10110.htm

CÍMSZÓ: Alexander

SZEMÉLYNÉV: Alexander Bernát

SZÓCIKK: Alexander, 1. Bernát, filozófiai és esztétikai író, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1850., megh. u. o. 1927. A filozófiát, esztétikát, pedagógiát és irodalmat, a mennyiségtant és a természettudományokat felölelő rendkívül széleskörű budapesti és külföldi egyetemi tanulmányok elvégzése után évekig a budapesti V. ker. áll. főreáliskola tanára volt. 1878 óta a budapesti tudományegyetemen mint magántanár, 1895 óta mint rendkívüli, 1904 -19-ig pedig mint rendes tanár működött. Nagy népszerűségre tett szert hallgatósága körében. 1919 -23-ig Németországban és Svájcban élt, ahonnan hazatérve nyugdíjazták. 1892-ben a Magyar Tud. Akadémia levelezőtagjává, 1899. a Kisfaludy- Társaság rendes tagjai közé választotta. Páratlanul széleskörű és mélységes hatású tevékenysége az egyetemi katedra, a Népszerű Főiskola és a Szabad Lyceum előadói szószéke, a zsurnalisztika és a tudományos irodalom között oszlott meg. Hosszú időn át az Egyetértés tanügyi rovatában kardoskodott a modern pedagógia reformeszméiért, majd a Neues Pester Journal színházi kritikusa volt, míg Rákosi Jenő nem szerződtette a Budapesti Hírlap kötelékébe. Csakhamar e lapnak, amely a nyolcvanas években a művelt magyar középosztály legtekintélyesebb lapja, egyik legnépszerűbb munkatársa lett. Alfa álnévvel jegyzett színházi bírálataival és filozófiai tárcáival a legbonyolultabb problémákat is közelvitte a nagyközönség értelméhez. Színházi kritikái akkora tudásról tettek tanúságot, hogy Csiky Gergely halála után a Színiakadémia dramaturgiai tanszékébe juttatták. Utóbb a Pester Lloydnak külföldön is elismert vezércikk- és tárcaírója és színikritikusa. Élete végén az Újságba is írt cikkeket és tanulmányokat. Tevékenységének súlypontja a filozófia, amelynek népszerűsítésére a legutóbbi félszázadban senki sem tett többet Magyarországon, mint ő. Tárcáival felkeltette a művelt magyar közönség érdeklődését a filozófiai kérdések iránt. Előadásain virtuozitással használta fel a tudomány népszerűsítésének minden eszközét és olyan nagy közönséget vonzott, mint magyar tudományos előadó még soha. Nagy érdemeket szerzett a filozófia klasszikus remekeinek példaadó fordításával. Önálló munkái a magyar filozófiai irodalom legértékesebb alkotásai közé tartoznak. Filozófiai rendszert nem alkotott, de mindig felejthetetlenek lesznek azok az érdemei, amelyeket a magyar filozófiai műnyelv kifejlesztésével, a legelvontabb bölcseleti kérdéseknek megvilágításával szerzett. Mások eszméit mindig eredetien, egyéni formában közvetítette és a legsúlyosabb eszméket is világosan és egyszerűen közelítette meg. Filozófiai munkásságának legjavához tartoznak következő művei: A filozófia történetének eszméje tekintettel a történetre általában; Kant élete, fejlődése és filozófiája; A XIX. század pesszimizmusa, Schopenhauer és Hartmann : Diderot-tanulmányok: Spinoza (német, majd magyar nyelven); Geschichte der Philosophie. Meghitt barátjával és hűséges munkatársával, Bánóczi Józseffel megalapította a Filozófiai írók Tárát, mely a leghatásosabb eszköze volt a filozófiai műveltség terjesztésének, és amelynek egyes kötetei igen nagy kelendőséget értek el. Ebben a sorozatban jelentek meg A. mintaszerű fordításában Descartes és Hume legfontosabb művei. Kant Prolegomenái és - Bánóczival együtt készült hűséges tolmácsolásában - Kant legsúlyosabb munkája, A tiszta ész kritikája. Ritka összefoglaló erőről tanúskodó tanulmányai sorában a homloktérben áll A lelki élet című, amely A Műveltség Könyvtárának Az ember c. kötetében a legmegbízhatóbb útmutató a pszichológia rengetegében. Az esztétikát éppen olyan szeretettel művelte, mint a filozófiát. Platón szelleme ragyog A művészet című dialógusában, amely nem csak mély és a kérdés leggyökeréig eljutó, de megkapóan eredeti is. Ebben a művében kifejtett gondolatait továbbszövi a Művészet, a művészét értékéről, a művészeti nevelésről c. francia nyelven is megjelent szellemes és tartalmas esztétikai munkájában. Shakespeare Hamletje című dramaturgiai tanulmánya kimagaslik a nagyterjedelmű magyar Shakespeare-irodalomból. Madách Imre remekét, Az ember tragédiáját kevesen kommentálták élesebb elmével, mint ő. A Pester Lloydban megjelent tárcáiban nemegyszer foglalkozott a zsidó irodalom és művészet problémáival és termékeivel is. Több ízben szerepelt az Imit felolvasásain. Egész tevékenységét a megértő szeretet jellemzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 110. címszó a lexikon => 24. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10110.htm

