10091.htm

CÍMSZÓ: Akadémiák II

SZÓCIKK: Akadémiák II. Így nevezhetők azok a magas színvonalon álló zsidó főiskolák, amelyek főkép Nyugat-Európában a középkor folyamán évszázadokon át működtek ott, ahol egyes kiváló mesterek éltek és tanítottak. Ilyenek voltak főképpen: az V-VIII. sz.-ban Salernoban, ahol orvostudományt is tanítottak, csakúgy, mint később a Provenceban; továbbá a VIII. sz. tól a XV. sz.-ig spanyol-arab és spanyol területen Cordovában, Lucenában, Sevillában, Toledóban, Saragossában, Geronában és Barcelonában; Franciaországban Lunel Béziers, Narbonne, Marseilles, Troyes és Páris voltak a zsidók A. székhelyei; Itáliában Lucca, az újkorban Livorno, Velence, Mantova, Ferrara, Padova; Hollandiában Amsterdam; török területen Szaloniki, Konstantinápoly, Szafed, Bagdad; Egyiptomban a középkorban Kairuvan és Fosztat; német területen Metz, Fürth, Mainz, Worms, Altona, Colmar, Breslau, Berlin, Bécs, Nikolsburg, Prága; lengyel-orosz területen Krakkó, Lemberg, Varsó, Wilna, Kowno, Grodno, Berditschew, Posen stb. Valamennyi az újkor folyamán nagy héber nyomdák és tudományos könyvkiadók helye is volt. Belőlük fejlődtek ki a modern kor rabbiszemináriumai és speciális zsidó főiskolái. L. Zsidók története


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 91. címszó a lexikon => 15. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10091.htm

CÍMSZÓ: Akadémiák II

SZÓCIKK: Akadémiák II. Így nevezhetők azok a magas színvonalon álló zsidó főiskolák, amelyek főkép Nyugat-Európában a középkor folyamán évszázadokon át működtek ott, ahol egyes kiváló mesterek éltek és tanítottak. Ilyenek voltak főképpen: az V-VIII. sz.-ban Salernoban, ahol orvostudományt is tanítottak, csakúgy, mint később a Provenceban; továbbá a VIII. sz. tól a XV. sz.-ig spanyol-arab és spanyol területen Cordovában, Lucenában, Sevillában, Toledóban, Saragossában, Geronában és Barcelonában; Franciaországban Lunel Béziers, Narbonne, Marseilles, Troyes és Páris voltak a zsidók A. székhelyei; Itáliában Lucca, az újkorban Livorno, Velence, Mantova, Ferrara, Padova; Hollandiában Amsterdam; török területen Szaloniki, Konstantinápoly, Szafed, Bagdad; Egyiptomban a középkorban Kairuvan és Fosztat; német területen Metz, Fürth, Mainz, Worms, Altona, Colmar, Breslau, Berlin, Bécs, Nikolsburg, Prága; lengyel-orosz területen Krakkó, Lemberg, Varsó, Wilna, Kowno, Grodno, Berditschew, Posen stb. Valamennyi az újkor folyamán nagy héber nyomdák és tudományos könyvkiadók helye is volt. Belőlük fejlődtek ki a modern kor rabbiszemináriumai és speciális zsidó főiskolái. L. Zsidók története

10091.ht

CÍMSZÓ Akadémiá I

SZÓCIKK Akadémiá II Íg nevezhető azo maga színvonalo áll zsid főiskolák amelye főké Nyugat-Európába középko folyamá évszázadoko á működte ott aho egye kivál mestere élte é tanítottak Ilyene volta főképpen a V-VIII sz.-ba Salernoban aho orvostudomány i tanítottak csakúgy min későb Provenceban tovább VIII sz tó XV sz.-i spanyol-ara é spanyo területe Cordovában Lucenában Sevillában Toledóban Saragossában Geronába é Barcelonában Franciaországba Lune Béziers Narbonne Marseilles Troye é Pári volta zsidó A székhelyei Itáliába Lucca a újkorba Livorno Velence Mantova Ferrara Padova Hollandiába Amsterdam törö területe Szaloniki Konstantinápoly Szafed Bagdad Egyiptomba középkorba Kairuva é Fosztat néme területe Metz Fürth Mainz Worms Altona Colmar Breslau Berlin Bécs Nikolsburg Prága lengyel-oros területe Krakkó Lemberg Varsó Wilna Kowno Grodno Berditschew Pose stb Valamenny a újko folyamá nag hébe nyomdá é tudományo könyvkiadó hely i volt Belőlü fejlődte k moder ko rabbiszemináriuma é speciáli zsid főiskolái L Zsidó történet

