10069.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor*, hírlapíró és műfordító, szül. Debrecenben 1858. Ott kezdte hírlapírói tevékenységét. Később Budapestre költözött, ahol az Ellenőr, majd a Nemzet belső munkatársa volt. Alkibiadesz és Camille Epernay álnéven sok színes cikket írt különösen a fővárosi társasági élet kisebb-nagyobb eseményeiről. 1899-ben a Széli-kormány félhivatalos lapjának, a Magyar Nemzetnek felelős szerkesztője lett. Amikor a szabadelvű párt felbomlott, visszavonult a hírlap irodalomtól és tisztviselői állást vállalt. Mint a Magyar Államvasút felügyelője vonult nyugalomba. Önálló munkái: Keleti képek; Félhomályban; Gólyafészek. Széleskörű műfordítói tevékenységet fejtett ki. Zola több munkáját, köztük a Germinalt, ő tolmácsolta magyarul. A Nemzeti Színházban és Népszínházban számos francia színdarab az ő fordításában került színre.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 69. címszó a lexikon => 11. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10069.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor*, hírlapíró és műfordító, szül. Debrecenben 1858. Ott kezdte hírlapírói tevékenységét. Később Budapestre költözött, ahol az Ellenőr, majd a Nemzet belső munkatársa volt. Alkibiadesz és Camille Epernay álnéven sok színes cikket írt különösen a fővárosi társasági élet kisebb-nagyobb eseményeiről. 1899-ben a Széli-kormány félhivatalos lapjának, a Magyar Nemzetnek felelős szerkesztője lett. Amikor a szabadelvű párt felbomlott, visszavonult a hírlap irodalomtól és tisztviselői állást vállalt. Mint a Magyar Államvasút felügyelője vonult nyugalomba. Önálló munkái: Keleti képek; Félhomályban; Gólyafészek. Széleskörű műfordítói tevékenységet fejtett ki. Zola több munkáját, köztük a Germinalt, ő tolmácsolta magyarul. A Nemzeti Színházban és Népszínházban számos francia színdarab az ő fordításában került színre.

10069.ht

CÍMSZÓ Adorjá

SZEMÉLYNÉV Adorjá Sándo

SZÓCIKK A Sándor* hírlapír é műfordító szül Debrecenbe 1858 Ot kezdt hírlapíró tevékenységét Későb Budapestr költözött aho a Ellenőr maj Nemze bels munkatárs volt Alkibiades é Camill Eperna álnéve so színe cikke ír különöse főváros társaság éle kisebb-nagyob eseményeiről 1899-be Széli-kormán félhivatalo lapjának Magya Nemzetne felelő szerkesztőj lett Amiko szabadelv pár felbomlott visszavonul hírla irodalomtó é tisztviselő állás vállalt Min Magya Államvasú felügyelőj vonul nyugalomba Önáll munkái Kelet képek Félhomályban Gólyafészek Széleskör műfordító tevékenysége fejtet ki Zol töb munkáját köztü Germinalt tolmácsolt magyarul Nemzet Színházba é Népszínházba számo franci színdara a fordításába kerül színre

10069.h

CÍMSZ Adorj

SZEMÉLYNÉ Adorj Sánd

SZÓCIK Sándor hírlapí műfordít szü Debrecenb 185 O kezd hírlapír tevékenységé Késő Budapest költözöt ah Ellenő ma Nemz bel munkatár vol Alkibiade Camil Epern álnév s szín cikk í különös főváro társasá él kisebb-nagyo eseményeirő 1899-b Széli-kormá félhivatal lapjána Magy Nemzetn felel szerkesztő let Amik szabadel pá felbomlot visszavonu hírl irodalomt tisztvisel állá vállal Mi Magy Államvas felügyelő vonu nyugalomb Önál munká Kele képe Félhomályba Gólyafésze Széleskö műfordít tevékenység fejte k Zo tö munkájá közt Germinal tolmácsol magyaru Nemze Színházb Népszínházb szám franc színdar fordításáb kerü színr

10069.

CÍMS Ador

SZEMÉLYN Ador Sán

SZÓCI Sándo hírlap műfordí sz Debrecen 18 kez hírlapí tevékenység Kés Budapes költözö a Ellen m Nem be munkatá vo Alkibiad Cami Eper álné szí cik különö fővár társas é kisebb-nagy eseményeir 1899- Széli-korm félhivata lapján Mag Nemzet fele szerkeszt le Ami szabade p felbomlo visszavon hír irodalom tisztvise áll válla M Mag Államva felügyel von nyugalom Öná munk Kel kép Félhomályb Gólyafész Szélesk műfordí tevékenysé fejt Z t munkáj köz Germina tolmácso magyar Nemz Színház Népszínház szá fran színda fordításá ker szín

10069

CÍM Ado

SZEMÉLY Ado Sá

SZÓC Sánd hírla műford s Debrece 1 ke hírlap tevékenysé Ké Budape költöz Elle Ne b munkat v Alkibia Cam Epe áln sz ci külön fővá társa kisebb-nag eseményei 1899 Széli-kor félhivat lapjá Ma Nemze fel szerkesz l Am szabad felboml visszavo hí irodalo tisztvis ál váll Ma Államv felügye vo nyugalo Ön mun Ke ké Félhomály Gólyafés Széles műford tevékenys fej munká kö Germin tolmács magya Nem Színhá Népszínhá sz fra színd fordítás ke szí

1006

CÍ Ad

SZEMÉL Ad S

SZÓ Sán hírl műfor Debrec k hírla tevékenys K Budap költö Ell N munka Alkibi Ca Ep ál s c külö főv társ kisebb-na eseménye 189 Széli-ko félhiva lapj M Nemz fe szerkes A szaba felbom visszav h irodal tisztvi á vál M Állam felügy v nyugal Ö mu K k Félhomál Gólyafé Széle műfor tevékeny fe munk k Germi tolmác magy Ne Szính Népszính s fr szín fordítá k sz