CÍMSZÓ: Alexander

SZEMÉLYNÉV: Alexander Bernát

SZÓCIKK: Alexander, 1. Bernát, filozófiai és esztétikai író, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1850., megh. u. o. 1927. A filozófiát, esztétikát, pedagógiát és irodalmat, a mennyiségtant és a természettudományokat felölelő rendkívül széleskörű budapesti és külföldi egyetemi tanulmányok elvégzése után évekig a budapesti V. ker. áll. főreáliskola tanára volt. 1878 óta a budapesti tudományegyetemen mint magántanár, 1895 óta mint rendkívüli, 1904 -19-ig pedig mint rendes tanár működött. Nagy népszerűségre tett szert hallgatósága körében. 1919 -23-ig Németországban és Svájcban élt, ahonnan hazatérve nyugdíjazták. 1892-ben a Magyar Tud. Akadémia levelezőtagjává, 1899. a Kisfaludy- Társaság rendes tagjai közé választotta. Páratlanul széleskörű és mélységes hatású tevékenysége az egyetemi katedra, a Népszerű Főiskola és a Szabad Lyceum előadói szószéke, a zsurnalisztika és a tudományos irodalom között oszlott meg. Hosszú időn át az Egyetértés tanügyi rovatában kardoskodott a modern pedagógia reformeszméiért, majd a Neues Pester Journal színházi kritikusa volt, míg Rákosi Jenő nem szerződtette a Budapesti Hírlap kötelékébe. Csakhamar e lapnak, amely a nyolcvanas években a művelt magyar középosztály legtekintélyesebb lapja, egyik legnépszerűbb munkatársa lett. Alfa álnévvel jegyzett színházi bírálataival és filozófiai tárcáival a legbonyolultabb problémákat is közelvitte a nagyközönség értelméhez. Színházi kritikái akkora tudásról tettek tanúságot, hogy Csiky Gergely halála után a Színiakadémia dramaturgiai tanszékébe juttatták. Utóbb a Pester Lloydnak külföldön is elismert vezércikk- és tárcaírója és színikritikusa. Élete végén az Újságba is írt cikkeket és tanulmányokat. Tevékenységének súlypontja a filozófia, amelynek népszerűsítésére a legutóbbi félszázadban senki sem tett többet Magyarországon, mint ő. Tárcáival felkeltette a művelt magyar közönség érdeklődését a filozófiai kérdések iránt. Előadásain virtuozitással használta fel a tudomány népszerűsítésének minden eszközét és olyan nagy közönséget vonzott, mint magyar tudományos előadó még soha. Nagy érdemeket szerzett a filozófia klasszikus remekeinek példaadó fordításával. Önálló munkái a magyar filozófiai irodalom legértékesebb alkotásai közé tartoznak. Filozófiai rendszert nem alkotott, de mindig felejthetetlenek lesznek azok az érdemei, amelyeket a magyar filozófiai műnyelv kifejlesztésével, a legelvontabb bölcseleti kérdéseknek megvilágításával szerzett. Mások eszméit mindig eredetien, egyéni formában közvetítette és a legsúlyosabb eszméket is világosan és egyszerűen közelítette meg. Filozófiai munkásságának legjavához tartoznak következő művei: A filozófia történetének eszméje tekintettel a történetre általában; Kant élete, fejlődése és filozófiája; A XIX. század pesszimizmusa, Schopenhauer és Hartmann : Diderot-tanulmányok: Spinoza német, majd magyar nyelven ; Geschichte der Philosophie. Meghitt barátjával és hűséges munkatársával, Bánóczi Józseffel megalapította a Filozófiai írók Tárát, mely a leghatásosabb eszköze volt a filozófiai műveltség terjesztésének, és amelynek egyes kötetei igen nagy kelendőséget értek el. Ebben a sorozatban jelentek meg A. mintaszerű fordításában Descartes és Hume legfontosabb művei. Kant Prolegomenái és - Bánóczival együtt készült hűséges tolmácsolásában - Kant legsúlyosabb munkája, A tiszta ész kritikája. Ritka összefoglaló erőről tanúskodó tanulmányai sorában a homloktérben áll A lelki élet című, amely A Műveltség Könyvtárának Az ember c. kötetében a legmegbízhatóbb útmutató a pszichológia rengetegében. Az esztétikát éppen olyan szeretettel művelte, mint a filozófiát. Platón szelleme ragyog A művészet című dialógusában, amely nem csak mély és a kérdés leggyökeréig eljutó, de megkapóan eredeti is. Ebben a művében kifejtett gondolatait továbbszövi a Művészet, a művészét értékéről, a művészeti nevelésről c. francia nyelven is megjelent szellemes és tartalmas esztétikai munkájában. Shakespeare Hamletje című dramaturgiai tanulmánya kimagaslik a nagyterjedelmű magyar Shakespeare-irodalomból. Madách Imre remekét, Az ember tragédiáját kevesen kommentálták élesebb elmével, mint ő. A Pester Lloydban megjelent tárcáiban nemegyszer foglalkozott a zsidó irodalom és művészet problémáival és termékeivel is. Több ízben szerepelt az Imit felolvasásain. Egész tevékenységét a megértő szeretet jellemzi.

