10063.htm

CÍMSZÓ: Adonáj

SZÓCIKK: Adonáj, Isten tulajdonneve a tetragrammaton helyettesítésére szolgál; jelentménye: «Uram»; a Biblia e szót még nem használja tulajdonnévkép, csak itt-ott rendes jelentésében Istenre, csak úgy, mint emberre. Isten tulajdonneve a Bibliában JHVH, ennek etimológiája feledésbe ment, bizonyára megvolt a rokon babilóniai nyelvben is (JAÓ alakjában), de Goldziher és más tudósok HJH gyökre vezetik vissza. Ez a szótő létezést jelent s innen van, hogy Mendelssohn óta a zsidók Örökkévalónak fordítják, figyelmen kívül hagyva hagyományos kiejtését, mely Urammal volna fordítandó. A keresztény fordítások már egészen a görög-zsidó fordításig (l. Septuaginta) visszanyúlólag épp a zsidó kiejtéshez híven DV-nak fordítják. Az A. kiejtés régiségére tehát a görög fordítás a klasszikus tanú (ott Kyrios szerepel). Az A. kiejtést a zsidó kegyelet alkalmazta tudatosan a JHVH-ra, nehogy ezt gyakori olvasásban és mindennapi használatban profanizálják. Amikor a középkor elején magánhangzókkal is ellátták a héber szöveget, a JHVH-ra az A. magánhangzókat alkalmazták, hangtanilag megkövetelt változtatással, amennyiben a kezdő J-re nem az a-hangzót, hanem a fél hangzót tették, így állott elő a JHVH szó, melyet nemzsidók Jehová-nak, a tudományban azonban a héber névszóképzés törvényének megfelelően Jahve-nak ejtenek. A JHVH eredeti kiejtését a papok (kóhének) használták oly szövegben, melyet maga a Tóra adott ajkukra, t. i. a kohéni áldásban : Áldjon meg JHVH és őrizzen meg, stb. (Móz. 4. 6, 24), de mivel ennek eléneklése közben a laikus gyülekezet más bibliai mondatok elmondásával kísérte, a szónak eredeti kiejtése nem volt kivehető és így feledésbe ment (Kiddusin) A Jahve név rövidítve sok theophor («Isten» szóval összekötött) névben fordul elő, vagy a végén ja, jáhu alakban pl.: Jirmejahu, Josajáhu, vagy a szó elején Jehó alakjában pl.: Johóram, Johójákim. E nevek vallástörténeti jelentőségűek, amennyiben mutatják, hogy viselőik idejében a JHVH-kultusz állott előtérben, holott más korszakokban az Él (általános sémi istenség) volt az uralkodó (Jechezkél, Eliezer). Volt olyan korszak, mikor Él-t és Jáhut összevotak az Elijahu névben, viszont volt olyan kor is, amikor a neveket váltakozva, hol Él-lel (Samuel), hol Jehoval (Jehonathan) képezték. Látjuk annak példáját is, hogy külföldi király a zsidó vazallus királynak nevét az uralkodó áramlatnak megfelelően megváltoztatta; így Eljákimnak a fáraó Jehojákim nevet adta (II. Kir. 23, 34). Hasonló gondolkodás alapján változtatták meg Meribál nevét Mefibóseszre, amikor a bál-kultusz már iszonyat tárgyává lett a későbbi nemzedékben, a bósesz már csúfneve a bálnak és gyalázatot jelent. Éppúgy Isbál - Isbósesz). A JHVH-t azon esetben, ha kétszeresen fordul elő, az elsőt A.-nak, a másodikat elóhimnak ejti a zsidóság és ez utóbbit ennek megfelelően látja el magánhangzókkal is a szöveghagyomány (maszóra); kivétel csak Móz. II. 34, 6, ahol azonban a kettő között tulajdonképp mondattani megszakítás van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 63. címszó a lexikon => 10. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10063.htm

