10083.htm

CÍMSZÓ: Áhron

SZÓCIKK: Áhron, a zsidó nép első felszentelt papja, majd főpapja, akitől a kohaniták származtak. Á. a Biblia elbeszélése ezerint Mózes és Miriam testvére és Lévi dédunokája volt (Exod. II.). Míg Mózes az egyiptomi királyi udvarban, addig Á. a keleti határon nevelkedett. A Biblia különösen kiemeli szónoki készségét s ezért Mózes őt használta fel közvetítőnek a nép és a fáraó előtt is. A kivonulás és pusztai vándorlás alatt Á. Mózes akaratának végrehajtója volt, de a Biblia nem leplezi, hogy ő is tudott gyarló lenni s midőn a nép aranyborjú után kiáltott, akkor ő sem állott ellen (Exod. 32. 1-6). Midőn Mózes Lévi törzsét papi szolgálatra osztotta be, A.-t ő szentelte fel és iktatta be főpapi méltóságába (u. o. 28-29), mely örökletes volt a zsidóságban annak egész állami önállósága idején (l. Főpap). Felszentelés után már nem Mózes eszköze volt s helyét Józsuának adta át, míg ő maga mint «felkent pap» tevékenykedett s a bibliai elbeszélés szerint Mirjammal tartott, amikor ez Mózes ellen lazított. Viszont az ő nemzetségének kizárólagos papsága ellen unokatestvére, Kórach lázított. Az ezen lázadás elnyomása után elterjedt járványok alkalmával csodákkal gyógyított, a törzsfőkkel együtt kezében egy bottal a holtak és élők közé állott, amíg a pestis el nem múlt. Midőn a bibliai elbeszélés szerint Á. botja másnap kivirágzott, ezt a nép úgy fogta fel, mint Á. és családja papságának igazolását. A tradíció szerint ez a bot szafirból volt s később a Frigyszekrényben őrizték. Az oltár előtti papi szolgálat kizáróan Á.-t és egyenes leszármazottait (kohaniták) illette s a leviták csupán a segédszolgálatot látták el alattuk. Mint Mózes, úgy Á. sem juthatott be Kánaánba, mert az aranyborjú elnézésével bűnt követett el. Halálának színhelyét ezért a Biblia a határmenti Hóreb-hegység csúcsára helyezi, ahová Mózes felvezette s miután főpapi ruháját levetette, azt Á. fiára Eleazárra adta s ebben iktatta be a főpapságba. A Biblia kétszer beszéli el Á. halálát, ú. m. Móz. 4. 22-29 és 33. 38-39, ahol le van írva, hogy a nép harminc napig gyászolta őt; míg a másik adat (Deuter. 10. 6) szerint Mózes maga állítja, hogy Á. Moserában halt meg, ez pedig ugyancsak a Biblia (Num. 33. 31-7) szerint távolabb fekszik a Hóreb-hegységtől. Á. jósága a Bibliából kitűnik s a hagyomány is úgy örökítette meg, mint aki a békét szerette, követte és közvetítette állandóan. Ámde a rabbinikus irodalom igen korán gondoskodott arról, hogy a tipikus pap ne legyen túlértékelve s ezért szellemiekben jóval Mózes alá helyezi, csupán szócső, aki Mózesnek az igazi látnoknak és népvezetőnek akaratát hajtja végre. Az a kifejezés, hogy «Isten szólt Mózeshez és Á.