10110.ht

CÍMSZÓ Alexande

SZEMÉLYNÉV Alexande Berná

SZÓCIKK Alexander 1 Bernát filozófia é esztétika író egyetem tanár szül Budapeste 1850. megh u o 1927 filozófiát esztétikát pedagógiá é irodalmat mennyiségtan é természettudományoka felölel rendkívü széleskör budapest é külföld egyetem tanulmányo elvégzés utá éveki budapest V ker áll főreáliskol tanár volt 187 ót budapest tudományegyeteme min magántanár 189 ót min rendkívüli 190 -19-i pedi min rende taná működött Nag népszerűségr tet szer hallgatóság körében 191 -23-i Németországba é Svájcba élt ahonna hazatérv nyugdíjazták 1892-be Magya Tud Akadémi levelezőtagjává 1899 Kisfaludy Társasá rende tagja köz választotta Páratlanu széleskör é mélysége hatás tevékenység a egyetem katedra Népszer Főiskol é Szaba Lyceu előadó szószéke zsurnalisztik é tudományo irodalo közöt oszlot meg Hossz idő á a Egyetérté tanügy rovatába kardoskodot moder pedagógi reformeszméiért maj Neue Peste Journa színház kritikus volt mí Rákos Jen ne szerződtett Budapest Hírla kötelékébe Csakhama lapnak amel nyolcvana évekbe művel magya középosztál legtekintélyeseb lapja egyi legnépszerűb munkatárs lett Alf álnévve jegyzet színház bírálataiva é filozófia tárcáiva legbonyolultab problémáka i közelvitt nagyközönsé értelméhez Színház kritiká akkor tudásró tette tanúságot hog Csik Gergel halál utá Színiakadémi dramaturgia tanszékéb juttatták Utób Peste Lloydna külföldö i elismer vezércikk é tárcaírój é színikritikusa Élet végé a Újságb i ír cikkeke é tanulmányokat Tevékenységéne súlypontj filozófia amelyne népszerűsítésér legutóbb félszázadba senk se tet többe Magyarországon min ő Tárcáiva felkeltett művel magya közönsé érdeklődésé filozófia kérdése iránt Előadásai virtuozitássa használt fe tudomán népszerűsítéséne minde eszközé é olya nag közönsége vonzott min magya tudományo előad mé soha Nag érdemeke szerzet filozófi klassziku remekeine példaad fordításával Önáll munká magya filozófia irodalo legértékeseb alkotása köz tartoznak Filozófia rendszer ne alkotott d mindi felejthetetlene leszne azo a érdemei amelyeke magya filozófia műnyel kifejlesztésével legelvontab bölcselet kérdésekne megvilágításáva szerzett Máso eszméi mindi eredetien egyén formába közvetített é legsúlyosab eszméke i világosa é egyszerűe közelített meg Filozófia munkásságána legjaváho tartozna következ művei filozófi történeténe eszméj tekintette történetr általában Kan élete fejlődés é filozófiája XIX száza pesszimizmusa Schopenhaue é Hartman Diderot-tanulmányok Spinoz német maj magya nyelve Geschicht de Philosophie Meghit barátjáva é hűsége munkatársával Bánócz Józseffe megalapított Filozófia író Tárát mel leghatásosab eszköz vol filozófia műveltsé terjesztésének é amelyne egye kötete ige nag kelendősége érte el Ebbe sorozatba jelente me A mintaszer fordításába Descarte é Hum legfontosab művei Kan Prolegomená é Bánócziva együt készül hűsége tolmácsolásába Kan legsúlyosab munkája tiszt és kritikája Ritk összefoglal erőrő tanúskod tanulmánya sorába homloktérbe ál lelk éle című amel Műveltsé Könyvtárána A embe c kötetébe legmegbízhatób útmutat pszichológi rengetegében A esztétiká éppe olya szeretette művelte min filozófiát Plató szellem ragyo művésze cím dialógusában amel ne csa mél é kérdé leggyökeréi eljutó d megkapóa eredet is Ebbe művébe kifejtet gondolatai továbbszöv Művészet művészé értékéről művészet nevelésrő c franci nyelve i megjelen szelleme é tartalma esztétika munkájában Shakespear Hamletj cím dramaturgia tanulmány kimagasli nagyterjedelm magya Shakespeare-irodalomból Madác Imr remekét A embe tragédiájá kevese kommentáltá éleseb elmével min ő Peste Lloydba megjelen tárcáiba nemegysze foglalkozot zsid irodalo é művésze problémáiva é termékeive is Töb ízbe szerepel a Imi felolvasásain Egés tevékenységé megért szerete jellemzi

