10070.htm

CÍMSZÓ: Afikómon

SZÓCIKK: Afikómon, görög eredetű szó és a lakomának tánccal, zeneszóval való vidám befejezését jelenti. Eredetileg a lakomákat befejező ünnepi felvonulásokra használták a kifejezést. A lakomákat követő mulatozást általában nem ellenezte az ősi zsidó felfogás, de mindig hibáztatta a kicsapongást és nagyon vigyázott arra, hogy zabolátlan hangulatkitörésekkel ne mételyezhessék meg a szertartásokat. Ezért nem tűrték a peszach áldozás (l. o.) komoly ünnepélyessége keretében sem a hangos mulatozást. Az erről szóló rendelkezés így hangzik: én maftirin achar hapeszach afikomón: a szédert nem szabad felvonulással befejezni. A magyar zsidók természetesen szintén az általánosan elfogadott ceremóniákkal végzik a széder estét és az A. tilalmát is betartják. A diaszpórában nem lehetett szó ünnepi felvonulásról és az A. értelme ennek megfelelően alakult át, úgy, hogy manapság az A. az utólakoma fogalmát fedi és az a célja, hogy a pészachi áldozati ételek (most már csak a szimbólumainak) íze maradjon meg az ünneplőknél, ne valamely utána tartott lakmarozásé. Az A. tehát az a pászkadarab, amellyel a széder lakomáját befejezik. A családfő, vagy a széder előadója a szertartás elején a szertartásnál használt egyik pászka felét letöri, amelyet A.-nak csak a vacsora végén fogyasztanak el. Az A. elfogyasztása után minden étel élvezete tilalmas. Ősi szokás alapján a gyereknép elszokta csenni az A.-t, elrejti és csak valami ajándékváltság fejében adja vissza a családfőnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 70. címszó a lexikon => 11. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10070.htm

CÍMSZÓ: Afikómon

SZÓCIKK: Afikómon, görög eredetű szó és a lakomának tánccal, zeneszóval való vidám befejezését jelenti. Eredetileg a lakomákat befejező ünnepi felvonulásokra használták a kifejezést. A lakomákat követő mulatozást általában nem ellenezte az ősi zsidó felfogás, de mindig hibáztatta a kicsapongást és nagyon vigyázott arra, hogy zabolátlan hangulatkitörésekkel ne mételyezhessék meg a szertartásokat. Ezért nem tűrték a peszach áldozás l. o. komoly ünnepélyessége keretében sem a hangos mulatozást. Az erről szóló rendelkezés így hangzik: én maftirin achar hapeszach afikomón: a szédert nem szabad felvonulással befejezni. A magyar zsidók természetesen szintén az általánosan elfogadott ceremóniákkal végzik a széder estét és az A. tilalmát is betartják. A diaszpórában nem lehetett szó ünnepi felvonulásról és az A. értelme ennek megfelelően alakult át, úgy, hogy manapság az A. az utólakoma fogalmát fedi és az a célja, hogy a pészachi áldozati ételek most már csak a szimbólumainak íze maradjon meg az ünneplőknél, ne valamely utána tartott lakmarozásé. Az A. tehát az a pászkadarab, amellyel a széder lakomáját befejezik. A családfő, vagy a széder előadója a szertartás elején a szertartásnál használt egyik pászka felét letöri, amelyet A.-nak csak a vacsora végén fogyasztanak el. Az A. elfogyasztása után minden étel élvezete tilalmas. Ősi szokás alapján a gyereknép elszokta csenni az A.-t, elrejti és csak valami ajándékváltság fejében adja vissza a családfőnek.

10070.ht

CÍMSZÓ Afikómo

SZÓCIKK Afikómon görö eredet sz é lakomána tánccal zeneszóva val vidá befejezésé jelenti Eredetile lakomáka befejez ünnep felvonulásokr használtá kifejezést lakomáka követ mulatozás általába ne ellenezt a ős zsid felfogás d mindi hibáztatt kicsapongás é nagyo vigyázot arra hog zabolátla hangulatkitörésekke n mételyezhessé me szertartásokat Ezér ne tűrté peszac áldozá l o komol ünnepélyesség keretébe se hango mulatozást A errő szól rendelkezé íg hangzik é maftiri acha hapeszac afikomón széder ne szaba felvonulássa befejezni magya zsidó természetese szinté a általánosa elfogadot ceremóniákka végzi széde esté é a A tilalmá i betartják diaszpórába ne lehetet sz ünnep felvonulásró é a A értelm enne megfelelőe alakul át úgy hog manapsá a A a utólakom fogalmá fed é a célja hog pészach áldozat étele mos má csa szimbólumaina íz maradjo me a ünneplőknél n valamel után tartot lakmarozásé A A tehá a pászkadarab amellye széde lakomájá befejezik családfő vag széde előadój szertartá elejé szertartásná használ egyi pászk felé letöri amelye A.-na csa vacsor végé fogyasztana el A A elfogyasztás utá minde éte élvezet tilalmas Ős szoká alapjá gyerekné elszokt csenn a A.-t elrejt é csa valam ajándékváltsá fejébe adj vissz családfőnek

