10100.htm

CÍMSZÓ: Alapi

SZEMÉLYNÉV: Alapi Béla

SZÓCIKK: Alapi Béla, bankigazgató, szül. Székesfehérváron 1876 márc. 4. U. o. tanult a kereskedelmi iskolán, majd annak elvégzése után a Phönix Biztosító Társaság, később a budapesti Giro- és Pénzváltóegylet, 1901-től kezdve pedig a Belvárosi Takarékpénztár r. t. főtisztviselője, majd igazgatója, később ügyvezető igazgatója lett, közben a Budapesti Iparbanknak is vezérigazgatója volt. Számos alkalommal tett nagyobb külföldi utat. Amerikai útjáról több tárcát is írt. Közgazdasági cikkei a Magyar Pénzügyben és a Pénzvilágban jelentek meg, de ezeken kívül régebben verseket és elbeszéléseket is írt a Hétbe, Vasárnapi Újságba és más lapokba. Élénk részt vesz a budai hitközségi életben és hosszabb ideig alelnöke is volt annak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 100. címszó a lexikon => 21. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10100.htm

CÍMSZÓ: Alapi

SZEMÉLYNÉV: Alapi Béla

SZÓCIKK: Alapi Béla, bankigazgató, szül. Székesfehérváron 1876 márc. 4. U. o. tanult a kereskedelmi iskolán, majd annak elvégzése után a Phönix Biztosító Társaság, később a budapesti Giro- és Pénzváltóegylet, 1901-től kezdve pedig a Belvárosi Takarékpénztár r. t. főtisztviselője, majd igazgatója, később ügyvezető igazgatója lett, közben a Budapesti Iparbanknak is vezérigazgatója volt. Számos alkalommal tett nagyobb külföldi utat. Amerikai útjáról több tárcát is írt. Közgazdasági cikkei a Magyar Pénzügyben és a Pénzvilágban jelentek meg, de ezeken kívül régebben verseket és elbeszéléseket is írt a Hétbe, Vasárnapi Újságba és más lapokba. Élénk részt vesz a budai hitközségi életben és hosszabb ideig alelnöke is volt annak.

10100.ht

CÍMSZÓ Alap

SZEMÉLYNÉV Alap Bél

SZÓCIKK Alap Béla bankigazgató szül Székesfehérváro 187 márc 4 U o tanul kereskedelm iskolán maj anna elvégzés utá Phöni Biztosít Társaság későb budapest Giro é Pénzváltóegylet 1901-tő kezdv pedi Belváros Takarékpénztá r t főtisztviselője maj igazgatója későb ügyvezet igazgatój lett közbe Budapest Iparbankna i vezérigazgatój volt Számo alkalomma tet nagyob külföld utat Amerika útjáró töb tárcá i írt Közgazdaság cikke Magya Pénzügybe é Pénzvilágba jelente meg d ezeke kívü régebbe verseke é elbeszéléseke i ír Hétbe Vasárnap Újságb é má lapokba Élén rész ves buda hitközség életbe é hosszab idei alelnök i vol annak

10100.h

CÍMSZ Ala

SZEMÉLYNÉ Ala Bé

SZÓCIK Ala Bél bankigazgat szü Székesfehérvár 18 már tanu kereskedel iskolá ma ann elvégzé ut Phön Biztosí Társasá késő budapes Gir Pénzváltóegyle 1901-t kezd ped Belváro Takarékpénzt főtisztviselőj ma igazgatój késő ügyveze igazgató let közb Budapes Iparbankn vezérigazgató vol Szám alkalomm te nagyo külföl uta Amerik útjár tö tárc ír Közgazdasá cikk Magy Pénzügyb Pénzvilágb jelent me ezek kív régebb versek elbeszélések í Hétb Vasárna Újság m lapokb Élé rés ve bud hitközsé életb hossza ide alelnö vo anna

10100.

CÍMS Al

SZEMÉLYN Al B

SZÓCI Al Bé bankigazga sz Székesfehérvá 1 má tan kereskede iskol m an elvégz u Phö Biztos Társas kés budape Gi Pénzváltóegyl 1901- kez pe Belvár Takarékpénz főtisztviselő m igazgató kés ügyvez igazgat le köz Budape Iparbank vezérigazgat vo Szá alkalom t nagy külfö ut Ameri útjá t tár í Közgazdas cik Mag Pénzügy Pénzvilág jelen m eze kí régeb verse elbeszélése Hét Vasárn Újsá lapok Él ré v bu hitközs élet hossz id aleln v ann

10100

CÍM A

SZEMÉLY A

SZÓC A B bankigazg s Székesfehérv m ta keresked isko a elvég Ph Bizto Társa ké budap G Pénzváltóegy 1901 ke p Belvá Takarékpén főtisztvisel igazgat ké ügyve igazga l kö Budap Iparban vezérigazga v Sz alkalo nag külf u Amer útj tá Közgazda ci Ma Pénzüg Pénzvilá jele ez k rége vers elbeszélés Hé Vasár Újs lapo É r b hitköz éle hoss i alel an

1010SZEMÉL

SZÓ bankigaz Székesfehér t kereske isk elvé P Bizt Társ k buda Pénzváltóeg 190 k Belv Takarékpé főtisztvise igazga k ügyv igazg k Buda Iparba vezérigazg S alkal na kül Ame út t Közgazd c M Pénzü Pénzvil jel e rég ver elbeszélé H Vasá Új lap hitkö él hos ale a