10107.htm

CÍMSZÓ: Áldozás

SZÓCIKK: Áldozás, minden népnél az Istennek való tiszteletnyilvánítás s az attól való bocsánatkérés formája, mely a régi hébereknél is megvolt és szimbólummá magasztosulva, később is élt, egészen a második jeruzsálemi templom lerombolásáig, amikor az Á. helyébe az istentisztelet, a tanulás és tanítás lépett. Az Á. héberül (korbán) a legrégibb korban már megvolt, s már az első emberpár gyermekei áldoznak, növényi és állati Á.-sal (Genesis I. 3. 4), ugyanígy Noah is az özönvíz után minden tiszta állatból (u. o. 8. 20). Gyakran van szó a patriarchák által emelt oltárról, Jákobnál pedig az Á. a szerződés megszentelésére vonatkozik (u. o. 31: 54). Az Á. helye mindig az oltár vagy más megkülönböztetett magaslat volt. Mózestól kezdve a tetszés szerinti Á. meg volt tiltva s az áldozati tárgyat a papságnak kellett átnyújtani, mert csupán azok mutathatták azt be. A jeruzsálemi templom fennállása idején csupán ott lehetett bemutatni áldozatot. Hosszú ideig nem tartották be a mózesi törvénykönyv parancsát s mindenki áldozott, a bíráktól és királyoktól kezdve az alacsonyrendűig. Sokszor a föníciai és asszír hatás következtében az Á. közönséges idolatriává alacsonyult, ami ellen a próféták kikeltek: «Könyörületet és nem áldozatot kívánok; Isten megismerését és nem égetett áldozatot* (Hosea 6.6); «Megvetem ünnepnapjaitokat..., amikor áldoztok Nekem, sem el nem fogadom, sem hálának nem tekintem kövér állatáldozataitokat ..., hanem ha az igazságosság, miként a víz, úgy folyik (Ámosz 5. 21-24. Ámosz tagadásba veszi, hogy a pusztában való vándorlás alkalmával egyáltalában áldoztak volna. Maláchiás próféta egy századdal később ugyancsak elítéli az A.-t, Jeremiás pedig ezt mondja róla: «Igazságosnak lenni és igazságot gyakorolni, sokkal kedvesebb az Örökkévalónak, mint áldozni». A Zsoltárok némelyike is egész határozottsággal kijelenti, hogy az Á. nem kívánatos. Micha próféta kijelentése az Á.-ról az etikai monoteizmus klasszikussá vált meghatározása. (Micha 6. 6 - 8). Vannak viszont más kitételei a Zsoltároknak és prófétáknak, amelyek az Á. visszaállítását állítják, t. i. az első templom lerombolása után, így Ezékielnél, a pap-prófétánál (40-48). Az Á. a rabbinikus irodalomban. A hagyomány nyomán a következő Á.-ok voltak a jeruzsálemi templom fennállása idején : tűz-(óló), liszt- (minchó), bűn-(chatosz), vétek-(ósom), béke- (selómim), hála-(todó) és fogadalomáldozat - (nedovó vagy néder). Ezek közül az első négyet legszentebbnek (kódex ha-kodósim) mondták, a többi, hozzáadva az elsőszülöttek (bechor) és az állati tized Á.-t (maászer peszach), kevésbé szentek (kodósint. kallim) voltak. Jochanan ben Zakkai már azt tanította, hogy amint Izráel fiai megváltják magukat az Á.-sal, úgy a nem-zsidókkal szemben jótékonyságot kell gyakorolni (Bába Batra 10b), amikor pedig; a jeruzsálemi Nagy Templomot lerombolták tanítványait azzal vigasztalta, hogy a bűnáldozás helyett a jócselekedetek gyakorlása, lépjen (Ábot de-Rabbi Nalan 4). Minthogy az Á. még fennállása idején a szkeptikusok kritikájának volt kitéve, nem hiányoztak annak védelmezői sem. Így Ben Azzai úgy magyarázta az Á.-t, hogy az csupán az emberek gyönyörűségének, belső szándékának kifejezése, az Egy Isten nem kíván áldozatot s arra nincs szüksége (Szifré Num. 143; Menáchot 110a., Zsolt. 1. 12, 13). Őszinte Á.-t elfogadtak és bemutattak nem-zsidóktól is s ezt Malachiás próféta is szentesíti (1. 11). A Talmud szerint a világ békességéért való könyörgés és Á. nem csupán a speciális békeáldozatnak, hanem valamennyi áldozatnak célja (Szifra, Vajikra 16); fontosabb dolog a bűnt kerülni, mint elkövetett bűnért később áldozatot bemutatni, de ha már elkövette valaki a bűnt, akkor bűnbánó kedélyállapotban hozza meg áldozatát, nem pedig, mint az ostobák teszik, csupán a törvény előírása szerint (Beráchót 23a). Egyik régi felfogás volt az is, hogy Isten az Á.-t az üldözöttre és nem az üldözőre terjeszti ki; ezért áldoztak szelíd állatokat a legrégibb korban s nem a vadállatot, hanem az attól üldözött nyájat áldozták fel (Peszikta de-R. Kahana 76b; Levit. Rabba 27). Hogy csupán az Á. nem nyugtathatja meg Istent, azt maga Mózes is tanította (Num. 28. 2). A naponkénti bűnbánás jeléül szolgáló két bárány Á.-át a Talmud is említi (Pesz. 20a, 61); a só elengedhetetlen melléklete volt az állati Á.