10082.htm

CÍMSZÓ: Ahavó rabbó

SZÓCIKK: Ahavó rabbó (h). Nagy szeretettel, egy himnusz kezdete, mely az imakönyvben megelőzi a «Sémá»-t és köszönetet tartalmaz az Izraelnek adott kinyilatkoztatásért. A himnusz eredeti szövege az esti imában található meg, míg a reggeli imában való könyörgés a messiási megváltásért került a helyébe. Eredetileg a reggeli és esti imába tartozó szöveg nem volt különböző. Csak később alakult ki a kétféle szöveg, egyik a palesztinai, mely «ahavasz ólom»-mal (örök szeretettel) kezdődik, másik a babilóniai, melynek kezdete az A. A német-lengyel rítusban az A.-val kezdődő szöveg reggel, a másik este használatos, míg a középkorban, sőt a szefárdoknál ma is az ima mindkét esetben «ahavasz ólom»-mal kezdődik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 82. címszó a lexikon => 13. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10082.htm

CÍMSZÓ: Ahavó rabbó

SZÓCIKK: Ahavó rabbó h . Nagy szeretettel, egy himnusz kezdete, mely az imakönyvben megelőzi a Sémá -t és köszönetet tartalmaz az Izraelnek adott kinyilatkoztatásért. A himnusz eredeti szövege az esti imában található meg, míg a reggeli imában való könyörgés a messiási megváltásért került a helyébe. Eredetileg a reggeli és esti imába tartozó szöveg nem volt különböző. Csak később alakult ki a kétféle szöveg, egyik a palesztinai, mely ahavasz ólom -mal örök szeretettel kezdődik, másik a babilóniai, melynek kezdete az A. A német-lengyel rítusban az A.-val kezdődő szöveg reggel, a másik este használatos, míg a középkorban, sőt a szefárdoknál ma is az ima mindkét esetben ahavasz ólom -mal kezdődik.

10082.ht

CÍMSZÓ Ahav rabb

SZÓCIKK Ahav rabb Nag szeretettel eg himnus kezdete mel a imakönyvbe megelőz Sém - é köszönete tartalma a Izraelne adot kinyilatkoztatásért himnus eredet szöveg a est imába találhat meg mí reggel imába val könyörgé messiás megváltásér kerül helyébe Eredetile reggel é est imáb tartoz szöve ne vol különböző Csa későb alakul k kétfél szöveg egyi palesztinai mel ahavas ólo -ma örö szeretette kezdődik mási babilóniai melyne kezdet a A német-lengye rítusba a A.-va kezdőd szöve reggel mási est használatos mí középkorban ső szefárdokná m i a im mindké esetbe ahavas ólo -ma kezdődik

10082.h

CÍMSZ Aha rab

SZÓCIK Aha rab Na szeretette e himnu kezdet me imakönyvb megelő Sé köszönet tartalm Izraeln ado kinyilatkoztatásér himnu erede szöve es imáb találha me m regge imáb va könyörg messiá megváltásé kerü helyéb Eredetil regge es imá tarto szöv n vo különböz Cs késő alaku kétfé szöve egy palesztina me ahava ól -m ör szeretett kezdődi más babilónia melyn kezde német-lengy rítusb A.-v kezdő szöv regge más es használato m középkorba s szefárdokn i mindk esetb ahava ól -m kezdődi

10082.

CÍMS Ah ra

SZÓCI Ah ra N szeretett himn kezde m imakönyv megel S köszöne tartal Izrael ad kinyilatkoztatásé himn ered szöv e imá találh m regg imá v könyör messi megváltás ker helyé Eredeti regg e im tart szö v különbö C kés alak kétf szöv eg palesztin m ahav ó - ö szeretet kezdőd má babilóni mely kezd német-leng rítus A.- kezd szö regg má e használat középkorb szefárdok mind eset ahav ó - kezdőd

10082

CÍM A r

SZÓC A r szeretet him kezd imaköny mege köszön tarta Izrae a kinyilatkoztatás him ere szö im talál reg im könyö mess megváltá ke hely Eredet reg i tar sz különb ké ala két szö e paleszti aha szerete kezdő m babilón mel kez német-len rítu A. kez sz reg m használa középkor szefárdo min ese aha kezdő

1008SZÓ szerete hi kez imakön meg köszö tart Izra kinyilatkoztatá hi er sz i talá re i köny mes megvált k hel Erede re ta s külön k al ké sz paleszt ah szeret kezd babiló me ke német-le rít A ke s re használ középko szefárd mi es ah kezd