10118.htm

CÍMSZÓ: Alistál

SZÓCIKK: Alistál, (Alistal, Cs-Szl.) kisk. Pozsony vrn., 1098 lak. Zsidó hitközsége a XIV. sz. elején, valószínűleg 1320 körül alakult. Alapítói nyugatról szivároghattak oda, talán azért, mert a szomszédos Szakálloson elhelyezett királyi ménesek istállómesterei A.-on laktak és sokféle lehetőséget nyújtottak a kereskedésre. Az alapítást követő első századok zsidóéletéről kevés emléket őriz a hitközség, de feltehető, hogy zavartalanul fejlődhetett és gyarapodott is, mert 350 évvel ezelőtt közadakozásból templomot épített, amely még ma is megvan. A múlt században orthodox alapon történt átszervezése a Stern és Paschkusz családok emlékéhez fűződik, rabbijai is ezekből kerültek ki. Anyakönyi területéhez tartoznak: Nyárasd, Vásárút, Kürt, Vámosfalu, Balázsfa, Enyed, Albár, Ladány, Nyék, Töböréte, Bügellö. Ma 69 családban 259 lelket számlál, 59 adófizetővel. Tagjainak 50%-a gazdálkodik, 30°/0-a kereskedő. 10% iparos! Fejlődés és hagyomány, úgy látszik, inkább a produktív pályák felé tereli a hitközség tagjait, ami abból látszik, hogy a hitközség fele őstermelő és 7 tagja jelentékeny mintagazdaságokon gazdálkodik. A világháborúban a hitközség 36 tagja vett részt, 9 elesett. Hitéletének konzervatív irányát nem csak maga a hitközség egyházi és kulturális célokra 29,000, szociális célokra 6000 c. koronát biztosított költségvetésében (az 1927/28. esztendőre) mozdítja elő, de előmozdítják azt intézményei is (Chevra Kadisa, Menucho Nechonó, Tórosz Cheszed), főleg elemi iskolája (64 tanulóval), a Talmud Tóra (5 tanulóval) és a jesiva (6 tanulóval). A jesiva élén Goldmann Salamon rabbi áll, akinek elődje 1869-től 1915-ig Neusatz Saje ismert talmudtudós volt. A bitközség mai vezetői: Neuwirth Gábor elnök, Goldberger Juda alelnök és Goldberger Samu templomgondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 118. címszó a lexikon => 26. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10118.htm

CÍMSZÓ: Alistál

SZÓCIKK: Alistál, Alistal, Cs-Szl. kisk. Pozsony vrn., 1098 lak. Zsidó hitközsége a XIV. sz. elején, valószínűleg 1320 körül alakult. Alapítói nyugatról szivároghattak oda, talán azért, mert a szomszédos Szakálloson elhelyezett királyi ménesek istállómesterei A.-on laktak és sokféle lehetőséget nyújtottak a kereskedésre. Az alapítást követő első századok zsidóéletéről kevés emléket őriz a hitközség, de feltehető, hogy zavartalanul fejlődhetett és gyarapodott is, mert 350 évvel ezelőtt közadakozásból templomot épített, amely még ma is megvan. A múlt században orthodox alapon történt átszervezése a Stern és Paschkusz családok emlékéhez fűződik, rabbijai is ezekből kerültek ki. Anyakönyi területéhez tartoznak: Nyárasd, Vásárút, Kürt, Vámosfalu, Balázsfa, Enyed, Albár, Ladány, Nyék, Töböréte, Bügellö. Ma 69 családban 259 lelket számlál, 59 adófizetővel. Tagjainak 50%-a gazdálkodik, 30°/0-a kereskedő. 10% iparos! Fejlődés és hagyomány, úgy látszik, inkább a produktív pályák felé tereli a hitközség tagjait, ami abból látszik, hogy a hitközség fele őstermelő és 7 tagja jelentékeny mintagazdaságokon gazdálkodik. A világháborúban a hitközség 36 tagja vett részt, 9 elesett. Hitéletének konzervatív irányát nem csak maga a hitközség egyházi és kulturális célokra 29,000, szociális célokra 6000 c. koronát biztosított költségvetésében az 1927/28. esztendőre mozdítja elő, de előmozdítják azt intézményei is Chevra Kadisa, Menucho Nechonó, Tórosz Cheszed , főleg elemi iskolája 64 tanulóval , a Talmud Tóra 5 tanulóval és a jesiva 6 tanulóval . A jesiva élén Goldmann Salamon rabbi áll, akinek elődje 1869-től 1915-ig Neusatz Saje ismert talmudtudós volt. A bitközség mai vezetői: Neuwirth Gábor elnök, Goldberger Juda alelnök és Goldberger Samu templomgondnok.

