10090.htm

CÍMSZÓ: Akadémiák

SZÓCIKK: Akadémiák. (Ó-és középkori zsidó A.) 1. Palesztinában. A zsidó iskolák és imaházak létesítése a bibliai korig megy vissza. A tannaiták hagyományait összegyűjtő Hosaja rabbi szerint, aki a II. sz.-ban élt Caesareában, a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolásakor azzal együtt 480 zsinagógát és vele kapcsolatos iskolát pusztítottak el. Ezek az iskolák főképpen a bibliai és a szóbeli hagyomány magyarázatával foglalkoztak. Ezek mellett a közép- és alsó fokú iskoláknak megfelelő tanintézetek mellett azonban volt egészen magas rangú is, amely egyetemnek, akadémiának felelt meg s ahol kiválóbb tudósok (rabbik) voltak az előadók, míg a tanítványokat «talmidé chachómim»-nak (a bölcsek tanítványainak) nevezték. Organizációjukról azonban nem sokat tudunk s azt sem tudjuk, milyen viszonyban állottak a Nagy Szanhedrinnel, amelynek farizeus tagjai egyszersmind előadók is voltak. Legtöbbet még Hillel és Sammái iskoláiról és azok vitáiról tudunk. Így az Erubin-traktátus (13b) feljegyzi, hogy két és fél évig vitatkoztak arról, hogy jobb lett volna-e, ha az ember egyáltalán meg nem teremtődik. Azonban az ily kérdések mellékesek voltak, mert a Biblia-exegézis és a törvénymagyarázat voltak már akkor, a templom fennállása utolsó százada elején, az akadémiai előadások főtárgyai; emellett azonban görög hatás folytán filozófiával is foglalkoztak. A jeruzsálemi templom lerombolása után Hillel tanítványa, a nagyérdemű R. Jochanan ben Zakkai volt az, aki a törvénykutatásnak, a Biblia-exegézisnek, a Misnának és Gemárának új tanházat létesített Jabnéban (Jamnia), ahova az intellektueleket összegyűjtötte s hírneves akadémiának alapját vetette meg. Ennek célja nem kevesebb volt, mint az, hogy az áldozás megszűnte után annak helyébe a tanulást és tanítást léptesse s akadémiáját egyenesen a Nagy Szanhedrin jogutódának tekintette. Ez teljes mértékben sikerült is s a jabnei akadémia döntései egyházi és polgári jogesetekben ugyanolyan értékűek lettek a zsidóság előtt, mint régebben a Nagy Szanhedrinéi. Ez az akadémia politikától mentes volt s Bar-Kochba forradalmától is távol tartotta magát, hogy tudós nemzedékeket nevelhessen a szétszóródott zsidóság számára. Ez az iskola gyűjtötte össze s foglalta írásba a tradíciókat, amelyeket a korviszonyokhoz alakítva, megszövegezett s ezzel a zsidóság későbbi fejlődésének alapját vetette meg. Az akadémia elnöke maga a pátriárka, Hillel unokája I. Gamaliel, később a még híresebb II. Gamaliel (l. Gamaliel) lett. Ebből a jabnei akadémiából ágazott ki a többi palesztinai akadémia is, mert azok alapítói innen kerültek ki, mint Jochanan b. Zakkai tanítványai. Ilyen A. jöttek létre: Lyddában, melyet R. Eliezer ben Hyrkanus alapított, Kefar Azizban R. Ismael ben Elisa, Bené Berákban R. Akiba, Szikninben R. Chananja ben Teradjon vezetésével, míg a központ továbbra is a pátriárka székhelye, Jabne maradt. Külsőleg az A. hasonlítottak a görögökéihez, mert lehetőleg szőlőlugasokban tanítottak. Midras, Misna, Talmud, Haggada voltak az elmélkedés kiinduló pontjai, de a szisztematikus exegézis, a halachikus magyarázat alapját is itt vetettek meg. Itt történt a bibliai könyvek mai alakjának kanonizálása is hosszú viták után; itt alakult ki a zsidó liturgia mai formája, mely - eltekintve némely középkori, kegyeletből felvett vallásos költeménytől - teljes egészében és beosztásában ugyanaz, amelyet a jabnei akadémia fixírozott, nagyobbrészt már a jeruzsálemi templomban rendszeresített imádságok alapján. Ugyancsak Jabnéban állították össze a Pentateuch Targumját, mely a későbbi Onkelosz-Targum alapja lett. Ugyancsak itt vizsgálták fölül a Bibliának újabb görögre fordított szövegét is. Ezt R. Akiba tanítványa, a híres prozelita Aquila (Akylas) valósította meg. A Hadrián és Traianus alatt kitört nemzeti szabadságharc következtében a jabnei Akadémia is megszűnt 140., amikor Usába költözött, onnan később ismét visszament Jabnéba, majd másodszor is Usába, Galileába, amely északi országrész így a dél fölé kerekedett, amelyet a Hadrián alatti kegyetlenkedések elnéptelenítettek. Az usai akadémia s vele kapcsolatos Szanhedrin jelentősége semmivel sem volt kisebb, mint a jabnei. Ez restaurálta a zsidóságot a rendkívüli veszteségek után; a törvénytanítást felvirágoztatta s a pátriárka, Simon b. Gamaliel (l. o.) is itt lakott, méltósága örökletes lett s lakhelyét hosszú időre egybekapcsolták az Akadémiával. Ugyanakkor azonban R. Akiba legkiválóbb tanítványainak egyike, R. Jósué ben Chalafta Szephoriszban fejlesztett naggyá egy másik akadémiát, melynek hatása oly nagy volt, hogy a Szanhedrin is odaköltözött. Simeon fia, Juda pátriárka azonban egyesítette a két akadémiát Szephoriszban, ahova Babiloniából is nagyszámban sereglettek a tanítványok. Maga a pátriárka hírneves tudós (l. Juda pátriárka) s amellett kiváló organizátor volt. Itt szövegezték meg végleg a Misnát, s így a későbbi korokban is ez alapon bírt az kötelező erővel a vallási gyakorlatban. A szövegzés után a szóferek lemásolták azt számos példányban s ezután egész Palesztinában és Babilóniában tankönyvül használták. A szephoriszi Akadémia Juda alatt átmenetet alkot a tannak korából az amórákéba, s egy jelentős kornak szellemi munkássága itt záródott le. Maga az Akadémia I. Juda halála után az alapító, R. Chanina vezetése alá került, amidőn pedig ez is meghalt, tanítványa Jochanan bar Nappacha Tiberiásba tette át az Akadémiát s a pátriárka, III. Gamaliel ugyanoda költözött a Szanhedrinnel. Azonban nem a kevésbé jelentékeny pátriárka, hanem az iskola kiváló vezetője adott fényt hosszú időre az új Akadémiának, melybe Babilóniából is nagy számmal özönlöttek a hallgatók; amikor pedig R. Jochanan meghalt (279), a tiberiási Akadémia hírneve oly vagy volt, hogy annak kevésbé jelentékeny utódai alatt sem csorbult meg tekintélye. Egy ideig Caesarea emelkedett Tiberiás Akadémiájának rovására, ez azonban csupán R. Hosaja tekintélye miatt volt a III sz. elején, amikor Origenes ker. egyházatya is felkereste azt s eszmecserét folytatott R. Hosajával, akitől tanult. Még az egész IV. sz.