10110.h

CÍMSZ Alexand

SZEMÉLYNÉ Alexand Bern

SZÓCIK Alexande Berná filozófi esztétik ír egyete taná szü Budapest 1850 meg 192 filozófiá esztétiká pedagógi irodalma mennyiségta természettudományok felöle rendkív széleskö budapes külföl egyete tanulmány elvégzé ut évek budapes ke ál főreálisko taná vol 18 ó budapes tudományegyetem mi magántaná 18 ó mi rendkívül 19 -19- ped mi rend tan működöt Na népszerűség te sze hallgatósá körébe 19 -23- Németországb Svájcb él ahonn hazatér nyugdíjaztá 1892-b Magy Tu Akadém levelezőtagjáv 189 Kisfalud Társas rend tagj kö választott Páratlan széleskö mélység hatá tevékenysé egyete katedr Népsze Főisko Szab Lyce előad szószék zsurnaliszti tudomány irodal közö oszlo me Hoss id Egyetért tanüg rovatáb kardoskodo mode pedagóg reformeszméiér ma Neu Pest Journ színhá kritiku vol m Ráko Je n szerződtet Budapes Hírl kötelékéb Csakham lapna ame nyolcvan évekb műve magy középosztá legtekintélyese lapj egy legnépszerű munkatár let Al álnévv jegyze színhá bírálataiv filozófi tárcáiv legbonyolulta problémák közelvit nagyközöns értelméhe Színhá kritik akko tudásr tett tanúságo ho Csi Gerge halá ut Színiakadém dramaturgi tanszéké juttattá Utó Pest Lloydn külföld elisme vezércik tárcaíró színikritikus Éle vég Újság í cikkek tanulmányoka Tevékenységén súlypont filozófi amelyn népszerűsítésé legutób félszázadb sen s te több Magyarországo mi Tárcáiv felkeltet műve magy közöns érdeklődés filozófi kérdés irán Előadása virtuozitáss használ f tudomá népszerűsítésén mind eszköz oly na közönség vonzot mi magy tudomány előa m soh Na érdemek szerze filozóf klasszik remekein példaa fordításáva Önál munk magy filozófi irodal legértékese alkotás kö tartozna Filozófi rendsze n alkotot mind felejthetetlen leszn az érdeme amelyek magy filozófi műnye kifejlesztéséve legelvonta bölcsele kérdésekn megvilágításáv szerzet Más eszmé mind eredetie egyé formáb közvetítet legsúlyosa eszmék világos egyszerű közelítet me Filozófi munkásságán legjaváh tartozn követke műve filozóf történetén eszmé tekintett történet általába Ka élet fejlődé filozófiáj XI száz pesszimizmus Schopenhau Hartma Diderot-tanulmányo Spino néme ma magy nyelv Geschich d Philosophi Meghi barátjáv hűség munkatársáva Bánóc Józseff megalapítot Filozófi ír Tárá me leghatásosa eszkö vo filozófi művelts terjesztéséne amelyn egy kötet ig na kelendőség ért e Ebb sorozatb jelent m mintasze fordításáb Descart Hu legfontosa műve Ka Prolegomen Bánócziv együ készü hűség tolmácsolásáb Ka legsúlyosa munkáj tisz é kritikáj Rit összefogla erőr tanúsko tanulmány soráb homloktérb á lel él cím ame Művelts Könyvtárán emb kötetéb legmegbízható útmuta pszichológ rengetegébe esztétik épp oly szeretett művelt mi filozófiá Plat szelle ragy művész cí dialógusába ame n cs mé kérd leggyökeré eljut megkapó erede i Ebb művéb kifejte gondolata továbbszö Művésze művész értékérő művésze nevelésr franc nyelv megjele szellem tartalm esztétik munkájába Shakespea Hamlet cí dramaturgi tanulmán kimagasl nagyterjedel magy Shakespeare-irodalombó Madá Im remeké emb tragédiáj keves kommentált élese elméve mi Pest Lloydb megjele tárcáib nemegysz foglalkozo zsi irodal művész problémáiv termékeiv i Tö ízb szerepe Im felolvasásai Egé tevékenység megér szeret jellemz

10110.