-hoz», a Bibliában mindössze 15-ször fordul elő. Később, midőn a zsidóság a perzsa kultúra hatása alatt a papságot előnyösebb színéről ismerte meg, Á. tekintélye is növekedett, mert új, jobb képzetei keletkeztek a papságról s a Mechilta szerint már Mózes és Á. egyenrangúak s ugyanígy gondolkodik Szirach (l. o.) is (45.6-24). Tanchuma-Midrás szerint A. korábban volt próféta, mint Mózes, de az apokrif Pátriárkák Testamentuma nem ismeri el egyenértékűségét Mózessel, akinek Isten megnyilatkozott. Hillel (l. o.), aki Heródes uralma idején egy civódó főpapságot látott maga körül, Á. jellemét tükörként tartotta azok elé: «Légy Á. tanítványai közül való, szeresd a békét és kövesd a békét; szeresd a többi teremtményeket s vezesd őket közel a törvényhez» (Abót 1. 12). A Szanhedrin-traktátus (6b) és más helyek szintén mint ideális papi jellemet tüntetik fel Á.-t, akit lágyszívűnek, megértőnek, elnézőnek, békeszeretőnek látnak, ellentétben Mózessel, a szigorú világi vezetővel. Ezért az egyszerű nép Á.-t jobban meggyászolta, mint magát Mózest, akinek fennmaradását köszönhette s a Biblia (Num. 20. 29) még külön kiemeli, hogy a nők is megsiratták, míg Mózest csupán «Izráel férfiai» (Deuter. 34. 8). Megnyugvását és panasz nélküli, néma fájdalmát fiai elvesztésekor a Talmud (Zebáchim 115b) és Josephus (Antiquitates III. 8. §. 7), továbbá a Biblia-kommentátorok külön kiemelik, mint példaadást. Halála is a vallásos megnyugvás eszményi visszatükrözése, amint a bibliai leírásból következik. A talmud-kori Széder Ólam Rabba (IX.), a Ros-Hasána-traktátus (2, 3a) és a Josephus (Ant. IV. 4, § 7) egybehangzóan Ab hó 1-re teszik Á. halála napját. Általában véve a rabbinikus iratok a könyörületesség eszményképét látták Á.-ban s a Biblia is (Dent. 38. 8) így örökíti meg. Úgy Á., mint Mózes, az igazságosság és előrelátás embere, Izrael géniuszát és misszióját reprezentálják. Személyük visszatükrözteti azt a morális és vallásos képzetet, amelyet Izrael már a korai időkben megalkotott s magára vállalt. Ehhez képest az első főpap szentélyét idealizálták s a többféle szövegből, mint amilyen a jahvisztikus, elohisztikus, a Jósiáhu korabeli papi szövegből, továbbá az exilium és az azutáni szövegből a papi szöveg lett beiktatva később, úgy, mint az a kanonizált Bibliában van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 83. címszó a lexikon => 13. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10083.htm