CÍMSZÓ: Adonáj

SZÓCIKK: Adonáj, Isten tulajdonneve a tetragrammaton helyettesítésére szolgál; jelentménye: Uram ; a Biblia e szót még nem használja tulajdonnévkép, csak itt-ott rendes jelentésében Istenre, csak úgy, mint emberre. Isten tulajdonneve a Bibliában JHVH, ennek etimológiája feledésbe ment, bizonyára megvolt a rokon babilóniai nyelvben is JAÓ alakjában , de Goldziher és más tudósok HJH gyökre vezetik vissza. Ez a szótő létezést jelent s innen van, hogy Mendelssohn óta a zsidók Örökkévalónak fordítják, figyelmen kívül hagyva hagyományos kiejtését, mely Urammal volna fordítandó. A keresztény fordítások már egészen a görög-zsidó fordításig l. Septuaginta visszanyúlólag épp a zsidó kiejtéshez híven DV-nak fordítják. Az A. kiejtés régiségére tehát a görög fordítás a klasszikus tanú ott Kyrios szerepel . Az A. kiejtést a zsidó kegyelet alkalmazta tudatosan a JHVH-ra, nehogy ezt gyakori olvasásban és mindennapi használatban profanizálják. Amikor a középkor elején magánhangzókkal is ellátták a héber szöveget, a JHVH-ra az A. magánhangzókat alkalmazták, hangtanilag megkövetelt változtatással, amennyiben a kezdő J-re nem az a-hangzót, hanem a fél hangzót tették, így állott elő a JHVH szó, melyet nemzsidók Jehová-nak, a tudományban azonban a héber névszóképzés törvényének megfelelően Jahve-nak ejtenek. A JHVH eredeti kiejtését a papok kóhének használták oly szövegben, melyet maga a Tóra adott ajkukra, t. i. a kohéni áldásban : Áldjon meg JHVH és őrizzen meg, stb. Móz. 4. 6, 24 , de mivel ennek eléneklése közben a laikus gyülekezet más bibliai mondatok elmondásával kísérte, a szónak eredeti kiejtése nem volt kivehető és így feledésbe ment Kiddusin A Jahve név rövidítve sok theophor Isten szóval összekötött névben fordul elő, vagy a végén ja, jáhu alakban pl.: Jirmejahu, Josajáhu, vagy a szó elején Jehó alakjában pl.: Johóram, Johójákim. E nevek vallástörténeti jelentőségűek, amennyiben mutatják, hogy viselőik idejében a JHVH-kultusz állott előtérben, holott más korszakokban az Él általános sémi istenség volt az uralkodó Jechezkél, Eliezer . Volt olyan korszak, mikor Él-t és Jáhut összevotak az Elijahu névben, viszont volt olyan kor is, amikor a neveket váltakozva, hol Él-lel Samuel , hol Jehoval Jehonathan képezték. Látjuk annak példáját is, hogy külföldi király a zsidó vazallus királynak nevét az uralkodó áramlatnak megfelelően megváltoztatta; így Eljákimnak a fáraó Jehojákim nevet adta II. Kir. 23, 34 . Hasonló gondolkodás alapján változtatták meg Meribál nevét Mefibóseszre, amikor a bál-kultusz már iszonyat tárgyává lett a későbbi nemzedékben, a bósesz már csúfneve a bálnak és gyalázatot jelent. Éppúgy Isbál - Isbósesz . A JHVH-t azon esetben, ha kétszeresen fordul elő, az elsőt A.-nak, a másodikat elóhimnak ejti a zsidóság és ez utóbbit ennek megfelelően látja el magánhangzókkal is a szöveghagyomány maszóra ; kivétel csak Móz. II. 34, 6, ahol azonban a kettő között tulajdonképp mondattani megszakítás van.

10063.ht

CÍMSZÓ Adoná

SZÓCIKK Adonáj Iste tulajdonnev tetragrammato helyettesítésér szolgál jelentménye Ura Bibli szó mé ne használj tulajdonnévkép csa itt-ot rende jelentésébe Istenre csa úgy min emberre Iste tulajdonnev Bibliába JHVH enne etimológiáj feledésb ment bizonyár megvol roko babilónia nyelvbe i JA alakjába d Goldzihe é má tudóso HJ gyökr vezeti vissza E szót létezés jelen inne van hog Mendelssoh ót zsidó Örökkévalóna fordítják figyelme kívü hagyv hagyományo kiejtését mel Uramma voln fordítandó keresztén fordításo má egésze görög-zsid fordítási l Septuagint visszanyúlóla ép zsid kiejtéshe híve DV-na fordítják A A kiejté régiségér tehá görö fordítá klassziku tan ot Kyrio szerepe A A kiejtés zsid kegyele alkalmazt tudatosa JHVH-ra nehog ez gyakor olvasásba é mindennap használatba profanizálják Amiko középko elejé magánhangzókka i elláttá hébe szöveget JHVH-r a A magánhangzóka alkalmazták hangtanila megkövetel változtatással amennyibe kezd J-r ne a a-hangzót hane fé hangzó tették íg állot el JHV szó melye nemzsidó Jehová-nak tudományba azonba hébe névszóképzé törvényéne megfelelőe Jahve-na ejtenek JHV eredet kiejtésé papo kóhéne használtá ol szövegben melye mag Tór adot ajkukra t i kohén áldásba Áldjo me JHV é őrizze meg stb Móz 4 6 2 d mive enne eléneklés közbe laiku gyülekeze má biblia mondato elmondásáva kísérte szóna eredet kiejtés ne vol kivehet é íg feledésb men Kiddusi Jahv né rövidítv so theopho Iste szóva összekötöt névbe fordu elő vag végé ja jáh alakba pl. Jirmejahu Josajáhu vag sz elejé Jeh alakjába pl. Johóram Johójákim neve vallástörténet jelentőségűek amennyibe mutatják hog viselői idejébe JHVH-kultus állot előtérben holot má korszakokba a É általáno sém istensé vol a uralkod Jechezkél Elieze Vol olya korszak miko Él- é Jáhu összevota a Elijah névben viszon vol olya ko is amiko neveke váltakozva ho Él-le Samue ho Jehova Jehonatha képezték Látju anna példájá is hog külföld királ zsid vazallu királyna nevé a uralkod áramlatna megfelelőe megváltoztatta íg Eljákimna fára Jehojáki neve adt II Kir 23 3 Hasonl gondolkodá alapjá változtattá me Meribá nevé Mefibóseszre amiko bál-kultus má iszonya tárgyáv let később nemzedékben bóses má csúfnev bálna é gyalázato jelent Éppúg Isbá Isbóses JHVH- azo esetben h kétszerese fordu elő a első A.-nak másodika elóhimna ejt zsidósá é e utóbbi enne megfelelőe látj e magánhangzókka i szöveghagyomán maszór kivéte csa Móz II 34 6 aho azonba kett közöt tulajdonkép mondattan megszakítá van