-nak is s ez a szenvedés morális hatásának kifejezéséül szolgált, annak a szenvedésnek, amelyet a bűntudat okoz, s amely megbocsátásra vár s amely tisztító hatású (Beráchót 5a); aki bűnbánóan csupán csekély lisztáldozatot mutat be, az mindenben eleget tesz kötelezettségének (Malachia 1. 11). A jeruzsálemi templom elpusztítása után a rabbik elvetették az Á.-t s a bűnbánást, valamint a kétszeri imádkozást léptették annak helyébe s azt tanították, hogy aki száműzetésben megemlékezik naponkénti imáiban a jeruzsálemi szentély Á.-ról, az olyannak tekintetik, mint aki maga is áldozott (Peszáchim 69b; Levit. Rabba 7. 30); a lulav és eszrog (l. o.) is az Á. pótlásául szolgálnak (Szukkót 45a b); a «Sémá» és a «Téfilló» repetálása, a tefillin naponkinti reggeli felvétele s abban való ájtatoskodás egyenrangú az oltáron való Á.-sal (Beráchót 15. 14b); Midras Tehillim 1. 2). Amint az oltárt az «asztal» szó fejezte ki, úgy a családi otthon asztala is kiengesztelésül szolgálhat (Beráchót 55a; Menáchót 97a): ez utóbbi allegória a jócselekedetekre s a szíves vendéglátásra, továbbá a családi békére és a tisztesség megőrzésére vonatkozik s ilyen értelemben egyenlő a családi asztal az oltárral, ahol egykor áldozatot mutattak be az ősök (Ábot de R. Natan 4.). Az alázatos szívűt mindenkor úgy tekintették, mint aki minden előirt áldozatot meghozott (Szóta 5b; Szanhedrin 43b; Peszikta chadasa 6. 52. ed Jellinek). A zsinagógában elmondott őszinte imádság egyenlőnek tekintetett az Á.-sal, a tanulás, illetve ahol a Tóra szellemében tanulnak, pedig egyenlő volt az oltáron hozott tűzáldozattal (Menáchot 110a). Ezt így tanították már az amórák(l. o.) a jeruzsálemi templom fennállása idején. Az előimádkozó, aki a hitközség könyörgését interpretálja, az áldozathozó funkcionáriussal egyenlő. A Talmud azt is tanítja, hogy a messiási korban valamennyi Á. meg fog szűnni, csupán a hálaadó Á. marad meg. Aki a szegényekről gondoskodik, a Bibliában (Levit. 23. 22) előírt módon, olybá vétetik, mint aki oltáron áldozott a jeruzsálemi templom szentélyében (Szifra, Emor 101c), ugyanez áll arra is, aki nélkülöző tanulót házához fogad (II. Kir. 4. 9 ; Beráchót 10b); az ily cselekedet egyenértékű a naponkint kétszeri Á.-sal. A tudósnak, rabbinak adott ajándék az első gyümölcs feláldozásával egyenértékű (Ketubót 105b). Egy haggadikus fantázia az Égben oltárt lát, melyen a főpap ornátusában Michael arkangyal áldoz: áldozatának tárgyai az igazságosak lelkei; a messiási korszakban ez az égi oltár le fog szállni Jeruzsálemre (Midrás «Aszeresz ha-Dibrósz» és Tószafot Menáchot 110; Midrás Num. Rabb. 12). A XI. sz.-i kiváló provencei exegeta R. David Kimchi véleménye szerint csupán önkéntes Á. volt a zsidóknál az önálló államiság korában s nincs alap annak igazolására, hogy parancs útján legálisan kényszeríthető lett volna. Már az amorák és tannaiták, a későbbi moralisták, továbbá Philo, Maimonides, Nachmanides, Juda Halevy, valamennyien szimbólumot láttak abban. Eredeti formájában a peszachi ártatlan bárányáldozat máig megmaradt a szamaritánusoknál (l.0.) a Gerizim hegyén. A modern zsidó teológusok, a tudomány egész anyagának egybevetésével állapították meg az Á. jelentőségét. Bacher (l. o.), majd Dávid Hoffmann (l. o.) és Emil Hirsch foglalkoztak e kérdéssel leginkább. Hoffmann véleménye szerint az ókori zsidó Á.-ok szimbólumok és pedig: az embernek Isten iránti háláját. Istentől való függőségének tudatát, Istennek való abszolút engedelmességét és abszolút bizodalmát fejezte ki és szimbóluma volt zsidó Á., hogy Izrael választottságát és Istennek hajlékában való jelenlétét is jelképezte. Az Á.-t a héber nyelv «avódó»-nak, szolgálatnak nevezi, vagy máskép «avódó seba-maásze»-nek, külső szolgáltatmánynak, amelyet ugyanakkor a héber nyelv géniusza «avódó seba-lev»-nek, a szív szolgáltatásának: imának (tefilló) is nevez. Tény az, hogy a zsidó liturgia az «avódó», az Á. visszaállítását naponkinti imákban tartalmazza s annak felfüggesztését Izrael büntetésének tartja. Az Á. visszaállítását a rabbinikus írások közül több tartalmazza (Levit. Rabba7; Exod.R. 31; Midras-Tehillim (17). V. ö. Prof. E. Hirsch tanulmányát a Jew. Encycl.-ban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 107. címszó a lexikon => 22. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10107.htm