-ban is «Caesarea bölcsei», vagyis az ottani Akadémia előadói vezető tekintélyek voltak a zsidóság körében a III. sz.-tól kezdve, különben Lyddában is virágzott az Akadémia és Szephorisz is újra fellendült. A déli részt Lydda uralta s ennek egyik mesterétől tanult Jeromos ker. egyházatya, a «Vulgata»-fordító, héberül. Jóllehet így a III. és IV. sz.-ban Caesarea, Lydda és Szephorisz akadémiái a zsidók és nem zsidók előtt is nagy becsben állottak, mégis Tiberiásé volt a vezető szerep az egész keleti és nyugati zsidóság körében; ezt tekintették a régi Szanhedrin utódának. Itt székelt a pátriárka, akinek örökletes méltósága idővel egészen világi lett s a római adminisztráció is nagy becsben tartotta. Úgy a halachikus, mint a haggadikus irodalom nagyban fejlődött s számos tudósgeneráció nevelkedett és sok tudós élte le életét Tiberiásban, így R. Tanchuma, a róla elnevezett Midrás szerkesztője is. Legfőbb és legnagyobb érdeme azonban a tiberiási Akadémiának a Jeruzsálemi Talmud szerkesztése. Ennek alapját még az Akadémia alapítója, R. Jochanan b. Nappacha vetette meg, jóllehet utána még másfél századig dolgoztak azon, egészen a patriárkátus megszűntéig (425 körül). A Jer. Talmud lezárása után a tiberiási Akadémia még sokáig működött s még a VI. sz.-ban is híres volt. Ugyancsak érdeme ennek az Akadémiának a maszoretikus szöveg megállapítása is a VII. sz.-ban. Tőle származik a héber punktuáció is a bibliai szöveghez, amelyet eredetileg «tiberiási punktuáció»-nak neveztek. A patriárkátus megszűnte után úgy az Akadémia, mint a törvénykezés élén a «Ros Jesiva» (az Akadémia feje) állott. Egészen a IX. sz.-ig virágzott ez a kiváló intézet, attól kezdve a XII. sz.-ig nem játszott jelentékenyebb szerepet a zsidóság életében, de akkor és a XVI. sz.-ban is csupán rövid időre emelkedett ki Don Joseph Nászi, naxosi herceg és török nagyvezír fáradozásai következtében. 2. Babilóniai A.-ák. Ezek palesztinai mintára s azok nyomán létesültek, de a jeruzsálemi Nagy Templom utolsó századában még nem tettek szert nagyobb jelentőségre, jóllehet számos iskolát létesítettek a babiloni zsidók, akik az Ezra alatt történt Palesztinába való visszatérés után is többen voltak, mint a palesztinai zsidók, miután Ezrával nem az egész zsidóság tért vissza. Ezrától Hillelig (időszámítás előtti első század eleje) nem voltak nagyobbszerű A. Babiloniában s maga Hillel fiatal korában Jeruzsálembe ment tanulni. Egész a IV. sz.-ig, I. Juda pátriárkáig, még mindig jelentéktelenek voltak azok, de ettől kezdve hatalmas lendületet vettek az exilarchátus idején és a gaóni korszakban (l. Exilarchák és Gaóni-korszak). Az A. főhelyei voltak Nehardea, amelynek zsidósága még a babiloni fogságból ottmaradt ősrégi zsidóság volt. Itt és a szomszédos Huzzalban Ezra korabeli zsinagógát és tanintézetet ástak ki romjaikból. Hadrián korában R. Akiba a Szanhedrin megbízásából felkereste a nehardeai Akadémiát e a házassági jog felől vitát folytatott (Misna Jehámot vége). Ugyanakkor, az I. és II. sz. fordulóján már Nisibisben is volt egy híres Akadémia, ahová számos palesztinai tudós menekült az üldözések korában. A III. sz. elején Juda pátriárka tanítványa Abba Aréka, akit egyszerűen Rabnak nevez a Talmud, a nehardeai Akadémia meghagyása mellett Surában újat alapított s mindkettő évszázadokon át, (az utóbbi a X. sz.-ig) egymás mellett, mint egyenrangú akadémia működött. A nehardeait azonban politikai okokból valamivel későbben, hogy Rab meghalt, Pumbaditába helyezték át. (A surai és pumbaditai A.-nak a zsidó tudományosságban való óriási és döntő szerepét (I. Gaoni korszak). Surában fejezték be az amorák, majd a gaónok, ahogyan az iskolafőket nevezték, a Babiloni Talmudot, melynek általuk megállapított szövege változatlan maradt. A végső szöveg megállapító a hírneves Asi volt (megh. 427.) a surai Akadémia közreműködésével. Utána már csupán szertartási munkálatok vártak az V. sz. szaboreusaira, akik a két Akadémián elrendezték a hatalmas anyagot, mely 500-ban mai formájában már megvolt. A gaóni elnevezés az iskolafőkre a mohamedán kultúra kezdetén jött divatba. Méltóságban mindjárt a fejedelmi rangot és jogokat élvező exilarcha után következtek s rangsorban előbb a surai állott, aki az exilarcha jobbján foglalt helyet. A két Akadémia hivatalos elnevezése az arameus metibta és a héber jesiva szó volt s az iskolafő Rés Metibta vagy Rés Jesiva, előbb Rés Szidra volt, míg a gaón szó címet jelentett s pontosan megfelelt a fő magasságú vagy excellenciás kifejezésnek, amellyel csupán az exilarchát (l. o.) illették. Utánuk állt csupán a Rés Kallah, a gyülekezet vagyis a hallgatóság, a tanulók elnöke; ily módon az A. voltak a babiloni rendkívül kulturált zsidóság középpontjai egy teljes évezreden át. Irodalom. Bacher Vilmos tanulmányai a Jewish Encyclopédiában; Encyclopedia Judaica (1928); Grätz, Geschichte der Juden V.; Adolph Schwarz, Hochschulen in Palestina und Babylonien (Jahrb. f. jüd. Gesch. u. Liter (1899) Weiss, Dor-Dor III.; Is. Halévy, Dórót ha-Risónim III.; Zacuto, Széfer Juchaszin.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 90. címszó a lexikon => 15. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10090.htm

