10094.htm

CÍMSZÓ: Akédó

SZÓCIKK: Akédó (k.). Megkötözés. Az oltárra hurcolt áldozati állat megkötözésére használták ezt a kifejezést. Különösen Izsák feláldozását szokták A.-nak nevezni. A liturgiában az A.-ra való emlékezés már a régi időkben is nagy szerepet játszott. Később a pijut elterjedésével a költészetnek kedvenc tárgya lett az A., sok költő megírta Izsák feláldozását és a költeményt rendszerint megtoldotta egy könyörgéssel a jobb jövőért. A keresztes háborúk után az önkéntes martiriumot és a kényszerkeresztelkedéssel megfenyegetett gyermekek megöletését szülőik áltál Izsák feláldozásával hasonlították össze a zsidó költők és versekben énekelték meg. E verseket is A.-nak nevezik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 94. címszó a lexikon => 19. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10094.htm

CÍMSZÓ: Akédó

SZÓCIKK: Akédó k. . Megkötözés. Az oltárra hurcolt áldozati állat megkötözésére használták ezt a kifejezést. Különösen Izsák feláldozását szokták A.-nak nevezni. A liturgiában az A.-ra való emlékezés már a régi időkben is nagy szerepet játszott. Később a pijut elterjedésével a költészetnek kedvenc tárgya lett az A., sok költő megírta Izsák feláldozását és a költeményt rendszerint megtoldotta egy könyörgéssel a jobb jövőért. A keresztes háborúk után az önkéntes martiriumot és a kényszerkeresztelkedéssel megfenyegetett gyermekek megöletését szülőik áltál Izsák feláldozásával hasonlították össze a zsidó költők és versekben énekelték meg. E verseket is A.-nak nevezik.

10094.ht

CÍMSZÓ Akéd

SZÓCIKK Akéd k Megkötözés A oltárr hurcol áldozat álla megkötözésér használtá ez kifejezést Különöse Izsá feláldozásá szoktá A.-na nevezni liturgiába a A.-r val emlékezé má rég időkbe i nag szerepe játszott Későb piju elterjedéséve költészetne kedven tárgy let a A. so költ megírt Izsá feláldozásá é költemény rendszerin megtoldott eg könyörgésse job jövőért kereszte háború utá a önkénte martiriumo é kényszerkeresztelkedésse megfenyegetet gyermeke megöletésé szülői áltá Izsá feláldozásáva hasonlítottá össz zsid költő é versekbe énekelté meg verseke i A.-na nevezik

10094.h

CÍMSZ Aké

SZÓCIK Aké Megkötözé oltár hurco áldoza áll megkötözésé használt e kifejezés Különös Izs feláldozás szokt A.-n nevezn liturgiáb A.- va emlékez m ré időkb na szerep játszot Késő pij elterjedésév költészetn kedve tárg le A s köl megír Izs feláldozás költemén rendszeri megtoldot e könyörgéss jo jövőér kereszt hábor ut önként martirium kényszerkeresztelkedéss megfenyegete gyermek megöletés szülő ált Izs feláldozásáv hasonlított öss zsi költ versekb énekelt me versek A.-n nevezi

10094.

CÍMS Ak

SZÓCI Ak Megkötöz oltá hurc áldoz ál megkötözés használ kifejezé Különö Iz feláldozá szok A.- nevez liturgiá A. v emléke r idők n szere játszo Kés pi elterjedésé költészet kedv tár l kö megí Iz feláldozá költemé rendszer megtoldo könyörgés j jövőé keresz hábo u önkén martiriu kényszerkeresztelkedés megfenyeget gyerme megöleté szül ál Iz feláldozásá hasonlítot ös zs köl versek énekel m verse A.- nevez

10094

CÍM A

SZÓC A Megkötö olt hur áldo á megkötözé haszná kifejez Külön I feláldoz szo A. neve liturgi A emlék idő szer játsz Ké p elterjedés költésze ked tá k meg I feláldoz költem rendsze megtold könyörgé jövő keres háb önké martiri kényszerkeresztelkedé megfenyege gyerm megölet szü á I feláldozás hasonlíto ö z kö verse éneke vers A. neve

1009SZÓ Megköt ol hu áld megkötöz haszn kifeje Külö feláldo sz A nev liturg emlé id sze játs K elterjedé költész ke t me feláldo költe rendsz megtol könyörg jöv kere há önk martir kényszerkeresztelked megfenyeg gyer megöle sz feláldozá hasonlít k vers ének ver A nev