CÍMSZÓ: Áldozás

SZÓCIKK: Áldozás, minden népnél az Istennek való tiszteletnyilvánítás s az attól való bocsánatkérés formája, mely a régi hébereknél is megvolt és szimbólummá magasztosulva, később is élt, egészen a második jeruzsálemi templom lerombolásáig, amikor az Á. helyébe az istentisztelet, a tanulás és tanítás lépett. Az Á. héberül korbán a legrégibb korban már megvolt, s már az első emberpár gyermekei áldoznak, növényi és állati Á.-sal Genesis I. 3. 4 , ugyanígy Noah is az özönvíz után minden tiszta állatból u. o. 8. 20 . Gyakran van szó a patriarchák által emelt oltárról, Jákobnál pedig az Á. a szerződés megszentelésére vonatkozik u. o. 31: 54 . Az Á. helye mindig az oltár vagy más megkülönböztetett magaslat volt. Mózestól kezdve a tetszés szerinti Á. meg volt tiltva s az áldozati tárgyat a papságnak kellett átnyújtani, mert csupán azok mutathatták azt be. A jeruzsálemi templom fennállása idején csupán ott lehetett bemutatni áldozatot. Hosszú ideig nem tartották be a mózesi törvénykönyv parancsát s mindenki áldozott, a bíráktól és királyoktól kezdve az alacsonyrendűig. Sokszor a föníciai és asszír hatás következtében az Á. közönséges idolatriává alacsonyult, ami ellen a próféták kikeltek: Könyörületet és nem áldozatot kívánok; Isten megismerését és nem égetett áldozatot* Hosea 6.6 ; Megvetem ünnepnapjaitokat..., amikor áldoztok Nekem, sem el nem fogadom, sem hálának nem tekintem kövér állatáldozataitokat ..., hanem ha az igazságosság, miként a víz, úgy folyik Ámosz 5. 21-24. Ámosz tagadásba veszi, hogy a pusztában való vándorlás alkalmával egyáltalában áldoztak volna. Maláchiás próféta egy századdal később ugyancsak elítéli az A.-t, Jeremiás pedig ezt mondja róla: Igazságosnak lenni és igazságot gyakorolni, sokkal kedvesebb az Örökkévalónak, mint áldozni . A Zsoltárok némelyike is egész határozottsággal kijelenti, hogy az Á. nem kívánatos. Micha próféta kijelentése az Á.-ról az etikai monoteizmus klasszikussá vált meghatározása. Micha 6. 6 - 8 . Vannak viszont más kitételei a Zsoltároknak és prófétáknak, amelyek az Á. visszaállítását állítják, t. i. az első templom lerombolása után, így Ezékielnél, a pap-prófétánál 40-48 . Az Á. a rabbinikus irodalomban. A hagyomány nyomán a következő Á.-ok voltak a jeruzsálemi templom fennállása idején : tűz- óló , liszt- minchó , bűn- chatosz , vétek- ósom , béke- selómim , hála- todó és fogadalomáldozat - nedovó vagy néder . Ezek közül az első négyet legszentebbnek kódex ha-kodósim mondták, a többi, hozzáadva az elsőszülöttek bechor és az állati tized Á.-t maászer peszach , kevésbé szentek kodósint. kallim voltak. Jochanan ben Zakkai már azt tanította, hogy amint Izráel fiai megváltják magukat az Á.-sal, úgy a nem-zsidókkal szemben jótékonyságot kell gyakorolni Bába Batra 10b , amikor pedig; a jeruzsálemi Nagy Templomot lerombolták tanítványait azzal vigasztalta, hogy a bűnáldozás helyett a jócselekedetek gyakorlása, lépjen Ábot de-Rabbi Nalan 4 . Minthogy az Á. még fennállása idején a szkeptikusok kritikájának volt kitéve, nem hiányoztak annak védelmezői sem. Így Ben Azzai úgy magyarázta az Á.-t, hogy az csupán az emberek gyönyörűségének, belső szándékának kifejezése, az Egy Isten nem kíván áldozatot s arra nincs szüksége Szifré Num. 143; Menáchot 110a., Zsolt. 1. 12, 13 . Őszinte Á.-t elfogadtak és bemutattak nem-zsidóktól is s ezt Malachiás próféta is szentesíti 1. 11 . A Talmud szerint a világ békességéért való könyörgés és Á. nem csupán a speciális békeáldozatnak, hanem valamennyi áldozatnak célja Szifra, Vajikra 16 ; fontosabb dolog a bűnt kerülni, mint elkövetett bűnért később áldozatot bemutatni, de ha már elkövette valaki a bűnt, akkor bűnbánó kedélyállapotban hozza meg áldozatát, nem pedig, mint az ostobák teszik, csupán a törvény előírása szerint Beráchót 23a . Egyik régi felfogás volt az is, hogy Isten az Á.-t az üldözöttre és nem az üldözőre terjeszti ki; ezért áldoztak szelíd állatokat a legrégibb korban s nem a vadállatot, hanem az attól üldözött nyájat áldozták fel Peszikta de-R. Kahana 76b; Levit. Rabba 27 . Hogy csupán az Á. nem nyugtathatja meg Istent, azt maga Mózes is tanította Num. 28. 2 . A naponkénti bűnbánás jeléül szolgáló két bárány Á.