10091.h

CÍMSZ Akadémi

SZÓCIK Akadémi I Í nevezhet az mag színvonal ál zsi főiskolá amely fők Nyugat-Európáb középk folyam évszázadok működt ot ah egy kivá mester élt tanította Ilyen volt főképpe V-VII sz.-b Salernoba ah orvostudomán tanította csakúg mi késő Provenceba továb VII s t X sz.- spanyol-ar spany terület Cordovába Lucenába Sevillába Toledóba Saragossába Geronáb Barcelonába Franciaországb Lun Bézier Narbonn Marseille Troy Pár volt zsid székhelye Itáliáb Lucc újkorb Livorn Velenc Mantov Ferrar Padov Hollandiáb Amsterda tör terület Szalonik Konstantinápol Szafe Bagda Egyiptomb középkorb Kairuv Foszta ném terület Met Fürt Main Worm Alton Colma Bresla Berli Béc Nikolsbur Prág lengyel-oro terület Krakk Lember Vars Wiln Kown Grodn Berditsche Pos st Valamenn újk folyam na héb nyomd tudomány könyvkiad hel vol Belől fejlődt mode k rabbiszeminárium speciál zsi főiskolá Zsid történe

10091.

CÍMS Akadém

SZÓCI Akadém nevezhe a ma színvona á zs főiskol amel fő Nyugat-Európá közép folya évszázado működ o a eg kiv meste él tanított Ilye vol főképp V-VI sz.- Salernob a orvostudomá tanított csakú m kés Provenceb tová VI sz. spanyol-a span terüle Cordováb Lucenáb Sevilláb Toledób Saragossáb Geroná Barcelonáb Franciaország Lu Bézie Narbon Marseill Tro Pá vol zsi székhely Itáliá Luc újkor Livor Velen Manto Ferra Pado Hollandiá Amsterd tö terüle Szaloni Konstantinápo Szaf Bagd Egyiptom középkor Kairu Foszt né terüle Me Für Mai Wor Alto Colm Bresl Berl Bé Nikolsbu Prá lengyel-or terüle Krak Lembe Var Wil Kow Grod Berditsch Po s Valamen új folya n hé nyom tudomán könyvkia he vo Belő fejlőd mod rabbiszemináriu speciá zs főiskol Zsi történ

10091

CÍM Akadé

SZÓC Akadé nevezh m színvon z főisko ame f Nyugat-Európ közé foly évszázad műkö e ki mest é tanítot Ily vo főkép V-V sz. Salerno orvostudom tanítot csak ké Provence tov V sz spanyol- spa terül Cordová Lucená Sevillá Toledó Saragossá Geron Barceloná Franciaorszá L Bézi Narbo Marseil Tr P vo zs székhel Itáli Lu újko Livo Vele Mant Ferr Pad Hollandi Amster t terül Szalon Konstantináp Sza Bag Egyipto középko Kair Fosz n terül M Fü Ma Wo Alt Col Bres Ber B Nikolsb Pr lengyel-o terül Kra Lemb Va Wi Ko Gro Berditsc P Valame ú foly h nyo tudomá könyvki h v Bel fejlő mo rabbiszeminári speci z főisko Zs törté

1009

CÍ Akad

SZÓ Akad nevez színvo főisk am Nyugat-Euró köz fol évszáza műk k mes taníto Il v főké V- sz Salern orvostudo taníto csa k Provenc to s spanyol sp terü Cordov Lucen Sevill Toled Saragoss Gero Barcelon Franciaorsz Béz Narb Marsei T v z székhe Itál L újk Liv Vel Man Fer Pa Holland Amste terü Szalo Konstantiná Sz Ba Egyipt középk Kai Fos terü F M W Al Co Bre Be Nikols P lengyel- terü Kr Lem V W K Gr Berdits Valam fol ny tudom könyvk Be fejl m rabbiszeminár spec főisk Z tört