10106.htm

CÍMSZÓ: Áldor

SZEMÉLYNÉV: Áldor Adolf

SZÓCIKK: Áldor Adolf (gyömörői), főorvos, szül. 1831., megh. Nagykárolyban 1901 okt. 20., ahol vármegyei főorvos és kórházi igazgató volt. A nemességet a nagykárolyi városi kórház vezetése körüli érdemeiért kapta. Cikkei jelentek meg csaknem az összes hazai és azonkívül több bécsi orvosi szakfolyóiratban. 1859 óta rendes munkatársa volt az Orvosi Hetilapnak. Fia Á. Lajos (gyömörői)*, szül. Nagykárolyban 1872 márc. 10. Budapesten és Karlsbadban orvos. Számos nagyobb cikket írt hazai és főleg német orvosi lapokba. Önálló műve: Vizsgálatok a vastagbél emésztő- és felszívóképességéről.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 106. címszó a lexikon => 22. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10106.htm

CÍMSZÓ: Áldor

SZEMÉLYNÉV: Áldor Adolf

SZÓCIKK: Áldor Adolf gyömörői , főorvos, szül. 1831., megh. Nagykárolyban 1901 okt. 20., ahol vármegyei főorvos és kórházi igazgató volt. A nemességet a nagykárolyi városi kórház vezetése körüli érdemeiért kapta. Cikkei jelentek meg csaknem az összes hazai és azonkívül több bécsi orvosi szakfolyóiratban. 1859 óta rendes munkatársa volt az Orvosi Hetilapnak. Fia Á. Lajos gyömörői *, szül. Nagykárolyban 1872 márc. 10. Budapesten és Karlsbadban orvos. Számos nagyobb cikket írt hazai és főleg német orvosi lapokba. Önálló műve: Vizsgálatok a vastagbél emésztő- és felszívóképességéről.

10106.ht

CÍMSZÓ Áldo

SZEMÉLYNÉV Áldo Adol

SZÓCIKK Áldo Adol gyömörő főorvos szül 1831. megh Nagykárolyba 190 okt 20. aho vármegye főorvo é kórház igazgat volt nemessége nagykároly város kórhá vezetés körül érdemeiér kapta Cikke jelente me csakne a össze haza é azonkívü töb bécs orvos szakfolyóiratban 185 ót rende munkatárs vol a Orvos Hetilapnak Fi Á Lajo gyömörő * szül Nagykárolyba 187 márc 10 Budapeste é Karlsbadba orvos Számo nagyob cikke ír haza é főle néme orvos lapokba Önáll műve Vizsgálato vastagbé emésztő é felszívóképességéről

10106.h

CÍMSZ Áld

SZEMÉLYNÉ Áld Ado

SZÓCIK Áld Ado gyömör főorvo szü 1831 meg Nagykárolyb 19 ok 20 ah vármegy főorv kórhá igazga vol nemesség nagykárol váro kórh vezeté körü érdemeié kapt Cikk jelent m csakn össz haz azonkív tö béc orvo szakfolyóiratba 18 ó rend munkatár vo Orvo Hetilapna F Laj gyömör szü Nagykárolyb 18 már 1 Budapest Karlsbadb orvo Szám nagyo cikk í haz fől ném orvo lapokb Önál műv Vizsgálat vastagb emészt felszívóképességérő

10106.

CÍMS Ál

SZEMÉLYN Ál Ad

SZÓCI Ál Ad gyömö főorv sz 183 me Nagykároly 1 o 2 a vármeg főor kórh igazg vo nemessé nagykáro vár kór vezet kör érdemei kap Cik jelen csak öss ha azonkí t bé orv szakfolyóiratb 1 ren munkatá v Orv Hetilapn La gyömö sz Nagykároly 1 má Budapes Karlsbad orv Szá nagy cik ha fő né orv lapok Öná mű Vizsgála vastag emész felszívóképességér

10106

CÍM Á

SZEMÉLY Á A

SZÓC Á A gyöm főor s 18 m Nagykárol várme főo kór igaz v nemess nagykár vá kó veze kö érdeme ka Ci jele csa ös h azonk b or szakfolyóirat re munkat Or Hetilap L gyöm s Nagykárol m Budape Karlsba or Sz nag ci h f n or lapo Ön m Vizsgál vasta emés felszívóképességé

1010SZEMÉL

SZÓ gyö főo 1 Nagykáro várm fő kó iga nemes nagyká v k vez k érdem k C jel cs ö azon o szakfolyóira r munka O Hetila gyö Nagykáro Budap Karlsb o S na c o lap Ö Vizsgá vast emé felszívóképesség