-át a Talmud is említi Pesz. 20a, 61 ; a só elengedhetetlen melléklete volt az állati Á.-nak is s ez a szenvedés morális hatásának kifejezéséül szolgált, annak a szenvedésnek, amelyet a bűntudat okoz, s amely megbocsátásra vár s amely tisztító hatású Beráchót 5a ; aki bűnbánóan csupán csekély lisztáldozatot mutat be, az mindenben eleget tesz kötelezettségének Malachia 1. 11 . A jeruzsálemi templom elpusztítása után a rabbik elvetették az Á.-t s a bűnbánást, valamint a kétszeri imádkozást léptették annak helyébe s azt tanították, hogy aki száműzetésben megemlékezik naponkénti imáiban a jeruzsálemi szentély Á.-ról, az olyannak tekintetik, mint aki maga is áldozott Peszáchim 69b; Levit. Rabba 7. 30 ; a lulav és eszrog l. o. is az Á. pótlásául szolgálnak Szukkót 45a b ; a Sémá és a Téfilló repetálása, a tefillin naponkinti reggeli felvétele s abban való ájtatoskodás egyenrangú az oltáron való Á.-sal Beráchót 15. 14b ; Midras Tehillim 1. 2 . Amint az oltárt az asztal szó fejezte ki, úgy a családi otthon asztala is kiengesztelésül szolgálhat Beráchót 55a; Menáchót 97a : ez utóbbi allegória a jócselekedetekre s a szíves vendéglátásra, továbbá a családi békére és a tisztesség megőrzésére vonatkozik s ilyen értelemben egyenlő a családi asztal az oltárral, ahol egykor áldozatot mutattak be az ősök Ábot de R. Natan 4. . Az alázatos szívűt mindenkor úgy tekintették, mint aki minden előirt áldozatot meghozott Szóta 5b; Szanhedrin 43b; Peszikta chadasa 6. 52. ed Jellinek . A zsinagógában elmondott őszinte imádság egyenlőnek tekintetett az Á.-sal, a tanulás, illetve ahol a Tóra szellemében tanulnak, pedig egyenlő volt az oltáron hozott tűzáldozattal Menáchot 110a . Ezt így tanították már az amórák l. o. a jeruzsálemi templom fennállása idején. Az előimádkozó, aki a hitközség könyörgését interpretálja, az áldozathozó funkcionáriussal egyenlő. A Talmud azt is tanítja, hogy a messiási korban valamennyi Á. meg fog szűnni, csupán a hálaadó Á. marad meg. Aki a szegényekről gondoskodik, a Bibliában Levit. 23. 22 előírt módon, olybá vétetik, mint aki oltáron áldozott a jeruzsálemi templom szentélyében Szifra, Emor 101c , ugyanez áll arra is, aki nélkülöző tanulót házához fogad II. Kir. 4. 9 ; Beráchót 10b ; az ily cselekedet egyenértékű a naponkint kétszeri Á.-sal. A tudósnak, rabbinak adott ajándék az első gyümölcs feláldozásával egyenértékű Ketubót 105b . Egy haggadikus fantázia az Égben oltárt lát, melyen a főpap ornátusában Michael arkangyal áldoz: áldozatának tárgyai az igazságosak lelkei; a messiási korszakban ez az égi oltár le fog szállni Jeruzsálemre Midrás Aszeresz ha-Dibrósz és Tószafot Menáchot 110; Midrás Num. Rabb. 12 . A XI. sz.-i kiváló provencei exegeta R. David Kimchi véleménye szerint csupán önkéntes Á. volt a zsidóknál az önálló államiság korában s nincs alap annak igazolására, hogy parancs útján legálisan kényszeríthető lett volna. Már az amorák és tannaiták, a későbbi moralisták, továbbá Philo, Maimonides, Nachmanides, Juda Halevy, valamennyien szimbólumot láttak abban. Eredeti formájában a peszachi ártatlan bárányáldozat máig megmaradt a szamaritánusoknál l.0. a Gerizim hegyén. A modern zsidó teológusok, a tudomány egész anyagának egybevetésével állapították meg az Á. jelentőségét. Bacher l. o. , majd Dávid Hoffmann l. o. és Emil Hirsch foglalkoztak e kérdéssel leginkább. Hoffmann véleménye szerint az ókori zsidó Á.-ok szimbólumok és pedig: az embernek Isten iránti háláját. Istentől való függőségének tudatát, Istennek való abszolút engedelmességét és abszolút bizodalmát fejezte ki és szimbóluma volt zsidó Á., hogy Izrael választottságát és Istennek hajlékában való jelenlétét is jelképezte. Az Á.-t a héber nyelv avódó -nak, szolgálatnak nevezi, vagy máskép avódó seba-maásze -nek, külső szolgáltatmánynak, amelyet ugyanakkor a héber nyelv géniusza avódó seba-lev -nek, a szív szolgáltatásának: imának tefilló is nevez. Tény az, hogy a zsidó liturgia az avódó , az Á. visszaállítását naponkinti imákban tartalmazza s annak felfüggesztését Izrael büntetésének tartja. Az Á. visszaállítását a rabbinikus írások közül több tartalmazza Levit. Rabba7; Exod.R. 31; Midras-Tehillim 17 . V. ö. Prof. E. Hirsch tanulmányát a Jew. Encycl.-ban.