10118.ht

CÍMSZÓ Alistá

SZÓCIKK Alistál Alistal Cs-Szl kisk Pozson vrn. 109 lak Zsid hitközség XIV sz elején valószínűle 132 körü alakult Alapító nyugatró szivároghatta oda talá azért mer szomszédo Szakálloso elhelyezet király ménese istállómestere A.-o lakta é sokfél lehetősége nyújtotta kereskedésre A alapítás követ els százado zsidóéletérő kevé emléke őri hitközség d feltehető hog zavartalanu fejlődhetet é gyarapodot is mer 35 évve ezelőt közadakozásbó templomo épített amel mé m i megvan múl századba orthodo alapo történ átszervezés Ster é Paschkus családo emlékéhe fűződik rabbija i ezekbő kerülte ki Anyaköny területéhe tartoznak Nyárasd Vásárút Kürt Vámosfalu Balázsfa Enyed Albár Ladány Nyék Töböréte Bügellö M 6 családba 25 lelke számlál 5 adófizetővel Tagjaina 50%- gazdálkodik 30°/0- kereskedő 10 iparos Fejlődé é hagyomány úg látszik inkáb produktí pályá fel terel hitközsé tagjait am abbó látszik hog hitközsé fel őstermel é tagj jelentéken mintagazdaságoko gazdálkodik világháborúba hitközsé 3 tagj vet részt elesett Hitéleténe konzervatí irányá ne csa mag hitközsé egyház é kulturáli célokr 29,000 szociáli célokr 600 c koroná biztosítot költségvetésébe a 1927/28 esztendőr mozdítj elő d előmozdítjá az intézménye i Chevr Kadisa Menuch Nechonó Tóros Chesze főle elem iskoláj 6 tanulóva Talmu Tór tanulóva é jesiv tanulóva jesiv élé Goldman Salamo rabb áll akine elődj 1869-tő 1915-i Neusat Saj ismer talmudtudó volt bitközsé ma vezetői Neuwirt Gábo elnök Goldberge Jud alelnö é Goldberge Sam templomgondnok

10118.h

CÍMSZ Alist

SZÓCIK Alistá Alista Cs-Sz kis Pozso vrn 10 la Zsi hitközsé XI s elejé valószínűl 13 kör alakul Alapít nyugatr szivároghatt od tal azér me szomszéd Szakállos elhelyeze királ ménes istállómester A.- lakt sokfé lehetőség nyújtott kereskedésr alapítá köve el század zsidóéletér kev emlék őr hitközsé feltehet ho zavartalan fejlődhete gyarapodo i me 3 évv ezelő közadakozásb templom építet ame m megva mú századb orthod alap törté átszervezé Ste Paschku család emlékéh fűződi rabbij ezekb került k Anyakön területéh tartozna Nyáras Vásárú Kür Vámosfal Balázsf Enye Albá Ladán Nyé Töbörét Bügell családb 2 lelk számlá adófizetőve Tagjain 50% gazdálkodi 30°/0 keresked 1 iparo Fejlőd hagyomán ú látszi inká produkt pály fe tere hitközs tagjai a abb látszi ho hitközs fe ősterme tag jelentéke mintagazdaságok gazdálkodi világháborúb hitközs tag ve rész eleset Hitéletén konzervat irány n cs ma hitközs egyhá kulturál célok 29,00 szociál célok 60 koron biztosíto költségvetéséb 1927/2 esztendő mozdít el előmozdítj a intézmény Chev Kadis Menuc Nechon Tóro Chesz fől ele iskolá tanulóv Talm Tó tanulóv jesi tanulóv jesi él Goldma Salam rab ál akin előd 1869-t 1915- Neusa Sa isme talmudtud vol bitközs m vezető Neuwir Gáb elnö Goldberg Ju aleln Goldberg Sa templomgondno