CÍMSZÓ: Áhron

SZÓCIKK: Áhron, a zsidó nép első felszentelt papja, majd főpapja, akitől a kohaniták származtak. Á. a Biblia elbeszélése ezerint Mózes és Miriam testvére és Lévi dédunokája volt Exod. II. . Míg Mózes az egyiptomi királyi udvarban, addig Á. a keleti határon nevelkedett. A Biblia különösen kiemeli szónoki készségét s ezért Mózes őt használta fel közvetítőnek a nép és a fáraó előtt is. A kivonulás és pusztai vándorlás alatt Á. Mózes akaratának végrehajtója volt, de a Biblia nem leplezi, hogy ő is tudott gyarló lenni s midőn a nép aranyborjú után kiáltott, akkor ő sem állott ellen Exod. 32. 1-6 . Midőn Mózes Lévi törzsét papi szolgálatra osztotta be, A.-t ő szentelte fel és iktatta be főpapi méltóságába u. o. 28-29 , mely örökletes volt a zsidóságban annak egész állami önállósága idején l. Főpap . Felszentelés után már nem Mózes eszköze volt s helyét Józsuának adta át, míg ő maga mint felkent pap tevékenykedett s a bibliai elbeszélés szerint Mirjammal tartott, amikor ez Mózes ellen lazított. Viszont az ő nemzetségének kizárólagos papsága ellen unokatestvére, Kórach lázított. Az ezen lázadás elnyomása után elterjedt járványok alkalmával csodákkal gyógyított, a törzsfőkkel együtt kezében egy bottal a holtak és élők közé állott, amíg a pestis el nem múlt. Midőn a bibliai elbeszélés szerint Á. botja másnap kivirágzott, ezt a nép úgy fogta fel, mint Á. és családja papságának igazolását. A tradíció szerint ez a bot szafirból volt s később a Frigyszekrényben őrizték. Az oltár előtti papi szolgálat kizáróan Á.-t és egyenes leszármazottait kohaniták illette s a leviták csupán a segédszolgálatot látták el alattuk. Mint Mózes, úgy Á. sem juthatott be Kánaánba, mert az aranyborjú elnézésével bűnt követett el. Halálának színhelyét ezért a Biblia a határmenti Hóreb-hegység csúcsára helyezi, ahová Mózes felvezette s miután főpapi ruháját levetette, azt Á. fiára Eleazárra adta s ebben iktatta be a főpapságba. A Biblia kétszer beszéli el Á. halálát, ú. m. Móz. 4. 22-29 és 33. 38-39, ahol le van írva, hogy a nép harminc napig gyászolta őt; míg a másik adat Deuter. 10. 6 szerint Mózes maga állítja, hogy Á. Moserában halt meg, ez pedig ugyancsak a Biblia Num. 33. 31-7 szerint távolabb fekszik a Hóreb-hegységtől. Á. jósága a Bibliából kitűnik s a hagyomány is úgy örökítette meg, mint aki a békét szerette, követte és közvetítette állandóan. Ámde a rabbinikus irodalom igen korán gondoskodott arról, hogy a tipikus pap ne legyen túlértékelve s ezért szellemiekben jóval Mózes alá helyezi, csupán szócső, aki Mózesnek az igazi látnoknak és népvezetőnek akaratát hajtja végre. Az a kifejezés, hogy Isten szólt Mózeshez és Á.-hoz , a Bibliában mindössze 15-ször fordul elő. Később, midőn a zsidóság a perzsa kultúra hatása alatt a papságot előnyösebb színéről ismerte meg, Á. tekintélye is növekedett, mert új, jobb képzetei keletkeztek a papságról s a Mechilta szerint már Mózes és Á. egyenrangúak s ugyanígy gondolkodik Szirach l. o. is 45.6-24 . Tanchuma-Midrás szerint A. korábban volt próféta, mint Mózes, de az apokrif Pátriárkák Testamentuma nem ismeri el egyenértékűségét Mózessel, akinek Isten megnyilatkozott. Hillel l. o. , aki Heródes uralma idején egy civódó főpapságot látott maga körül, Á. jellemét tükörként tartotta azok elé: Légy Á. tanítványai közül való, szeresd a békét és kövesd a békét; szeresd a többi teremtményeket s vezesd őket közel a törvényhez Abót 1. 12 . A Szanhedrin-traktátus 6b és más helyek szintén mint ideális papi jellemet tüntetik fel Á.-t, akit lágyszívűnek, megértőnek, elnézőnek, békeszeretőnek látnak, ellentétben Mózessel, a szigorú világi vezetővel. Ezért az egyszerű nép Á.-t jobban meggyászolta, mint magát Mózest, akinek fennmaradását köszönhette s a Biblia Num. 20. 29 még külön kiemeli, hogy a nők is megsiratták, míg Mózest csupán Izráel férfiai Deuter. 34. 8 . Megnyugvását és panasz nélküli, néma fájdalmát fiai elvesztésekor a Talmud Zebáchim 115b és Josephus Antiquitates III. 8. §. 7 , továbbá a Biblia-kommentátorok külön kiemelik, mint példaadást. Halála is a vallásos megnyugvás eszményi visszatükrözése, amint a bibliai leírásból következik. A talmud-kori Széder Ólam Rabba IX. , a Ros-Hasána-traktátus 2, 3a és a Josephus Ant. IV. 4, § 7 egybehangzóan Ab hó 1-re teszik Á. halála napját. Általában véve a rabbinikus iratok a könyörületesség eszményképét látták Á.-ban s a Biblia is Dent. 38. 8 így örökíti meg. Úgy Á., mint Mózes, az igazságosság és előrelátás embere, Izrael géniuszát és misszióját reprezentálják. Személyük visszatükrözteti azt a morális és vallásos képzetet, amelyet Izrael már a korai időkben megalkotott s magára vállalt. Ehhez képest az első főpap szentélyét idealizálták s a többféle szövegből, mint amilyen a jahvisztikus, elohisztikus, a Jósiáhu korabeli papi szövegből, továbbá az exilium és az azutáni szövegből a papi szöveg lett beiktatva később, úgy, mint az a kanonizált Bibliában van.