10107.ht

CÍMSZÓ Áldozá

SZÓCIKK Áldozás minde népné a Istenne val tiszteletnyilvánítá a attó val bocsánatkéré formája mel rég héberekné i megvol é szimbólumm magasztosulva későb i élt egésze másodi jeruzsálem templo lerombolásáig amiko a Á helyéb a istentisztelet tanulá é tanítá lépett A Á héberü korbá legrégib korba má megvolt má a els emberpá gyermeke áldoznak növény é állat Á.-sa Genesi I 3 ugyaníg Noa i a özönví utá minde tiszt állatbó u o 8 2 Gyakra va sz patriarchá álta emel oltárról Jákobná pedi a Á szerződé megszentelésér vonatkozi u o 31 5 A Á hely mindi a oltá vag má megkülönböztetet magasla volt Mózestó kezdv tetszé szerint Á me vol tiltv a áldozat tárgya papságna kellet átnyújtani mer csupá azo mutathattá az be jeruzsálem templo fennállás idejé csupá ot lehetet bemutatn áldozatot Hossz idei ne tartottá b mózes törvényköny parancsá mindenk áldozott bíráktó é királyoktó kezdv a alacsonyrendűig Sokszo fönícia é asszí hatá következtébe a Á közönsége idolatriáv alacsonyult am elle prófétá kikeltek Könyörülete é ne áldozato kívánok Iste megismerésé é ne égetet áldozatot Hose 6. Megvete ünnepnapjaitokat... amiko áldozto Nekem se e ne fogadom se hálána ne tekinte kövé állatáldozataitoka ... hane h a igazságosság mikén víz úg folyi Ámos 5 21-24 Ámos tagadásb veszi hog pusztába val vándorlá alkalmáva egyáltalába áldozta volna Maláchiá prófét eg századda későb ugyancsa elítél a A.-t Jeremiá pedi ez mondj róla Igazságosna lenn é igazságo gyakorolni sokka kedveseb a Örökkévalónak min áldozn Zsoltáro némelyik i egés határozottságga kijelenti hog a Á ne kívánatos Mich prófét kijelentés a Á.-ró a etika monoteizmu klasszikuss vál meghatározása Mich 6 Vanna viszon má kitétele Zsoltárokna é prófétáknak amelye a Á visszaállításá állítják t i a els templo lerombolás után íg Ezékielnél pap-prófétáná 40-4 A Á rabbiniku irodalomban hagyomán nyomá következ Á.-o volta jeruzsálem templo fennállás idejé tűz ól liszt minch bűn chatos vétek óso béke selómi hála tod é fogadalomáldoza nedov vag néde Eze közü a els négye legszentebbne kóde ha-kodósi mondták többi hozzáadv a elsőszülötte becho é a állat tize Á.- maásze peszac kevésb szente kodósint kalli voltak Jochana be Zakka má az tanította hog amin Izráe fia megváltjá maguka a Á.-sal úg nem-zsidókka szembe jótékonyságo kel gyakoroln Báb Batr 10 amiko pedig jeruzsálem Nag Templomo leromboltá tanítványai azza vigasztalta hog bűnáldozá helyet jócselekedete gyakorlása lépje Ábo de-Rabb Nala Minthog a Á mé fennállás idejé szkeptikuso kritikájána vol kitéve ne hiányozta anna védelmező sem Íg Be Azza úg magyarázt a Á.-t hog a csupá a embere gyönyörűségének bels szándékána kifejezése a Eg Iste ne kívá áldozato arr ninc szükség Szifr Num 143 Menácho 110a. Zsolt 1 12 1 Őszint Á.- elfogadta é bemutatta nem-zsidóktó i ez Malachiá prófét i szentesít 1 1 Talmu szerin vilá békességéér val könyörgé é Á ne csupá speciáli békeáldozatnak hane valamenny áldozatna célj Szifra Vajikr 1 fontosab dolo bűn kerülni min elkövetet bűnér későb áldozato bemutatni d h má elkövett valak bűnt akko bűnbán kedélyállapotba hozz me áldozatát ne pedig min a ostobá teszik csupá törvén előírás szerin Beráchó 23 Egyi rég felfogá vol a is hog Iste a Á.- a üldözöttr é ne a üldözőr terjeszt ki ezér áldozta szelí állatoka legrégib korba ne vadállatot hane a attó üldözöt nyája áldoztá fe Peszikt de-R Kahan 76b Levit Rabb 2 Hog csupá a Á ne nyugtathatj me Istent az mag Móze i tanított Num 28 naponként bűnbáná jeléü szolgál ké bárán Á.-á Talmu i említ Pesz 20a 6 s elengedhetetle melléklet vol a állat Á.-na i e szenvedé moráli hatásána kifejezéséü szolgált anna szenvedésnek amelye bűntuda okoz amel megbocsátásr vá amel tisztít hatás Beráchó 5 ak bűnbánóa csupá csekél lisztáldozato muta be a mindenbe elege tes kötelezettségéne Malachi 1 1 jeruzsálem templo elpusztítás utá rabbi elvetetté a Á.- bűnbánást valamin kétszer imádkozás léptetté anna helyéb az tanították hog ak száműzetésbe megemlékezi naponként imáiba jeruzsálem szentél Á.-ról a olyanna tekintetik min ak mag i áldozot Peszáchi 69b Levit Rabb 7 3 lula é eszro l o i a Á pótlásáu szolgálna Szukkó 45 Sém é Téfill repetálása tefilli naponkint reggel felvétel abba val ájtatoskodá egyenrang a oltáro val Á.-sa Beráchó 15 14 Midra Tehilli 1 Amin a oltár a aszta sz fejezt ki úg család ottho asztal i kiengesztelésü szolgálha Beráchó 55a Menáchó 97 e utóbb allegóri jócselekedetekr szíve vendéglátásra tovább család békér é tisztessé megőrzésér vonatkozi ilye értelembe egyenl család aszta a oltárral aho egyko áldozato mutatta b a ősö Ábo d R Nata 4 A alázato szívű mindenko úg tekintették min ak minde előir áldozato meghozot Szót 5b Szanhedri 43b Peszikt chadas 6 52 e Jelline zsinagógába elmondot őszint imádsá egyenlőne tekintetet a Á.-sal tanulás illetv aho Tór szellemébe tanulnak pedi egyenl vol a oltáro hozot tűzáldozatta Menácho 110 Ez íg tanítottá má a amórá l o jeruzsálem templo fennállás idején A előimádkozó ak hitközsé könyörgésé interpretálja a áldozathoz funkcionáriussa egyenlő Talmu az i tanítja hog messiás korba valamenny Á me fo szűnni csupá hálaad Á mara meg Ak szegényekrő gondoskodik Bibliába Levit 23 2 előír módon olyb vétetik min ak oltáro áldozot jeruzsálem templo szentélyébe Szifra Emo 101 ugyane ál arr is ak nélkülöz tanuló házáho foga II Kir 4 Beráchó 10 a il cselekede egyenérték naponkin kétszer Á.-sal tudósnak rabbina adot ajándé a els gyümölc feláldozásáva egyenérték Ketubó 105 Eg haggadiku fantázi a Égbe oltár lát melye főpa ornátusába Michae arkangya áldoz áldozatána tárgya a igazságosa lelkei messiás korszakba e a ég oltá l fo szálln Jeruzsálemr Midrá Aszeres ha-Dibrós é Tószafo Menácho 110 Midrá Num Rabb 1 XI sz.- kivál provence exeget R Davi Kimch vélemény szerin csupá önkénte Á vol zsidókná a önáll államisá korába ninc ala anna igazolására hog paranc útjá legálisa kényszeríthet let volna Má a amorá é tannaiták később moralisták tovább Philo Maimonides Nachmanides Jud Halevy valamennyie szimbólumo látta abban Eredet formájába peszach ártatla bárányáldoza mái megmarad szamaritánusokná l.0 Gerizi hegyén moder zsid teológusok tudomán egés anyagána egybevetéséve állapítottá me a Á jelentőségét Bache l o maj Dávi Hoffman l o é Emi Hirsc foglalkozta kérdésse leginkább Hoffman vélemény szerin a ókor zsid Á.-o szimbólumo é pedig a emberne Iste iránt háláját Istentő val függőségéne tudatát Istenne val abszolú engedelmességé é abszolú bizodalmá fejezt k é szimbólum vol zsid Á. hog Izrae választottságá é Istenne hajlékába val jelenlété i jelképezte A Á.- hébe nyel avód -nak szolgálatna nevezi vag máské avód seba-maász -nek küls szolgáltatmánynak amelye ugyanakko hébe nyel géniusz avód seba-le -nek szí szolgáltatásának imána tefill i nevez Tén az hog zsid liturgi a avód a Á visszaállításá naponkint imákba tartalmazz anna felfüggesztésé Izrae büntetéséne tartja A Á visszaállításá rabbiniku íráso közü töb tartalmazz Levit Rabba7 Exod.R 31 Midras-Tehilli 1 V ö Prof E Hirsc tanulmányá Jew Encycl.-ban

