollac G nagybirtok aki Koppánymegye 2 hol birt mintagazdas v hitköz é min kiv rab állt említ Suszm Spit Vil u Lát Drechs Bern Kra M Kl Ad Deut következ rabbiállásb jelenl ra Jerom világhí n rab leszármazott m tudás n lelkesedés tö tiszt k emlékezn azok férfiakr a buz tevékenyked hitközs é fellendít kör Ez Wei Sámu é áll Che Kad él Weintr Józs é veze Chevr F M vez szere játs hitközs élet közszeretet á Schw Márt aki n há v küzdö vé világhábor hitköz lel száml csalá oszl 54 fizet ad 3 pen költségvetés dolgo hitközs mely nagy össze for filantrópi szociá célok világháború t ta v rés a kö Spit Sán De ügy aranyérem kitüntet hadna Nei Lás Schw Mi hal h halá ellenforradalom ö es áldozat telje ártatlan hitköz eln K Herma pénztárn Spit Gyu templ elöljár Nei Sánd

10042

CÍM Á

SZÓC Ád k So kongress hitkö levéltár őr n h ny jegyzőkön tanú sze Á körny 180 éve min z lak 1 alapíto hitközs Spi Dá Sch Ká J kezdeményezés Susz Spi Vi vo hitkö rabbi mindke ki talmudis elölj Spi Gá Fa É vol valamenn gazdálko hitkö alakulás körülb egyidej léte Ch Kad mel jele Ne Sá eln 1864 meg hitkö népiskol mel kezde f ma nye f taní hitközsé temp e Á. m Szabadhidvé El é stílu ép emel temp m szerény mé körülb é eze ép hitkö ta k jó ügyvéd le Spi Spi Sán közéle elő szer Polla nagybirto ak Koppánymegy ho bir mintagazda hitkö mi ki ra áll emlí Susz Spi Vi Lá Drech Ber Kr K A Deu követke rabbiállás jelen r Jero világh ra leszármazot tudá lelkesedé t tisz emlékez azo férfiak bu tevékenyke hitköz fellendí kö E We Sám ál Ch Ka é Weint Józ vez Chev ve szer ját hitköz éle közszerete Sch Már ak h küzd v világhábo hitkö le szám csal osz 5 fize a pe költségveté dolg hitköz mel nag össz fo filantróp szoci célo világhábor t ré k Spi Sá D üg aranyére kitünte hadn Ne Lá Sch M ha hal ellenforradalo e áldoza telj ártatla hitkö el Herm pénztár Spi Gy temp elöljá Ne Sán

1004SZÓ Á S kongres hitk levéltá ő n jegyzőkö tan sz körn 18 év mi la alapít hitköz Sp D Sc K kezdeményezé Sus Sp V v hitk rabb mindk k talmudi elöl Sp G F vo valamen gazdálk hitk alakulá körül egyide lét C Ka me jel N S el 186 me hitk népisko me kezd m ny tan hitközs tem Á Szabadhidv E stíl é eme tem szerén m körül ez é hitk t j ügyvé l Sp Sp Sá közél el sze Poll nagybirt a Koppánymeg h bi mintagazd hitk m k r ál eml Sus Sp V L Drec Be K De követk rabbiállá jele Jer világ r leszármazo tud lelkesed tis emléke az férfia b tevékenyk hitkö fellend k W Sá á C K Wein Jó ve Che v sze já hitkö él közszeret Sc Má a küz világháb hitk l szá csa os fiz p költségvet dol hitkö me na öss f filantró szoc cél világhábo r Sp S ü aranyér kitünt had N L Sc h ha ellenforradal áldoz tel ártatl hitk e Her pénztá Sp G tem elölj N Sá