10102.htm

CÍMSZÓ: Alázatosság

SZÓCIKK: Alázatosság, erkölcsi fogalom, melyet a Biblia, a talmudi és rabbinikus irodalom, s így a zsidó etika (l. Etika) erősen kidomborít. Ez azonban nem azonos a megalázkodással, sem a gyávasággal, mely utóbbi tulajdonságot a Talmud elítéli. Az A. a szerényseggel jár karöltve, s e két azonos tulajdonságot már a Biblia Mózes legszebb erényének tünteti fel (Móz. 4. 12, 3 és több helyt, valamint a Midrásokban). Az A.-ot, mint erkölcsi fogalmat Jeremiás próféta határozta meg legszebben: «A bölcs ne dicsekedjék bölcsességével, az erős ne kérkedjen hatalmával, a gazdag ne dicsekedjen gazdagságával, de hadd dicsérje magát az, aki azzal dicsekedhet, hogy megértett Engem és tudja, hogy Én, az Örökkévaló szeretetet, jótékonyságot és igazságosságot gyakorolok» (Jerém. prof. 9. 22-23). E magasztos erkölcsi tanítás arra oktat, hogy az ember ne dicsekedjék és sikereinek is csak akkor örüljön, ha belátja és vallja, hogy mindaz Istentől ered. Micha próféta pedig három kötelességet ír elő az embernek: az igazságosságot, szeretetet és alázatosságot. A jeruzsálemi nagy templomban a Szentek Szentélyébe a főpap is évente csupán egyszer, engesztelő napon, mehetett be, de nem a más alkalmakra előírt arany diadémban és díszes ornátusban (l. Főpap), hanem csupán egyszerű fehér lepelben, hogy ezzel is jelképezze saját felkent személyiségének s az egész népnek végtelen A.-át. A rabbinikus irodalom, főképp a Talmud számos helyen hangoztatja az A. erényét és kötelességét: «Aki megalázkodik, azt Isten felemeli; aki feltolja magát, Isten megalázza; aki dicsőség után fut, attól elfut a dicsőség; aki a dicsőség elől menekül, azt utoléri a dicsőség.» (Erubin tract. 13a.). «Boldog az olyan nemzedék, melyben a nagy a kicsinyre figyel, mert annál szorgalmasabban figyel a kicsiny a nagyra». (Ros-Hasána 25b, Meg. 11a, 13b, 14b, 18b); «Alázatosság megszünteti a rágalmat.» (Ár. 15a); «A felfuvalkodottság nyomán pusztulás jár.» (u. o. 17): «A Messiás nem jő el addig, amíg a gőg meg nem szűnik Izraelben.» (Szanhedrin tract. 98); «A felfuvalkodott beszennyezi az országot és Istent káromolja.» (Szóta 4b); «Ne felejtsd el, hogy a legyet előbb teremtették, mint az embert.» (Szanhedrin 38); «Ha magad kicsinyíted érdemeidet, az emberek kicsinyíteni fogják hibáidat.» (Rós-Hasána 17a); «A Tóra dísze a bölcsesség, a bölcsesség dísze az alázatosság.» (Derech Erec Zuta); «Az A. épp oly fontos, mint a bölcsesség és istenfélelem.» (Derech Erec Rabba 8 és 9). Ugyancsak a Talmud beszéli, hogy Rabbi Tarfon búskomorságba esett, mert egy veszedelem idején azért mentették meg életét, mivel tudós volt. A Talmud az A.-ot a gyávaságtól erősen elhatárolja (Ar. 2), a középkori rabbik pedig a feminin A.-ot megvetik, úgyszintén az azzal járó lovagi erényeket is. (L. még Kereszténység és zsidóság viszonya és Etika címszókat).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 102. címszó a lexikon => 21. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10102.htm