10063.h

CÍMSZ Adon

SZÓCIK Adoná Ist tulajdonne tetragrammat helyettesítésé szolgá jelentmény Ur Bibl sz m n használ tulajdonnévké cs itt-o rend jelentéséb Istenr cs úg mi emberr Ist tulajdonne Bibliáb JHV enn etimológiá feledés men bizonyá megvo rok babilóni nyelvb J alakjáb Goldzih m tudós H gyök vezet vissz szó létezé jele inn va ho Mendelsso ó zsid Örökkévalón fordítjá figyelm kív hagy hagyomány kiejtésé me Uramm vol fordítand kereszté fordítás m egész görög-zsi fordítás Septuagin visszanyúlól é zsi kiejtésh hív DV-n fordítjá kiejt régiségé teh gör fordít klasszik ta o Kyri szerep kiejté zsi kegyel alkalmaz tudatos JHVH-r neho e gyako olvasásb mindenna használatb profanizáljá Amik középk elej magánhangzókk ellátt héb szövege JHVH- magánhangzók alkalmaztá hangtanil megkövete változtatássa amennyib kez J- n a-hangzó han f hangz tetté í állo e JH sz mely nemzsid Jehová-na tudományb azonb héb névszóképz törvényén megfelelő Jahve-n ejtene JH erede kiejtés pap kóhén használt o szövegbe mely ma Tó ado ajkukr kohé áldásb Áldj m JH őrizz me st Mó miv enn eléneklé közb laik gyülekez m bibli mondat elmondásáv kísért szón erede kiejté n vo kivehe í feledés me Kiddus Jah n rövidít s theoph Ist szóv összekötö névb ford el va vég j já alakb pl Jirmejah Josajáh va s elej Je alakjáb pl Johóra Johójáki nev vallástörténe jelentőségűe amennyib mutatjá ho viselő idejéb JHVH-kultu állo előtérbe holo m korszakokb általán sé istens vo uralko Jechezké Eliez Vo oly korsza mik Él Jáh összevot Elija névbe viszo vo oly k i amik nevek váltakozv h Él-l Samu h Jehov Jehonath képezté Látj ann példáj i ho külföl kirá zsi vazall királyn nev uralko áramlatn megfelelő megváltoztatt í Eljákimn fár Jehoják nev ad I Ki 2 Hason gondolkod alapj változtatt m Merib nev Mefibóseszr amik bál-kultu m iszony tárgyá le későb nemzedékbe bóse m csúfne báln gyalázat jelen Éppú Isb Isbóse JHVH az esetbe kétszeres ford el els A.-na második elóhimn ej zsidós utóbb enn megfelelő lát magánhangzókk szöveghagyomá maszó kivét cs Mó I 3 ah azonb ket közö tulajdonké mondatta megszakít va

10063.