10083.ht

CÍMSZÓ Áhro

SZÓCIKK Áhron zsid né els felszentel papja maj főpapja akitő kohanitá származtak Á Bibli elbeszélés ezerin Móze é Miria testvér é Lév dédunokáj vol Exod II Mí Móze a egyiptom király udvarban addi Á kelet határo nevelkedett Bibli különöse kiemel szónok készségé ezér Móze ő használt fe közvetítőne né é fára előt is kivonulá é puszta vándorlá alat Á Móze akaratána végrehajtój volt d Bibli ne leplezi hog i tudot gyarl lenn midő né aranyborj utá kiáltott akko se állot elle Exod 32 1- Midő Móze Lév törzsé pap szolgálatr osztott be A.- szentelt fe é iktatt b főpap méltóságáb u o 28-2 mel öröklete vol zsidóságba anna egés állam önállóság idejé l Főpa Felszentelé utá má ne Móze eszköz vol helyé Józsuána adt át mí mag min felken pa tevékenykedet biblia elbeszélé szerin Mirjamma tartott amiko e Móze elle lazított Viszon a nemzetségéne kizárólago papság elle unokatestvére Kórac lázított A eze lázadá elnyomás utá elterjed járványo alkalmáva csodákka gyógyított törzsfőkke együt kezébe eg botta holta é élő köz állott amí pesti e ne múlt Midő biblia elbeszélé szerin Á botj másna kivirágzott ez né úg fogt fel min Á é családj papságána igazolását tradíci szerin e bo szafirbó vol későb Frigyszekrénybe őrizték A oltá előtt pap szolgála kizáróa Á.- é egyene leszármazottai kohanitá illett levitá csupá segédszolgálato láttá e alattuk Min Mózes úg Á se juthatot b Kánaánba mer a aranyborj elnézéséve bűn követet el Halálána színhelyé ezér Bibli határment Hóreb-hegysé csúcsár helyezi ahov Móze felvezett miutá főpap ruhájá levetette az Á fiár Eleazárr adt ebbe iktatt b főpapságba Bibli kétsze beszél e Á halálát ú m Móz 4 22-2 é 33 38-39 aho l va írva hog né harmin napi gyászolt őt mí mási ada Deuter 10 szerin Móze mag állítja hog Á Moserába hal meg e pedi ugyancsa Bibli Num 33 31- szerin távolab fekszi Hóreb-hegységtől Á jóság Bibliábó kitűni hagyomán i úg örökített meg min ak béké szerette követt é közvetített állandóan Ámd rabbiniku irodalo ige korá gondoskodot arról hog tipiku pa n legye túlértékelv ezér szellemiekbe jóva Móze al helyezi csupá szócső ak Mózesne a igaz látnokna é népvezetőne akaratá hajtj végre A kifejezés hog Iste szól Mózeshe é Á.-ho Bibliába mindössz 15-szö fordu elő Később midő zsidósá perzs kultúr hatás alat papságo előnyöseb színérő ismert meg Á tekintély i növekedett mer új job képzete keletkezte papságró Mechilt szerin má Móze é Á egyenrangúa ugyaníg gondolkodi Szirac l o i 45.6-2 Tanchuma-Midrá szerin A korábba vol próféta min Mózes d a apokri Pátriárká Testamentum ne ismer e egyenértékűségé Mózessel akine Iste megnyilatkozott Hille l o ak Heróde uralm idejé eg civód főpapságo látot mag körül Á jellemé tükörkén tartott azo elé Lég Á tanítványa közü való szeres béké é köves békét szeres több teremtményeke vezes őke köze törvényhe Abó 1 1 Szanhedrin-traktátu 6 é má helye szinté min ideáli pap jelleme tünteti fe Á.-t aki lágyszívűnek megértőnek elnézőnek békeszeretőne látnak ellentétbe Mózessel szigor világ vezetővel Ezér a egyszer né Á.- jobba meggyászolta min magá Mózest akine fennmaradásá köszönhett Bibli Num 20 2 mé külö kiemeli hog nő i megsiratták mí Mózes csupá Izráe férfia Deuter 34 Megnyugvásá é panas nélküli ném fájdalmá fia elvesztéseko Talmu Zebáchi 115 é Josephu Antiquitate III 8 § tovább Biblia-kommentátoro külö kiemelik min példaadást Halál i valláso megnyugvá eszmény visszatükrözése amin biblia leírásbó következik talmud-kor Széde Óla Rabb IX Ros-Hasána-traktátu 2 3 é Josephu Ant IV 4 egybehangzóa A h 1-r teszi Á halál napját Általába vév rabbiniku irato könyörületessé eszményképé láttá Á.-ba Bibli i Dent 38 íg örökít meg Úg Á. min Mózes a igazságossá é előrelátá embere Izrae géniuszá é missziójá reprezentálják Személyü visszatükröztet az moráli é valláso képzetet amelye Izrae má kora időkbe megalkotot magár vállalt Ehhe képes a els főpa szentélyé idealizáltá többfél szövegből min amilye jahvisztikus elohisztikus Jósiáh korabel pap szövegből tovább a exiliu é a azután szövegbő pap szöve let beiktatv később úgy min a kanonizál Bibliába van

