10097.htm

CÍMSZÓ: Akum

SZÓCIKK: Akum, az «ovde kochóvim umazolosz» szavak összevonásából alakult kifejezés, melynek jelentése: Csillagok és csillagképek szolgája. A Misnában, a Talmudban, Maimonides Misne Tórájában és Káro József Sulchan Áruchjában még nem fordul elő ez a nemzsidók megjelölésére szolgáló kifejezés. Ezek a nemzsidót gójnak (l. Gój) vagy nochri-nak (idegen) nevezik. Később lépett ezen elnevezések helyébe az A. kifejezés. A középkori keresztény cenzúra az «Avoda Krisztusz u-Maria» abbreviaturájának tekintette az A.-mot


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 97. címszó a lexikon => 21. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10097.htm

CÍMSZÓ: Akum

SZÓCIKK: Akum, az ovde kochóvim umazolosz szavak összevonásából alakult kifejezés, melynek jelentése: Csillagok és csillagképek szolgája. A Misnában, a Talmudban, Maimonides Misne Tórájában és Káro József Sulchan Áruchjában még nem fordul elő ez a nemzsidók megjelölésére szolgáló kifejezés. Ezek a nemzsidót gójnak l. Gój vagy nochri-nak idegen nevezik. Később lépett ezen elnevezések helyébe az A. kifejezés. A középkori keresztény cenzúra az Avoda Krisztusz u-Maria abbreviaturájának tekintette az A.-mot

10097.ht

CÍMSZÓ Aku

SZÓCIKK Akum a ovd kochóvi umazolos szava összevonásábó alakul kifejezés melyne jelentése Csillago é csillagképe szolgája Misnában Talmudban Maimonide Misn Tórájába é Kár Józse Sulcha Áruchjába mé ne fordu el e nemzsidó megjelölésér szolgál kifejezés Eze nemzsidó gójna l Gó vag nochri-na idege nevezik Későb lépet eze elnevezése helyéb a A kifejezés középkor keresztén cenzúr a Avod Krisztus u-Mari abbreviaturájána tekintett a A.-mo

10097.h

CÍMSZ Ak

SZÓCIK Aku ov kochóv umazolo szav összevonásáb alaku kifejezé melyn jelentés Csillag csillagkép szolgáj Misnába Talmudba Maimonid Mis Tórájáb Ká Józs Sulch Áruchjáb m n ford e nemzsid megjelölésé szolgá kifejezé Ez nemzsid gójn G va nochri-n ideg nevezi Késő lépe ez elnevezés helyé kifejezé középko kereszté cenzú Avo Krisztu u-Mar abbreviaturáján tekintet A.-m

10097.

CÍMS A

SZÓCI Ak o kochó umazol sza összevonásá alak kifejez mely jelenté Csilla csillagké szolgá Misnáb Talmudb Maimoni Mi Tórájá K Józ Sulc Áruchjá for nemzsi megjelölés szolg kifejez E nemzsi gój v nochri- ide nevez Kés lép e elnevezé hely kifejez középk kereszt cenz Av Kriszt u-Ma abbreviaturájá tekinte A.-

10097

CÍM

SZÓC A koch umazo sz összevonás ala kifeje mel jelent Csill csillagk szolg Misná Talmud Maimon M Tóráj Jó Sul Áruchj fo nemzs megjelölé szol kifeje nemzs gó nochri id neve Ké lé elnevez hel kifeje közép keresz cen A Krisz u-M abbreviaturáj tekint A.

1009SZÓ koc umaz s összevoná al kifej me jelen Csil csillag szol Misn Talmu Maimo Tórá J Su Áruch f nemz megjelöl szo kifej nemz g nochr i nev K l elneve he kifej közé keres ce Kris u- abbreviaturá tekin A