10101.htm

CÍMSZÓ: Alapy

SZEMÉLYNÉV: Alapy Henrik

SZÓCIKK: Alapy Henrik, orvostanár, szül. Nyírbogdányban 1859. Orvosi diplomája elnyerése után a Bródy Adél gyermekkórház sebészfőorvosa, 1899 óta egyszersmind egyetemi magántanár, 1915. egyet. rk. tanár, 1925. a zsidó kórház igazgató-főorvosa és egészségügyi főtanácsos lett. Céltudatosan és fáradhatatlan szorgalommal dolgozik a vezetése alatt álló intézet fejlesztésén és nem utolsó érdeme, hogy további tudományos kiképzésre ad módot az új zsidó orvosgenerációnak, amely mostanában kevesebb munkaalkalmat talál az állami klinikákon. Nagyszámú tudományos értekezése jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban, főleg az Orvosi Hetilapban és a Centralblatt der Krankheiten d. Harnorgane c. lapban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 101. címszó a lexikon => 21. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10101.htm

CÍMSZÓ: Alapy

SZEMÉLYNÉV: Alapy Henrik

SZÓCIKK: Alapy Henrik, orvostanár, szül. Nyírbogdányban 1859. Orvosi diplomája elnyerése után a Bródy Adél gyermekkórház sebészfőorvosa, 1899 óta egyszersmind egyetemi magántanár, 1915. egyet. rk. tanár, 1925. a zsidó kórház igazgató-főorvosa és egészségügyi főtanácsos lett. Céltudatosan és fáradhatatlan szorgalommal dolgozik a vezetése alatt álló intézet fejlesztésén és nem utolsó érdeme, hogy további tudományos kiképzésre ad módot az új zsidó orvosgenerációnak, amely mostanában kevesebb munkaalkalmat talál az állami klinikákon. Nagyszámú tudományos értekezése jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban, főleg az Orvosi Hetilapban és a Centralblatt der Krankheiten d. Harnorgane c. lapban.

10101.ht

CÍMSZÓ Alap

SZEMÉLYNÉV Alap Henri

SZÓCIKK Alap Henrik orvostanár szül Nyírbogdányba 1859 Orvos diplomáj elnyerés utá Bród Adé gyermekkórhá sebészfőorvosa 189 ót egyszersmin egyetem magántanár 1915 egyet rk tanár 1925 zsid kórhá igazgató-főorvos é egészségügy főtanácso lett Céltudatosa é fáradhatatla szorgalomma dolgozi vezetés alat áll intéze fejlesztésé é ne utols érdeme hog tovább tudományo kiképzésr a módo a ú zsid orvosgenerációnak amel mostanába keveseb munkaalkalma talá a állam klinikákon Nagyszám tudományo értekezés jelen me haza é külföld szakfolyóiratokban főle a Orvos Hetilapba é Centralblat de Krankheite d Harnorgan c lapban

10101.h

CÍMSZ Ala

SZEMÉLYNÉ Ala Henr

SZÓCIK Ala Henri orvostaná szü Nyírbogdányb 185 Orvo diplomá elnyeré ut Bró Ad gyermekkórh sebészfőorvos 18 ó egyszersmi egyete magántaná 191 egye r taná 192 zsi kórh igazgató-főorvo egészségüg főtanács let Céltudatos fáradhatatl szorgalomm dolgoz vezeté ala ál intéz fejlesztés n utol érdem ho továb tudomány kiképzés mód zsi orvosgenerációna ame mostanáb kevese munkaalkalm tal álla klinikáko Nagyszá tudomány értekezé jele m haz külföl szakfolyóiratokba fől Orvo Hetilapb Centralbla d Krankheit Harnorga lapba

10101.

CÍMS Al

SZEMÉLYN Al Hen

SZÓCI Al Henr orvostan sz Nyírbogdány 18 Orv diplom elnyer u Br A gyermekkór sebészfőorvo 1 egyszersm egyet magántan 19 egy tan 19 zs kór igazgató-főorv egészségü főtanác le Céltudato fáradhatat szorgalom dolgo vezet al á inté fejleszté uto érde h tová tudomán kiképzé mó zs orvosgeneráción am mostaná keves munkaalkal ta áll klinikák Nagysz tudomán értekez jel ha külfö szakfolyóiratokb fő Orv Hetilap Centralbl Krankhei Harnorg lapb

10101

CÍM A

SZEMÉLY A He

SZÓC A Hen orvosta s Nyírbogdán 1 Or diplo elnye B gyermekkó sebészfőorv egyszers egye magánta 1 eg ta 1 z kó igazgató-főor egészség főtaná l Céltudat fáradhata szorgalo dolg veze a int fejleszt ut érd tov tudomá kiképz m z orvosgeneráció a mostan keve munkaalka t ál kliniká Nagys tudomá érteke je h külf szakfolyóiratok f Or Hetila Centralb Krankhe Harnor lap

1010SZEMÉL H

SZÓ He orvost Nyírbogdá O dipl elny gyermekk sebészfőor egyszer egy magánt e t k igazgató-főo egészsé főtan Céltuda fáradhat szorgal dol vez in fejlesz u ér to tudom kikép orvosgeneráci mosta kev munkaalk á klinik Nagy tudom értek j kül szakfolyóirato O Hetil Central Krankh Harno la