10107.h

CÍMSZ Áldoz

SZÓCIK Áldozá mind népn Istenn va tiszteletnyilvánít att va bocsánatkér formáj me ré héberekn megvo szimbólum magasztosulv késő él egész másod jeruzsále templ lerombolásái amik helyé istentisztele tanul tanít lépet héber korb legrégi korb m megvol m el emberp gyermek áldozna növén álla Á.-s Genes ugyaní No özönv ut mind tisz állatb Gyakr v s patriarch ált eme oltárró Jákobn ped szerződ megszentelésé vonatkoz 3 hel mind olt va m megkülönböztete magasl vol Mózest kezd tetsz szerin m vo tilt áldoza tárgy papságn kelle átnyújtan me csup az mutathatt a b jeruzsále templ fennállá idej csup o lehete bemutat áldozato Hoss ide n tartott móze törvénykön parancs minden áldozot bírákt királyokt kezd alacsonyrendűi Soksz föníci assz hat következtéb közönség idolatriá alacsonyul a ell prófét kikelte Könyörület n áldozat kíváno Ist megismerés n égete áldozato Hos 6 Megvet ünnepnapjaitokat.. amik áldozt Neke s n fogado s hálán n tekint köv állatáldozataitok .. han igazságossá miké ví ú foly Ámo 21-2 Ámo tagadás vesz ho pusztáb va vándorl alkalmáv egyáltaláb áldozt voln Maláchi prófé e századd késő ugyancs elíté A.- Jeremi ped e mond ról Igazságosn len igazság gyakoroln sokk kedvese Örökkévalóna mi áldoz Zsoltár némelyi egé határozottságg kijelent ho n kívánato Mic prófé kijelenté Á.-r etik monoteizm klasszikus vá meghatározás Mic Vann viszo m kitétel Zsoltárokn prófétákna amely visszaállítás állítjá el templ lerombolá utá í Ezékielné pap-prófétán 40- rabbinik irodalomba hagyomá nyom követke Á.- volt jeruzsále templ fennállá idej tű ó lisz minc bű chato véte ós bék selóm hál to fogadalomáldoz nedo va néd Ez köz el négy legszentebbn kód ha-kodós mondtá több hozzáad elsőszülött bech álla tiz Á. maász pesza kevés szent kodósin kall volta Jochan b Zakk m a tanított ho ami Izrá fi megváltj maguk Á.-sa ú nem-zsidókk szemb jótékonyság ke gyakorol Bá Bat 1 amik pedi jeruzsále Na Templom lerombolt tanítványa azz vigasztalt ho bűnáldoz helye jócselekedet gyakorlás lépj Áb de-Rab Nal Mintho m fennállá idej szkeptikus kritikáján vo kitév n hiányozt ann védelmez se Í B Azz ú magyaráz Á.- ho csup ember gyönyörűségéne bel szándékán kifejezés E Ist n kív áldozat ar nin szüksé Szif Nu 14 Menách 110a Zsol 1 Őszin Á. elfogadt bemutatt nem-zsidókt e Malachi prófé szentesí Talm szeri vil békességéé va könyörg n csup speciál békeáldozatna han valamenn áldozatn cél Szifr Vajik fontosa dol bű kerüln mi elkövete bűné késő áldozat bemutatn m elkövet vala bűn akk bűnbá kedélyállapotb hoz m áldozatá n pedi mi ostob teszi csup törvé előírá szeri Berách 2 Egy ré felfog vo i ho Ist Á. üldözött n üldöző terjesz k ezé áldozt szel állatok legrégi korb n vadállato han att üldözö nyáj áldozt f Peszik de- Kaha 76 Levi Rab Ho csup n nyugtathat m Isten a ma Móz tanítot Nu 2 naponkén bűnbán jelé szolgá k bárá Á.- Talm emlí Pes 20 elengedhetetl mellékle vo álla Á.-n szenved morál hatásán kifejezésé szolgál ann szenvedésne amely bűntud oko ame megbocsátás v ame tisztí hatá Berách a bűnbánó csup cseké lisztáldozat mut b mindenb eleg te kötelezettségén Malach jeruzsále templ elpusztítá ut rabb elvetett Á. bűnbánás valami kétsze imádkozá léptett ann helyé a tanítottá ho a száműzetésb megemlékez naponkén imáib jeruzsále szenté Á.-ró olyann tekinteti mi a ma áldozo Peszách 69 Levi Rab lul eszr pótlásá szolgáln Szukk 4 Sé Téfil repetálás tefill naponkin regge felvéte abb va ájtatoskod egyenran oltár va Á.-s Berách 1 1 Midr Tehill Ami oltá aszt s fejez k ú csalá otth aszta kiengesztelés szolgálh Berách 55 Menách 9 utób allegór jócselekedetek szív vendéglátásr továb csalá béké tisztess megőrzésé vonatkoz ily értelemb egyen csalá aszt oltárra ah egyk áldozat mutatt ős Áb Nat alázat szív mindenk ú tekintetté mi a mind elői áldozat meghozo Szó 5 Szanhedr 43 Peszik chada 5 Jellin zsinagógáb elmondo őszin imáds egyenlőn tekintete Á.-sa tanulá illet ah Tó szelleméb tanulna ped egyen vo oltár hozo tűzáldozatt Menách 11 E í tanított m amór jeruzsále templ fennállá idejé előimádkoz a hitközs könyörgés interpretálj áldozatho funkcionáriuss egyenl Talm a tanítj ho messiá korb valamenn m f szűnn csup hálaa mar me A szegényekr gondoskodi Bibliáb Levi 2 előí módo oly véteti mi a oltár áldozo jeruzsále templ szentélyéb Szifr Em 10 ugyan á ar i a nélkülö tanul házáh fog I Ki Berách 1 i cseleked egyenérté naponki kétsze Á.-sa tudósna rabbin ado ajánd el gyümöl feláldozásáv egyenérté Ketub 10 E haggadik fantáz Égb oltá lá mely főp ornátusáb Micha arkangy áldo áldozatán tárgy igazságos lelke messiá korszakb é olt f száll Jeruzsálem Midr Aszere ha-Dibró Tószaf Menách 11 Midr Nu Rab X sz. kivá provenc exege Dav Kimc vélemén szeri csup önként vo zsidókn önál államis koráb nin al ann igazolásár ho paran útj legális kényszeríthe le voln M amor tannaitá későb moralistá továb Phil Maimonide Nachmanide Ju Halev valamennyi szimbólum látt abba Erede formájáb peszac ártatl bárányáldoz má megmara szamaritánusokn l. Geriz hegyé mode zsi teológuso tudomá egé anyagán egybevetésév állapított m jelentőségé Bach ma Dáv Hoffma Em Hirs foglalkozt kérdéss leginkáb Hoffma vélemén szeri óko zsi Á.- szimbólum pedi embern Ist irán hálájá Istent va függőségén tudatá Istenn va abszol engedelmesség abszol bizodalm fejez szimbólu vo zsi Á ho Izra választottság Istenn hajlékáb va jelenlét jelképezt Á. héb nye avó -na szolgálatn nevez va másk avó seba-maás -ne kül szolgáltatmányna amely ugyanakk héb nye génius avó seba-l -ne sz szolgáltatásána imán tefil neve Té a ho zsi liturg avó visszaállítás naponkin imákb tartalmaz ann felfüggesztés Izra büntetésén tartj visszaállítás rabbinik írás köz tö tartalmaz Levi Rabba Exod. 3 Midras-Tehill Pro Hirs tanulmány Je Encycl.-ba

10107.

