10086.htm

CÍMSZÓ: Ájin horó

SZÓCIKK: Ájin horó (h.). Gonosz tekintet. A középkor kultúrnépeinél - mint ahogy napjainkban is - el volt terjedve az a hit, hogy a gonosz tekintetnek verő hatása van és ez a szemverés halált is okozhat. Keleten - ami ritkább eset - a kék szemről hitték, hogy ilyen varázsereje van s ellene homöopatikus szerül a kék színt használták. A palesztinai ásatásoknál talált amulettek, kagylók és gyöngyök többnyire kékszínűek s ez a szín Keleten ma is nagyon divatos. (Így a keleti zsidók között elterjedt szokás, hogy házaik kapuja fölé nagy kékszínű kezet festenek.) A kelet-európai zsidók az A. ellen imával védekeznek. Az a népies szokás is elterjedt közöttük, hogy parazsat tesznek egy pohár vízbe, s ha a parázs a víz felszínén marad, az azt jelenti, hogy az A.-nak nem volt hatása. Ellenkező esetben - ha t. i. a parázs a víz fenekére szállt - a szemmel megvert egyén arcát a vízbe mártott ujjakkal többször megnedvesítik, ami a babonás hit szerint elhárítja a varázst. (l. még Babonák és Amulettek alatt).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 86. címszó a lexikon => 14. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10086.htm

CÍMSZÓ: Ájin horó

SZÓCIKK: Ájin horó h. . Gonosz tekintet. A középkor kultúrnépeinél - mint ahogy napjainkban is - el volt terjedve az a hit, hogy a gonosz tekintetnek verő hatása van és ez a szemverés halált is okozhat. Keleten - ami ritkább eset - a kék szemről hitték, hogy ilyen varázsereje van s ellene homöopatikus szerül a kék színt használták. A palesztinai ásatásoknál talált amulettek, kagylók és gyöngyök többnyire kékszínűek s ez a szín Keleten ma is nagyon divatos. Így a keleti zsidók között elterjedt szokás, hogy házaik kapuja fölé nagy kékszínű kezet festenek. A kelet-európai zsidók az A. ellen imával védekeznek. Az a népies szokás is elterjedt közöttük, hogy parazsat tesznek egy pohár vízbe, s ha a parázs a víz felszínén marad, az azt jelenti, hogy az A.-nak nem volt hatása. Ellenkező esetben - ha t. i. a parázs a víz fenekére szállt - a szemmel megvert egyén arcát a vízbe mártott ujjakkal többször megnedvesítik, ami a babonás hit szerint elhárítja a varázst. l. még Babonák és Amulettek alatt .

10086.ht

CÍMSZÓ Áji hor

SZÓCIKK Áji hor h Gonos tekintet középko kultúrnépeiné min ahog napjainkba i e vol terjedv a hit hog gonos tekintetne ver hatás va é e szemveré halál i okozhat Kelete am ritkáb ese ké szemrő hitték hog ilye varázserej va ellen homöopatiku szerü ké szín használták palesztina ásatásokná talál amulettek kagyló é gyöngyö többnyir kékszínűe e szí Kelete m i nagyo divatos Íg kelet zsidó közöt elterjed szokás hog házai kapuj föl nag kékszín keze festenek kelet-európa zsidó a A elle imáva védekeznek A népie szoká i elterjed közöttük hog parazsa teszne eg pohá vízbe h paráz ví felszíné marad a az jelenti hog a A.-na ne vol hatása Ellenkez esetbe h t i paráz ví fenekér száll szemme megver egyé arcá vízb mártot ujjakka többszö megnedvesítik am baboná hi szerin elhárítj varázst l mé Baboná é Amulette alat

10086.h

CÍMSZ Áj ho

SZÓCIK Áj ho Gono tekinte középk kultúrnépein mi aho napjainkb vo terjed hi ho gono tekintetn ve hatá v szemver halá okozha Kelet a ritká es k szemr hitté ho ily varázsere v elle homöopatik szer k szí használtá palesztin ásatásokn talá amulette kagyl gyöngy többnyi kékszínű sz Kelet nagy divato Í kele zsid közö elterje szoká ho háza kapu fö na kékszí kez festene kelet-európ zsid ell imáv védekezne népi szok elterje közöttü ho parazs teszn e poh vízb pará v felszín mara a jelent ho A.-n n vo hatás Ellenke esetb pará v feneké szál szemm megve egy arc víz márto ujjakk többsz megnedvesíti a babon h szeri elhárít varázs m Babon Amulett ala

10086.

CÍMS Á h

SZÓCI Á h Gon tekint közép kultúrnépei m ah napjaink v terje h h gon tekintet v hat szemve hal okozh Kele ritk e szem hitt h il varázser ell homöopati sze sz használt paleszti ásatások tal amulett kagy gyöng többny kékszín s Kele nag divat kel zsi köz elterj szok h ház kap f n kéksz ke festen kelet-euró zsi el imá védekezn nép szo elterj között h paraz tesz po víz par felszí mar jelen h A.- v hatá Ellenk eset par fenek szá szem megv eg ar ví márt ujjak többs megnedvesít babo szer elhárí varáz Babo Amulet al

10086

CÍM

SZÓC Go tekin közé kultúrnépe a napjain terj go tekinte ha szemv ha okoz Kel rit sze hit i varázse el homöopat sz s használ paleszt ásatáso ta amulet kag gyön többn kékszí Kel na diva ke zs kö elter szo há ka kéks k feste kelet-eur zs e im védekez né sz elter közöt para tes p ví pa felsz ma jele A. hat Ellen ese pa fene sz sze meg e a v már ujja több megnedvesí bab sze elhár vará Bab Amule a

1008SZÓ G teki köz kultúrnép napjai ter g tekint h szem h oko Ke ri sz hi varázs e homöopa s haszná palesz ásatás t amule ka gyö több kéksz Ke n div k z k elte sz h k kék fest kelet-eu z i védeke n s elte közö par te v p fels m jel A ha Elle es p fen s sz me má ujj töb megnedves ba sz elhá var Ba Amul