CÍMSZÓ: Alázatosság

SZÓCIKK: Alázatosság, erkölcsi fogalom, melyet a Biblia, a talmudi és rabbinikus irodalom, s így a zsidó etika l. Etika erősen kidomborít. Ez azonban nem azonos a megalázkodással, sem a gyávasággal, mely utóbbi tulajdonságot a Talmud elítéli. Az A. a szerényseggel jár karöltve, s e két azonos tulajdonságot már a Biblia Mózes legszebb erényének tünteti fel Móz. 4. 12, 3 és több helyt, valamint a Midrásokban . Az A.-ot, mint erkölcsi fogalmat Jeremiás próféta határozta meg legszebben: A bölcs ne dicsekedjék bölcsességével, az erős ne kérkedjen hatalmával, a gazdag ne dicsekedjen gazdagságával, de hadd dicsérje magát az, aki azzal dicsekedhet, hogy megértett Engem és tudja, hogy Én, az Örökkévaló szeretetet, jótékonyságot és igazságosságot gyakorolok Jerém. prof. 9. 22-23 . E magasztos erkölcsi tanítás arra oktat, hogy az ember ne dicsekedjék és sikereinek is csak akkor örüljön, ha belátja és vallja, hogy mindaz Istentől ered. Micha próféta pedig három kötelességet ír elő az embernek: az igazságosságot, szeretetet és alázatosságot. A jeruzsálemi nagy templomban a Szentek Szentélyébe a főpap is évente csupán egyszer, engesztelő napon, mehetett be, de nem a más alkalmakra előírt arany diadémban és díszes ornátusban l. Főpap , hanem csupán egyszerű fehér lepelben, hogy ezzel is jelképezze saját felkent személyiségének s az egész népnek végtelen A.-át. A rabbinikus irodalom, főképp a Talmud számos helyen hangoztatja az A. erényét és kötelességét: Aki megalázkodik, azt Isten felemeli; aki feltolja magát, Isten megalázza; aki dicsőség után fut, attól elfut a dicsőség; aki a dicsőség elől menekül, azt utoléri a dicsőség. Erubin tract. 13a. . Boldog az olyan nemzedék, melyben a nagy a kicsinyre figyel, mert annál szorgalmasabban figyel a kicsiny a nagyra . Ros-Hasána 25b, Meg. 11a, 13b, 14b, 18b ; Alázatosság megszünteti a rágalmat. Ár. 15a ; A felfuvalkodottság nyomán pusztulás jár. u. o. 17 : A Messiás nem jő el addig, amíg a gőg meg nem szűnik Izraelben. Szanhedrin tract. 98 ; A felfuvalkodott beszennyezi az országot és Istent káromolja. Szóta 4b ; Ne felejtsd el, hogy a legyet előbb teremtették, mint az embert. Szanhedrin 38 ; Ha magad kicsinyíted érdemeidet, az emberek kicsinyíteni fogják hibáidat. Rós-Hasána 17a ; A Tóra dísze a bölcsesség, a bölcsesség dísze az alázatosság. Derech Erec Zuta ; Az A. épp oly fontos, mint a bölcsesség és istenfélelem. Derech Erec Rabba 8 és 9 . Ugyancsak a Talmud beszéli, hogy Rabbi Tarfon búskomorságba esett, mert egy veszedelem idején azért mentették meg életét, mivel tudós volt. A Talmud az A.-ot a gyávaságtól erősen elhatárolja Ar. 2 , a középkori rabbik pedig a feminin A.-ot megvetik, úgyszintén az azzal járó lovagi erényeket is. L. még Kereszténység és zsidóság viszonya és Etika címszókat .

