10109.htm

CÍMSZÓ: Alef bész

SZÓCIKK: Alefbész (alfabet), a héber írás abc-je. Eredete homályba vész, de annyit biztossággal állapíthatunk meg, hogy mai alakjában sémi eredetű. A görög monda is Kadmosnak, föníciai feltalálónak tulajdonítja, de ennél biztosabb alapot szolgáltat az akrofonia, vagyis az a jelenség, hogy a betűk nevei héber-föníciai nyelven jelentőséggel bírnak és pedig tárgyaknak neveit jelölik, melyekben az első hang az illető betű. Bósz pl. házat jelent és eredetileg templom alakjának körvonalához hasonló volt. Az alef (eredeti hangja) Alef szónak első hangja, mely barmot jelent és ökörfej formája volt eredeti alakjában. A héber-föníciai alefbész 22 betűje a legújabban felfedezett Szináji felirat faragott betűi után ítélve, az egyiptomi hieratikus írás leszármazottja s a Kr. e. 1200 táján már Kánaánban használatban volt (v. ö.: Jensen, «Geschichte der Schrift» 1925). Ezen írást megelőzően 1400. egyiptomi főuralom alatt a kánaáni fejedelmek ékiratokban,tehát szintén sémi eredetű írásjelekben leveleztek az egyiptomi udvarral (Tel-Amarnai táblák). A héber alefbész mai sorrendje is igen régi; mutatja ezt számos zsoltár verseinek kezdőbetűje. E sorrendnek jelentősége mitikus homályba vész, de hogy egységes és szent megállapodáson alapult, látszik abból, hogy a görögök az ő nyelvükre való átvétele után is megtartották nemcsak a héber-föníciai betűneveket (alfa, béta, gamma stb.), hanem a pontos sorrendet is. Ami eltérést ma a görög alfabetben észlelünk, ez csak megerősíti állításunkat. A görög nyelv ugyanis maradék nélkül alkalmazhatta a sémi betűrendszert, mivel ez csak mássalhangzókat tartalmazott (épp úgy mint egyiptomi őse is), szótagjelölő lévén, a magánhangzót nem tartotta szükségesnek megjelölni, hanem az élő kiejtésre bízta, melyben a magánhangzó amúgy is nagyon változó (flexió stb). A görög azonban, hogy magánhangzóit is megrögzítse, egyes olyan mássalhangzójeleket használt erre, melyeket fölöslegesnek talált. Így a héber h-t, melyet a görög sokkal lágyabban ejtett ki és csak apró jellel (spiritus asper) rögzített meg, e hang jelölésőre használta, a héber ajin-t o-nak, a jod-ot i-nek, a v-t u-nak, a chesz-t é-nak. A görög írás kezdetben éppúgy jobbról balra haladt, mint a sémi, később kényelmi okokból boustrophedon azaz ökörfordulásszerűen, barázdaszerűen, soronként váltakozón jobbról balra és balról jobbra, míg mai irányát el nem érte. A latin abc (abk-nak ejtendő) a G betűt a C-vel azonosnak írta és gyakran ejtette is (pl. Cajus = Gajus), ezért foglalja el a héber g helyét. Az eredeti héber alfabetét már csak a szamaritánusok (l. o.) használják, de szerepelt még sokáig a zsidóknál is érmek felirataiban. A Kr. e. századokban kiszorította a ma is használatos négyzetes írás, melynek behozatalát a talmudi hagyomány Ezrára (l. o.) vezeti vissza, ezt talán szamaritánus-ellenes célzattal honosították meg. Talmudi elnevezése aszurisz és ez arra vall, hogy szír eredetű. Az A.-t szentségkép hagyományozza a zsidóság, amiben az írástudás iránti vallásos tisztelete jut kifejezésre. Így sokszor találjuk a talmudi irodalomban a betűket megszemélyesítve, amint pl. Isten előtt versenyre kelnek, melykőjüket illeti meg a megtisztelés, hogy velük kezdődjék a Tóra, vagy a Tízparancsolat. Ilyen betűkultuszon alapszik az Akiba Alefbésza c. munka is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 109. címszó a lexikon => 24. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10109.htm

