10105.htm

CÍMSZÓ: Alcoinére

SZEMÉLYNÉV: Alconiére Herman Tivadar

SZÓCIKK: Alconiére Tivadar,* festő, szül. Nagymartonban 1797. vagy 1798., megh. Bécsben 1865. Tulajdonképpeni neve Cohn Hermann és a 30-as évek elején az akkor divatos ú. n. nazarénus festők példájára a katolikus hitre tért, de zsidó mivoltát ezután sem tagadta. A bécsi akadémián tanult (1812-20) és a 20-as és 40-es évek folyamán Bécsben élt és állított ki, hol Amerling festővel meghitt barátságban élt, aki arcképét is megfestette. Bécsben a bajai Beck Vilmosnak első mestere. Közben állítólag Rómában is járt. Életében sok a romantika: éveken át egy magyar hölgyet szeretett, akit vagy tízszer megfestett, de később egy bécsi kertész leányát vette el. Ez megőrült és meghalt, utána a festő búskomorságba esett és csaknem teljesen visszavonult, majd több évi súlyos betegség után a bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Első és utolsó bécsi tartózkodása között főleg arcképeket festett Székesfehérvárott, Pápán és Pesten. Bécsben Károlyi László gróf lovas arcképét (1835) és Szappanbuborék-tündér (1834) képét állította ki, az 1840-iki első pesti Műkiállításon pedig Napóleon lovas képével és egy lótanulmánnyal szerepelt. A budapesti Szépművészeti Múzeumban két képe képviseli: a Danhauser festőt (?) ábrázoló (1832) és egy férfi- tanulmány. Korában ismertek voltak humoros kőrajzai, köztük egy zenész arcképe csupa hangszerből összeállítva.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 105. címszó a lexikon => 22. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10105.htm

CÍMSZÓ: Alcoinére

SZEMÉLYNÉV: Alconiére Herman Tivadar

SZÓCIKK: Alconiére Tivadar,* festő, szül. Nagymartonban 1797. vagy 1798., megh. Bécsben 1865. Tulajdonképpeni neve Cohn Hermann és a 30-as évek elején az akkor divatos ú. n. nazarénus festők példájára a katolikus hitre tért, de zsidó mivoltát ezután sem tagadta. A bécsi akadémián tanult 1812-20 és a 20-as és 40-es évek folyamán Bécsben élt és állított ki, hol Amerling festővel meghitt barátságban élt, aki arcképét is megfestette. Bécsben a bajai Beck Vilmosnak első mestere. Közben állítólag Rómában is járt. Életében sok a romantika: éveken át egy magyar hölgyet szeretett, akit vagy tízszer megfestett, de később egy bécsi kertész leányát vette el. Ez megőrült és meghalt, utána a festő búskomorságba esett és csaknem teljesen visszavonult, majd több évi súlyos betegség után a bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Első és utolsó bécsi tartózkodása között főleg arcképeket festett Székesfehérvárott, Pápán és Pesten. Bécsben Károlyi László gróf lovas arcképét 1835 és Szappanbuborék-tündér 1834 képét állította ki, az 1840-iki első pesti Műkiállításon pedig Napóleon lovas képével és egy lótanulmánnyal szerepelt. A budapesti Szépművészeti Múzeumban két képe képviseli: a Danhauser festőt ? ábrázoló 1832 és egy férfi- tanulmány. Korában ismertek voltak humoros kőrajzai, köztük egy zenész arcképe csupa hangszerből összeállítva.

10105.ht

CÍMSZÓ Alcoinér

SZEMÉLYNÉV Alconiér Herma Tivada

SZÓCIKK Alconiér Tivadar, festő szül Nagymartonba 1797 vag 1798. megh Bécsbe 1865 Tulajdonképpen nev Coh Herman é 30-a éve elejé a akko divato ú n nazarénu festő példájár katoliku hitr tért d zsid mivoltá ezutá se tagadta bécs akadémiá tanul 1812-2 é 20-a é 40-e éve folyamá Bécsbe él é állítot ki ho Amerlin festőve meghit barátságba élt ak arcképé i megfestette Bécsbe baja Bec Vilmosna els mestere Közbe állítóla Rómába i járt Életébe so romantika éveke á eg magya hölgye szeretett aki vag tízsze megfestett d későb eg bécs kertés leányá vett el E megőrül é meghalt után fest búskomorságb eset é csakne teljese visszavonult maj töb év súlyo betegsé utá bécs irgalmaso kórházába hal meg Els é utols bécs tartózkodás közöt főle arcképeke festet Székesfehérvárott Pápá é Pesten Bécsbe Károly Lászl gró lova arcképé 183 é Szappanbuborék-tündé 183 képé állított ki a 1840-ik els pest Műkiállításo pedi Napóleo lova képéve é eg lótanulmánnya szerepelt budapest Szépművészet Múzeumba ké kép képviseli Danhause festő ábrázol 183 é eg férfi tanulmány Korába ismerte volta humoro kőrajzai köztü eg zenés arckép csup hangszerbő összeállítva

