10071.htm

CÍMSZÓ: Ágai

SZEMÉLYNÉV: Ágai Adolf

SZÓCIKK: Ágai Adolf, író, szül. Jankovácon 1836 márc. 31., megh. Budapesten 1916 szept. 22. Középiskolai tanulmányait Nagykőrösön fejezte be, hol Arany János és Szász Károly voltak tanárai. Bécsben megszerzi az orvosi diplomát és Pesten telepszik le, mint gyermekorvos. Csakhamar elhagyja az orvosi pályát és az irodalomban érvényesíti képességeit. Már 18 éves korában kezdett írogatni a «Hölgyfutár»-ba, később minden nevesebb napi- és szépirodalmi lapba dolgozik. Bródy Zsigmonddal együtt «Látcső» címen lapot szerkeszt a hatvanas években, 1870-1879 szerkeszti a ((Magyarország és a Nagyvilág)) című lapot, 1867-ben megindítja a «Borsszem Jankó» című élclapot, egy ideig szerkeszti a «Kis Lapot». Dolgozatai a legváltozatosabbak: társadalmi rajzok, családi jelenetek, napiérdekű események, úti élmények, melyeket európai, ázsiai és afrikai útjain szerzett. Előadása kedélyes, nyelve zamatos. Mint élclapíró elmésen ostorozza a társadalmi és politikai félszegségeket. A Borsszem Jankóban alkotott alakjai a magyar köztudatba mentek. Mokány Berci, Kraxelhuber Tóbiás, Cenci néni, Vigyázó Laci, Vereshegyi Dániel, Mihaszna András mutatják, hogy mennyire ismerte Á. a magyar társadalom minden rétegét. Előszeretettel és nagy hivatottsággal művelte az ifjúsági irodalmat is. Ezen a téren úttörő munkát végzett és Forgó bácsi néven nagy népszerűséget szerzett a gyermektársadalomban. Több regényt fordított németből és franciából. Tősgyökeres magyarság jellemzi fordításait is, csakúgy, mint eredeti műveit. Több ízben állította tollát a zsidóság szolgálatába. Az 1860-ban feléledt «Izraelita Magyar Egylet» (1. Magyarító Egylet) egyik szorgalmas munkása volt, az 1865. évi országgyűlés idejében a zsidók egyenjogúsítását sürgető napisajtó fáradhatatlan bajnoka. Élete utolsó éveiben lelkes pártolója és munkása volt az Izr. Magyar Irodalmi Társulatnak. Irodalmi érdemeiért a Kisfaludy Társaság már 1877-ben tagjául választotta. Ismertebb munkái: Porzó tárcalevelei; Por és hamu; Utazás Pestről Budapestre.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 71. címszó a lexikon => 11. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10071.htm

CÍMSZÓ: Ágai

SZEMÉLYNÉV: Ágai Adolf

SZÓCIKK: Ágai Adolf, író, szül. Jankovácon 1836 márc. 31., megh. Budapesten 1916 szept. 22. Középiskolai tanulmányait Nagykőrösön fejezte be, hol Arany János és Szász Károly voltak tanárai. Bécsben megszerzi az orvosi diplomát és Pesten telepszik le, mint gyermekorvos. Csakhamar elhagyja az orvosi pályát és az irodalomban érvényesíti képességeit. Már 18 éves korában kezdett írogatni a Hölgyfutár -ba, később minden nevesebb napi- és szépirodalmi lapba dolgozik. Bródy Zsigmonddal együtt Látcső címen lapot szerkeszt a hatvanas években, 1870-1879 szerkeszti a Magyarország és a Nagyvilág című lapot, 1867-ben megindítja a Borsszem Jankó című élclapot, egy ideig szerkeszti a Kis Lapot . Dolgozatai a legváltozatosabbak: társadalmi rajzok, családi jelenetek, napiérdekű események, úti élmények, melyeket európai, ázsiai és afrikai útjain szerzett. Előadása kedélyes, nyelve zamatos. Mint élclapíró elmésen ostorozza a társadalmi és politikai félszegségeket. A Borsszem Jankóban alkotott alakjai a magyar köztudatba mentek. Mokány Berci, Kraxelhuber Tóbiás, Cenci néni, Vigyázó Laci, Vereshegyi Dániel, Mihaszna András mutatják, hogy mennyire ismerte Á. a magyar társadalom minden rétegét. Előszeretettel és nagy hivatottsággal művelte az ifjúsági irodalmat is. Ezen a téren úttörő munkát végzett és Forgó bácsi néven nagy népszerűséget szerzett a gyermektársadalomban. Több regényt fordított németből és franciából. Tősgyökeres magyarság jellemzi fordításait is, csakúgy, mint eredeti műveit. Több ízben állította tollát a zsidóság szolgálatába. Az 1860-ban feléledt Izraelita Magyar Egylet 1. Magyarító Egylet egyik szorgalmas munkása volt, az 1865. évi országgyűlés idejében a zsidók egyenjogúsítását sürgető napisajtó fáradhatatlan bajnoka. Élete utolsó éveiben lelkes pártolója és munkása volt az Izr. Magyar Irodalmi Társulatnak. Irodalmi érdemeiért a Kisfaludy Társaság már 1877-ben tagjául választotta. Ismertebb munkái: Porzó tárcalevelei; Por és hamu; Utazás Pestről Budapestre.

