10099.htm

CÍMSZÓ: Alamizsna

SZÓCIKK: Alamizsna. A jótékonykodást nem csak szóbeli hagyományok, de a Szentírás törvényein alapuló kötelességnek is fogja fel a rabbinikus etika. Aki szegényeket támogat, ne legyen hát gőgös a jóságára és ne alázza meg azt, aki a könyörületességére rászorul. Mert az alamizsna-osztogatás nem emeli fel a gazdagot és nem alázza meg a szegényt. Jószér mímá séhabál ósze ím héoni, héoni ósze im bálhabájisz. A szegény nagyobb jótéteményt gyakorol a gazdaggal (mikor elfogadja az alamizsnát), mint a gazdag a szegénnyel. Mert a gazdag a Tóra parancsát teljesíti az adakozással és a szegény adja az alkalmat, hogy a törvényt teljesíthesse. (Midras rabba, Behár 34).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 99. címszó a lexikon => 21. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10099.htm

CÍMSZÓ: Alamizsna

SZÓCIKK: Alamizsna. A jótékonykodást nem csak szóbeli hagyományok, de a Szentírás törvényein alapuló kötelességnek is fogja fel a rabbinikus etika. Aki szegényeket támogat, ne legyen hát gőgös a jóságára és ne alázza meg azt, aki a könyörületességére rászorul. Mert az alamizsna-osztogatás nem emeli fel a gazdagot és nem alázza meg a szegényt. Jószér mímá séhabál ósze ím héoni, héoni ósze im bálhabájisz. A szegény nagyobb jótéteményt gyakorol a gazdaggal mikor elfogadja az alamizsnát , mint a gazdag a szegénnyel. Mert a gazdag a Tóra parancsát teljesíti az adakozással és a szegény adja az alkalmat, hogy a törvényt teljesíthesse. Midras rabba, Behár 34 .

10099.ht

CÍMSZÓ Alamizsn

SZÓCIKK Alamizsna jótékonykodás ne csa szóbel hagyományok d Szentírá törvényei alapul kötelességne i fogj fe rabbiniku etika Ak szegényeke támogat n legye há gőgö jóságár é n alázz me azt ak könyörületességér rászorul Mer a alamizsna-osztogatá ne emel fe gazdago é ne alázz me szegényt Jószé mím séhabá ósz í héoni héon ósz i bálhabájisz szegén nagyob jótétemény gyakoro gazdagga miko elfogadj a alamizsná min gazda szegénnyel Mer gazda Tór parancsá teljesít a adakozássa é szegén adj a alkalmat hog törvény teljesíthesse Midra rabba Behá 3

10099.h

CÍMSZ Alamizs

SZÓCIK Alamizsn jótékonykodá n cs szóbe hagyományo Szentír törvénye alapu kötelességn fog f rabbinik etik A szegények támoga legy h gőg jóságá aláz m az a könyörületességé rászoru Me alamizsna-osztogat n eme f gazdag n aláz m szegény Jósz mí séhab ós héon héo ós bálhabájis szegé nagyo jótétemén gyakor gazdagg mik elfogad alamizsn mi gazd szegénnye Me gazd Tó parancs teljesí adakozáss szegé ad alkalma ho törvén teljesíthess Midr rabb Beh

10099.

CÍMS Alamiz

SZÓCI Alamizs jótékonykod c szób hagyomány Szentí törvény alap kötelesség fo rabbini eti szegénye támog leg gő jóság alá a könyörületesség rászor M alamizsna-osztoga em gazda alá szegén Jós m séha ó héo hé ó bálhabáji szeg nagy jótétemé gyako gazdag mi elfoga alamizs m gaz szegénny M gaz T paranc teljes adakozás szeg a alkalm h törvé teljesíthes Mid rab Be

10099

CÍM Alami

SZÓC Alamiz jótékonyko szó hagyomán Szent törvén ala kötelessé f rabbin et szegény támo le g jósá al könyörületessé rászo alamizsna-osztog e gazd al szegé Jó séh hé h bálhabáj sze nag jótétem gyak gazda m elfog alamiz ga szegénn ga paran telje adakozá sze alkal törv teljesíthe Mi ra B

1009

CÍ Alam

SZÓ Alami jótékonyk sz hagyomá Szen törvé al köteless rabbi e szegén tám l jós a könyörületess rász alamizsna-oszto gaz a szeg J sé h bálhabá sz na jótéte gya gazd elfo alami g szegén g para telj adakoz sz alka tör teljesíth M r