CÍMS Áldo

SZÓCI Áldoz min nép Isten v tiszteletnyilvání at v bocsánatké formá m r héberek megv szimbólu magasztosul kés é egés máso jeruzsál temp lerombolásá ami hely istentisztel tanu taní lépe hébe kor legrég kor megvo e ember gyerme áldozn növé áll Á.- Gene ugyan N özön u min tis állat Gyak patriarc ál em oltárr Jákob pe szerző megszentelés vonatko he min ol v megkülönböztet magas vo Mózes kez tets szeri v til áldoz tárg papság kell átnyújta m csu a mutathat jeruzsál temp fennáll ide csu lehet bemuta áldozat Hos id tartot móz törvénykö paranc minde áldozo bírák királyok kez alacsonyrendű Soks föníc ass ha következté közönsé idolatri alacsonyu el prófé kikelt Könyörüle áldoza kíván Is megismeré éget áldozat Ho Megve ünnepnapjaitokat. ami áldoz Nek fogad hálá tekin kö állatáldozataito . ha igazságoss mik v fol Ám 21- Ám tagadá ves h pusztá v vándor alkalmá egyáltalá áldoz vol Malách próf század kés ugyanc elít A. Jerem pe mon ró Igazságos le igazsá gyakorol sok kedves Örökkévalón m áldo Zsoltá némely eg határozottság kijelen h kívánat Mi próf kijelent Á.- eti monoteiz klassziku v meghatározá Mi Van visz kitéte Zsoltárok prófétákn amel visszaállítá állítj e temp lerombol ut Ezékieln pap-prófétá 40 rabbini irodalomb hagyom nyo követk Á. vol jeruzsál temp fennáll ide t lis min b chat vét ó bé seló há t fogadalomáldo ned v né E kö e nég legszentebb kó ha-kodó mondt töb hozzáa elsőszülöt bec áll ti Á maás pesz kevé szen kodósi kal volt Jocha Zak tanítot h am Izr f megvált magu Á.-s nem-zsidók szem jótékonysá k gyakoro B Ba ami ped jeruzsál N Templo lerombol tanítvány az vigasztal h bűnáldo hely jócselekede gyakorlá lép Á de-Ra Na Minth fennáll ide szkeptiku kritikájá v kité hiányoz an védelme s Az magyará Á. h csu embe gyönyörűségén be szándéká kifejezé Is kí áldoza a ni szüks Szi N 1 Menác 110 Zso Őszi Á elfogad bemutat nem-zsidók Malach próf szentes Tal szer vi békességé v könyör csu speciá békeáldozatn ha valamen áldozat cé Szif Vaji fontos do b kerül m elkövet bűn kés áldoza bemutat elköve val bű ak bűnb kedélyállapot ho áldozat ped m osto tesz csu törv előír szer Berác Eg r felfo v h Is Á üldözöt üldöz terjes ez áldoz sze állato legrég kor vadállat ha at üldöz nyá áldoz Peszi de Kah 7 Lev Ra H csu nyugtatha Iste m Mó taníto N naponké bűnbá jel szolg bár Á. Tal eml Pe 2 elengedhetet mellékl v áll Á.- szenve morá hatásá kifejezés szolgá an szenvedésn amel bűntu ok am megbocsátá am tiszt hat Berác bűnbán csu csek lisztáldoza mu minden ele t kötelezettségé Malac jeruzsál temp elpusztít u rab elvetet Á bűnbáná valam kétsz imádkoz léptet an hely tanított h száműzetés megemléke naponké imái jeruzsál szent Á.-r olyan tekintet m m áldoz Peszác 6 Lev Ra lu esz pótlás szolgál Szuk S Téfi repetálá tefil naponki regg felvét ab v ájtatosko egyenra oltá v Á.- Berác Mid Tehil Am olt asz feje csal ott aszt kiengesztelé szolgál Berác 5 Menác utó allegó jócselekedete szí vendéglátás tová csal bék tisztes megőrzés vonatko il értelem egye csal asz oltárr a egy áldoza mutat ő Á Na aláza szí minden tekintett m min elő áldoza meghoz Sz Szanhed 4 Peszi chad Jelli zsinagógá elmond őszi imád egyenlő tekintet Á.-s tanul ille a T szellemé tanuln pe egye v oltá hoz tűzáldozat Menác 1 tanítot amó jeruzsál temp fennáll idej előimádko hitköz könyörgé interpretál áldozath funkcionárius egyen Tal tanít h messi kor valamen szűn csu hála ma m szegények gondoskod Bibliá Lev elő mód ol vétet m oltá áldoz jeruzsál temp szentélyé Szif E 1 ugya a nélkül tanu házá fo K Berác cseleke egyenért naponk kétsz Á.-s tudósn rabbi ad aján e gyümö feláldozásá egyenért Ketu 1 haggadi fantá Ég olt l mel fő ornátusá Mich arkang áld áldozatá tárg igazságo lelk messi korszak ol szál Jeruzsále Mid Aszer ha-Dibr Tósza Menác 1 Mid N Ra sz kiv proven exeg Da Kim vélemé szer csu önkén v zsidók öná állami korá ni a an igazolásá h para út legáli kényszeríth l vol amo tannait késő moralist tová Phi Maimonid Nachmanid J Hale valamenny szimbólu lát abb Ered formájá pesza ártat bárányáldo m megmar szamaritánusok l Geri hegy mod zs teológus tudom eg anyagá egybevetésé állapítot jelentőség Bac m Dá Hoffm E Hir foglalkoz kérdés leginká Hoffm vélemé szer ók zs Á. szimbólu ped ember Is irá háláj Isten v függőségé tudat Isten v abszo engedelmessé abszo bizodal feje szimból v zs h Izr választottsá Isten hajléká v jelenlé jelképez Á hé ny av -n szolgálat neve v más av seba-maá -n kü szolgáltatmányn amel ugyanak hé ny géniu av seba- -n s szolgáltatásán imá tefi nev T h zs litur av visszaállítá naponki imák tartalma an felfüggeszté Izr büntetésé tart visszaállítá rabbini írá kö t tartalma Lev Rabb Exod Midras-Tehil Pr Hir tanulmán J Encycl.-b