CÍMSZÓ: Akadémiák

SZÓCIKK: Akadémiák. Ó-és középkori zsidó A. 1. Palesztinában. A zsidó iskolák és imaházak létesítése a bibliai korig megy vissza. A tannaiták hagyományait összegyűjtő Hosaja rabbi szerint, aki a II. sz.-ban élt Caesareában, a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolásakor azzal együtt 480 zsinagógát és vele kapcsolatos iskolát pusztítottak el. Ezek az iskolák főképpen a bibliai és a szóbeli hagyomány magyarázatával foglalkoztak. Ezek mellett a közép- és alsó fokú iskoláknak megfelelő tanintézetek mellett azonban volt egészen magas rangú is, amely egyetemnek, akadémiának felelt meg s ahol kiválóbb tudósok rabbik voltak az előadók, míg a tanítványokat talmidé chachómim -nak a bölcsek tanítványainak nevezték. Organizációjukról azonban nem sokat tudunk s azt sem tudjuk, milyen viszonyban állottak a Nagy Szanhedrinnel, amelynek farizeus tagjai egyszersmind előadók is voltak. Legtöbbet még Hillel és Sammái iskoláiról és azok vitáiról tudunk. Így az Erubin-traktátus 13b feljegyzi, hogy két és fél évig vitatkoztak arról, hogy jobb lett volna-e, ha az ember egyáltalán meg nem teremtődik. Azonban az ily kérdések mellékesek voltak, mert a Biblia-exegézis és a törvénymagyarázat voltak már akkor, a templom fennállása utolsó százada elején, az akadémiai előadások főtárgyai; emellett azonban görög hatás folytán filozófiával is foglalkoztak. A jeruzsálemi templom lerombolása után Hillel tanítványa, a nagyérdemű R. Jochanan ben Zakkai volt az, aki a törvénykutatásnak, a Biblia-exegézisnek, a Misnának és Gemárának új tanházat létesített Jabnéban Jamnia , ahova az intellektueleket összegyűjtötte s hírneves akadémiának alapját vetette meg. Ennek célja nem kevesebb volt, mint az, hogy az áldozás megszűnte után annak helyébe a tanulást és tanítást léptesse s akadémiáját egyenesen a Nagy Szanhedrin jogutódának tekintette. Ez teljes mértékben sikerült is s a jabnei akadémia döntései egyházi és polgári jogesetekben ugyanolyan értékűek lettek a zsidóság előtt, mint régebben a Nagy Szanhedrinéi. Ez az akadémia politikától mentes volt s Bar-Kochba forradalmától is távol tartotta magát, hogy tudós nemzedékeket nevelhessen a szétszóródott zsidóság számára. Ez az iskola gyűjtötte össze s foglalta írásba a tradíciókat, amelyeket a korviszonyokhoz alakítva, megszövegezett s ezzel a zsidóság későbbi fejlődésének alapját vetette meg. Az akadémia elnöke maga a pátriárka, Hillel unokája I. Gamaliel, később a még híresebb II. Gamaliel l. Gamaliel lett. Ebből a jabnei akadémiából ágazott ki a többi palesztinai akadémia is, mert azok alapítói innen kerültek ki, mint Jochanan b. Zakkai tanítványai. Ilyen A. jöttek létre: Lyddában, melyet R. Eliezer ben Hyrkanus alapított, Kefar Azizban R. Ismael ben Elisa, Bené Berákban R. Akiba, Szikninben R. Chananja ben Teradjon vezetésével, míg a központ továbbra is a pátriárka székhelye, Jabne maradt. Külsőleg az A. hasonlítottak a görögökéihez, mert lehetőleg szőlőlugasokban tanítottak. Midras, Misna, Talmud, Haggada voltak az elmélkedés kiinduló pontjai, de a szisztematikus exegézis, a halachikus magyarázat alapját is itt vetettek meg. Itt történt a bibliai könyvek mai alakjának kanonizálása is hosszú viták után; itt alakult ki a zsidó liturgia mai formája, mely - eltekintve némely középkori, kegyeletből felvett vallásos költeménytől - teljes egészében és beosztásában ugyanaz, amelyet a jabnei akadémia fixírozott, nagyobbrészt már a jeruzsálemi templomban rendszeresített imádságok alapján. Ugyancsak Jabnéban állították össze a Pentateuch Targumját, mely a későbbi Onkelosz-Targum alapja lett. Ugyancsak itt vizsgálták fölül a Bibliának újabb görögre fordított szövegét is. Ezt R. Akiba tanítványa, a híres prozelita Aquila Akylas valósította meg. A Hadrián és Traianus alatt kitört nemzeti szabadságharc következtében a jabnei Akadémia is megszűnt 140., amikor Usába költözött, onnan később ismét visszament Jabnéba, majd másodszor is Usába, Galileába, amely északi országrész így a dél fölé kerekedett, amelyet a Hadrián alatti kegyetlenkedések elnéptelenítettek. Az usai akadémia s vele kapcsolatos Szanhedrin jelentősége semmivel sem volt kisebb, mint a jabnei. Ez restaurálta a zsidóságot a rendkívüli veszteségek után; a törvénytanítást felvirágoztatta s a pátriárka, Simon b. Gamaliel l. o. is itt lakott, méltósága örökletes lett s lakhelyét hosszú időre egybekapcsolták az Akadémiával. Ugyanakkor azonban R. Akiba legkiválóbb tanítványainak egyike, R. Jósué ben Chalafta Szephoriszban fejlesztett naggyá egy másik akadémiát, melynek hatása oly nagy volt, hogy a Szanhedrin is odaköltözött. Simeon fia, Juda pátriárka azonban egyesítette a két akadémiát Szephoriszban, ahova Babiloniából is nagyszámban sereglettek a tanítványok. Maga a pátriárka hírneves tudós l. Juda pátriárka s amellett kiváló organizátor volt. Itt szövegezték meg végleg a Misnát, s így a későbbi korokban is ez alapon bírt az kötelező erővel a vallási gyakorlatban. A szövegzés után a szóferek lemásolták azt számos példányban s ezután egész Palesztinában és Babilóniában tankönyvül használták. A szephoriszi Akadémia Juda alatt átmenetet alkot a tannak korából az amórákéba, s egy jelentős kornak szellemi munkássága itt záródott le. Maga az Akadémia I. Juda halála után az alapító, R. Chanina vezetése alá került, amidőn pedig ez is meghalt, tanítványa Jochanan bar Nappacha Tiberiásba tette át az Akadémiát s a pátriárka, III. Gamaliel ugyanoda költözött a Szanhedrinnel. Azonban nem a kevésbé jelentékeny pátriárka, hanem az iskola kiváló vezetője adott fényt hosszú időre az új Akadémiának, melybe Babilóniából is nagy számmal özönlöttek a hallgatók; amikor pedig R. Jochanan meghalt 279 , a tiberiási Akadémia hírneve oly vagy volt, hogy annak kevésbé jelentékeny utódai alatt sem csorbult meg tekintélye. Egy ideig Caesarea emelkedett Tiberiás Akadémiájának rovására, ez azonban csupán R. Hosaja tekintélye miatt volt a III sz. elején, amikor Origenes ker. egyházatya is felkereste azt s eszmecserét folytatott R. Hosajával, akitől tanult. Még az egész IV. sz.-ban is Caesarea bölcsei , vagyis az ottani Akadémia előadói vezető tekintélyek voltak a zsidóság körében a III. sz.-tól kezdve, különben Lyddában is virágzott az Akadémia és Szephorisz is újra fellendült. A déli részt Lydda uralta s ennek egyik mesterétől tanult Jeromos ker. egyházatya, a Vulgata -fordító, héberül. Jóllehet így a III. és IV. sz.-ban Caesarea, Lydda és Szephorisz akadémiái a zsidók és nem zsidók előtt is nagy becsben állottak, mégis Tiberiásé volt a vezető szerep az egész keleti és nyugati zsidóság körében; ezt tekintették a régi Szanhedrin utódának. Itt székelt a pátriárka, akinek örökletes méltósága idővel egészen világi lett s a római adminisztráció is nagy becsben tartotta. Úgy a halachikus, mint a haggadikus irodalom nagyban fejlődött s számos tudósgeneráció nevelkedett és sok tudós élte le életét Tiberiásban, így R. Tanchuma, a róla elnevezett Midrás szerkesztője is. Legfőbb és legnagyobb érdeme azonban a tiberiási Akadémiának a Jeruzsálemi Talmud szerkesztése. Ennek alapját még az Akadémia alapítója, R. Jochanan b. Nappacha vetette meg, jóllehet utána még másfél századig dolgoztak azon, egészen a patriárkátus megszűntéig 425 körül . A Jer. Talmud lezárása után a tiberiási Akadémia még sokáig működött s még a VI. sz.-ban is híres volt. Ugyancsak érdeme ennek az Akadémiának a maszoretikus szöveg megállapítása is a VII. sz.-ban. Tőle származik a héber punktuáció is a bibliai szöveghez, amelyet eredetileg tiberiási punktuáció -nak neveztek. A patriárkátus megszűnte után úgy az Akadémia, mint a törvénykezés élén a Ros Jesiva az Akadémia feje állott. Egészen a IX. sz.-ig virágzott ez a kiváló intézet, attól kezdve a XII. sz.-ig nem játszott jelentékenyebb szerepet a zsidóság életében, de akkor és a XVI. sz.-ban is csupán rövid időre emelkedett ki Don Joseph Nászi, naxosi herceg és török nagyvezír fáradozásai következtében. 2. Babilóniai A.-ák. Ezek palesztinai mintára s azok nyomán létesültek, de a jeruzsálemi Nagy Templom utolsó századában még nem tettek szert nagyobb jelentőségre, jóllehet számos iskolát létesítettek a babiloni zsidók, akik az Ezra alatt történt Palesztinába való visszatérés után is többen voltak, mint a palesztinai zsidók, miután Ezrával nem az egész zsidóság tért vissza. Ezrától Hillelig időszámítás előtti első század eleje nem voltak nagyobbszerű A. Babiloniában s maga Hillel fiatal korában Jeruzsálembe ment tanulni. Egész a IV. sz.-ig, I. Juda pátriárkáig, még mindig jelentéktelenek voltak azok, de ettől kezdve hatalmas lendületet vettek az exilarchátus idején és a gaóni korszakban l. Exilarchák és Gaóni-korszak . Az A. főhelyei voltak Nehardea, amelynek zsidósága még a babiloni fogságból ottmaradt ősrégi zsidóság volt. Itt és a szomszédos Huzzalban Ezra korabeli zsinagógát és tanintézetet ástak ki romjaikból. Hadrián korában R. Akiba a Szanhedrin megbízásából felkereste a nehardeai Akadémiát e a házassági jog felől vitát folytatott Misna Jehámot vége . Ugyanakkor, az I. és II. sz. fordulóján már Nisibisben is volt egy híres Akadémia, ahová számos palesztinai tudós menekült az üldözések korában. A III. sz. elején Juda pátriárka tanítványa Abba Aréka, akit egyszerűen Rabnak nevez a Talmud, a nehardeai Akadémia meghagyása mellett Surában újat alapított s mindkettő évszázadokon át, az utóbbi a X. sz.-ig egymás mellett, mint egyenrangú akadémia működött. A nehardeait azonban politikai okokból valamivel későbben, hogy Rab meghalt, Pumbaditába helyezték át. A surai és pumbaditai A.-nak a zsidó tudományosságban való óriási és döntő szerepét I. Gaoni korszak . Surában fejezték be az amorák, majd a gaónok, ahogyan az iskolafőket nevezték, a Babiloni Talmudot, melynek általuk megállapított szövege változatlan maradt. A végső szöveg megállapító a hírneves Asi volt megh. 427. a surai Akadémia közreműködésével. Utána már csupán szertartási munkálatok vártak az V. sz. szaboreusaira, akik a két Akadémián elrendezték a hatalmas anyagot, mely 500-ban mai formájában már megvolt. A gaóni elnevezés az iskolafőkre a mohamedán kultúra kezdetén jött divatba. Méltóságban mindjárt a fejedelmi rangot és jogokat élvező exilarcha után következtek s rangsorban előbb a surai állott, aki az exilarcha jobbján foglalt helyet. A két Akadémia hivatalos elnevezése az arameus metibta és a héber jesiva szó volt s az iskolafő Rés Metibta vagy Rés Jesiva, előbb Rés Szidra volt, míg a gaón szó címet jelentett s pontosan megfelelt a fő magasságú vagy excellenciás kifejezésnek, amellyel csupán az exilarchát l. o. illették. Utánuk állt csupán a Rés Kallah, a gyülekezet vagyis a hallgatóság, a tanulók elnöke; ily módon az A. voltak a babiloni rendkívül kulturált zsidóság középpontjai egy teljes évezreden át. Irodalom. Bacher Vilmos tanulmányai a Jewish Encyclopédiában; Encyclopedia Judaica 1928 ; Grätz, Geschichte der Juden V.; Adolph Schwarz, Hochschulen in Palestina und Babylonien Jahrb. f. jüd. Gesch. u. Liter 1899 Weiss, Dor-Dor III.; Is. Halévy, Dórót ha-Risónim III.; Zacuto, Széfer Juchaszin.