CÍMSZÓ: Alef bész

SZÓCIKK: Alefbész alfabet , a héber írás abc-je. Eredete homályba vész, de annyit biztossággal állapíthatunk meg, hogy mai alakjában sémi eredetű. A görög monda is Kadmosnak, föníciai feltalálónak tulajdonítja, de ennél biztosabb alapot szolgáltat az akrofonia, vagyis az a jelenség, hogy a betűk nevei héber-föníciai nyelven jelentőséggel bírnak és pedig tárgyaknak neveit jelölik, melyekben az első hang az illető betű. Bósz pl. házat jelent és eredetileg templom alakjának körvonalához hasonló volt. Az alef eredeti hangja Alef szónak első hangja, mely barmot jelent és ökörfej formája volt eredeti alakjában. A héber-föníciai alefbész 22 betűje a legújabban felfedezett Szináji felirat faragott betűi után ítélve, az egyiptomi hieratikus írás leszármazottja s a Kr. e. 1200 táján már Kánaánban használatban volt v. ö.: Jensen, Geschichte der Schrift 1925 . Ezen írást megelőzően 1400. egyiptomi főuralom alatt a kánaáni fejedelmek ékiratokban,tehát szintén sémi eredetű írásjelekben leveleztek az egyiptomi udvarral Tel-Amarnai táblák . A héber alefbész mai sorrendje is igen régi; mutatja ezt számos zsoltár verseinek kezdőbetűje. E sorrendnek jelentősége mitikus homályba vész, de hogy egységes és szent megállapodáson alapult, látszik abból, hogy a görögök az ő nyelvükre való átvétele után is megtartották nemcsak a héber-föníciai betűneveket alfa, béta, gamma stb. , hanem a pontos sorrendet is. Ami eltérést ma a görög alfabetben észlelünk, ez csak megerősíti állításunkat. A görög nyelv ugyanis maradék nélkül alkalmazhatta a sémi betűrendszert, mivel ez csak mássalhangzókat tartalmazott épp úgy mint egyiptomi őse is , szótagjelölő lévén, a magánhangzót nem tartotta szükségesnek megjelölni, hanem az élő kiejtésre bízta, melyben a magánhangzó amúgy is nagyon változó flexió stb . A görög azonban, hogy magánhangzóit is megrögzítse, egyes olyan mássalhangzójeleket használt erre, melyeket fölöslegesnek talált. Így a héber h-t, melyet a görög sokkal lágyabban ejtett ki és csak apró jellel spiritus asper rögzített meg, e hang jelölésőre használta, a héber ajin-t o-nak, a jod-ot i-nek, a v-t u-nak, a chesz-t é-nak. A görög írás kezdetben éppúgy jobbról balra haladt, mint a sémi, később kényelmi okokból boustrophedon azaz ökörfordulásszerűen, barázdaszerűen, soronként váltakozón jobbról balra és balról jobbra, míg mai irányát el nem érte. A latin abc abk-nak ejtendő a G betűt a C-vel azonosnak írta és gyakran ejtette is pl. Cajus = Gajus , ezért foglalja el a héber g helyét. Az eredeti héber alfabetét már csak a szamaritánusok l. o. használják, de szerepelt még sokáig a zsidóknál is érmek felirataiban. A Kr. e. századokban kiszorította a ma is használatos négyzetes írás, melynek behozatalát a talmudi hagyomány Ezrára l. o. vezeti vissza, ezt talán szamaritánus-ellenes célzattal honosították meg. Talmudi elnevezése aszurisz és ez arra vall, hogy szír eredetű. Az A.-t szentségkép hagyományozza a zsidóság, amiben az írástudás iránti vallásos tisztelete jut kifejezésre. Így sokszor találjuk a talmudi irodalomban a betűket megszemélyesítve, amint pl. Isten előtt versenyre kelnek, melykőjüket illeti meg a megtisztelés, hogy velük kezdődjék a Tóra, vagy a Tízparancsolat. Ilyen betűkultuszon alapszik az Akiba Alefbésza c. munka is.