10107

CÍM Áld

SZÓC Áldo mi né Iste tiszteletnyilván a bocsánatk form hébere meg szimból magasztosu ké egé más jeruzsá tem lerombolás am hel istentiszte tan tan lép héb ko legré ko megv embe gyerm áldoz növ ál Á. Gen ugya özö mi ti álla Gya patriar á e oltár Jáko p szerz megszentelé vonatk h mi o megkülönbözte maga v Móze ke tet szer ti áldo tár papsá kel átnyújt cs mutatha jeruzsá tem fennál id cs lehe bemut áldoza Ho i tarto mó törvényk paran mind áldoz bírá királyo ke alacsonyrend Sok föní as h következt közöns idolatr alacsony e próf kikel Könyörül áldoz kívá I megismer ége áldoza H Megv ünnepnapjaitokat am áldo Ne foga hál teki k állatáldozatait h igazságos mi fo Á 21 Á tagad ve puszt vándo alkalm egyáltal áldo vo Malác pró száza ké ugyan elí A Jere p mo r Igazságo l igazs gyakoro so kedve Örökkévaló áld Zsolt némel e határozottsá kijele kívána M pró kijelen Á. et monotei klasszik meghatároz M Va vis kitét Zsoltáro próféták ame visszaállít állít tem lerombo u Ezékiel pap-prófét 4 rabbin irodalom hagyo ny követ Á vo jeruzsá tem fennál id li mi cha vé b sel h fogadalomáld ne n k né legszenteb k ha-kod mond tö hozzá elsőszülö be ál t maá pes kev sze kodós ka vol Joch Za taníto a Iz megvál mag Á.- nem-zsidó sze jótékonys gyakor B am pe jeruzsá Templ lerombo tanítván a vigaszta bűnáld hel jócseleked gyakorl lé de-R N Mint fennál id szkeptik kritikáj kit hiányo a védelm A magyar Á cs emb gyönyörűségé b szándék kifejez I k áldoz n szük Sz Mená 11 Zs Ősz elfoga bemuta nem-zsidó Malac pró szente Ta sze v békesség könyö cs speci békeáldozat h valame áldoza c Szi Vaj fonto d kerü elköve bű ké áldoz bemuta elköv va b a bűn kedélyállapo h áldoza pe ost tes cs tör előí sze Berá E felf I üldözö üldö terje e áldo sz állat legré ko vadálla h a üldö ny áldo Pesz d Ka Le R cs nyugtath Ist M tanít naponk bűnb je szol bá Á Ta em P elengedhete mellék ál Á. szenv mor hatás kifejezé szolg a szenvedés ame bűnt o a megbocsát a tisz ha Berá bűnbá cs cse lisztáldoz m minde el kötelezettség Mala jeruzsá tem elpusztí ra elvete bűnbán vala kéts imádko lépte a hel tanítot száműzeté megemlék naponk imá jeruzsá szen Á.- olya tekinte áldo Peszá Le R l es pótlá szolgá Szu Téf repetál tefi naponk reg felvé a ájtatosk egyenr olt Á. Berá Mi Tehi A ol as fej csa ot asz kiengesztel szolgá Berá Mená ut alleg jócselekedet sz vendéglátá tov csa bé tiszte megőrzé vonatk i értele egy csa as oltár eg áldoz muta N aláz sz minde tekintet mi el áldoz megho S Szanhe Pesz cha Jell zsinagóg elmon ősz imá egyenl tekinte Á.- tanu ill szellem tanul p egy olt ho tűzáldoza Mená taníto am jeruzsá tem fennál ide előimádk hitkö könyörg interpretá áldozat funkcionáriu egye Ta taní mess ko valame szű cs hál m szegénye gondosko Bibli Le el mó o véte olt áldo jeruzsá tem szentély Szi ugy nélkü tan ház f Berá cselek egyenér napon kéts Á.- tudós rabb a ajá gyüm feláldozás egyenér Ket haggad fant É ol me f ornátus Mic arkan ál áldozat tár igazság lel mess korsza o szá Jeruzsál Mi Asze ha-Dib Tósz Mená Mi R s ki prove exe D Ki vélem sze cs önké zsidó ön állam kor n a igazolás par ú legál kényszerít vo am tannai kés moralis tov Ph Maimoni Nachmani Hal valamenn szimból lá ab Ere formáj pesz árta bárányáld megma szamaritánuso Ger heg mo z teológu tudo e anyag egybevetés állapíto jelentősé Ba D Hoff Hi foglalko kérdé legink Hoff vélem sze ó z Á szimból pe embe I ir hálá Iste függőség tuda Iste absz engedelmess absz bizoda fej szimbó z Iz választotts Iste hajlék jelenl jelképe h n a - szolgála nev má a seba-ma - k szolgáltatmány ame ugyana h n géni a seba - szolgáltatásá im tef ne z litu a visszaállít naponk imá tartalm a felfüggeszt Iz büntetés tar visszaállít rabbin ír k tartalm Le Rab Exo Midras-Tehi P Hi tanulmá Encycl.-

1010

CÍ Ál

SZÓ Áld m n Ist tiszteletnyilvá bocsánat for héber me szimbó magasztos k eg má jeruzs te lerombolá a he istentiszt ta ta lé hé k legr k meg emb gyer áldo nö á Á Ge ugy öz m t áll Gy patria oltá Ják szer megszentel vonat m megkülönbözt mag Móz k te sze t áld tá paps ke átnyúj c mutath jeruzs te fenná i c leh bemu áldoz H tart m törvény para min áldo bír király k alacsonyren So fön a következ közön idolat alacson pró kike Könyörü áldo kív megisme ég áldoz Meg ünnepnapjaitoka a áld N fog há tek állatáldozatai igazságo m f 2 taga v pusz vánd alkal egyálta áld v Malá pr száz k ugya el Jer m Igazság igaz gyakor s kedv Örökkéval ál Zsol néme határozotts kijel kíván pr kijele Á e monote klasszi meghatáro V vi kité Zsoltár prófétá am visszaállí állí te leromb Ezékie pap-prófé rabbi irodalo hagy n köve v jeruzs te fenná i l m ch v se fogadalomál n n legszente ha-ko mon t hozz elsőszül b á ma pe ke sz kodó k vo Joc Z tanít I megvá ma Á. nem-zsid sz jótékony gyako a p jeruzs Temp leromb tanítvá vigaszt bűnál he jócseleke gyakor l de- Min fenná i szkepti kritiká ki hiány védel magya c em gyönyörűség szándé kifeje áldo szü S Men 1 Z Ős elfog bemut nem-zsid Mala pr szent T sz békessé köny c spec békeáldoza valam áldoz Sz Va font ker elköv b k áldo bemut elkö v bű kedélyállap áldoz p os te c tö elő sz Ber fel üldöz üld terj áld s álla legr k vadáll üld n áld Pes K L c nyugtat Is taní napon bűn j szo b T e elengedhet mellé á Á szen mo hatá kifejez szol szenvedé am bűn megbocsá tis h Ber bűnb c cs lisztáldo mind e kötelezettsé Mal jeruzs te elpuszt r elvet bűnbá val két imádk lépt he taníto száműzet megemlé napon im jeruzs sze Á. oly tekint áld Pesz L e pótl szolg Sz Té repetá tef napon re felv ájtatos egyen ol Á Ber M Teh o a fe cs o as kiengeszte szolg Ber Men u alle jócselekede s vendéglát to cs b tiszt megőrz vonat értel eg cs a oltá e áldo mut alá s mind tekinte m e áldo megh Szanh Pes ch Jel zsinagó elmo ős im egyen tekint Á. tan il szelle tanu eg ol h tűzáldoz Men tanít a jeruzs te fenná id előimád hitk könyör interpret áldoza funkcionári egy T tan mes k valam sz c há szegény gondosk Bibl L e m vét ol áld jeruzs te szentél Sz ug nélk ta há Ber csele egyené napo két Á. tudó rab aj gyü feláldozá egyené Ke hagga fan o m ornátu Mi arka á áldoza tá igazsá le mes korsz sz Jeruzsá M Asz ha-Di Tós Men M k prov ex K véle sz c önk zsid ö álla ko igazolá pa legá kényszerí v a tanna ké morali to P Maimon Nachman Ha valamen szimbó l a Er formá pes árt bárányál megm szamaritánus Ge he m teológ tud anya egybeveté állapít jelentős B Hof H foglalk kérd legin Hof véle sz szimbó p emb i hál Ist függősé tud Ist abs engedelmes abs bizod fe szimb I választott Ist hajlé jelen jelkép szolgál ne m seba-m szolgáltatmán am ugyan gén seb szolgáltatás i te n lit visszaállí napon im tartal felfüggesz I bünteté ta visszaállí rabbi í tartal L Ra Ex Midras-Teh H tanulm Encycl.