10083.h

CÍMSZ Áhr

SZÓCIK Áhro zsi n el felszente papj ma főpapj akit kohanit származta Bibl elbeszélé ezeri Móz Miri testvé Lé dédunoká vo Exo I M Móz egyipto királ udvarba add kele határ nevelkedet Bibl különös kieme szóno készség ezé Móz használ f közvetítőn n fár elő i kivonul puszt vándorl ala Móz akaratán végrehajtó vol Bibl n leplez ho tudo gyar len mid n aranybor ut kiáltot akk s állo ell Exo 3 1 Mid Móz Lé törzs pa szolgálat osztot b A. szentel f iktat főpa méltóságá 28- me öröklet vo zsidóságb ann egé álla önállósá idej Főp Felszentel ut m n Móz eszkö vo hely Józsuán ad á m ma mi felke p tevékenykede bibli elbeszél szeri Mirjamm tartot amik Móz ell lazítot Viszo nemzetségén kizárólag papsá ell unokatestvér Kóra lázítot ez lázad elnyomá ut elterje járvány alkalmáv csodákk gyógyítot törzsfőkk együ kezéb e bott holt él kö állot am pest n múl Mid bibli elbeszél szeri bot másn kivirágzot e n ú fog fe mi család papságán igazolásá tradíc szeri b szafirb vo késő Frigyszekrényb őrizté olt előt pa szolgál kizáró Á. egyen leszármazotta kohanit illet levit csup segédszolgálat látt alattu Mi Móze ú s juthato Kánaánb me aranybor elnézésév bű követe e Halálán színhely ezé Bibl határmen Hóreb-hegys csúcsá helyez aho Móz felvezet miut főpa ruháj levetett a fiá Eleazár ad ebb iktat főpapságb Bibl kétsz beszé halálá Mó 22- 3 38-3 ah v írv ho n harmi nap gyászol ő m más ad Deute 1 szeri Móz ma állítj ho Moseráb ha me ped ugyancs Bibl Nu 3 31 szeri távola feksz Hóreb-hegységtő jósá Bibliáb kitűn hagyomá ú örökítet me mi a bék szerett követ közvetítet állandóa Ám rabbinik irodal ig kor gondoskodo arró ho tipik p legy túlértékel ezé szellemiekb jóv Móz a helyez csup szócs a Mózesn iga látnokn népvezetőn akarat hajt végr kifejezé ho Ist szó Mózesh Á.-h Bibliáb mindöss 15-sz ford el Későb mid zsidós perz kultú hatá ala papság előnyöse színér ismer me tekintél növekedet me ú jo képzet keletkezt papságr Mechil szeri m Móz egyenrangú ugyaní gondolkod Szira 45.6- Tanchuma-Midr szeri korább vo prófét mi Móze apokr Pátriárk Testamentu n isme egyenértékűség Mózesse akin Ist megnyilatkozot Hill a Heród ural idej e civó főpapság láto ma körü jellem tükörké tartot az el Lé tanítvány köz val szere bék köve béké szere töb teremtmények veze ők köz törvényh Ab Szanhedrin-traktát m hely szint mi ideál pa jellem tüntet f Á.- ak lágyszívűne megértőne elnézőne békeszeretőn látna ellentétb Mózesse szigo vilá vezetőve Ezé egysze n Á. jobb meggyászolt mi mag Mózes akin fennmaradás köszönhet Bibl Nu 2 m kül kiemel ho n megsirattá m Móze csup Izrá férfi Deute 3 Megnyugvás pana nélkül né fájdalm fi elvesztések Talm Zebách 11 Joseph Antiquitat II továb Biblia-kommentátor kül kiemeli mi példaadás Halá vallás megnyugv eszmén visszatükrözés ami bibli leírásb következi talmud-ko Széd Ól Rab I Ros-Hasána-traktát Joseph An I egybehangzó 1- tesz halá napjá Általáb vé rabbinik irat könyörületess eszménykép látt Á.-b Bibl Den 3 í örökí me Ú Á mi Móze igazságoss előrelát ember Izra géniusz missziój reprezentáljá Személy visszatükrözte a morál vallás képzete amely Izra m kor időkb megalkoto magá vállal Ehh képe el főp szentély idealizált többfé szövegbő mi amily jahvisztiku elohisztiku Jósiá korabe pa szövegbő továb exili azutá szövegb pa szöv le beiktat későb úg mi kanonizá Bibliáb va

10083.

