10088.htm

CÍMSZÓ: Ájtatosság

SZÓCIKK: Ájtatosság. Az Á. fogalma a bibliai irodalomban ismeretlen, ámbár a lélek ama állapotáról és hangulatáról, melyet ez a szó jelöl, többször tesz említést a Biblia. A Tóra áldozati kultuszának is az a nyilvánvaló célja, hogy az embert Isten közelségének tudatára ébressze s lelkét ájtatos félelemmel töltse meg. «Hallgassatok egek és figyelj te föld, mert az Örökkévaló beszél» - így kezdi Jesája jövendöléseit. Az emberi szív jámbor érzése már egészen tökéletes kifejezést nyert a Zsoltárokban. A talmudi zsidóság «kávonó» szóval jelöli meg az Á.-ot, mint a lélek különleges állapotát. «Aki imádkozik - írja elő a vallási törvény (Orach chajim 5.) - az szívével fogja fel az ima szavainak értelmét és arra gondoljon mindig, hogy a felséges Isten áll előtte...» De nem csak az imádkozáshoz szükséges a lélek figyelme és elragadtatása, hanem a vallás törvényeit is alázatos tisztelettel kell végrehajtani, épp úgy, mintha egy isteni parancsot teljesítenénk. «Micvósz cérichósz kávonó», a vallási kötelességeket telítse ájtatosság. (Ber. 13.) A zsidóság tehát nem csak ritka órákat szentelt az Á.-nak, de mindig arra törekedett, hogy a köznapokat is mély vallásosság avassa ünneppé.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 88. címszó a lexikon => 14. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10088.htm

CÍMSZÓ: Ájtatosság

SZÓCIKK: Ájtatosság. Az Á. fogalma a bibliai irodalomban ismeretlen, ámbár a lélek ama állapotáról és hangulatáról, melyet ez a szó jelöl, többször tesz említést a Biblia. A Tóra áldozati kultuszának is az a nyilvánvaló célja, hogy az embert Isten közelségének tudatára ébressze s lelkét ájtatos félelemmel töltse meg. Hallgassatok egek és figyelj te föld, mert az Örökkévaló beszél - így kezdi Jesája jövendöléseit. Az emberi szív jámbor érzése már egészen tökéletes kifejezést nyert a Zsoltárokban. A talmudi zsidóság kávonó szóval jelöli meg az Á.-ot, mint a lélek különleges állapotát. Aki imádkozik - írja elő a vallási törvény Orach chajim 5. - az szívével fogja fel az ima szavainak értelmét és arra gondoljon mindig, hogy a felséges Isten áll előtte... De nem csak az imádkozáshoz szükséges a lélek figyelme és elragadtatása, hanem a vallás törvényeit is alázatos tisztelettel kell végrehajtani, épp úgy, mintha egy isteni parancsot teljesítenénk. Micvósz cérichósz kávonó , a vallási kötelességeket telítse ájtatosság. Ber. 13. A zsidóság tehát nem csak ritka órákat szentelt az Á.-nak, de mindig arra törekedett, hogy a köznapokat is mély vallásosság avassa ünneppé.

10088.ht

CÍMSZÓ Ájtatossá

SZÓCIKK Ájtatosság A Á fogalm biblia irodalomba ismeretlen ámbá léle am állapotáró é hangulatáról melye e sz jelöl többszö tes említés Biblia Tór áldozat kultuszána i a nyilvánval célja hog a ember Iste közelségéne tudatár ébressz lelké ájtato félelemme tölts meg Hallgassato ege é figyel t föld mer a Örökkéval beszé íg kezd Jesáj jövendöléseit A ember szí jámbo érzés má egésze tökélete kifejezés nyer Zsoltárokban talmud zsidósá kávon szóva jelöl me a Á.-ot min léle különlege állapotát Ak imádkozi írj el vallás törvén Orac chaji 5 a szívéve fogj fe a im szavaina értelmé é arr gondoljo mindig hog felsége Iste ál előtte.. D ne csa a imádkozásho szüksége léle figyelm é elragadtatása hane vallá törvényei i alázato tisztelette kel végrehajtani ép úgy minth eg isten parancso teljesítenénk Micvós cérichós kávon vallás kötelességeke telíts ájtatosság Ber 13 zsidósá tehá ne csa ritk óráka szentel a Á.-nak d mindi arr törekedett hog köznapoka i mél vallásossá avass ünneppé

10088.h

CÍMSZ Ájtatoss

SZÓCIK Ájtatossá fogal bibli irodalomb ismeretle ámb lél a állapotár hangulatáró mely s jelö többsz te említé Bibli Tó áldoza kultuszán nyilvánva célj ho embe Ist közelségén tudatá ébress lelk ájtat félelemm tölt me Hallgassat eg figye föl me Örökkéva besz í kez Jesá jövendölései embe sz jámb érzé m egész tökélet kifejezé nye Zsoltárokba talmu zsidós kávo szóv jelö m Á.-o mi lél különleg állapotá A imádkoz ír e vallá törvé Ora chaj szívév fog f i szavain értelm ar gondolj mindi ho felség Ist á előtte. n cs imádkozásh szükség lél figyel elragadtatás han vall törvénye alázat tisztelett ke végrehajtan é úg mint e iste parancs teljesítenén Micvó cérichó kávo vallá kötelességek telít ájtatossá Be 1 zsidós teh n cs rit órák szente Á.-na mind ar törekedet ho köznapok mé vallásoss avas ünnepp

10088.

CÍMS Ájtatos

SZÓCI Ájtatoss foga bibl irodalom ismeretl ám lé állapotá hangulatár mel jel többs t említ Bibl T áldoz kultuszá nyilvánv cél h emb Is közelségé tudat ébres lel ájta félelem töl m Hallgassa e figy fö m Örökkév bes ke Jes jövendölése emb s jám érz egés tökéle kifejez ny Zsoltárokb talm zsidó káv szó jel Á.- m lé különle állapot imádko í vall törv Or cha szívé fo szavai értel a gondol mind h felsé Is előtte c imádkozás szüksé lé figye elragadtatá ha val törvény aláza tisztelet k végrehajta ú min ist paranc teljesítené Micv cérich káv vall kötelessége telí ájtatoss B zsidó te c ri órá szent Á.-n min a törekede h köznapo m vallásos ava ünnep

10088

CÍM Ájtato

SZÓC Ájtatos fog bib irodalo ismeret á l állapot hangulatá me je több emlí Bib áldo kultusz nyilván cé em I közelség tuda ébre le ájt félele tö Hallgass fig f Örökké be k Je jövendölés em já ér egé tökél kifeje n Zsoltárok tal zsid ká sz je Á. l különl állapo imádk val tör O ch szív f szava érte gondo min fels I előtt imádkozá szüks l figy elragadtat h va törvén aláz tisztele végrehajt mi is paran teljesíten Mic céric ká val kötelesség tel ájtatos zsid t r ór szen Á.- mi töreked köznap valláso av ünne

1008

CÍ Ájtat

SZÓ Ájtato fo bi irodal ismere állapo hangulat m j töb eml Bi áld kultus nyilvá c e közelsé tud ébr l áj félel t Hallgas fi Örökk b J jövendölé e j é eg töké kifej Zsoltáro ta zsi k s j Á külön állap imád va tö c szí szav ért gond mi fel előt imádkoz szük fig elragadta v törvé alá tisztel végrehaj m i para teljesíte Mi céri k va kötelessé te ájtato zsi ó sze Á. m töreke közna vallás a ünn