10057.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Simon

SZÓCIKK: A. Simon, gyógypedagógus, szül. Miskolcon 1861 nov. 30. A Tanárképző Intézet és a Gyógypedagógiai Tanárképző elvégzése után, 1881-ben az Izraelita Siketnémák Orsz. Intézetének tanára, 1907-ben pedig a Wechselmann-féle Vakok Intézete igazgatója lett. Részt vett évtizedeken át a tanítói, népnevelési és gyermekvédelmi mozgalmakban, az Orsz. Izr. Tanítóegyesületnek pedig alelnöke. Számos hosszabb gyógypedagógiai tanulmányutat tett a különböző európai államokban s az első volt, aki Magyarországon a vak- siketnémák oktatásával foglalkozott és kiváló eredményeket ért el. Szaktanulmányai magyar, német és francia folyóiratokban jelentek meg, a felekezeti lapok közül pedig régebbi időkben az Egyenlőségnek és az Izr. Tanügyi Értesítőnek volt munkatársa. Önállóan megjelent művei: A háborúban megvakult katonákról való gondoskodás (Fejér Gyula szemorvossal közösen), továbbá Bonet Juan Pablo: A betűknek elemeire való felbontása és a némák beszédre való tanításának művészete c. francia pedagógiai munkának magyar átdolgozása.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 57. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10057.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Simon

SZÓCIKK: A. Simon, gyógypedagógus, szül. Miskolcon 1861 nov. 30. A Tanárképző Intézet és a Gyógypedagógiai Tanárképző elvégzése után, 1881-ben az Izraelita Siketnémák Orsz. Intézetének tanára, 1907-ben pedig a Wechselmann-féle Vakok Intézete igazgatója lett. Részt vett évtizedeken át a tanítói, népnevelési és gyermekvédelmi mozgalmakban, az Orsz. Izr. Tanítóegyesületnek pedig alelnöke. Számos hosszabb gyógypedagógiai tanulmányutat tett a különböző európai államokban s az első volt, aki Magyarországon a vak- siketnémák oktatásával foglalkozott és kiváló eredményeket ért el. Szaktanulmányai magyar, német és francia folyóiratokban jelentek meg, a felekezeti lapok közül pedig régebbi időkben az Egyenlőségnek és az Izr. Tanügyi Értesítőnek volt munkatársa. Önállóan megjelent művei: A háborúban megvakult katonákról való gondoskodás Fejér Gyula szemorvossal közösen , továbbá Bonet Juan Pablo: A betűknek elemeire való felbontása és a némák beszédre való tanításának művészete c. francia pedagógiai munkának magyar átdolgozása.

10057.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Simo

SZÓCIKK A Simon gyógypedagógus szül Miskolco 186 nov 30 Tanárképz Intéze é Gyógypedagógia Tanárképz elvégzés után 1881-be a Izraelit Siketnémá Orsz Intézeténe tanára 1907-be pedi Wechselmann-fél Vako Intézet igazgatój lett Rész vet évtizedeke á tanítói népnevelés é gyermekvédelm mozgalmakban a Orsz Izr Tanítóegyesületne pedi alelnöke Számo hosszab gyógypedagógia tanulmányuta tet különböz európa államokba a els volt ak Magyarországo vak siketnémá oktatásáva foglalkozot é kivál eredményeke ér el Szaktanulmánya magyar néme é franci folyóiratokba jelente meg felekezet lapo közü pedi régebb időkbe a Egyenlőségne é a Izr Tanügy Értesítőne vol munkatársa Önállóa megjelen művei háborúba megvakul katonákró val gondoskodá Fejé Gyul szemorvossa közöse tovább Bone Jua Pablo betűkne elemeir val felbontás é némá beszédr val tanításána művészet c franci pedagógia munkána magya átdolgozása

10057.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Sim

SZÓCIK Simo gyógypedagógu szü Miskolc 18 no 3 Tanárkép Intéz Gyógypedagógi Tanárkép elvégzé utá 1881-b Izraeli Siketném Ors Intézetén tanár 1907-b ped Wechselmann-fé Vak Intéze igazgató let Rés ve évtizedek tanító népnevelé gyermekvédel mozgalmakba Ors Iz Tanítóegyesületn ped alelnök Szám hossza gyógypedagógi tanulmányut te különbö európ államokb el vol a Magyarország va siketném oktatásáv foglalkozo kivá eredmények é e Szaktanulmány magya ném franc folyóiratokb jelent me felekeze lap köz ped régeb időkb Egyenlőségn Iz Tanüg Értesítőn vo munkatárs Önálló megjele műve háborúb megvaku katonákr va gondoskod Fej Gyu szemorvoss közös továb Bon Ju Pabl betűkn elemei va felbontá ném beszéd va tanításán művésze franc pedagógi munkán magy átdolgozás

10057.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Si

SZÓCI Sim gyógypedagóg sz Miskol 1 n Tanárké Inté Gyógypedagóg Tanárké elvégz ut 1881- Izrael Siketné Or Intézeté taná 1907- pe Wechselmann-f Va Intéz igazgat le Ré v évtizede tanít népnevel gyermekvéde mozgalmakb Or I Tanítóegyesület pe alelnö Szá hossz gyógypedagóg tanulmányu t különb euró államok e vo Magyarorszá v siketné oktatásá foglalkoz kiv eredménye Szaktanulmán magy né fran folyóiratok jelen m felekez la kö pe rége idők Egyenlőség I Tanü Értesítő v munkatár Önáll megjel műv háború megvak katonák v gondosko Fe Gy szemorvos közö tová Bo J Pab betűk eleme v felbont né beszé v tanításá művész fran pedagóg munká mag átdolgozá

10057

CÍM A

SZEMÉLY A S

SZÓC Si gyógypedagó s Misko Tanárk Int Gyógypedagó Tanárk elvég u 1881 Izrae Siketn O Intézet tan 1907 p Wechselmann- V Inté igazga l R évtized taní népneve gyermekvéd mozgalmak O Tanítóegyesüle p aleln Sz hoss gyógypedagó tanulmány külön eur államo v Magyarorsz siketn oktatás foglalko ki eredmény Szaktanulmá mag n fra folyóirato jele feleke l k p rég idő Egyenlősé Tan Értesít munkatá Önál megje mű hábor megva katoná gondosk F G szemorvo köz tov B Pa betű elem felbon n besz tanítás művés fra pedagó munk ma átdolgoz

1005SZEMÉL

SZÓ S gyógypedag Misk Tanár In Gyógypedag Tanár elvé 188 Izra Siket Intéze ta 190 Wechselmann Int igazg évtize tan népnev gyermekvé mozgalma Tanítóegyesül alel S hos gyógypedag tanulmán külö eu állam Magyarors siket oktatá foglalk k eredmén Szaktanulm ma fr folyóirat jel felek ré id Egyenlős Ta Értesí munkat Öná megj m hábo megv katon gondos szemorv kö to P bet ele felbo bes tanítá művé fr pedag mun m átdolgo