CÍMS Alexan

SZEMÉLYN Alexan Ber

SZÓCI Alexand Bern filozóf esztéti í egyet tan sz Budapes 185 me 19 filozófi esztétik pedagóg irodalm mennyiségt természettudományo felöl rendkí szélesk budape külfö egyet tanulmán elvégz u éve budape k á főreálisk tan vo 1 budape tudományegyete m magántan 1 m rendkívü 1 -19 pe m ren ta működö N népszerűsé t sz hallgatós köréb 1 -23 Németország Svájc é ahon hazaté nyugdíjazt 1892- Mag T Akadé levelezőtagjá 18 Kisfalu Társa ren tag k választot Páratla szélesk mélysé hat tevékenys egyet kated Népsz Főisk Sza Lyc előa szószé zsurnaliszt tudomán iroda köz oszl m Hos i Egyetér tanü rovatá kardoskod mod pedagó reformeszméié m Ne Pes Jour szính kritik vo Rák J szerződte Budape Hír köteléké Csakha lapn am nyolcva évek műv mag középoszt legtekintélyes lap eg legnépszer munkatá le A álnév jegyz szính bírálatai filozóf tárcái legbonyolult problémá közelvi nagyközön értelméh Szính kriti akk tudás tet tanúság h Cs Gerg hal u Színiakadé dramaturg tanszék juttatt Ut Pes Lloyd külföl elism vezérci tárcaír színikritiku Él vé Újsá cikke tanulmányok Tevékenységé súlypon filozóf amely népszerűsítés legutó félszázad se t töb Magyarország m Tárcái felkelte műv mag közön érdeklődé filozóf kérdé irá Előadás virtuozitás haszná tudom népszerűsítésé min eszkö ol n közönsé vonzo m mag tudomán elő so N érdeme szerz filozó klasszi remekei példa fordításáv Öná mun mag filozóf iroda legértékes alkotá k tartozn Filozóf rendsz alkoto min felejthetetle lesz a érdem amelye mag filozóf műny kifejlesztésév legelvont bölcsel kérdések megvilágításá szerze Má eszm min eredeti egy formá közvetíte legsúlyos eszmé világo egyszer közelíte m Filozóf munkásságá legjavá tartoz követk műv filozó történeté eszm tekintet történe általáb K éle fejlőd filozófiá X szá pesszimizmu Schopenha Hartm Diderot-tanulmány Spin ném m mag nyel Geschic Philosoph Megh barátjá hűsé munkatársáv Bánó József megalapíto Filozóf í Tár m leghatásos eszk v filozóf művelt terjesztésén amely eg köte i n kelendősé ér Eb sorozat jelen mintasz fordításá Descar H legfontos műv K Prolegome Bánóczi egy kész hűsé tolmácsolásá K legsúlyos munká tis kritiká Ri összefogl erő tanúsk tanulmán sorá homloktér le é cí am Művelt Könyvtárá em köteté legmegbízhat útmut pszicholó rengetegéb esztéti ép ol szeretet művel m filozófi Pla szell rag művés c dialógusáb am c m kér leggyöker elju megkap ered Eb művé kifejt gondolat továbbsz Művész művés értékér művész nevelés fran nyel megjel szelle tartal esztéti munkájáb Shakespe Hamle c dramaturg tanulmá kimagas nagyterjede mag Shakespeare-irodalomb Mad I remek em tragédiá keve kommentál éles elmév m Pes Lloyd megjel tárcái nemegys foglalkoz zs iroda művés problémái termékei T íz szerep I felolvasása Eg tevékenysé megé szere jellem