10071.ht

CÍMSZÓ Ága

SZEMÉLYNÉV Ága Adol

SZÓCIKK Ága Adolf író szül Jankováco 183 márc 31. megh Budapeste 191 szept 22 Középiskola tanulmányai Nagykőrösö fejezt be ho Aran Jáno é Szás Károl volta tanárai Bécsbe megszerz a orvos diplomá é Peste telepszi le min gyermekorvos Csakhama elhagyj a orvos pályá é a irodalomba érvényesít képességeit Má 1 éve korába kezdet írogatn Hölgyfutá -ba későb minde neveseb napi é szépirodalm lapb dolgozik Bród Zsigmondda együt Látcs címe lapo szerkesz hatvana években 1870-187 szerkeszt Magyarorszá é Nagyvilá cím lapot 1867-be megindítj Borssze Jank cím élclapot eg idei szerkeszt Ki Lapo Dolgozata legváltozatosabbak társadalm rajzok család jelenetek napiérdek események út élmények melyeke európai ázsia é afrika útjai szerzett Előadás kedélyes nyelv zamatos Min élclapír elmése ostorozz társadalm é politika félszegségeket Borssze Jankóba alkotot alakja magya köztudatb mentek Mokán Berci Kraxelhube Tóbiás Cenc néni Vigyáz Laci Vereshegy Dániel Mihaszn Andrá mutatják hog mennyir ismert Á magya társadalo minde rétegét Előszeretette é nag hivatottságga művelt a ifjúság irodalma is Eze tére úttör munká végzet é Forg bács néve nag népszerűsége szerzet gyermektársadalomban Töb regény fordítot németbő é franciából Tősgyökere magyarsá jellemz fordításai is csakúgy min eredet műveit Töb ízbe állított tollá zsidósá szolgálatába A 1860-ba feléled Izraelit Magya Egyle 1 Magyarít Egyle egyi szorgalma munkás volt a 1865 év országgyűlé idejébe zsidó egyenjogúsításá sürget napisajt fáradhatatla bajnoka Élet utols éveibe lelke pártolój é munkás vol a Izr Magya Irodalm Társulatnak Irodalm érdemeiér Kisfalud Társasá má 1877-be tagjáu választotta Ismerteb munkái Porz tárcalevelei Po é hamu Utazá Pestrő Budapestre

10071.h

CÍMSZ Ág

SZEMÉLYNÉ Ág Ado

SZÓCIK Ág Adol ír szü Jankovác 18 már 31 meg Budapest 19 szep 2 Középiskol tanulmánya Nagykőrös fejez b h Ara Ján Szá Káro volt tanára Bécsb megszer orvo diplom Pest telepsz l mi gyermekorvo Csakham elhagy orvo pály irodalomb érvényesí képességei M év koráb kezde írogat Hölgyfut -b késő mind nevese nap szépirodal lap dolgozi Bró Zsigmondd együ Látc cím lap szerkes hatvan évekbe 1870-18 szerkesz Magyarorsz Nagyvil cí lapo 1867-b megindít Borssz Jan cí élclapo e ide szerkesz K Lap Dolgozat legváltozatosabba társadal rajzo csalá jelenete napiérde eseménye ú élménye melyek európa ázsi afrik útja szerzet Előadá kedélye nyel zamato Mi élclapí elmés ostoroz társadal politik félszegségeke Borssz Jankób alkoto alakj magy köztudat mente Moká Berc Kraxelhub Tóbiá Cen nén Vigyá Lac Veresheg Dánie Mihasz Andr mutatjá ho mennyi ismer magy társadal mind rétegé Előszeretett na hivatottságg művel ifjúsá irodalm i Ez tér úttö munk végze For bác név na népszerűség szerze gyermektársadalomba Tö regén fordíto németb franciábó Tősgyöker magyars jellem fordítása i csakúg mi erede művei Tö ízb állítot toll zsidós szolgálatáb 1860-b feléle Izraeli Magy Egyl Magyarí Egyl egy szorgalm munká vol 186 é országgyűl idejéb zsid egyenjogúsítás sürge napisaj fáradhatatl bajnok Éle utol éveib lelk pártoló munká vo Iz Magy Irodal Társulatna Irodal érdemeié Kisfalu Társas m 1877-b tagjá választott Ismerte munká Por tárcalevele P ham Utaz Pestr Budapestr

10071.

