10096.htm

CÍMSZÓ: Akibá há

SZÓCIKK: Akibá há-Kóhen, talmudtudós. A XIV. század második felében élt; megh. Prágában 1496. Budán Mendel Jakab (l. o.) zsidó prefektus mellett vitt jelentős szerepet az ottani zsidó hitközségben. Hittudománnyal foglalkozott és vallásos buzgalma, gazdagsága és jótékonysága miatt nagyon népszerű volt hitsorsosai között, akik «nászi»-nak, fejedelemnek tisztelték. Az udvarnál is szerepet játszott, de vagyona meg befolyása ellenszenvet keltett iránta az országnagyok között, akik megrágalmazták Mátyás király előtt. Nem tudni, a király kiűzte-e, vagy jószántából hagyta-e el az országot, de nemsokára már Prágában szerepel egy talmudiskola élén, amit ő maga alapított. Itt is áskálódtak ellene, úgy hogy háromszor kellett menekülnie. Mindannyiszor drága hímzésű függönyt ajándékozott a prágai zsinagógának. Házasságából tizenkét fia és tizenhárom lánya született. A lányokat mind Áron főpap leszármazottaihoz, kohanitákhoz, adta nőül és egyik veje, Jóchebed nevű leányának férje, rabbi Sábtái volt, korának egyik legkiválóbb talmudistája. A családnak ebből az ágából a zsidó irodalom több kiválósága származott, így többek közt a hírneves tudós Edels Sámuel (Meharsa) is. A., akit a prágai zsidó temetőben hantoltak el, élete végéig teológiai tekintély hírében állott és még halála után százötven évvel is hivatkoztak reá.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 96. címszó a lexikon => 20. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10096.htm

CÍMSZÓ: Akibá há

SZÓCIKK: Akibá há-Kóhen, talmudtudós. A XIV. század második felében élt; megh. Prágában 1496. Budán Mendel Jakab l. o. zsidó prefektus mellett vitt jelentős szerepet az ottani zsidó hitközségben. Hittudománnyal foglalkozott és vallásos buzgalma, gazdagsága és jótékonysága miatt nagyon népszerű volt hitsorsosai között, akik nászi -nak, fejedelemnek tisztelték. Az udvarnál is szerepet játszott, de vagyona meg befolyása ellenszenvet keltett iránta az országnagyok között, akik megrágalmazták Mátyás király előtt. Nem tudni, a király kiűzte-e, vagy jószántából hagyta-e el az országot, de nemsokára már Prágában szerepel egy talmudiskola élén, amit ő maga alapított. Itt is áskálódtak ellene, úgy hogy háromszor kellett menekülnie. Mindannyiszor drága hímzésű függönyt ajándékozott a prágai zsinagógának. Házasságából tizenkét fia és tizenhárom lánya született. A lányokat mind Áron főpap leszármazottaihoz, kohanitákhoz, adta nőül és egyik veje, Jóchebed nevű leányának férje, rabbi Sábtái volt, korának egyik legkiválóbb talmudistája. A családnak ebből az ágából a zsidó irodalom több kiválósága származott, így többek közt a hírneves tudós Edels Sámuel Meharsa is. A., akit a prágai zsidó temetőben hantoltak el, élete végéig teológiai tekintély hírében állott és még halála után százötven évvel is hivatkoztak reá.

10096.ht

CÍMSZÓ Akib h

SZÓCIKK Akib há-Kóhen talmudtudós XIV száza másodi felébe élt megh Prágába 1496 Budá Mende Jaka l o zsid prefektu mellet vit jelentő szerepe a ottan zsid hitközségben Hittudománnya foglalkozot é valláso buzgalma gazdagság é jótékonyság miat nagyo népszer vol hitsorsosa között aki nász -nak fejedelemne tisztelték A udvarná i szerepe játszott d vagyon me befolyás ellenszenve keltet iránt a országnagyo között aki megrágalmaztá Mátyá királ előtt Ne tudni királ kiűzte-e vag jószántábó hagyta- e a országot d nemsokár má Prágába szerepe eg talmudiskol élén ami mag alapított It i áskálódta ellene úg hog háromszo kellet menekülnie Mindannyiszo drág hímzés függöny ajándékozot prága zsinagógának Házasságábó tizenké fi é tizenháro lány született lányoka min Áro főpa leszármazottaihoz kohanitákhoz adt nőü é egyi veje Jóchebe nev leányána férje rabb Sábtá volt korána egyi legkiválób talmudistája családna ebbő a ágábó zsid irodalo töb kiválóság származott íg többe köz hírneve tudó Edel Sámue Mehars is A. aki prága zsid temetőbe hantolta el élet végéi teológia tekintél hírébe állot é mé halál utá százötve évve i hivatkozta reá