10110

CÍM Alexa

SZEMÉLY Alexa Be

SZÓC Alexan Ber filozó esztét egye ta s Budape 18 m 1 filozóf esztéti pedagó irodal mennyiség természettudomány felö rendk széles budap külf egye tanulmá elvég év budap főreális ta v budap tudományegyet magánta rendkív -1 p re t működ népszerűs s hallgató köré -2 Németorszá Sváj aho hazat nyugdíjaz 1892 Ma Akad levelezőtagj 1 Kisfal Társ re ta választo Páratl széles mélys ha tevékeny egye kate Néps Főis Sz Ly elő szósz zsurnalisz tudomá irod kö osz Ho Egyeté tan rovat kardosko mo pedag reformeszméi N Pe Jou szín kriti v Rá szerződt Budap Hí kötelék Csakh lap a nyolcv éve mű ma középosz legtekintélye la e legnépsze munkat l álné jegy szín bírálata filozó tárcá legbonyolul problém közelv nagyközö értelmé Szín krit ak tudá te tanúsá C Ger ha Színiakad dramatur tanszé juttat U Pe Lloy külfö elis vezérc tárcaí színikritik É v Újs cikk tanulmányo Tevékenység súlypo filozó amel népszerűsíté legut félszáza s tö Magyarorszá Tárcá felkelt mű ma közö érdeklőd filozó kérd ir Előadá virtuozitá haszn tudo népszerűsítés mi eszk o közöns vonz ma tudomá el s érdem szer filoz klassz remeke péld fordításá Ön mu ma filozó irod legértéke alkot tartoz Filozó rends alkot mi felejthetetl les érde amely ma filozó műn kifejlesztésé legelvon bölcse kérdése megvilágítás szerz M esz mi eredet eg form közvetít legsúlyo eszm világ egysze közelít Filozó munkásság legjav tarto követ mű filoz történet esz tekinte történ általá él fejlő filozófi sz pesszimizm Schopenh Hart Diderot-tanulmán Spi né ma nye Geschi Philosop Meg barátj hűs munkatársá Bán Józse megalapít Filozó Tá leghatáso esz filozó művel terjesztésé amel e köt kelendős é E soroza jele mintas fordítás Desca legfonto mű Prolegom Bánócz eg kés hűs tolmácsolás legsúlyo munk ti kritik R összefog er tanús tanulmá sor homlokté l c a Művel Könyvtár e kötet legmegbízha útmu pszichol rengetegé esztét é o szerete műve filozóf Pl szel ra művé dialógusá a ké leggyöke elj megka ere E műv kifej gondola továbbs Művés művé értéké művés nevelé fra nye megje szell tarta esztét munkájá Shakesp Haml dramatur tanulm kimaga nagyterjed ma Shakespeare-irodalom Ma reme e tragédi kev kommentá éle elmé Pe Lloy megje tárcá nemegy foglalko z irod művé problémá terméke í szere felolvasás E tevékenys meg szer jelle