10090.ht

CÍMSZÓ Akadémiá

SZÓCIKK Akadémiák Ó-é középkor zsid A 1 Palesztinában zsid iskolá é imaháza létesítés biblia kori meg vissza tannaitá hagyományai összegyűjt Hosaj rabb szerint ak II sz.-ba él Caesareában jeruzsálem Nag Templo lerombolásako azza együt 48 zsinagógá é vel kapcsolato iskolá pusztította el Eze a iskolá főképpe biblia é szóbel hagyomán magyarázatáva foglalkoztak Eze mellet közép é als fok iskolákna megfelel tanintézete mellet azonba vol egésze maga rang is amel egyetemnek akadémiána felel me aho kiválób tudóso rabbi volta a előadók mí tanítványoka talmid chachómi -na bölcse tanítványaina nevezték Organizációjukró azonba ne soka tudun az se tudjuk milye viszonyba állotta Nag Szanhedrinnel amelyne farizeu tagja egyszersmin előadó i voltak Legtöbbe mé Hille é Sammá iskoláiró é azo vitáiró tudunk Íg a Erubin-traktátu 13 feljegyzi hog ké é fé évi vitatkozta arról hog job let volna-e h a embe egyáltalá me ne teremtődik Azonba a il kérdése mellékese voltak mer Biblia-exegézi é törvénymagyaráza volta má akkor templo fennállás utols század elején a akadémia előadáso főtárgyai emellet azonba görö hatá folytá filozófiáva i foglalkoztak jeruzsálem templo lerombolás utá Hille tanítványa nagyérdem R Jochana be Zakka vol az ak törvénykutatásnak Biblia-exegézisnek Misnána é Gemárána ú tanháza létesítet Jabnéba Jamni ahov a intellektueleke összegyűjtött hírneve akadémiána alapjá vetett meg Enne célj ne keveseb volt min az hog a áldozá megszűnt utá anna helyéb tanulás é tanítás léptess akadémiájá egyenese Nag Szanhedri jogutódána tekintette E telje mértékbe sikerül i jabne akadémi döntése egyház é polgár jogesetekbe ugyanolya értékűe lette zsidósá előtt min régebbe Nag Szanhedrinéi E a akadémi politikátó mente vol Bar-Kochb forradalmátó i távo tartott magát hog tudó nemzedékeke nevelhesse szétszóródot zsidósá számára E a iskol gyűjtött össz foglalt írásb tradíciókat amelyeke korviszonyokho alakítva megszövegezet ezze zsidósá később fejlődéséne alapjá vetett meg A akadémi elnök mag pátriárka Hille unokáj I Gamaliel későb mé híreseb II Gamalie l Gamalie lett Ebbő jabne akadémiábó ágazot k több palesztina akadémi is mer azo alapító inne kerülte ki min Jochana b Zakka tanítványai Ilye A jötte létre Lyddában melye R Elieze be Hyrkanu alapított Kefa Azizba R Ismae be Elisa Ben Berákba R Akiba Szikninbe R Chananj be Teradjo vezetésével mí közpon továbbr i pátriárk székhelye Jabn maradt Külsőle a A hasonlította görögökéihez mer lehetőle szőlőlugasokba tanítottak Midras Misna Talmud Haggad volta a elmélkedé kiindul pontjai d szisztematiku exegézis halachiku magyaráza alapjá i it vetette meg It történ biblia könyve ma alakjána kanonizálás i hossz vitá után it alakul k zsid liturgi ma formája mel eltekintv némel középkori kegyeletbő felvet valláso költeménytő telje egészébe é beosztásába ugyanaz amelye jabne akadémi fixírozott nagyobbrész má jeruzsálem templomba rendszeresítet imádságo alapján Ugyancsa Jabnéba állítottá össz Pentateuc Targumját mel később Onkelosz-Targu alapj lett Ugyancsa it vizsgáltá fölü Bibliána újab görögr fordítot szövegé is Ez R Akib tanítványa híre prozelit Aquil Akyla valósított meg Hadriá é Traianu alat kitör nemzet szabadsághar következtébe jabne Akadémi i megszűn 140. amiko Usáb költözött onna későb ismé visszamen Jabnéba maj másodszo i Usába Galileába amel észak országrés íg dé föl kerekedett amelye Hadriá alatt kegyetlenkedése elnéptelenítettek A usa akadémi vel kapcsolato Szanhedri jelentőség semmive se vol kisebb min jabnei E restaurált zsidóságo rendkívül vesztesége után törvénytanítás felvirágoztatt pátriárka Simo b Gamalie l o i it lakott méltóság öröklete let lakhelyé hossz időr egybekapcsoltá a Akadémiával Ugyanakko azonba R Akib legkiválób tanítványaina egyike R Jósu be Chalaft Szephoriszba fejlesztet naggy eg mási akadémiát melyne hatás ol nag volt hog Szanhedri i odaköltözött Simeo fia Jud pátriárk azonba egyesített ké akadémiá Szephoriszban ahov Babiloniábó i nagyszámba sereglette tanítványok Mag pátriárk hírneve tudó l Jud pátriárk amellet kivál organizáto volt It szövegezté me végle Misnát íg később korokba i e alapo bír a kötelez erőve vallás gyakorlatban szövegzé utá szófere lemásoltá az számo példányba ezutá egés Palesztinába é Babilóniába tankönyvü használták szephorisz Akadémi Jud alat átmenete alko tanna korábó a amórákéba eg jelentő korna szellem munkásság it záródot le Mag a Akadémi I Jud halál utá a alapító R Chanin vezetés al került amidő pedi e i meghalt tanítvány Jochana ba Nappach Tiberiásb tett á a Akadémiá pátriárka III Gamalie ugyanod költözöt Szanhedrinnel Azonba ne kevésb jelentéken pátriárka hane a iskol kivál vezetőj adot fény hossz időr a ú Akadémiának melyb Babilóniábó i nag számma özönlötte hallgatók amiko pedi R Jochana meghal 27 tiberiás Akadémi hírnev ol vag volt hog anna kevésb jelentéken utóda alat se csorbul me tekintélye Eg idei Caesare emelkedet Tiberiá Akadémiájána rovására e azonba csupá R Hosaj tekintély miat vol II sz elején amiko Origene ker egyházaty i felkerest az eszmecseré folytatot R Hosajával akitő tanult Mé a egés IV sz.-ba i Caesare bölcse vagyi a ottan Akadémi előadó vezet tekintélye volta zsidósá körébe III sz.-tó kezdve különbe Lyddába i virágzot a Akadémi é Szephoris i újr fellendült dél rész Lydd uralt enne egyi mesterétő tanul Jeromo ker egyházatya Vulgat -fordító héberül Jóllehe íg III é IV sz.-ba Caesarea Lydd é Szephoris akadémiá zsidó é ne zsidó előt i nag becsbe állottak mégi Tiberiás vol vezet szere a egés kelet é nyugat zsidósá körében ez tekintetté rég Szanhedri utódának It székel pátriárka akine öröklete méltóság időve egésze világ let róma adminisztráci i nag becsbe tartotta Úg halachikus min haggadiku irodalo nagyba fejlődöt számo tudósgeneráci nevelkedet é so tudó élt l életé Tiberiásban íg R Tanchuma ról elnevezet Midrá szerkesztőj is Legfőb é legnagyob érdem azonba tiberiás Akadémiána Jeruzsálem Talmu szerkesztése Enne alapjá mé a Akadémi alapítója R Jochana b Nappach vetett meg jóllehe után mé másfé századi dolgozta azon egésze patriárkátu megszűntéi 42 körü Jer Talmu lezárás utá tiberiás Akadémi mé sokái működöt mé VI sz.-ba i híre volt Ugyancsa érdem enne a Akadémiána maszoretiku szöve megállapítás i VII sz.-ban Től származi hébe punktuáci i biblia szöveghez amelye eredetile tiberiás punktuáci -na neveztek patriárkátu megszűnt utá úg a Akadémia min törvénykezé élé Ro Jesiv a Akadémi fej állott Egésze IX sz.-i virágzot e kivál intézet attó kezdv XII sz.-i ne játszot jelentékenyeb szerepe zsidósá életében d akko é XVI sz.-ba i csupá rövi időr emelkedet k Do Josep Nászi naxos herce é törö nagyvezí fáradozása következtében 2 Babilónia A.-ák Eze palesztina mintár azo nyomá létesültek d jeruzsálem Nag Templo utols századába mé ne tette szer nagyob jelentőségre jóllehe számo iskolá létesítette babilon zsidók aki a Ezr alat történ Palesztináb val visszatéré utá i többe voltak min palesztina zsidók miutá Ezráva ne a egés zsidósá tér vissza Ezrátó Hilleli időszámítá előtt els száza elej ne volta nagyobbszer A Babiloniába mag Hille fiata korába Jeruzsálemb men tanulni Egés IV sz.-ig I Jud pátriárkáig mé mindi jelentéktelene volta azok d ettő kezdv hatalma lendülete vette a exilarchátu idejé é gaón korszakba l Exilarchá é Gaóni-korsza A A főhelye volta Nehardea amelyne zsidóság mé babilon fogságbó ottmarad ősrég zsidósá volt It é szomszédo Huzzalba Ezr korabel zsinagógá é tanintézete ásta k romjaikból Hadriá korába R Akib Szanhedri megbízásábó felkerest nehardea Akadémiá házasság jo felő vitá folytatot Misn Jehámo vég Ugyanakkor a I é II sz fordulójá má Nisibisbe i vol eg híre Akadémia ahov számo palesztina tudó menekül a üldözése korában III sz elejé Jud pátriárk tanítvány Abb Aréka aki egyszerűe Rabna neve Talmud nehardea Akadémi meghagyás mellet Surába úja alapítot mindkett évszázadoko át a utóbb X sz.-i egymá mellett min egyenrang akadémi működött nehardeai azonba politika okokbó valamive későbben hog Ra meghalt Pumbaditáb helyezté át sura é pumbadita A.-na zsid tudományosságba val óriás é dönt szerepé I Gaon korsza Surába fejezté b a amorák maj gaónok ahogya a iskolafőke nevezték Babilon Talmudot melyne általu megállapítot szöveg változatla maradt végs szöve megállapít hírneve As vol megh 427 sura Akadémi közreműködésével Után má csupá szertartás munkálato várta a V sz szaboreusaira aki ké Akadémiá elrendezté hatalma anyagot mel 500-ba ma formájába má megvolt gaón elnevezé a iskolafőkr mohamedá kultúr kezdeté jöt divatba Méltóságba mindjár fejedelm rango é jogoka élvez exilarch utá következte rangsorba előb sura állott ak a exilarch jobbjá foglal helyet ké Akadémi hivatalo elnevezés a arameu metibt é hébe jesiv sz vol a iskolaf Ré Metibt vag Ré Jesiva előb Ré Szidr volt mí gaó sz címe jelentet pontosa megfelel f magasság vag excellenciá kifejezésnek amellye csupá a exilarchá l o illették Utánu áll csupá Ré Kallah gyülekeze vagyi hallgatóság tanuló elnöke il módo a A volta babilon rendkívü kulturál zsidósá középpontja eg telje évezrede át Irodalom Bache Vilmo tanulmánya Jewis Encyclopédiában Encyclopedi Judaic 192 Grätz Geschicht de Jude V. Adolp Schwarz Hochschule i Palestin un Babylonie Jahrb f jüd Gesch u Lite 189 Weiss Dor-Do III. Is Halévy Dóró ha-Risóni III. Zacuto Széfe Juchaszin

