10113.htm

CÍMSZÓ: Alexandersohn

SZEMÉLYNÉV: Alexandersohn Jonathán

SZÓCIKK: Alexandersohn Jonathán, rabbi, szül. Grätzben (Posen) a XIX. század elején, megh. Óbudán 1869 nov. 24. Az 1831-i kolerajárványig a poseni Schwerinben működött mint rabbi és onnan került Bajára, a nagytekintélyű Kohn Götzhez, aki honfitársa volt. 1833. Hejőcsabán választották meg rabbinak, de valószínűleg reformtörekvései miatt nézeteltérése támadt hit községével és a Löw Eleázár (l. o.) szántói rabbi elnöklete alatt működő Bész din megfosztotta őt állásától. A. a világi hatóságoktól várt elégtételt, de ezek nem avatkoztak ügyébe. Egy újabb Bész din azonban, melyet A. barátai sürgettek, a hitközséget 800 frt kártérítésre kötelezte, de ő azt nem fogadta el, hanem állását követelte. E célból bejárta Nyugat-Európát, héber és német nyelvű «Tomách kovéd» (Ehrenrettung und auf Dokumente Gestützte Widerlegung, Dessau 1847) c. pamfletjében ismertette esetét, de eredmény nélkül. Az óbudai zsidókórházban halt meg, mint koldus.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 113. címszó a lexikon => 25. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10113.htm

CÍMSZÓ: Alexandersohn

SZEMÉLYNÉV: Alexandersohn Jonathán

SZÓCIKK: Alexandersohn Jonathán, rabbi, szül. Grätzben Posen a XIX. század elején, megh. Óbudán 1869 nov. 24. Az 1831-i kolerajárványig a poseni Schwerinben működött mint rabbi és onnan került Bajára, a nagytekintélyű Kohn Götzhez, aki honfitársa volt. 1833. Hejőcsabán választották meg rabbinak, de valószínűleg reformtörekvései miatt nézeteltérése támadt hit községével és a Löw Eleázár l. o. szántói rabbi elnöklete alatt működő Bész din megfosztotta őt állásától. A. a világi hatóságoktól várt elégtételt, de ezek nem avatkoztak ügyébe. Egy újabb Bész din azonban, melyet A. barátai sürgettek, a hitközséget 800 frt kártérítésre kötelezte, de ő azt nem fogadta el, hanem állását követelte. E célból bejárta Nyugat-Európát, héber és német nyelvű Tomách kovéd Ehrenrettung und auf Dokumente Gestützte Widerlegung, Dessau 1847 c. pamfletjében ismertette esetét, de eredmény nélkül. Az óbudai zsidókórházban halt meg, mint koldus.

10113.ht

CÍMSZÓ Alexandersoh

SZEMÉLYNÉV Alexandersoh Jonathá

SZÓCIKK Alexandersoh Jonathán rabbi szül Grätzbe Pose XIX száza elején megh Óbudá 186 nov 24 A 1831- kolerajárványi posen Schwerinbe működöt min rabb é onna kerül Bajára nagytekintély Koh Götzhez ak honfitárs volt 1833 Hejőcsabá választottá me rabbinak d valószínűle reformtörekvése miat nézeteltérés támad hi községéve é Lö Eleázá l o szántó rabb elnöklet alat működ Bés di megfosztott ő állásától A világ hatóságoktó vár elégtételt d eze ne avatkozta ügyébe Eg újab Bés di azonban melye A baráta sürgettek hitközsége 80 fr kártérítésr kötelezte d az ne fogadt el hane állásá követelte célbó bejárt Nyugat-Európát hébe é néme nyelv Tomác kové Ehrenrettun un au Dokument Gestützt Widerlegung Dessa 184 c pamfletjébe ismertett esetét d eredmén nélkül A óbuda zsidókórházba hal meg min koldus

10113.h

CÍMSZ Alexanderso

SZEMÉLYNÉ Alexanderso Jonath

SZÓCIK Alexanderso Jonathá rabb szü Grätzb Pos XI száz elejé meg Óbud 18 no 2 1831 kolerajárvány pose Schwerinb működö mi rab onn kerü Bajár nagytekintél Ko Götzhe a honfitár vol 183 Hejőcsab választott m rabbina valószínűl reformtörekvés mia nézeteltéré táma h községév L Eleáz szánt rab elnökle ala műkö Bé d megfosztot állásátó vilá hatóságokt vá elégtétel ez n avatkozt ügyéb E úja Bé d azonba mely barát sürgette hitközség 8 f kártérítés kötelezt a n fogad e han állás követelt célb bejár Nyugat-Európá héb ném nyel Tomá kov Ehrenrettu u a Dokumen Gestütz Widerlegun Dess 18 pamfletjéb ismertet eseté eredmé nélkü óbud zsidókórházb ha me mi koldu

10113.

CÍMS Alexanders

SZEMÉLYN Alexanders Jonat

SZÓCI Alexanders Jonath rab sz Grätz Po X szá elej me Óbu 1 n 183 kolerajárván pos Schwerin működ m ra on ker Bajá nagytekinté K Götzh honfitá vo 18 Hejőcsa választot rabbin valószínű reformtörekvé mi nézeteltér tám községé Eleá szán ra elnökl al műk B megfoszto állását vil hatóságok v elégtéte e avatkoz ügyé új B azonb mel bará sürgett hitközsé kártéríté kötelez foga ha állá követel cél bejá Nyugat-Európ hé né nye Tom ko Ehrenrett Dokume Gestüt Widerlegu Des 1 pamfletjé ismerte eset eredm nélk óbu zsidókórház h m m kold

10113

CÍM Alexander

SZEMÉLY Alexander Jona

SZÓC Alexander Jonat ra s Grät P sz ele m Ób 18 kolerajárvá po Schweri műkö r o ke Baj nagytekint Götz honfit v 1 Hejőcs választo rabbi valószín reformtörekv m nézetelté tá község Ele szá r elnök a mű megfoszt állásá vi hatóságo elégtét avatko ügy ú azon me bar sürget hitközs kártérít kötele fog h áll követe cé bej Nyugat-Euró h n ny To k Ehrenret Dokum Gestü Widerleg De pamfletj ismert ese ered nél ób zsidókórhá kol

1011

CÍ Alexande

SZEMÉL Alexande Jon

SZÓ Alexande Jona r Grä s el Ó 1 kolerajárv p Schwer műk k Ba nagytekin Göt honfi Hejőc választ rabb valószí reformtörek nézetelt t közsé El sz elnö m megfosz állás v hatóság elégté avatk üg azo m ba sürge hitköz kártérí kötel fo ál követ c be Nyugat-Eur n T Ehrenre Doku Gest Widerle D pamflet ismer es ere né ó zsidókórh ko