10065.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Andor

SZÓCIKK: Adorján. 1. Andor*, hírlapíró, szül. Szombathelyen 1883 máj. 27. Az egyetem bölcsészeti fakultását Budapesten és Párisban végezte s u. o. elvégezte az újságíró főiskolát is. 1905-től kezdve a Pesti Napló munkatársa, majd párisi és balkáni levelezője volt. 1910-től kezdve Az Est tudósítója. Leginkább Párisban él. Számos napilap és szépirodalmi szemle munkatársa és sok regényt és színdarabot fordított franciából magyarra, így Maeterlincktől, Goncourttól, Hervieutől, Capustól, Maupassantól, Bernsteintől stb.-tői, míg magyarról franciára fordította Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért színműveit. Önállóan megjelent művei: A nagy francia forradalom és Napóleon (3 köt. 1910, Kéry Pál, Seress László és Kiss Béla társaságában); Nagy katonák (1912); Sorsok és pályák (1912); Egy haditudósító feljegyzései (1913); Görgey Artúrné emlékiratai (1913); Anekdoták, vígesetek nagy férfiakról (1913}; A rokokó-század (1914); A császárság (1914-15, 2 köt.); Írók és firkászok vígesetei (1915); Havas hegyek alatt, véres utakon, Hadinaplóm a Balkánról (1917).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 65. címszó a lexikon => 10. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10065.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Andor

SZÓCIKK: Adorján. 1. Andor*, hírlapíró, szül. Szombathelyen 1883 máj. 27. Az egyetem bölcsészeti fakultását Budapesten és Párisban végezte s u. o. elvégezte az újságíró főiskolát is. 1905-től kezdve a Pesti Napló munkatársa, majd párisi és balkáni levelezője volt. 1910-től kezdve Az Est tudósítója. Leginkább Párisban él. Számos napilap és szépirodalmi szemle munkatársa és sok regényt és színdarabot fordított franciából magyarra, így Maeterlincktől, Goncourttól, Hervieutől, Capustól, Maupassantól, Bernsteintől stb.-tői, míg magyarról franciára fordította Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért színműveit. Önállóan megjelent művei: A nagy francia forradalom és Napóleon 3 köt. 1910, Kéry Pál, Seress László és Kiss Béla társaságában ; Nagy katonák 1912 ; Sorsok és pályák 1912 ; Egy haditudósító feljegyzései 1913 ; Görgey Artúrné emlékiratai 1913 ; Anekdoták, vígesetek nagy férfiakról 1913}; A rokokó-század 1914 ; A császárság 1914-15, 2 köt. ; Írók és firkászok vígesetei 1915 ; Havas hegyek alatt, véres utakon, Hadinaplóm a Balkánról 1917 .

10065.ht

CÍMSZÓ Adorjá

SZEMÉLYNÉV Adorjá Ando

SZÓCIKK Adorján 1 Andor* hírlapíró szül Szombathelye 188 máj 27 A egyete bölcsészet fakultásá Budapeste é Párisba végezt u o elvégezt a újságír főiskolá is 1905-tő kezdv Pest Napl munkatársa maj páris é balkán levelezőj volt 1910-tő kezdv A Es tudósítója Leginkáb Párisba él Számo napila é szépirodalm szeml munkatárs é so regény é színdarabo fordítot franciábó magyarra íg Maeterlincktől Goncourttól Hervieutől Capustól Maupassantól Bernsteintő stb.-tői mí magyarró franciár fordított Molná Feren é Lengye Menyhér színműveit Önállóa megjelen művei nag franci forradalo é Napóleo köt 1910 Kér Pál Seres Lászl é Kis Bél társaságába Nag katoná 191 Sorso é pályá 191 Eg haditudósít feljegyzése 191 Görge Artúrn emlékirata 191 Anekdoták vígesete nag férfiakró 1913} rokokó-száza 191 császársá 1914-15 köt Író é firkászo vígesete 191 Hava hegye alatt vére utakon Hadinapló Balkánró 191

10065.h

CÍMSZ Adorj

SZEMÉLYNÉ Adorj And

SZÓCIK Adorjá Andor hírlapír szü Szombathely 18 má 2 egyet bölcsésze fakultás Budapest Párisb végez elvégez újságí főiskol i 1905-t kezd Pes Nap munkatárs ma pári balká levelező vol 1910-t kezd E tudósítój Leginká Párisb é Szám napil szépirodal szem munkatár s regén színdarab fordíto franciáb magyarr í Maeterlincktő Goncourttó Hervieutő Capustó Maupassantó Bernsteint stb.-tő m magyarr franciá fordítot Moln Fere Lengy Menyhé színművei Önálló megjele műve na franc forradal Napóle kö 191 Ké Pá Sere Lász Ki Bé társaságáb Na katon 19 Sors pály 19 E haditudósí feljegyzés 19 Görg Artúr emlékirat 19 Anekdotá vígeset na férfiakr 1913 rokokó-száz 19 császárs 1914-1 kö Ír firkász vígeset 19 Hav hegy alat vér utako Hadinapl Balkánr 19

10065.

CÍMS Ador

SZEMÉLYN Ador An

SZÓCI Adorj Ando hírlapí sz Szombathel 1 m egye bölcsész fakultá Budapes Páris vége elvége újság főisko 1905- kez Pe Na munkatár m pár balk levelez vo 1910- kez tudósító Legink Páris Szá napi szépiroda sze munkatá regé színdara fordít franciá magyar Maeterlinckt Goncourtt Hervieut Capust Maupassant Bernstein stb.-t magyar franci fordíto Mol Fer Leng Menyh színműve Önáll megjel műv n fran forrada Napól k 19 K P Ser Lás K B társaságá N kato 1 Sor pál 1 haditudós feljegyzé 1 Gör Artú emlékira 1 Anekdot vígese n férfiak 191 rokokó-szá 1 császár 1914- k Í firkás vígese 1 Ha heg ala vé utak Hadinap Balkán 1

10065

CÍM Ado

SZEMÉLY Ado A

SZÓC Ador And hírlap s Szombathe egy bölcsés fakult Budape Pári vég elvég újsá főisk 1905 ke P N munkatá pá bal levele v 1910 ke tudósít Legin Pári Sz nap szépirod sz munkat reg színdar fordí franci magya Maeterlinck Goncourt Hervieu Capus Maupassan Bernstei stb.- magya franc fordít Mo Fe Len Meny színműv Önál megje mű fra forrad Napó 1 Se Lá társaság kat So pá haditudó feljegyz Gö Art emlékir Anekdo víges férfia 19 rokokó-sz császá 1914 firká víges H he al v uta Hadina Balká

1006

CÍ Ad

SZEMÉL Ad

SZÓ Ado An hírla Szombath eg bölcsé fakul Budap Pár vé elvé újs főis 190 k munkat p ba level 191 k tudósí Legi Pár S na szépiro s munka re színda ford franc magy Maeterlinc Goncour Hervie Capu Maupassa Bernste stb. magy fran fordí M F Le Men színmű Öná megj m fr forra Nap S L társasá ka S p haditud feljegy G Ar emléki Anekd víge férfi 1 rokokó-s csász 191 firk víge h a ut Hadin Balk