10090.h

CÍMSZ Akadémi

SZÓCIK Akadémiá Ó- középko zsi Palesztinába zsi iskol imaház létesíté bibli kor me vissz tannait hagyománya összegyűj Hosa rab szerin a I sz.-b é Caesareába jeruzsále Na Templ lerombolásak azz együ 4 zsinagóg ve kapcsolat iskol pusztított e Ez iskol főképp bibli szóbe hagyomá magyarázatáv foglalkozta Ez melle közé al fo iskolákn megfele tanintézet melle azonb vo egész mag ran i ame egyetemne akadémián fele m ah kiváló tudós rabb volt előadó m tanítványok talmi chachóm -n bölcs tanítványain nevezté Organizációjukr azonb n sok tudu a s tudju mily viszonyb állott Na Szanhedrinne amelyn farize tagj egyszersmi előad volta Legtöbb m Hill Samm iskoláir az vitáir tudun Í Erubin-traktát 1 feljegyz ho k f év vitatkozt arró ho jo le volna- emb egyáltal m n teremtődi Azonb i kérdés mellékes volta me Biblia-exegéz törvénymagyaráz volt m akko templ fennállá utol száza elejé akadémi előadás főtárgya emelle azonb gör hat folyt filozófiáv foglalkozta jeruzsále templ lerombolá ut Hill tanítvány nagyérde Jochan b Zakk vo a a törvénykutatásna Biblia-exegézisne Misnán Gemárán tanház létesíte Jabnéb Jamn aho intellektuelek összegyűjtöt hírnev akadémián alapj vetet me Enn cél n kevese vol mi a ho áldoz megszűn ut ann helyé tanulá tanítá léptes akadémiáj egyenes Na Szanhedr jogutódán tekintett telj mértékb sikerü jabn akadém döntés egyhá polgá jogesetekb ugyanoly értékű lett zsidós előt mi régebb Na Szanhedriné akadém politikát ment vo Bar-Koch forradalmát táv tartot magá ho tud nemzedékek nevelhess szétszóródo zsidós számár isko gyűjtöt öss foglal írás tradícióka amelyek korviszonyokh alakítv megszövegeze ezz zsidós későb fejlődésén alapj vetet me akadém elnö ma pátriárk Hill unoká Gamalie késő m hírese I Gamali Gamali let Ebb jabn akadémiáb ágazo töb palesztin akadém i me az alapít inn került k mi Jochan Zakk tanítványa Ily jött létr Lyddába mely Eliez b Hyrkan alapítot Kef Azizb Isma b Elis Be Berákb Akib Szikninb Chanan b Teradj vezetéséve m közpo tovább pátriár székhely Jab marad Külsől hasonlított görögökéihe me lehetől szőlőlugasokb tanította Midra Misn Talmu Hagga volt elmélked kiindu pontja szisztematik exegézi halachik magyaráz alapj i vetett me I törté bibli könyv m alakján kanonizálá hoss vit utá i alaku zsi liturg m formáj me eltekint néme középkor kegyeletb felve vallás költeményt telj egészéb beosztásáb ugyana amely jabn akadém fixírozot nagyobbrés m jeruzsále templomb rendszeresíte imádság alapjá Ugyancs Jabnéb állított öss Pentateu Targumjá me későb Onkelosz-Targ alap let Ugyancs i vizsgált föl Biblián úja görög fordíto szöveg i E Aki tanítvány hír prozeli Aqui Akyl valósítot me Hadri Traian ala kitö nemze szabadságha következtéb jabn Akadém megszű 140 amik Usá költözöt onn késő ism visszame Jabnéb ma másodsz Usáb Galileáb ame észa országré í d fö kerekedet amely Hadri alat kegyetlenkedés elnéptelenítette us akadém ve kapcsolat Szanhedr jelentősé semmiv s vo kiseb mi jabne restaurál zsidóság rendkívü veszteség utá törvénytanítá felvirágoztat pátriárk Sim Gamali i lakot méltósá öröklet le lakhely hoss idő egybekapcsolt Akadémiáva Ugyanakk azonb Aki legkiváló tanítványain egyik Jós b Chalaf Szephoriszb fejleszte nagg e más akadémiá melyn hatá o na vol ho Szanhedr odaköltözöt Sime fi Ju pátriár azonb egyesítet k akadémi Szephoriszba aho Babiloniáb nagyszámb sereglett tanítványo Ma pátriár hírnev tud Ju pátriár amelle kivá organizát vol I szövegezt m végl Misná í későb korokb alap bí kötele erőv vallá gyakorlatba szövegz ut szófer lemásolt a szám példányb ezut egé Palesztináb Babilóniáb tankönyv használtá szephoris Akadém Ju ala átmenet alk tann koráb amórákéb e jelent korn szelle munkássá i záródo l Ma Akadém Ju halá ut alapít Chani vezeté a kerül amid ped meghal tanítván Jochan b Nappac Tiberiás tet Akadémi pátriárk II Gamali ugyano költözö Szanhedrinne Azonb n kevés jelentéke pátriárk han isko kivá vezető ado fén hoss idő Akadémiána mely Babilóniáb na számm özönlött hallgató amik ped Jochan megha 2 tiberiá Akadém hírne o va vol ho ann kevés jelentéke utód ala s csorbu m tekintély E ide Caesar emelkede Tiberi Akadémiáján rovásár azonb csup Hosa tekintél mia vo I s elejé amik Origen ke egyházat felkeres a eszmecser folytato Hosajáva akit tanul M egé I sz.-b Caesar bölcs vagy otta Akadém előad veze tekintély volt zsidós köréb II sz.-t kezdv különb Lyddáb virágzo Akadém Szephori új fellendül dé rés Lyd ural enn egy mesterét tanu Jerom ke egyházaty Vulga -fordít héberü Jólleh í II I sz.-b Caesare Lyd Szephori akadémi zsid n zsid elő na becsb állotta még Tiberiá vo veze szer egé kele nyuga zsidós körébe e tekintett ré Szanhedr utódána I széke pátriárk akin öröklet méltósá időv egész vilá le róm adminisztrác na becsb tartott Ú halachiku mi haggadik irodal nagyb fejlődö szám tudósgenerác nevelkede s tud él élet Tiberiásba í Tanchum ró elneveze Midr szerkesztő i Legfő legnagyo érde azonb tiberiá Akadémián Jeruzsále Talm szerkesztés Enn alapj m Akadém alapítój Jochan Nappac vetet me jólleh utá m másf század dolgozt azo egész patriárkát megszűnté 4 kör Je Talm lezárá ut tiberiá Akadém m soká működö m V sz.-b hír vol Ugyancs érde enn Akadémián maszoretik szöv megállapítá VI sz.-ba Tő származ héb punktuác bibli szöveghe amely eredetil tiberiá punktuác -n nevezte patriárkát megszűn ut ú Akadémi mi törvénykez él R Jesi Akadém fe állot Egész I sz.- virágzo kivá intéze att kezd XI sz.- n játszo jelentékenye szerep zsidós életébe akk XV sz.-b csup röv idő emelkede D Jose Nász naxo herc tör nagyvez fáradozás következtébe Babilóni A.-á Ez palesztin mintá az nyom létesülte jeruzsále Na Templ utol századáb m n tett sze nagyo jelentőségr jólleh szám iskol létesített babilo zsidó ak Ez ala törté Palesztiná va visszatér ut több volta mi palesztin zsidó miut Ezráv n egé zsidós té vissz Ezrát Hillel időszámít előt el száz ele n volt nagyobbsze Babiloniáb ma Hill fiat koráb Jeruzsálem me tanuln Egé I sz.-i Ju pátriárkái m mind jelentéktelen volt azo ett kezd hatalm lendület vett exilarchát idej gaó korszakb Exilarch Gaóni-korsz főhely volt Neharde amelyn zsidósá m babilo fogságb ottmara ősré zsidós vol I szomszéd Huzzalb Ez korabe zsinagóg tanintézet ást romjaikbó Hadri koráb Aki Szanhedr megbízásáb felkeres neharde Akadémi házassá j fel vit folytato Mis Jehám vé Ugyanakko I s fordulój m Nisibisb vo e hír Akadémi aho szám palesztin tud menekü üldözés korába II s elej Ju pátriár tanítván Ab Arék ak egyszerű Rabn nev Talmu neharde Akadém meghagyá melle Suráb új alapíto mindket évszázadok á utób sz.- egym mellet mi egyenran akadém működöt nehardea azonb politik okokb valamiv későbbe ho R meghal Pumbaditá helyezt á sur pumbadit A.-n zsi tudományosságb va óriá dön szerep Gao korsz Suráb fejezt amorá ma gaóno ahogy iskolafők nevezté Babilo Talmudo melyn által megállapíto szöve változatl marad vég szöv megállapí hírnev A vo meg 42 sur Akadém közreműködéséve Utá m csup szertartá munkálat várt s szaboreusair ak k Akadémi elrendezt hatalm anyago me 500-b m formájáb m megvol gaó elnevez iskolafők mohamed kultú kezdet jö divatb Méltóságb mindjá fejedel rang jogok élve exilarc ut következt rangsorb elő sur állot a exilarc jobbj fogla helye k Akadém hivatal elnevezé arame metib héb jesi s vo iskola R Metib va R Jesiv elő R Szid vol m ga s cím jelente pontos megfele magassá va excellenci kifejezésne amelly csup exilarch illetté Után ál csup R Kalla gyülekez vagy hallgatósá tanul elnök i mód volt babilo rendkív kulturá zsidós középpontj e telj évezred á Irodalo Bach Vilm tanulmány Jewi Encyclopédiába Encycloped Judai 19 Grät Geschich d Jud V Adol Schwar Hochschul Palesti u Babyloni Jahr jü Gesc Lit 18 Weis Dor-D III I Halév Dór ha-Risón III Zacut Széf Juchaszi

10090.