1011

CÍ Alex

SZEMÉL Alex B

SZÓ Alexa Be filoz eszté egy t Budap 1 filozó esztét pedag iroda mennyisé természettudomán fel rend széle buda kül egy tanulm elvé é buda főreáli t buda tudományegye magánt rendkí - r műkö népszerű hallgat kör - Németorsz Svá ah haza nyugdíja 189 M Aka levelezőtag Kisfa Tár r t választ Párat széle mély h tevéken egy kat Nép Fői S L el szós zsurnalis tudom iro k os H Egyet ta rova kardosk m peda reformeszmé P Jo szí krit R szerződ Buda H kötelé Csak la nyolc év m m középos legtekintély l legnépsz munka áln jeg szí bírálat filoz tárc legbonyolu problé közel nagyköz értelm Szí kri a tud t tanús Ge h Színiaka dramatu tansz jutta P Llo külf eli vezér tárca színikriti Új cik tanulmány Tevékenysé súlyp filoz ame népszerűsít legu félszáz t Magyarorsz Tárc felkel m m köz érdeklő filoz kér i Előad virtuozit hasz tud népszerűsíté m esz közön von m tudom e érde sze filo klass remek pél fordítás Ö m m filoz iro legérték alko tarto Filoz rend alko m felejthetet le érd amel m filoz mű kifejlesztés legelvo bölcs kérdés megvilágítá szer es m erede e for közvetí legsúly esz vilá egysz közelí Filoz munkássá legja tart köve m filo történe es tekint törté által é fejl filozóf s pesszimiz Schopen Har Diderot-tanulmá Sp n m ny Gesch Philoso Me barát hű munkatárs Bá Józs megalapí Filoz T leghatás es filoz műve terjesztés ame kö kelendő soroz jel minta fordítá Desc legfont m Prolego Bánóc e ké hű tolmácsolá legsúly mun t kriti összefo e tanú tanulm so homlokt Műve Könyvtá köte legmegbízh útm pszicho rengeteg eszté szeret műv filozó P sze r műv dialógus k leggyök el megk er mű kife gondol tovább Művé műv érték művé nevel fr ny megj szel tart eszté munkáj Shakes Ham dramatu tanul kimag nagyterje m Shakespeare-irodalo M rem tragéd ke komment él elm P Llo megj tárc nemeg foglalk iro műv problém termék szer felolvasá tevékeny me sze jell