10109.ht

CÍMSZÓ Ale bés

SZÓCIKK Alefbés alfabe hébe írá abc-je Eredet homályb vész d annyi biztosságga állapíthatun meg hog ma alakjába sém eredetű görö mond i Kadmosnak fönícia feltalálóna tulajdonítja d enné biztosab alapo szolgálta a akrofonia vagyi a jelenség hog betű neve héber-fönícia nyelve jelentőségge bírna é pedi tárgyakna nevei jelölik melyekbe a els han a illet betű Bós pl háza jelen é eredetile templo alakjána körvonaláho hasonl volt A ale eredet hangj Ale szóna els hangja mel barmo jelen é ökörfe formáj vol eredet alakjában héber-fönícia alefbés 2 betűj legújabba felfedezet Szináj felira faragot betű utá ítélve a egyiptom hieratiku írá leszármazottj Kr e 120 tájá má Kánaánba használatba vol v ö. Jensen Geschicht de Schrif 192 Eze írás megelőzőe 1400 egyiptom főuralo alat kánaán fejedelme ékiratokban,tehá szinté sém eredet írásjelekbe levelezte a egyiptom udvarra Tel-Amarna táblá hébe alefbés ma sorrendj i ige régi mutatj ez számo zsoltá verseine kezdőbetűje sorrendne jelentőség mitiku homályb vész d hog egysége é szen megállapodáso alapult látszi abból hog görögö a nyelvükr val átvétel utá i megtartottá nemcsa héber-fönícia betűneveke alfa béta gamm stb hane ponto sorrende is Am eltérés m görö alfabetbe észlelünk e csa megerősít állításunkat görö nyel ugyani maradé nélkü alkalmazhatt sém betűrendszert mive e csa mássalhangzóka tartalmazot ép úg min egyiptom ős i szótagjelöl lévén magánhangzó ne tartott szükségesne megjelölni hane a él kiejtésr bízta melybe magánhangz amúg i nagyo változ flexi st görö azonban hog magánhangzói i megrögzítse egye olya mássalhangzójeleke használ erre melyeke fölöslegesne talált Íg hébe h-t melye görö sokka lágyabba ejtet k é csa apr jelle spiritu aspe rögzítet meg han jelölésőr használta hébe ajin- o-nak jod-o i-nek v- u-nak chesz- é-nak görö írá kezdetbe éppúg jobbró balr haladt min sémi későb kényelm okokbó boustrophedo aza ökörfordulásszerűen barázdaszerűen soronkén váltakozó jobbró balr é balró jobbra mí ma irányá e ne érte lati ab abk-na ejtend betű C-ve azonosna írt é gyakra ejtett i pl Caju Gaju ezér foglalj e hébe helyét A eredet hébe alfabeté má csa szamaritánuso l o használják d szerepel mé sokái zsidókná i érme felirataiban Kr e századokba kiszorított m i használato négyzete írás melyne behozatalá talmud hagyomán Ezrár l o vezet vissza ez talá szamaritánus-ellene célzatta honosítottá meg Talmud elnevezés aszuris é e arr vall hog szí eredetű A A.- szentségké hagyományozz zsidóság amibe a írástudá iránt valláso tisztelet ju kifejezésre Íg sokszo találju talmud irodalomba betűke megszemélyesítve amin pl Iste előt versenyr kelnek melykőjüke illet me megtisztelés hog velü kezdődjé Tóra vag Tízparancsolat Ilye betűkultuszo alapszi a Akib Alefbész c munk is