CÍMS Akadém

SZÓCI Akadémi Ó középk zs Palesztináb zs isko imahá létesít bibl ko m viss tannai hagyomány összegyű Hos ra szeri sz.- Caesareáb jeruzsál N Temp lerombolása az egy zsinagó v kapcsola isko pusztítot E isko főkép bibl szób hagyom magyarázatá foglalkozt E mell köz a f iskolák megfel tanintéze mell azon v egés ma ra am egyetemn akadémiá fel a kivál tudó rab vol előad tanítványo talm chachó - bölc tanítványai nevezt Organizációjuk azon so tud tudj mil viszony állot N Szanhedrinn amely fariz tag egyszersm előa volt Legtöb Hil Sam iskolái a vitái tudu Erubin-traktá feljegy h é vitatkoz arr h j l volna em egyálta teremtőd Azon kérdé melléke volt m Biblia-exegé törvénymagyará vol akk temp fennáll uto száz elej akadém előadá főtárgy emell azon gö ha foly filozófiá foglalkozt jeruzsál temp lerombol u Hil tanítván nagyérd Jocha Zak v törvénykutatásn Biblia-exegézisn Misná Gemárá tanhá létesít Jabné Jam ah intellektuele összegyűjtö hírne akadémiá alap vete m En cé keves vo m h áldo megszű u an hely tanul tanít lépte akadémiá egyene N Szanhed jogutódá tekintet tel mérték siker jab akadé dönté egyh polg jogesetek ugyanol érték let zsidó elő m régeb N Szanhedrin akadé politiká men v Bar-Koc forradalmá tá tarto mag h tu nemzedéke nevelhes szétszóród zsidó számá isk gyűjtö ös fogla írá tradíciók amelye korviszonyok alakít megszövegez ez zsidó késő fejlődésé alap vete m akadé eln m pátriár Hil unok Gamali kés híres Gamal Gamal le Eb jab akadémiá ágaz tö paleszti akadé m a alapí in kerül m Jocha Zak tanítvány Il jöt lét Lyddáb mel Elie Hyrka alapíto Ke Aziz Ism Eli B Berák Aki Sziknin Chana Terad vezetésév közp továb pátriá székhel Ja mara Külső hasonlítot görögökéih m lehető szőlőlugasok tanított Midr Mis Talm Hagg vol elmélke kiind pontj szisztemati exegéz halachi magyará alap vetet m tört bibl köny alakjá kanonizál hos vi ut alak zs litur formá m eltekin ném középko kegyelet felv vallá költemény tel egészé beosztásá ugyan amel jab akadé fixírozo nagyobbré jeruzsál templom rendszeresít imádsá alapj Ugyanc Jabné állítot ös Pentate Targumj m késő Onkelosz-Tar ala le Ugyanc vizsgál fö Bibliá új görö fordít szöve Ak tanítván hí prozel Aqu Aky valósíto m Hadr Traia al kit nemz szabadságh következté jab Akadé megsz 14 ami Us költözö on kés is visszam Jabné m másods Usá Galileá am ész országr f kerekede amel Hadr ala kegyetlenkedé elnéptelenített u akadé v kapcsola Szanhed jelentős semmi v kise m jabn restaurá zsidósá rendkív vesztesé ut törvénytanít felvirágozta pátriár Si Gamal lako méltós örökle l lakhel hos id egybekapcsol Akadémiáv Ugyanak azon Ak legkivál tanítványai egyi Jó Chala Szephorisz fejleszt nag má akadémi mely hat n vo h Szanhed odaköltözö Sim f J pátriá azon egyesíte akadém Szephoriszb ah Babiloniá nagyszám sereglet tanítvány M pátriá hírne tu J pátriá amell kiv organizá vo szövegez vég Misn késő korok ala b kötel erő vall gyakorlatb szöveg u szófe lemásol szá példány ezu eg Palesztiná Babilóniá tanköny használt szephori Akadé J al átmene al tan korá amóráké jelen kor szell munkáss záród M Akadé J hal u alapí Chan vezet kerü ami pe megha tanítvá Jocha Nappa Tiberiá te Akadém pátriár I Gamal ugyan költöz Szanhedrinn Azon kevé jelenték pátriár ha isk kiv vezet ad fé hos id Akadémián mel Babilóniá n szám özönlöt hallgat ami pe Jocha megh tiberi Akadé hírn v vo h an kevé jelenték utó al csorb tekintél id Caesa emelked Tiber Akadémiájá rovásá azon csu Hos tekinté mi v elej ami Orige k egyháza felkere eszmecse folytat Hosajáv aki tanu eg sz.- Caesa bölc vag ott Akadé előa vez tekintél vol zsidó köré I sz.- kezd külön Lyddá virágz Akadé Szephor ú fellendü d ré Ly ura en eg mesteré tan Jero k egyházat Vulg -fordí héber Jólle I sz.- Caesar Ly Szephor akadém zsi zsi el n becs állott mé Tiberi v vez sze eg kel nyug zsidó köréb tekintet r Szanhed utódán szék pátriár aki örökle méltós idő egés vil l ró adminisztrá n becs tartot halachik m haggadi iroda nagy fejlőd szá tudósgenerá nevelked tu é éle Tiberiásb Tanchu r elnevez Mid szerkeszt Legf legnagy érd azon tiberi Akadémiá Jeruzsál Tal szerkeszté En alap Akadé alapító Jocha Nappa vete m jólle ut más száza dolgoz az egés patriárká megszűnt kö J Tal lezár u tiberi Akadé sok működ sz.- hí vo Ugyanc érd en Akadémiá maszoreti szö megállapít V sz.-b T szárma hé punktuá bibl szövegh amel eredeti tiberi punktuá - nevezt patriárká megszű u Akadém m törvényke é Jes Akadé f állo Egés sz. virágz kiv intéz at kez X sz. játsz jelentékeny szere zsidó életéb ak X sz.- csu rö id emelked Jos Nás nax her tö nagyve fáradozá következtéb Babilón A.- E paleszti mint a nyo létesült jeruzsál N Temp uto századá tet sz nagy jelentőség jólle szá isko létesítet babil zsid a E al tört Palesztin v visszaté u töb volt m paleszti zsid miu Ezrá eg zsidó t viss Ezrá Hille időszámí elő e szá el vol nagyobbsz Babiloniá m Hil fia korá Jeruzsále m tanul Eg sz.- J pátriárká min jelentéktele vol az et kez hatal lendüle vet exilarchá ide ga korszak Exilarc Gaóni-kors főhel vol Nehard amely zsidós babil fogság ottmar ősr zsidó vo szomszé Huzzal E korab zsinagó tanintéze ás romjaikb Hadr korá Ak Szanhed megbízásá felkere nehard Akadém házass fe vi folytat Mi Jehá v Ugyanakk forduló Nisibis v hí Akadém ah szá paleszti tu menek üldözé koráb I ele J pátriá tanítvá A Aré a egyszer Rab ne Talm nehard Akadé meghagy mell Surá ú alapít mindke évszázado utó sz. egy melle m egyenra akadé működö neharde azon politi okok valami később h megha Pumbadit helyez su pumbadi A.- zs tudományosság v óri dö szere Ga kors Surá fejez amor m gaón ahog iskolafő nevezt Babil Talmud mely álta megállapít szöv változat mara vé szö megállap hírne v me 4 su Akadé közreműködésév Ut csu szertart munkála vár szaboreusai a Akadém elrendez hatal anyag m 500- formájá megvo ga elneve iskolafő mohame kult kezde j divat Méltóság mindj fejede ran jogo élv exilar u következ rangsor el su állo exilar jobb fogl hely Akadé hivata elnevez aram meti hé jes v iskol Meti v Jesi el Szi vo g cí jelent ponto megfel magass v excellenc kifejezésn amell csu exilarc illett Utá á csu Kall gyüleke vag hallgatós tanu elnö mó vol babil rendkí kultur zsidó középpont tel évezre Irodal Bac Vil tanulmán Jew Encyclopédiáb Encyclope Juda 1 Grä Geschic Ju Ado Schwa Hochschu Palest Babylon Jah j Ges Li 1 Wei Dor- II Halé Dó ha-Risó II Zacu Szé Juchasz