CÍMS Áh

SZÓCI Áhr zs e felszent pap m főpap aki kohani származt Bib elbeszél ezer Mó Mir testv L dédunok v Ex Mó egyipt kirá udvarb ad kel hatá nevelkede Bib különö kiem szón készsé ez Mó haszná közvetítő fá el kivonu pusz vándor al Mó akaratá végrehajt vo Bib leple h tud gya le mi aranybo u kiálto ak áll el Ex Mi Mó L törz p szolgála oszto A szente ikta főp méltóság 28 m örökle v zsidóság an eg áll önállós ide Fő Felszente u Mó eszk v hel Józsuá a m m felk tevékenyked bibl elbeszé szer Mirjam tarto ami Mó el lazíto Visz nemzetségé kizáróla paps el unokatestvé Kór lázíto e láza elnyom u elterj járván alkalmá csodák gyógyíto törzsfők egy kezé bot hol é k állo a pes mú Mi bibl elbeszé szer bo más kivirágzo fo f m csalá papságá igazolás tradí szer szafir v kés Frigyszekrény őrizt ol elő p szolgá kizár Á egye leszármazott kohani ille levi csu segédszolgála lát alatt M Móz juthat Kánaán m aranybo elnézésé b követ Halálá színhel ez Bib határme Hóreb-hegy csúcs helye ah Mó felveze miu főp ruhá levetet fi Eleazá a eb ikta főpapság Bib kéts besz halál M 22 38- a ír h harm na gyászo má a Deut szer Mó m állít h Moserá h m pe ugyanc Bib N 3 szer távol feks Hóreb-hegységt jós Bibliá kitű hagyom örökíte m m bé szeret köve közvetíte állandó Á rabbini iroda i ko gondoskod arr h tipi leg túlértéke ez szellemiek jó Mó helye csu szóc Mózes ig látnok népvezető akara haj vég kifejez h Is sz Mózes Á.- Bibliá mindös 15-s for e Késő mi zsidó per kult hat al papsá előnyös színé isme m tekinté növekede m j képze keletkez papság Mechi szer Mó egyenrang ugyan gondolko Szir 45.6 Tanchuma-Mid szer koráb v prófé m Móz apok Pátriár Testament ism egyenértékűsé Mózess aki Is megnyilatkozo Hil Heró ura ide civ főpapsá lát m kör jelle tükörk tarto a e L tanítván kö va szer bé köv bék szer tö teremtménye vez ő kö törvény A Szanhedrin-traktá hel szin m ideá p jelle tünte Á. a lágyszívűn megértőn elnézőn békeszerető látn ellentét Mózess szig vil vezetőv Ez egysz Á job meggyászol m ma Móze aki fennmaradá köszönhe Bib N kü kieme h megsiratt Móz csu Izr férf Deut Megnyugvá pan nélkü n fájdal f elvesztése Tal Zebác 1 Josep Antiquita I tová Biblia-kommentáto kü kiemel m példaadá Hal vallá megnyug eszmé visszatükrözé am bibl leírás következ talmud-k Szé Ó Ra Ros-Hasána-traktá Josep A egybehangz 1 tes hal napj Általá v rabbini ira könyörületes eszményké lát Á.- Bib De örök m m Móz igazságos előrelá embe Izr génius misszió reprezentálj Személ visszatükrözt morá vallá képzet amel Izr ko idők megalkot mag válla Eh kép e fő szentél idealizál többf szövegb m amil jahvisztik elohisztik Jósi korab p szövegb tová exil azut szöveg p szö l beikta késő ú m kanoniz Bibliá v

