10062.htm

CÍMSZÓ: Adón ólam

SZÓCIKK: Adón ólam (világ ura), a reggeli istentisztelet legpoétikusabb himnusza, amely úgy formájára, mint bensőséges tartalmára nézve egyaránt megkapó. A himnusz, amely a világ urát dicsőíti, a reggeli imarendben a harmadik helyen áll. Az irodalomtörténet kutatói még nem állapították meg a szerzőjét véglegesen. Állítólag Salamon ibn Gabirol, a középkor legkiválóbb költője írta (Zunz: Synagogale Poesie 216), de bizonyítékok, amelyek ezt a feltevést megerősítenék, hiányoznak. Mindenesetre föltehető, hogy olasz vagy spanyol héber költő szerzeménye, mert a középkor liturgiája legszívesebben olasz, spanyol és palesztinai költeményeket fogadott magába. Régebben csak a Kolnidre istentisztelete alkalmával recitálták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 62. címszó a lexikon => 10. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10062.htm

CÍMSZÓ: Adón ólam

SZÓCIKK: Adón ólam világ ura , a reggeli istentisztelet legpoétikusabb himnusza, amely úgy formájára, mint bensőséges tartalmára nézve egyaránt megkapó. A himnusz, amely a világ urát dicsőíti, a reggeli imarendben a harmadik helyen áll. Az irodalomtörténet kutatói még nem állapították meg a szerzőjét véglegesen. Állítólag Salamon ibn Gabirol, a középkor legkiválóbb költője írta Zunz: Synagogale Poesie 216 , de bizonyítékok, amelyek ezt a feltevést megerősítenék, hiányoznak. Mindenesetre föltehető, hogy olasz vagy spanyol héber költő szerzeménye, mert a középkor liturgiája legszívesebben olasz, spanyol és palesztinai költeményeket fogadott magába. Régebben csak a Kolnidre istentisztelete alkalmával recitálták.

10062.ht

CÍMSZÓ Adó óla

SZÓCIKK Adó óla vilá ur reggel istentisztele legpoétikusab himnusza amel úg formájára min bensősége tartalmár nézv egyarán megkapó himnusz amel vilá urá dicsőíti reggel imarendbe harmadi helye áll A irodalomtörténe kutató mé ne állapítottá me szerzőjé véglegesen Állítóla Salamo ib Gabirol középko legkiválób költőj írt Zunz Synagogal Poesi 21 d bizonyítékok amelye ez feltevés megerősítenék hiányoznak Mindenesetr föltehető hog olas vag spanyo hébe költ szerzeménye mer középko liturgiáj legszívesebbe olasz spanyo é palesztina költeményeke fogadot magába Régebbe csa Kolnidr istentisztelet alkalmáva recitálták

10062.h

CÍMSZ Ad ól

SZÓCIK Ad ól vil u regge istentisztel legpoétikusa himnusz ame ú formájár mi bensőség tartalmá néz egyará megkap himnus ame vil ur dicsőít regge imarendb harmad hely ál irodalomtörtén kutat m n állapított m szerzőj véglegese Állítól Salam i Gabiro középk legkiváló költő ír Zun Synagoga Poes 2 bizonyítéko amely e feltevé megerősítené hiányozna Mindeneset föltehet ho ola va spany héb köl szerzemény me középk liturgiá legszívesebb olas spany palesztin költemények fogado magáb Régebb cs Kolnid istentisztele alkalmáv recitáltá

10062.

CÍMS A ó

SZÓCI A ó vi regg istentiszte legpoétikus himnus am formájá m bensősé tartalm né egyar megka himnu am vi u dicsőí regg imarend harma hel á irodalomtörté kuta állapítot szerző végleges Állító Sala Gabir közép legkivál költ í Zu Synagog Poe bizonyíték amel feltev megerősíten hiányozn Mindenese föltehe h ol v span hé kö szerzemén m közép liturgi legszíveseb ola span paleszti költeménye fogad magá Régeb c Kolni istentisztel alkalmá recitált

10062

CÍM

SZÓC v reg istentiszt legpoétiku himnu a formáj bensős tartal n egya megk himn a v dicső reg imaren harm he irodalomtört kut állapíto szerz véglege Állít Sal Gabi közé legkivá köl Z Synago Po bizonyíté ame felte megerősíte hiányoz Mindenes fölteh o spa h k szerzemé közé liturg legszívese ol spa paleszt költemény foga mag Rége Koln istentiszte alkalm recitál

1006SZÓ re istentisz legpoétik himn formá benső tarta egy meg him dics re imare har h irodalomtör ku állapít szer végleg Állí Sa Gab köz legkiv kö Synag P bizonyít am felt megerősít hiányo Mindene fölte sp szerzem köz litur legszíves o sp palesz költemén fog ma Rég Kol istentiszt alkal recitá