10052.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Illés

SZÓCIKK: A. Illés, rabbi, szül. Zentán 1868., megh. Budapesten 1924. Héber tanulmányait Pakson, Balassagyarmaton és Pozsonyban a világi stúdiumokat magánúton végezte. 1891-ben Kiskunfélegyháza papja lett, néhány esztendő múlva Óbudára került. Tizenegy évig működött itt, mikor Pest hívta meg rabbijául Pollák Eleázár (l. o.) helyére. Kora ifjúságában már az Egyenlőség munkatársa, több dolgozata jelent meg itt és más felekezeti lapokban, valamint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évkönyveiben. Budapest egyik legnépszerűbb papja és szónoka volt, a Rombach-utcai templomban működött. A háború alatt tábori lelkész volt őrnagyi rangfokozatban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 52. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10052.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Illés

SZÓCIKK: A. Illés, rabbi, szül. Zentán 1868., megh. Budapesten 1924. Héber tanulmányait Pakson, Balassagyarmaton és Pozsonyban a világi stúdiumokat magánúton végezte. 1891-ben Kiskunfélegyháza papja lett, néhány esztendő múlva Óbudára került. Tizenegy évig működött itt, mikor Pest hívta meg rabbijául Pollák Eleázár l. o. helyére. Kora ifjúságában már az Egyenlőség munkatársa, több dolgozata jelent meg itt és más felekezeti lapokban, valamint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évkönyveiben. Budapest egyik legnépszerűbb papja és szónoka volt, a Rombach-utcai templomban működött. A háború alatt tábori lelkész volt őrnagyi rangfokozatban.

10052.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Illé

SZÓCIKK A Illés rabbi szül Zentá 1868. megh Budapeste 1924 Hébe tanulmányai Pakson Balassagyarmato é Pozsonyba világ stúdiumoka magánúto végezte 1891-be Kiskunfélegyház papj lett néhán esztend múlv Óbudár került Tizeneg évi működöt itt miko Pes hívt me rabbijáu Pollá Eleázá l o helyére Kor ifjúságába má a Egyenlősé munkatársa töb dolgozat jelen me it é má felekezet lapokban valamin a Izraelit Magya Irodalm Társula é a Országo Magya Izraelit Közművelődés Egyesüle évkönyveiben Budapes egyi legnépszerűb papj é szónok volt Rombach-utca templomba működött hábor alat tábor lelkés vol őrnagy rangfokozatban

10052.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Ill

SZÓCIK Illé rabb szü Zent 1868 meg Budapest 192 Héb tanulmánya Pakso Balassagyarmat Pozsonyb vilá stúdiumok magánút végezt 1891-b Kiskunfélegyhá pap let néhá eszten múl Óbudá kerül Tizene év működö it mik Pe hív m rabbijá Poll Eleáz helyér Ko ifjúságáb m Egyenlős munkatárs tö dolgoza jele m i m felekeze lapokba valami Izraeli Magy Irodal Társul Ország Magy Izraeli Közművelődé Egyesül évkönyveibe Budape egy legnépszerű pap szóno vol Rombach-utc templomb működöt hábo ala tábo lelké vo őrnag rangfokozatba

10052.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Il

SZÓCI Ill rab sz Zen 186 me Budapes 19 Hé tanulmány Paks Balassagyarma Pozsony vil stúdiumo magánú végez 1891- Kiskunfélegyh pa le néh eszte mú Óbud kerü Tizen é működ i mi P hí rabbij Pol Eleá helyé K ifjúságá Egyenlő munkatár t dolgoz jel felekez lapokb valam Izrael Mag Iroda Társu Orszá Mag Izrael Közművelőd Egyesü évkönyveib Budap eg legnépszer pa szón vo Rombach-ut templom működö háb al táb lelk v őrna rangfokozatb

10052

CÍM A

SZEMÉLY A I

SZÓC Il ra s Ze 18 m Budape 1 H tanulmán Pak Balassagyarm Pozson vi stúdium magán vége 1891 Kiskunfélegy p l né eszt m Óbu ker Tize műkö m h rabbi Po Ele hely ifjúság Egyenl munkatá dolgo je feleke lapok vala Izrae Ma Irod Társ Orsz Ma Izrae Közművelő Egyes évkönyvei Buda e legnépsze p szó v Rombach-u templo működ há a tá lel őrn rangfokozat

1005SZEMÉL

SZÓ I r Z 1 Budap tanulmá Pa Balassagyar Pozso v stúdiu magá vég 189 Kiskunféleg n esz Ób ke Tiz műk rabb P El hel ifjúsá Egyen munkat dolg j felek lapo val Izra M Iro Tár Ors M Izra Közművel Egye évkönyve Bud legnépsz sz Rombach- templ műkö h t le őr rangfokoza