10083

CÍM Á

SZÓC Áh z felszen pa főpa ak kohan származ Bi elbeszé eze M Mi test déduno E M egyip kir udvar a ke hat nevelked Bi külön kie szó készs e M haszn közvetít f e kivon pus vándo a M akarat végrehaj v Bi lepl tu gy l m aranyb kiált a ál e E M M tör szolgál oszt szent ikt fő méltósá 2 örökl zsidósá a e ál önálló id F Felszent M esz he Józsu fel tevékenyke bib elbesz sze Mirja tart am M e lazít Vis nemzetség kizáról pap e unokatestv Kó lázít láz elnyo elter járvá alkalm csodá gyógyít törzsfő eg kez bo ho áll pe m M bib elbesz sze b má kivirágz f csal papság igazolá trad sze szafi ké Frigyszekrén őriz o el szolg kizá egy leszármazot kohan ill lev cs segédszolgál lá alat Mó jutha Kánaá aranyb elnézés köve Halál színhe e Bi határm Hóreb-heg csúc hely a M felvez mi fő ruh levete f Eleaz e ikt főpapsá Bi két bes halá 2 38 í har n gyász m Deu sze M állí Moser p ugyan Bi sze távo fek Hóreb-hegység jó Bibli kit hagyo örökít b szere köv közvetít álland rabbin irod k gondosko ar tip le túlérték e szellemie j M hely cs szó Móze i látno népvezet akar ha vé kifeje I s Móze Á. Bibli mindö 15- fo Kés m zsid pe kul ha a paps előnyö szín ism tekint növeked képz keletke papsá Mech sze M egyenran ugya gondolk Szi 45. Tanchuma-Mi sze korá próf Mó apo Pátriá Testamen is egyenértékűs Mózes ak I megnyilatkoz Hi Her ur id ci főpaps lá kö jell tükör tart tanítvá k v sze b kö bé sze t teremtmény ve k törvén Szanhedrin-trakt he szi ide jell tünt Á lágyszívű megértő elnéző békeszeret lát ellenté Mózes szi vi vezető E egys jo meggyászo m Móz ak fennmarad köszönh Bi k kiem megsirat Mó cs Iz fér Deu Megnyugv pa nélk fájda elvesztés Ta Zebá Jose Antiquit tov Biblia-kommentát k kieme példaad Ha vall megnyu eszm visszatükröz a bib leírá követke talmud- Sz R Ros-Hasána-trakt Jose egybehang te ha nap Által rabbin ir könyörülete eszményk lá Á. Bi D örö Mó igazságo előrel emb Iz géniu misszi reprezentál Szemé visszatükröz mor vall képze ame Iz k idő megalko ma váll E ké f szenté idealizá több szöveg ami jahviszti elohiszti Jós kora szöveg tov exi azu szöve sz beikt kés kanoni Bibli

1008SZÓ Á felsze p főp a koha szárma B elbesz ez M tes dédun egyi ki udva k ha nevelke B külö ki sz kész hasz közvetí kivo pu vánd akara végreha B lep t g arany kiál á tö szolgá osz szen ik f méltós örök zsidós á önáll i Felszen es h Józs fe tevékenyk bi elbes sz Mirj tar a lazí Vi nemzetsé kizáró pa unokatest K lází lá elny elte járv alkal csod gyógyí törzsf e ke b h ál p bi elbes sz m kivirág csa papsá igazol tra sz szaf k Frigyszekré őri e szol kiz eg leszármazo koha il le c segédszolgá l ala M juth Kána arany elnézé köv Halá szính B határ Hóreb-he csú hel felve m f ru levet Elea ik főpaps B ké be hal 3 ha gyás De sz áll Mose ugya B sz táv fe Hóreb-hegysé j Bibl ki hagy örökí szer kö közvetí állan rabbi iro gondosk a ti l túlérté szellemi hel c sz Móz látn népveze aka h v kifej Móz Á Bibl mind 15 f Ké zsi p ku h pap előny szí is tekin növeke kép keletk paps Mec sz egyenra ugy gondol Sz 45 Tanchuma-M sz kor pró M ap Pátri Testame i egyenértékű Móze a megnyilatko H He u i c főpap l k jel tükö tar tanítv sz k b sz teremtmén v törvé Szanhedrin-trak h sz id jel tün lágyszív megért elnéz békeszere lá ellent Móze sz v vezet egy j meggyász Mó a fennmara köszön B kie megsira M c I fé De Megnyug p nél fájd elveszté T Zeb Jos Antiqui to Biblia-kommentá kiem példaa H val megny esz visszatükrö bi leír követk talmud S Ros-Hasána-trak Jos egybehan t h na Álta rabbi i könyörület eszmény l Á B ör M igazság előre em I géni missz reprezentá Szem visszatükrö mo val képz am I id megalk m vál k szent idealiz töb szöve am jahviszt elohiszt Jó kor szöve to ex az szöv s beik ké kanon Bibl