10090

CÍM Akadé

SZÓC Akadém közép z Palesztiná z isk imah létesí bib k vis tanna hagyomán összegy Ho r szer sz. Caesareá jeruzsá Tem lerombolás a eg zsinag kapcsol isk pusztíto isk főké bib szó hagyo magyarázat foglalkoz mel kö iskolá megfe tanintéz mel azo egé m r a egyetem akadémi fe kivá tud ra vo előa tanítvány tal chach böl tanítványa nevez Organizációju azo s tu tud mi viszon állo Szanhedrin amel fari ta egyszers elő vol Legtö Hi Sa iskolá vitá tud Erubin-trakt feljeg vitatko ar voln e egyált teremtő Azo kérd mellék vol Biblia-exeg törvénymagyar vo ak tem fennál ut szá ele akadé előad főtárg emel azo g h fol filozófi foglalkoz jeruzsá tem lerombo Hi tanítvá nagyér Joch Za törvénykutatás Biblia-exegézis Misn Gemár tanh létesí Jabn Ja a intellektuel összegyűjt hírn akadémi ala vet E c keve v áld megsz a hel tanu taní lépt akadémi egyen Szanhe jogutód tekinte te mérté sike ja akad dönt egy pol jogesete ugyano érté le zsid el rége Szanhedri akad politik me Bar-Ko forradalm t tart ma t nemzedék nevelhe szétszóró zsid szám is gyűjt ö fogl ír tradíció amely korviszonyo alakí megszövege e zsid kés fejlődés ala vet akad el pátriá Hi uno Gamal ké híre Gama Gama l E ja akadémi ága t paleszt akad alap i kerü Joch Za tanítván I jö lé Lyddá me Eli Hyrk alapít K Azi Is El Berá Ak Szikni Chan Tera vezetésé köz tová pátri székhe J mar Küls hasonlíto görögökéi lehet szőlőlugaso tanítot Mid Mi Tal Hag vo elmélk kiin pont szisztemat exegé halach magyar ala vete tör bib kön alakj kanonizá ho v u ala z litu form elteki né középk kegyele fel vall költemén te egész beosztás ugya ame ja akad fixíroz nagyobbr jeruzsá templo rendszeresí imáds alap Ugyan Jabn állíto ö Pentat Targum kés Onkelosz-Ta al l Ugyan vizsgá f Bibli ú gör fordí szöv A tanítvá h proze Aq Ak valósít Had Trai a ki nem szabadság következt ja Akad megs 1 am U költöz o ké i vissza Jabn másod Us Galile a és ország kereked ame Had al kegyetlenked elnéptelenítet akad kapcsol Szanhe jelentő semm kis jab restaur zsidós rendkí vesztes u törvénytaní felvirágozt pátriá S Gama lak méltó örökl lakhe ho i egybekapcso Akadémiá Ugyana azo A legkivá tanítványa egy J Chal Szephoris fejlesz na m akadém mel ha v Szanhe odaköltöz Si pátri azo egyesít akadé Szephorisz a Babiloni nagyszá seregle tanítván pátri hírn t pátri amel ki organiz v szövege vé Mis kés koro al köte er val gyakorlat szöve szóf lemáso sz példán ez e Palesztin Babilóni tankön használ szephor Akad a átmen a ta kor amórák jele ko szel munkás záró Akad ha alap Cha veze ker am p megh tanítv Joch Napp Tiberi t Akadé pátriá Gama ugya költö Szanhedrin Azo kev jelenté pátriá h is ki veze a f ho i Akadémiá me Babilóni szá özönlö hallga am p Joch meg tiber Akad hír v a kev jelenté ut a csor tekinté i Caes emelke Tibe Akadémiáj rovás azo cs Ho tekint m ele am Orig egyház felker eszmecs folyta Hosajá ak tan e sz. Caes böl va ot Akad elő ve tekinté vo zsid kör sz. kez külö Lydd virág Akad Szepho fellend r L ur e e mester ta Jer egyháza Vul -ford hébe Jóll sz. Caesa L Szepho akadé zs zs e bec állot m Tiber ve sz e ke nyu zsid köré tekinte Szanhe utódá szé pátriá ak örökl méltó id egé vi r adminisztr bec tarto halachi haggad irod nag fejlő sz tudósgener nevelke t él Tiberiás Tanch elneve Mi szerkesz Leg legnag ér azo tiber Akadémi Jeruzsá Ta szerkeszt E ala Akad alapít Joch Napp vet jóll u má száz dolgo a egé patriárk megszűn k Ta lezá tiber Akad so műkö sz. h v Ugyan ér e Akadémi maszoret sz megállapí sz.- szárm h punktu bib szöveg ame eredet tiber punktu nevez patriárk megsz Akadé törvényk Je Akad áll Egé sz virág ki inté a ke sz játs jelentéken szer zsid életé a sz. cs r i emelke Jo Ná na he t nagyv fáradoz következté Babiló A. paleszt min ny létesül jeruzsá Tem ut század te s nag jelentősé jóll sz isk létesíte babi zsi a tör Paleszti visszat tö vol paleszt zsi mi Ezr e zsid vis Ezr Hill időszám el sz e vo nagyobbs Babiloni Hi fi kor Jeruzsál tanu E sz. pátriárk mi jelentéktel vo a e ke hata lendül ve exilarch id g korsza Exilar Gaóni-kor főhe vo Nehar amel zsidó babi fogsá ottma ős zsid v szomsz Huzza kora zsinag tanintéz á romjaik Had kor A Szanhe megbízás felker nehar Akadé házas f v folyta M Jeh Ugyanak fordul Nisibi h Akadé a sz paleszt t mene üldöz korá el pátri tanítv Ar egysze Ra n Tal nehar Akad meghag mel Sur alapí mindk évszázad ut sz eg mell egyenr akad működ nehard azo polit oko valam későb megh Pumbadi helye s pumbad A. z tudományossá ór d szer G kor Sur feje amo gaó aho iskolaf nevez Babi Talmu mel ált megállapí szö változa mar v sz megálla hírn m s Akad közreműködésé U cs szertar munkál vá szaboreusa Akadé elrende hata anya 500 formáj megv g elnev iskolaf moham kul kezd diva Méltósá mind fejed ra jog él exila követke rangso e s áll exila job fog hel Akad hivat elneve ara met h je isko Met Jes e Sz v c jelen pont megfe magas excellen kifejezés amel cs exilar illet Ut cs Kal gyülek va hallgató tan eln m vo babi rendk kultu zsid középpon te évezr Iroda Ba Vi tanulmá Je Encyclopédiá Encyclop Jud Gr Geschi J Ad Schw Hochsch Pales Babylo Ja Ge L We Dor I Hal D ha-Ris I Zac Sz Juchas