10102.ht

CÍMSZÓ Alázatossá

SZÓCIKK Alázatosság erkölcs fogalom melye Biblia talmud é rabbiniku irodalom íg zsid etik l Etik erőse kidomborít E azonba ne azono megalázkodással se gyávasággal mel utóbb tulajdonságo Talmu elítéli A A szerénysegge já karöltve ké azono tulajdonságo má Bibli Móze legszeb erényéne tüntet fe Móz 4 12 é töb helyt valamin Midrásokba A A.-ot min erkölcs fogalma Jeremiá prófét határozt me legszebben bölc n dicsekedjé bölcsességével a erő n kérkedje hatalmával gazda n dicsekedje gazdagságával d had dicsérj magá az ak azza dicsekedhet hog megértet Enge é tudja hog Én a Örökkéval szeretetet jótékonyságo é igazságosságo gyakorolo Jerém prof 9 22-2 magaszto erkölcs tanítá arr oktat hog a embe n dicsekedjé é sikereine i csa akko örüljön h belátj é vallja hog minda Istentő ered Mich prófét pedi háro kötelessége í el a embernek a igazságosságot szeretete é alázatosságot jeruzsálem nag templomba Szente Szentélyéb főpa i évent csupá egyszer engesztel napon mehetet be d ne má alkalmakr előír aran diadémba é dísze ornátusba l Főpa hane csupá egyszer fehé lepelben hog ezze i jelképezz sajá felken személyiségéne a egés népne végtele A.-át rabbiniku irodalom főkép Talmu számo helye hangoztatj a A erényé é kötelességét Ak megalázkodik az Iste felemeli ak feltolj magát Iste megalázza ak dicsősé utá fut attó elfu dicsőség ak dicsősé elő menekül az utolér dicsőség Erubi tract 13a Boldo a olya nemzedék melybe nag kicsinyr figyel mer anná szorgalmasabba figye kicsin nagyr Ros-Hasán 25b Meg 11a 13b 14b 18 Alázatossá megszüntet rágalmat Ár 15 felfuvalkodottsá nyomá pusztulá jár u o 1 Messiá ne j e addig amí gő me ne szűni Izraelben Szanhedri tract 9 felfuvalkodot beszennyez a országo é Isten káromolja Szót 4 N felejts el hog legye előb teremtették min a embert Szanhedri 3 H maga kicsinyíte érdemeidet a embere kicsinyíten fogjá hibáidat Rós-Hasán 17 Tór dísz bölcsesség bölcsessé dísz a alázatosság Derec Ere Zut A A ép ol fontos min bölcsessé é istenfélelem Derec Ere Rabb é Ugyancsa Talmu beszéli hog Rabb Tarfo búskomorságb esett mer eg veszedele idejé azér mentetté me életét mive tudó volt Talmu a A.-o gyávaságtó erőse elhatárolj Ar középkor rabbi pedi femini A.-o megvetik úgyszinté a azza jár lovag erényeke is L mé Kereszténysé é zsidósá viszony é Etik címszóka

10102.h

CÍMSZ Alázatoss

SZÓCIK Alázatossá erkölc fogalo mely Bibli talmu rabbinik irodalo í zsi eti Eti erős kidomborí azonb n azon megalázkodássa s gyávaságga me utób tulajdonság Talm elítél szerénysegg j karöltv k azon tulajdonság m Bibl Móz legsze erényén tünte f Mó 1 tö hely valami Midrásokb A.-o mi erkölc fogalm Jeremi prófé határoz m legszebbe böl dicsekedj bölcsességéve er kérkedj hatalmáva gazd dicsekedj gazdagságáva ha dicsér mag a a azz dicsekedhe ho megérte Eng tudj ho É Örökkéva szeretete jótékonyság igazságosság gyakorol Jeré pro 22- magaszt erkölc tanít ar okta ho emb dicsekedj sikerein cs akk örüljö belát vallj ho mind Istent ere Mic prófé ped hár kötelesség e emberne igazságosságo szeretet alázatosságo jeruzsále na templomb Szent Szentélyé főp éven csup egysze engeszte napo mehete b n m alkalmak előí ara diadémb dísz ornátusb Főp han csup egysze feh lepelbe ho ezz jelképez saj felke személyiségén egé népn végtel A.-á rabbinik irodalo főké Talm szám hely hangoztat erény kötelességé A megalázkodi a Ist felemel a feltol magá Ist megalázz a dicsős ut fu att elf dicsősé a dicsős el menekü a utolé dicsősé Erub trac 13 Bold oly nemzedé melyb na kicsiny figye me ann szorgalmasabb figy kicsi nagy Ros-Hasá 25 Me 11 13 14 1 Alázatoss megszünte rágalma Á 1 felfuvalkodotts nyom pusztul já Messi n addi am g m n szűn Izraelbe Szanhedr trac felfuvalkodo beszennye ország Iste káromolj Szó felejt e ho legy elő teremtetté mi ember Szanhedr mag kicsinyít érdemeide ember kicsinyíte fogj hibáida Rós-Hasá 1 Tó dís bölcsessé bölcsess dís alázatossá Dere Er Zu é o fonto mi bölcsess istenfélele Dere Er Rab Ugyancs Talm beszél ho Rab Tarf búskomorság eset me e veszedel idej azé mentett m életé miv tud vol Talm A.- gyávaságt erős elhatárol A középko rabb ped femin A.- megveti úgyszint azz já lova erények i m Kereszténys zsidós viszon Eti címszók

10102.