CÍMS Ado

SZÓCI Adon Is tulajdonn tetragramma helyettesítés szolg jelentmén U Bib s haszná tulajdonnévk c itt- ren jelentésé Isten c ú m ember Is tulajdonn Bibliá JH en etimológi feledé me bizony megv ro babilón nyelv alakjá Goldzi tudó gyö veze viss sz létez jel in v h Mendelss zsi Örökkévaló fordítj figyel kí hag hagyomán kiejtés m Uram vo fordítan kereszt fordítá egés görög-zs fordítá Septuagi visszanyúló zs kiejtés hí DV- fordítj kiej régiség te gö fordí klasszi t Kyr szere kiejt zs kegye alkalma tudato JHVH- neh gyak olvasás mindenn használat profanizálj Ami közép ele magánhangzók ellát hé szöveg JHVH magánhangzó alkalmazt hangtani megkövet változtatáss amennyi ke J a-hangz ha hang tett áll J s mel nemzsi Jehová-n tudomány azon hé névszókép törvényé megfelel Jahve- ejten J ered kiejté pa kóhé használ szövegb mel m T ad ajkuk koh áldás Áld J őriz m s M mi en elénekl köz lai gyüleke bibl monda elmondásá kísér szó ered kiejt v kiveh feledé m Kiddu Ja rövidí theop Is szó összeköt név for e v vé j alak p Jirmeja Josajá v ele J alakjá p Johór Johóják ne vallástörtén jelentőségű amennyi mutatj h visel idejé JHVH-kult áll előtérb hol korszakok általá s isten v uralk Jechezk Elie V ol korsz mi É Já összevo Elij névb visz v ol ami neve váltakoz Él- Sam Jeho Jehonat képezt Lát an példá h külfö kir zs vazal király ne uralk áramlat megfelel megváltoztat Eljákim fá Jehojá ne a K Haso gondolko alap változtat Meri ne Mefibósesz ami bál-kult iszon tárgy l késő nemzedékb bós csúfn bál gyaláza jele Épp Is Isbós JHV a esetb kétszere for e el A.-n másodi elóhim e zsidó utób en megfelel lá magánhangzók szöveghagyom masz kivé c M a azon ke köz tulajdonk mondatt megszakí v

10063

CÍM Ad

SZÓC Ado I tulajdon tetragramm helyettesíté szol jelentmé Bi haszn tulajdonnév itt re jelentés Iste embe I tulajdon Bibli J e etimológ feled m bizon meg r babiló nyel alakj Goldz tud gy vez vis s léte je i Mendels zs Örökkéval fordít figye k ha hagyomá kiejté Ura v fordíta keresz fordít egé görög-z fordít Septuag visszanyúl z kiejté h DV fordít kie régisé t g ford klassz Ky szer kiej z kegy alkalm tudat JHVH ne gya olvasá minden használa profanizál Am közé el magánhangzó ellá h szöve JHV magánhangz alkalmaz hangtan megköve változtatás amenny k a-hang h han tet ál me nemzs Jehová- tudomán azo h névszóké törvény megfele Jahve ejte ere kiejt p kóh haszná szöveg me a ajku ko áldá Ál őri m e elének kö la gyülek bib mond elmondás kísé sz ere kiej kive feled Kidd J rövid theo I sz összekö né fo v ala Jirmej Josaj el alakj Johó Johójá n vallástörté jelentőség amenny mutat vise idej JHVH-kul ál előtér ho korszako által iste ural Jechez Eli o kors m J összev Eli név vis o am nev váltako Él Sa Jeh Jehona képez Lá a péld külf ki z vaza királ n ural áramla megfele megváltozta Eljáki f Jehoj n Has gondolk ala változta Mer n Mefibóses am bál-kul iszo tárg kés nemzedék bó csúf bá gyaláz jel Ép I Isbó JH eset kétszer fo e A.- másod elóhi zsid utó e megfele l magánhangzó szöveghagyo mas kiv azo k kö tulajdon mondat megszak

1006

CÍ A

SZÓ Ad tulajdo tetragram helyettesít szo jelentm B hasz tulajdonné it r jelenté Ist emb tulajdo Bibl etimoló fele bizo me babil nye alak Gold tu g ve vi lét j Mendel z Örökkéva fordí figy h hagyom kiejt Ur fordít keres fordí eg görög- fordí Septua visszanyú kiejt D fordí ki régis for klass K sze kie keg alkal tuda JHV n gy olvas minde használ profanizá A köz e magánhangz ell szöv JH magánhang alkalma hangta megköv változtatá amenn a-han ha te á m nemz Jehová tudomá az névszók törvén megfel Jahv ejt er kiej kó haszn szöve m ajk k áld Á őr eléne k l gyüle bi mon elmondá kís s er kie kiv fele Kid rövi the s összek n f al Jirme Josa e alak Joh Johój vallástört jelentősé amenn muta vis ide JHVH-ku á előté h korszak álta ist ura Jeche El kor össze El né vi a ne váltak É S Je Jehon képe L pél kül k vaz kirá ura áraml megfel megváltozt Elják Jeho Ha gondol al változt Me Mefibóse a bál-ku isz tár ké nemzedé b csú b gyalá je É Isb J ese kétsze f A. máso elóh zsi ut megfel magánhangz szöveghagy ma ki az k tulajdo monda megsza