CÍMS Á

SZEMÉLYN Á Ad

SZÓCI Á Ado í sz Janková 1 má 3 me Budapes 1 sze Középisko tanulmány Nagykőrö feje Ar Já Sz Kár vol tanár Bécs megsze orv diplo Pes teleps m gyermekorv Csakha elhag orv pál irodalom érvényes képessége é korá kezd íroga Hölgyfu - kés min neves na szépiroda la dolgoz Br Zsigmond egy Lát cí la szerke hatva évekb 1870-1 szerkes Magyarors Nagyvi c lap 1867- megindí Borss Ja c élclap id szerkes La Dolgoza legváltozatosabb társada rajz csal jelenet napiérd esemény élmény melye európ ázs afri útj szerze Előad kedély nye zamat M élclap elmé ostoro társada politi félszegségek Borss Jankó alkot alak mag köztuda ment Mok Ber Kraxelhu Tóbi Ce né Vigy La Vereshe Dáni Mihas And mutatj h menny isme mag társada min réteg Előszeretet n hivatottság műve ifjús irodal E té útt mun végz Fo bá né n népszerűsé szerz gyermektársadalomb T regé fordít német franciáb Tősgyöke magyar jelle fordítás csakú m ered műve T íz állíto tol zsidó szolgálatá 1860- felél Izrael Mag Egy Magyar Egy eg szorgal munk vo 18 országgyű idejé zsi egyenjogúsítá sürg napisa fáradhatat bajno Él uto évei lel pártol munk v I Mag Iroda Társulatn Iroda érdemei Kisfal Társa 1877- tagj választot Ismert munk Po tárcalevel ha Uta Pest Budapest

10071

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC Ad s Jankov m m Budape sz Középisk tanulmán Nagykőr fej A J S Ká vo taná Béc megsz or dipl Pe telep gyermekor Csakh elha or pá irodalo érvénye képesség kor kez írog Hölgyf ké mi neve n szépirod l dolgo B Zsigmon eg Lá c l szerk hatv évek 1870- szerke Magyaror Nagyv la 1867 megind Bors J élcla i szerke L Dolgoz legváltozatosab társad raj csa jelene napiér esemén élmén mely euró áz afr út szerz Előa kedél ny zama élcla elm ostor társad polit félszegsége Bors Jank alko ala ma köztud men Mo Be Kraxelh Tób C n Vig L Veresh Dán Miha An mutat menn ism ma társad mi réte Előszerete hivatottsá műv ifjú iroda t út mu vég F b n népszerűs szer gyermektársadalom reg fordí néme franciá Tősgyök magya jell fordítá csak ere műv í állít to zsid szolgálat 1860 felé Izrae Ma Eg Magya Eg e szorga mun v 1 országgy idej zs egyenjogúsít sür napis fáradhata bajn É ut éve le párto mun Ma Irod Társulat Irod érdeme Kisfa Társ 1877 tag választo Ismer mun P tárcaleve h Ut Pes Budapes

1007SZEMÉL

SZÓ A Janko Budap s Középis tanulmá Nagykő fe K v tan Bé megs o dip P tele gyermeko Csak elh o p irodal érvény képessé ko ke íro Hölgy k m nev szépiro dolg Zsigmo e L szer hat éve 1870 szerk Magyaro Nagy l 186 megin Bor élcl szerk Dolgo legváltozatosa társa ra cs jelen napié esemé élmé mel eur á af ú szer Elő kedé n zam élcl el osto társa poli félszegség Bor Jan alk al m köztu me M B Kraxel Tó Vi Veres Dá Mih A muta men is m társa m rét Előszeret hivatotts mű ifj irod ú m vé népszerű sze gyermektársadalo re ford ném franci Tősgyö magy jel fordít csa er mű állí t zsi szolgála 186 fel Izra M E Magy E szorg mu országg ide z egyenjogúsí sü napi fáradhat baj u év l párt mu M Iro Társula Iro érdem Kisf Tár 187 ta választ Isme mu tárcalev U Pe Budape