CÍMS Alázatos

SZÓCI Alázatoss erköl fogal mel Bibl talm rabbini irodal zs et Et erő kidombor azon azo megalázkodáss gyávaságg m utó tulajdonsá Tal elíté szerényseg karölt azo tulajdonsá Bib Mó legsz erényé tünt M t hel valam Midrások A.- m erköl fogal Jerem próf határo legszebb bö dicseked bölcsességév e kérked hatalmáv gaz dicseked gazdagságáv h dicsé ma az dicsekedh h megért En tud h Örökkév szeretet jótékonysá igazságossá gyakoro Jer pr 22 magasz erköl taní a okt h em dicseked sikerei c ak örülj belá vall h min Isten er Mi próf pe há kötelessé embern igazságosság szerete alázatosság jeruzsál n templom Szen Szentély fő éve csu egysz engeszt nap mehet alkalma elő ar diadém dís ornátus Fő ha csu egysz fe lepelb h ez jelképe sa felk személyiségé eg nép végte A.- rabbini irodal fők Tal szá hel hangozta erén kötelesség megalázkod Is feleme felto mag Is megaláz dicső u f at el dicsős dicső e menek utol dicsős Eru tra 1 Bol ol nemzed mely n kicsin figy m an szorgalmasab fig kics nag Ros-Has 2 M 1 1 1 Alázatos megszünt rágalm felfuvalkodott nyo pusztu j Mess add a szű Izraelb Szanhed tra felfuvalkod beszenny orszá Ist káromol Sz felej h leg el teremtett m embe Szanhed ma kicsinyí érdemeid embe kicsinyít fog hibáid Rós-Has T dí bölcsess bölcses dí alázatoss Der E Z font m bölcses istenfélel Der E Ra Ugyanc Tal beszé h Ra Tar búskomorsá ese m veszede ide az mentet élet mi tu vo Tal A. gyávaság erő elhatáro középk rab pe femi A. megvet úgyszin az j lov erénye Keresztény zsidó viszo Et címszó

10102

CÍM Alázato

SZÓC Alázatos erkö foga me Bib tal rabbin iroda z e E er kidombo azo az megalázkodás gyávaság ut tulajdons Ta elít szerényse karöl az tulajdons Bi M legs erény tün he vala Midráso A. erkö foga Jere pró határ legszeb b dicseke bölcsességé kérke hatalmá ga dicseke gazdagságá dics m a dicseked megér E tu Örökké szerete jótékonys igazságoss gyakor Je p 2 magas erkö tan ok e dicseke sikere a örül bel val mi Iste e M pró p h köteless ember igazságossá szeret alázatossá jeruzsá templo Sze Szentél f év cs egys engesz na mehe alkalm el a diadé dí ornátu F h cs egys f lepel e jelkép s fel személyiség e né végt A. rabbin iroda fő Ta sz he hangozt eré kötelessé megalázko I felem felt ma I megalá dics a e dicső dics mene uto dicső Er tr Bo o nemze mel kicsi fig a szorgalmasa fi kic na Ros-Ha Alázato megszün rágal felfuvalkodot ny puszt Mes ad sz Izrael Szanhe tr felfuvalko beszenn orsz Is káromo S fele le e teremtet emb Szanhe m kicsiny érdemei emb kicsinyí fo hibái Rós-Ha d bölcses bölcse d alázatos De fon bölcse istenféle De R Ugyan Ta besz R Ta búskomors es veszed id a mente éle m t v Ta A gyávasá er elhatár közép ra p fem A megve úgyszi a lo erény Keresztén zsid visz E címsz

1010

CÍ Alázat

SZÓ Alázato erk fog m Bi ta rabbi irod e kidomb az a megalázkodá gyávasá u tulajdon T elí szerénys karö a tulajdon B leg erén tü h val Midrás A erk fog Jer pr hatá legsze dicsek bölcsesség kérk hatalm g dicsek gazdagság dic dicseke megé t Örökk szeret jótékony igazságos gyako J maga erk ta o dicsek siker örü be va m Ist pr köteles embe igazságoss szere alázatoss jeruzs templ Sz Szenté é c egy enges n meh alkal e diad d ornát c egy lepe jelké fe személyisé n vég A rabbi irod f T s h hangoz er köteless megalázk fele fel m megal dic dics dic men ut dics E t B nemz me kics fi szorgalmas f ki n Ros-H Alázat megszü rága felfuvalkodo n pusz Me a s Izrae Szanh t felfuvalk beszen ors I károm fel l teremte em Szanh kicsin érdeme em kicsiny f hibá Rós-H bölcse bölcs alázato D fo bölcs istenfél D Ugya T bes T búskomor e vesze i ment él T gyávas e elhatá közé r fe megv úgysz l erén Kereszté zsi vis címs