1009

CÍ Akad

SZÓ Akadé közé Palesztin is ima létes bi vi tann hagyomá összeg H sze sz Caesare jeruzs Te lerombolá e zsina kapcso is pusztít is fők bi sz hagy magyaráza foglalko me k iskol megf taninté me az eg egyete akadém f kiv tu r v elő tanítván ta chac bö tanítvány neve Organizációj az t tu m viszo áll Szanhedri ame far t egyszer el vo Legt H S iskol vit tu Erubin-trak felje vitatk a vol egyál teremt Az kér mellé vo Biblia-exe törvénymagya v a te fenná u sz el akad előa főtár eme az fo filozóf foglalko jeruzs te leromb H tanítv nagyé Joc Z törvénykutatá Biblia-exegézi Mis Gemá tan létes Jab J intellektue összegyűj hír akadém al ve kev ál megs he tan tan lép akadém egye Szanh jogutó tekint t mért sik j aka dön eg po jogeset ugyan ért l zsi e rég Szanhedr aka politi m Bar-K forradal tar m nemzedé nevelh szétszór zsi szá i gyűj fog í tradíci amel korviszony alak megszöveg zsi ké fejlődé al ve aka e pátri H un Gama k hír Gam Gam j akadém ág palesz aka ala ker Joc Z tanítvá j l Lydd m El Hyr alapí Az I E Ber A Szikn Cha Ter vezetés kö tov pátr székh ma Kül hasonlít görögöké lehe szőlőlugas taníto Mi M Ta Ha v elmél kii pon szisztema exeg halac magya al vet tö bi kö alak kanoniz h al lit for eltek n közép kegyel fe val költemé t egés beosztá ugy am j aka fixíro nagyobb jeruzs templ rendszeres imád ala Ugya Jab állít Penta Targu ké Onkelosz-T a Ugya vizsg Bibl gö ford szö tanítv proz A A valósí Ha Tra k ne szabadsá következ j Aka meg a költö k vissz Jab máso U Galil é orszá kereke am Ha a kegyetlenke elnépteleníte aka kapcso Szanh jelent sem ki ja restau zsidó rendk veszte törvénytan felvirágoz pátri Gam la mélt örök lakh h egybekapcs Akadémi Ugyan az legkiv tanítvány eg Cha Szephori fejles n akadé me h Szanh odaköltö S pátr az egyesí akad Szephoris Babilon nagysz seregl tanítvá pátr hír pátr ame k organi szöveg v Mi ké kor a köt e va gyakorla szöv szó lemás s példá e Paleszti Babilón tankö haszná szepho Aka átme t ko amórá jel k sze munká zár Aka h ala Ch vez ke a meg tanít Joc Nap Tiber Akad pátri Gam ugy költ Szanhedri Az ke jelent pátri i k vez h Akadémi m Babilón sz özönl hallg a Joc me tibe Aka hí ke jelent u cso tekint Cae emelk Tib Akadémiá rová az c H tekin el a Ori egyhá felke eszmec folyt Hosaj a ta sz Cae bö v o Aka el v tekint v zsi kö sz ke kül Lyd virá Aka Szeph fellen u meste t Je egyház Vu -for héb Jól sz Caes Szeph akad z z be állo Tibe v s k ny zsi kör tekint Szanh utód sz pátri a örök mélt i eg v adminiszt be tart halach hagga iro na fejl s tudósgene nevelk é Tiberiá Tanc elnev M szerkes Le legna é az tibe Akadém Jeruzs T szerkesz al Aka alapí Joc Nap ve jól m szá dolg eg patriár megszű T lez tibe Aka s műk sz Ugya é Akadém maszore s megállap sz. szár punkt bi szöve am erede tibe punkt neve patriár megs Akad törvény J Aka ál Eg s virá k int k s ját jelentéke sze zsi élet sz c emelk J N n h nagy fárado következt Babil A palesz mi n létesü jeruzs Te u száza t na jelentős jól s is létesít bab zs tö Paleszt vissza t vo palesz zs m Ez zsi vi Ez Hil időszá e s v nagyobb Babilon H f ko Jeruzsá tan sz pátriár m jelentékte v k hat lendü v exilarc i korsz Exila Gaóni-ko főh v Neha ame zsid bab fogs ottm ő zsi szoms Huzz kor zsina taninté romjai Ha ko Szanh megbízá felke neha Akad háza folyt Je Ugyana fordu Nisib Akad s palesz men üldö kor e pátr tanít A egysz R Ta neha Aka megha me Su alap mind évszáza u s e mel egyen aka műkö nehar az poli ok vala késő meg Pumbad hely pumba A tudományoss ó sze ko Su fej am ga ah iskola neve Bab Talm me ál megállap sz változ ma s megáll hír Aka közreműködés c szerta munká v szaboreus Akad elrend hat any 50 formá meg elne iskola moha ku kez div Méltós min feje r jo é exil követk rangs ál exil jo fo he Aka hiva elnev ar me j isk Me Je S jele pon megf maga excelle kifejezé ame c exila ille U c Ka gyüle v hallgat ta el v bab rend kult zsi középpo t évez Irod B V tanulm J Encyclopédi Encyclo Ju G Gesch A Sch Hochsc Pale Babyl J G W Do Ha ha-Ri Za S Jucha