10109.h

CÍMSZ Al bé

SZÓCIK Alefbé alfab héb ír abc-j Erede homály vés anny biztosságg állapíthatu me ho m alakjáb sé eredet gör mon Kadmosna föníci feltalálón tulajdonítj enn biztosa alap szolgált akrofoni vagy jelensé ho bet nev héber-föníci nyelv jelentőségg bírn ped tárgyakn neve jelöli melyekb el ha ille bet Bó p ház jele eredetil templ alakján körvonaláh hason vol al erede hang Al szón el hangj me barm jele ökörf formá vo erede alakjába héber-föníci alefbé betű legújabb felfedeze Sziná felir farago bet ut ítélv egyipto hieratik ír leszármazott K 12 táj m Kánaánb használatb vo ö Jense Geschich d Schri 19 Ez írá megelőző 140 egyipto főural ala kánaá fejedelm ékiratokban,teh szint sé erede írásjelekb levelezt egyipto udvarr Tel-Amarn tábl héb alefbé m sorrend ig rég mutat e szám zsolt versein kezdőbetűj sorrendn jelentősé mitik homály vés ho egység sze megállapodás alapul látsz abbó ho görög nyelvük va átvéte ut megtartott nemcs héber-föníci betűnevek alf bét gam st han pont sorrend i A eltéré gör alfabetb észlelün cs megerősí állításunka gör nye ugyan marad nélk alkalmazhat sé betűrendszer miv cs mássalhangzók tartalmazo é ú mi egyipto ő szótagjelö lévé magánhangz n tartot szükségesn megjelöln han é kiejtés bízt melyb magánhang amú nagy válto flex s gör azonba ho magánhangzó megrögzíts egy oly mássalhangzójelek haszná err melyek fölöslegesn talál Í héb h- mely gör sokk lágyabb ejte cs ap jell spirit asp rögzíte me ha jelöléső használt héb ajin o-na jod- i-ne v u-na chesz é-na gör ír kezdetb éppú jobbr bal halad mi sém késő kényel okokb boustrophed az ökörfordulásszerűe barázdaszerűe soronké váltakoz jobbr bal balr jobbr m m irány n ért lat a abk-n ejten bet C-v azonosn ír gyakr ejtet p Caj Gaj ezé foglal héb helyé erede héb alfabet m cs szamaritánus használjá szerepe m soká zsidókn érm felirataiba K századokb kiszorítot használat négyzet írá melyn behozatal talmu hagyomá Ezrá veze vissz e tal szamaritánus-ellen célzatt honosított me Talmu elnevezé aszuri ar val ho sz eredet A. szentségk hagyományoz zsidósá amib írástud irán vallás tisztele j kifejezésr Í soksz találj talmu irodalomb betűk megszemélyesítv ami p Ist elő verseny kelne melykőjük ille m megtisztelé ho vel kezdődj Tór va Tízparancsola Ily betűkultusz alapsz Aki Alefbés mun i

10109.

CÍMS A b

SZÓCI Alefb alfa hé í abc- Ered homál vé ann biztosság állapíthat m h alakjá s erede gö mo Kadmosn föníc feltaláló tulajdonít en biztos ala szolgál akrofon vag jelens h be ne héber-föníc nyel jelentőség bír pe tárgyak nev jelöl melyek e h ill be B há jel eredeti temp alakjá körvonalá haso vo a ered han A szó e hang m bar jel ökör form v ered alakjáb héber-föníc alefb bet legújab felfedez Szin feli farag be u ítél egyipt hierati í leszármazot 1 tá Kánaán használat v Jens Geschic Schr 1 E ír megelőz 14 egyipt főura al kána fejedel ékiratokban,te szin s ered írásjelek levelez egyipt udvar Tel-Amar táb hé alefb sorren i ré muta szá zsol versei kezdőbetű sorrend jelentős miti homál vé h egysé sz megállapodá alapu láts abb h görö nyelvü v átvét u megtartot nemc héber-föníc betűneve al bé ga s ha pon sorren eltér gö alfabet észlelü c megerős állításunk gö ny ugya mara nél alkalmazha s betűrendsze mi c mássalhangzó tartalmaz m egyipt szótagjel lév magánhang tarto szükséges megjelöl ha kiejté bíz mely magánhan am nag vált fle gö azonb h magánhangz megrögzít eg ol mássalhangzójele haszn er melye fölösleges talá hé h mel gö sok lágyab ejt c a jel spiri as rögzít m h jelölés használ hé aji o-n jod i-n u-n ches é-n gö í kezdet épp jobb ba hala m sé kés kénye okok boustrophe a ökörfordulásszerű barázdaszerű soronk váltako jobb ba bal jobb irán ér la abk- ejte be C- azonos í gyak ejte Ca Ga ez fogla hé hely ered hé alfabe c szamaritánu használj szerep sok zsidók ér felirataib századok kiszoríto használa négyze ír mely behozata talm hagyom Ezr vez viss ta szamaritánus-elle célzat honosítot m Talm elnevez aszur a va h s erede A szentség hagyományo zsidós ami írástu irá vallá tisztel kifejezés soks talál talm irodalom betű megszemélyesít am Is el versen keln melykőjü ill megtisztel h ve kezdőd Tó v Tízparancsol Il betűkultus alaps Ak Alefbé mu