10096.h

CÍMSZ Aki

SZÓCIK Aki há-Kóhe talmudtudó XI száz másod feléb él meg Prágáb 149 Bud Mend Jak zsi prefekt melle vi jelent szerep otta zsi hitközségbe Hittudománny foglalkozo vallás buzgalm gazdagsá jótékonysá mia nagy népsze vo hitsorsos közöt ak nás -na fejedelemn tisztelté udvarn szerep játszot vagyo m befolyá ellenszenv kelte irán országnagy közöt ak megrágalmazt Máty kirá előt N tudn kirá kiűzte- va jószántáb hagyta országo nemsoká m Prágáb szerep e talmudisko élé am ma alapítot I áskálódt ellen ú ho háromsz kelle menekülni Mindannyisz drá hímzé függön ajándékozo prág zsinagógána Házasságáb tizenk f tizenhár lán születet lányok mi Ár főp leszármazottaiho kohanitákho ad nő egy vej Jócheb ne leányán férj rab Sábt vol korán egy legkiváló talmudistáj családn ebb ágáb zsi irodal tö kiválósá származot í több kö hírnev tud Ede Sámu Mehar i A ak prág zsi temetőb hantolt e éle végé teológi tekinté híréb állo m halá ut százötv évv hivatkozt re

10096.

CÍMS Ak

SZÓCI Ak há-Kóh talmudtud X szá máso felé é me Prágá 14 Bu Men Ja zs prefek mell v jelen szere ott zs hitközségb Hittudománn foglalkoz vallá buzgal gazdags jótékonys mi nag népsz v hitsorso közö a ná -n fejedelem tisztelt udvar szere játszo vagy befoly ellenszen kelt irá országnag közö a megrágalmaz Mát kir elő tud kir kiűzte v jószántá hagyt ország nemsok Prágá szere talmudisk él a m alapíto áskálód elle h hároms kell meneküln Mindannyis dr hímz függö ajándékoz prá zsinagógán Házasságá tizen tizenhá lá születe lányo m Á fő leszármazottaih kohanitákh a n eg ve Jóche n leányá fér ra Sáb vo korá eg legkivál talmudistá család eb ágá zs iroda t kiválós származo töb k hírne tu Ed Sám Meha a prá zs temető hantol él vég teológ tekint híré áll hal u százöt év hivatkoz r

10096

CÍM A

SZÓC A há-Kó talmudtu sz más fel m Prág 1 B Me J z prefe mel jele szer ot z hitközség Hittudomán foglalko vall buzga gazdag jótékony m na néps hitsors köz n - fejedele tisztel udva szer játsz vag befol ellensze kel ir országna köz megrágalma Má ki el tu ki kiűzt jószánt hagy orszá nemso Prág szer talmudis é alapít áskáló ell három kel menekül Mindannyi d hím függ ajándéko pr zsinagógá Házasság tize tizenh l szület lány f leszármazottai kohaniták e v Jóch leány fé r Sá v kor e legkivá talmudist csalá e ág z irod kiváló származ tö hírn t E Sá Meh pr z temet hanto é vé teoló tekin hír ál ha százö é hivatko

1009SZÓ há-K talmudt s má fe Prá M pref me jel sze o hitközsé Hittudomá foglalk val buzg gazda jótékon n nép hitsor kö fejedel tiszte udv sze játs va befo ellensz ke i országn kö megrágalm M k e t k kiűz jószán hag orsz nems Prá sze talmudi alapí áskál el háro ke menekü Mindanny hí füg ajándék p zsinagóg Házassá tiz tizen szüle lán leszármazotta kohanitá Jóc leán f S ko legkiv talmudis csal á iro kivál szárma t hír S Me p teme hant v teol teki hí á h száz hivatk