10103.htm

CÍMSZÓ: Alba

SZEMÉLYNÉV: Alba Nevis

SZÓCIKK: Alba Nevis, költő (családi nevén Unger Ilona, Unger József dr. szegedi orvos leánya), szül. Ereszvény-pusztán 1886. Édesatyja halála után Budapestre került, ahol több napi- és hetilapban jelentek meg izzóan erotikus hangú költeményei és realizmusra törekedő novellái. A világháború után Amerikába költözött, jelenleg New Yorkban él és iparművészettel foglalkozik. Önállóan megjelent munkái: Hét csuda (költemények, Budapest 1905); Bolti leányok (elbeszélések, u. o. 1908); Nász előtt (költemények, u. o. 1910); Ádámok és Évák (elbeszélések,u. o. 1912); Bíbor (költemények, u. o. 1916); Konfetti (elbeszélések, u. o. 1918); Összegyűjtött költeményei (u. o. 1920); Harminc pompás mese (gyermekmesék, u. o. 1924).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 103. címszó a lexikon => 22. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10103.htm

CÍMSZÓ: Alba

SZEMÉLYNÉV: Alba Nevis

SZÓCIKK: Alba Nevis, költő családi nevén Unger Ilona, Unger József dr. szegedi orvos leánya , szül. Ereszvény-pusztán 1886. Édesatyja halála után Budapestre került, ahol több napi- és hetilapban jelentek meg izzóan erotikus hangú költeményei és realizmusra törekedő novellái. A világháború után Amerikába költözött, jelenleg New Yorkban él és iparművészettel foglalkozik. Önállóan megjelent munkái: Hét csuda költemények, Budapest 1905 ; Bolti leányok elbeszélések, u. o. 1908 ; Nász előtt költemények, u. o. 1910 ; Ádámok és Évák elbeszélések,u. o. 1912 ; Bíbor költemények, u. o. 1916 ; Konfetti elbeszélések, u. o. 1918 ; Összegyűjtött költeményei u. o. 1920 ; Harminc pompás mese gyermekmesék, u. o. 1924 .

10103.ht

CÍMSZÓ Alb

SZEMÉLYNÉV Alb Nevi

SZÓCIKK Alb Nevis költ család nevé Unge Ilona Unge Józse dr szeged orvo leány szül Ereszvény-pusztá 1886 Édesatyj halál utá Budapestr került aho töb napi é hetilapba jelente me izzóa erotiku hang költeménye é realizmusr töreked novellái világhábor utá Amerikáb költözött jelenle Ne Yorkba é é iparművészette foglalkozik Önállóa megjelen munkái Hé csud költemények Budapes 190 Bolt leányo elbeszélések u o 190 Nás előt költemények u o 191 Ádámo é Évá elbeszélések,u o 191 Bíbo költemények u o 191 Konfett elbeszélések u o 191 Összegyűjtöt költeménye u o 192 Harmin pompá mes gyermekmesék u o 192

10103.h

CÍMSZ Al

SZEMÉLYNÉ Al Nev

SZÓCIK Al Nevi köl csalá nev Ung Ilon Ung Józs d szege orv leán szü Ereszvény-puszt 188 Édesaty halá ut Budapest kerül ah tö nap hetilapb jelent m izzó erotik han költemény realizmus töreke novellá világhábo ut Ameriká költözöt jelenl N Yorkb iparművészett foglalkozi Önálló megjele munká H csu költeménye Budape 19 Bol leány elbeszélése 19 Ná elő költeménye 19 Ádám Év elbeszélések, 19 Bíb költeménye 19 Konfet elbeszélése 19 Összegyűjtö költemény 19 Harmi pomp me gyermekmesé 19

10103.

CÍMS A

SZEMÉLYN A Ne

SZÓCI A Nev kö csal ne Un Ilo Un Józ szeg or leá sz Ereszvény-pusz 18 Édesat hal u Budapes kerü a t na hetilap jelen izz eroti ha költemén realizmu törek novell világháb u Amerik költözö jelen York iparművészet foglalkoz Önáll megjel munk cs költemény Budap 1 Bo leán elbeszélés 1 N el költemény 1 Ádá É elbeszélések 1 Bí költemény 1 Konfe elbeszélés 1 Összegyűjt költemén 1 Harm pom m gyermekmes 1

10103

CÍM

SZEMÉLY N

SZÓC Ne k csa n U Il U Jó sze o le s Ereszvény-pus 1 Édesa ha Budape ker n hetila jele iz erot h költemé realizm töre novel világhá Ameri költöz jele Yor iparművésze foglalko Önál megje mun c költemén Buda B leá elbeszélé e költemén Ád elbeszélése B költemén Konf elbeszélé Összegyűj költemé Har po gyermekme

1010SZEMÉL

SZÓ N cs I J sz l Ereszvény-pu Édes h Budap ke hetil jel i ero költem realiz tör nove világh Amer költö jel Yo iparművész foglalk Öná megj mu költemé Bud le elbeszél költemé Á elbeszélés költemé Kon elbeszél Összegyű költem Ha p gyermekm