10109

CÍM

SZÓC Alef alf h abc Ere homá v an biztossá állapítha alakj ered g m Kadmos föní feltalál tulajdoní e bizto al szolgá akrofo va jelen b n héber-föní nye jelentősé bí p tárgya ne jelö melye il b h je eredet tem alakj körvonal has v ere ha sz han ba je ökö for ere alakjá héber-föní alef be legúja felfede Szi fel fara b íté egyip hierat leszármazo t Kánaá használa Jen Geschi Sch í megelő 1 egyip főur a kán fejede ékiratokban,t szi ere írásjele levele egyip udva Tel-Ama tá h alef sorre r mut sz zso verse kezdőbet sorren jelentő mit homá v egys s megállapod alap lát ab gör nyelv átvé megtarto nem héber-föní betűnev a b g h po sorre elté g alfabe észlel megerő állításun g n ugy mar né alkalmazh betűrendsz m mássalhangz tartalma egyip szótagje lé magánhan tart szüksége megjelö h kiejt bí mel magánha a na vál fl g azon magánhang megrögzí e o mássalhangzójel hasz e mely fölöslege tal h me g so lágya ej je spir a rögzí jelölé haszná h aj o- jo i- u- che é- g kezde ép job b hal s ké kény oko boustroph ökörfordulásszer barázdaszer soron váltak job b ba job irá é l abk ejt b C azono gya ejt C G e fogl h hel ere h alfab szamaritán használ szere so zsidó é feliratai százado kiszorít használ négyz í mel behozat tal hagyo Ez ve vis t szamaritánus-ell célza honosíto Tal elneve aszu v ered szentsé hagyomány zsidó am írást ir vall tiszte kifejezé sok talá tal irodalo bet megszemélyesí a I e verse kel melykőj il megtiszte v kezdő T Tízparancso I betűkultu alap A Alefb m

1010SZÓ Ale al ab Er hom a biztoss állapíth alak ere Kadmo fön feltalá tulajdon bizt a szolg akrof v jele héber-fön ny jelentős b tárgy n jel mely i j erede te alak körvona ha er h s ha b j ök fo er alakj héber-fön ale b legúj felfed Sz fe far ít egyi hiera leszármaz Kána használ Je Gesch Sc megel egyi főu ká fejed ékiratokban, sz er írásjel level egyi udv Tel-Am t ale sorr mu s zs vers kezdőbe sorre jelent mi hom egy megállapo ala lá a gö nyel átv megtart ne héber-fön betűne p sorr elt alfab észle meger állításu ug ma n alkalmaz betűrends mássalhang tartalm egyi szótagj l magánha tar szükség megjel kiej b me magánh n vá f azo magánhan megrögz mássalhangzóje has mel fölösleg ta m s lágy e j spi rögz jelöl haszn a o j i u ch é kezd é jo ha k kén ok boustrop ökörfordulássze barázdasze soro válta jo b jo ir ab ej azon gy ej fog he er alfa szamaritá haszná szer s zsid felirata század kiszorí haszná négy me behoza ta hagy E v vi szamaritánus-el célz honosít Ta elnev asz ere szents hagyomán zsid a írás i val tiszt kifejez so tal ta irodal be megszemélyes vers ke melykő i megtiszt kezd Tízparancs betűkult ala Alef