10070.h

CÍMSZ Afikóm

SZÓCIK Afikómo gör erede s lakomán táncca zeneszóv va vid befejezés jelent Eredetil lakomák befeje ünne felvonulások használt kifejezés lakomák köve mulatozá általáb n ellenez ő zsi felfogá mind hibáztat kicsapongá nagy vigyázo arr ho zabolátl hangulatkitörésekk mételyezhess m szertartásoka Ezé n tűrt pesza áldoz komo ünnepélyessé keretéb s hang mulatozás err szó rendelkez í hangzi maftir ach hapesza afikomó széde n szab felvonuláss befejezn magy zsid természetes szint általános elfogado ceremóniákk végz széd est tilalm betartjá diaszpóráb n lehete s ünne felvonulásr értel enn megfelelő alaku á úg ho manaps utólako fogalm fe célj ho pészac áldoza étel mo m cs szimbólumain í maradj m ünneplőkné valame utá tarto lakmarozás teh pászkadara amelly széd lakomáj befejezi családf va széd előadó szertart elej szertartásn haszná egy pász fel letör amely A.-n cs vacso vég fogyasztan e elfogyasztá ut mind ét élveze tilalma Ő szok alapj gyerekn elszok csen A.- elrej cs vala ajándékválts fejéb ad viss családfőne

10070.

CÍMS Afikó

SZÓCI Afikóm gö ered lakomá táncc zeneszó v vi befejezé jelen Eredeti lakomá befej ünn felvonuláso használ kifejezé lakomá köv mulatoz általá ellene zs felfog min hibázta kicsapong nag vigyáz ar h zabolát hangulatkitörések mételyezhes szertartások Ez tűr pesz áldo kom ünnepélyess kereté han mulatozá er sz rendelke hangz mafti ac hapesz afikom széd sza felvonulás befejez mag zsi természete szin általáno elfogad ceremóniák vég szé es tilal betartj diaszpórá lehet ünn felvonulás érte en megfelel alak ú h manap utólak fogal f cél h pésza áldoz éte m c szimbólumai marad ünneplőkn valam ut tart lakmarozá te pászkadar amell szé lakomá befejez család v szé előad szertar ele szertartás haszn eg pás fe letö amel A.- c vacs vé fogyaszta elfogyaszt u min é élvez tilalm szo alap gyerek elszo cse A. elre c val ajándékvált fejé a vis családfőn

10070

CÍM Afik

SZÓC Afikó g ere lakom tánc zenesz v befejez jele Eredet lakom befe ün felvonulás haszná kifejez lakom kö mulato által ellen z felfo mi hibázt kicsapon na vigyá a zabolá hangulatkitörése mételyezhe szertartáso E tű pes áld ko ünnepélyes keret ha mulatoz e s rendelk hang maft a hapes afiko szé sz felvonulá befeje ma zs természet szi általán elfoga ceremóniá vé sz e tila betart diaszpór lehe ün felvonulá ért e megfele ala mana utóla foga cé pész áldo ét szimbóluma mara ünneplők vala u tar lakmaroz t pászkada amel sz lakom befeje csalá sz előa szerta el szertartá hasz e pá f let ame A. vac v fogyaszt elfogyasz mi élve tilal sz ala gyere elsz cs A elr va ajándékvál fej vi családfő

1007

CÍ Afi

SZÓ Afik er lako tán zenes befeje jel Erede lako bef ü felvonulá haszn kifeje lako k mulat álta elle felf m hibáz kicsapo n vigy zabol hangulatkitörés mételyezh szertartás t pe ál k ünnepélye kere h mulato rendel han maf hape afik sz s felvonul befej m z természe sz általá elfog ceremóni v s til betar diaszpó leh ü felvonul ér megfel al man utól fog c pés áld é szimbólum mar ünneplő val ta lakmaro pászkad ame s lako befej csal s elő szert e szertart has p le am A va fogyasz elfogyas m élv tila s al gyer els c el v ajándékvá fe v családf