10105.h

CÍMSZ Alcoiné

SZEMÉLYNÉ Alconié Herm Tivad

SZÓCIK Alconié Tivadar fest szü Nagymartonb 179 va 1798 meg Bécsb 186 Tulajdonképpe ne Co Herma 30- év elej akk divat nazarén fest példájá katolik hit tér zsi mivolt ezut s tagadt béc akadémi tanu 1812- 20- 40- év folyam Bécsb é állíto k h Amerli festőv meghi barátságb él a arckép megfestett Bécsb baj Be Vilmosn el mester Közb állítól Rómáb jár Életéb s romantik évek e magy hölgy szeretet ak va tízsz megfestet késő e béc kerté leány vet e megőrü meghal utá fes búskomorság ese csakn teljes visszavonul ma tö é súly betegs ut béc irgalmas kórházáb ha me El utol béc tartózkodá közö fől arcképek feste Székesfehérvárot Páp Peste Bécsb Károl Lász gr lov arckép 18 Szappanbuborék-tünd 18 kép állítot k 1840-i el pes Műkiállítás ped Napóle lov képév e lótanulmánny szerepel budapes Szépművésze Múzeumb k ké képvisel Danhaus fest ábrázo 18 e férf tanulmán Koráb ismert volt humor kőrajza közt e zené arcké csu hangszerb összeállítv

10105.

CÍMS Alcoin

SZEMÉLYN Alconi Her Tiva

SZÓCI Alconi Tivada fes sz Nagymarton 17 v 179 me Bécs 18 Tulajdonképp n C Herm 30 é ele ak diva nazaré fes példáj katoli hi té zs mivol ezu tagad bé akadém tan 1812 20 40 é folya Bécs állít Amerl festő megh barátság é arcké megfestet Bécs ba B Vilmos e meste Köz állító Rómá já Életé romanti éve mag hölg szerete a v tízs megfeste kés bé kert leán ve megőr megha ut fe búskomorsá es csak telje visszavonu m t súl beteg u bé irgalma kórházá h m E uto bé tartózkod köz fő arcképe fest Székesfehérváro Pá Pest Bécs Káro Lás g lo arcké 1 Szappanbuborék-tün 1 ké állíto 1840- e pe Műkiállítá pe Napól lo képé lótanulmánn szerepe budape Szépművész Múzeum k képvise Danhau fes ábráz 1 fér tanulmá Korá ismer vol humo kőrajz köz zen arck cs hangszer összeállít

10105

CÍM Alcoi

SZEMÉLY Alcon He Tiv

SZÓC Alcon Tivad fe s Nagymarto 1 17 m Béc 1 Tulajdonkép Her 3 el a div nazar fe példá katol h t z mivo ez taga b akadé ta 181 2 4 foly Béc állí Amer fest meg barátsá arck megfeste Béc b Vilmo mest Kö állít Róm j Élet romant év ma höl szeret tíz megfest ké b ker leá v megő megh u f búskomors e csa telj visszavon sú bete b irgalm kórház ut b tartózko kö f arckép fes Székesfehérvár P Pes Béc Kár Lá l arck Szappanbuborék-tü k állít 1840 p Műkiállít p Napó l kép lótanulmán szerep budap Szépművés Múzeu képvis Danha fe ábrá fé tanulm Kor isme vo hum kőraj kö ze arc c hangsze összeállí

1010

CÍ Alco

SZEMÉL Alco H Ti

SZÓ Alco Tiva f Nagymart 1 Bé Tulajdonké He e di naza f péld kato miv e tag akad t 18 fol Bé áll Ame fes me baráts arc megfest Bé Vilm mes K állí Ró Éle roman é m hö szere tí megfes k ke le meg meg búskomor cs tel visszavo s bet irgal kórhá u tartózk k arcké fe Székesfehérvá Pe Bé Ká L arc Szappanbuborék-t állí 184 Műkiállí Nap ké lótanulmá szere buda Szépművé Múze képvi Danh f ábr f tanul Ko ism v hu kőra k z ar hangsz összeáll