10118.

CÍMS Alis

SZÓCI Alist Alist Cs-S ki Pozs vr 1 l Zs hitközs X elej valószínű 1 kö alaku Alapí nyugat szivároghat o ta azé m szomszé Szakállo elhelyez kirá méne istállómeste A. lak sokf lehetősé nyújtot kereskedés alapít köv e száza zsidóéleté ke emlé ő hitközs feltehe h zavartala fejlődhet gyarapod m év ezel közadakozás templo építe am megv m század ortho ala tört átszervez St Paschk csalá emléké fűződ rabbi ezek kerül Anyakö területé tartozn Nyára Vásár Kü Vámosfa Balázs Eny Alb Ladá Ny Töböré Bügel család lel száml adófizetőv Tagjai 50 gazdálkod 30°/ kereske ipar Fejlő hagyomá látsz ink produk pál f ter hitköz tagja ab látsz h hitköz f ősterm ta jelenték mintagazdaságo gazdálkod világháború hitköz ta v rés elese Hitéleté konzerva irán c m hitköz egyh kulturá célo 29,0 szociá célo 6 koro biztosít költségvetésé 1927/ esztend mozdí e előmozdít intézmén Che Kadi Menu Necho Tór Ches fő el iskol tanuló Tal T tanuló jes tanuló jes é Goldm Sala ra á aki elő 1869- 1915 Neus S ism talmudtu vo bitköz vezet Neuwi Gá eln Goldber J alel Goldber S templomgondn

10118

CÍM Ali

SZÓC Alis Alis Cs- k Poz v Z hitköz ele valószín k alak Alap nyuga szivárogha t az szomsz Szakáll elhelye kir mén istállómest A la sok lehetős nyújto kereskedé alapí kö száz zsidóélet k eml hitköz felteh zavartal fejlődhe gyarapo é eze közadakozá templ épít a meg száza orth al tör átszerve S Pasch csal emlék fűző rabb eze kerü Anyak terület tartoz Nyár Vásá K Vámosf Baláz En Al Lad N Töbör Büge csalá le szám adófizető Tagja 5 gazdálko 30° keresk ipa Fejl hagyom láts in produ pá te hitkö tagj a láts hitkö őster t jelenté mintagazdaság gazdálko világhábor hitkö t ré eles Hitélet konzerv irá hitkö egy kultur cél 29, szoci cél kor biztosí költségvetés 1927 eszten mozd előmozdí intézmé Ch Kad Men Nech Tó Che f e isko tanul Ta tanul je tanul je Gold Sal r ak el 1869 191 Neu is talmudt v bitkö veze Neuw G el Goldbe ale Goldbe templomgond

1011

CÍ Al

SZÓ Ali Ali Cs Po hitkö el valószí ala Ala nyug szivárogh a szoms Szakál elhely ki mé istállómes l so lehető nyújt keresked alap k szá zsidóéle em hitkö felte zavarta fejlődh gyarap ez közadakoz temp épí me száz ort a tö átszerv Pasc csa emlé fűz rab ez ker Anya terüle tarto Nyá Vás Vámos Balá E A La Töbö Büg csal l szá adófizet Tagj gazdálk 30 keres ip Fej hagyo lát i prod p t hitk tag lát hitk őste jelent mintagazdasá gazdálk világhábo hitk r ele Hitéle konzer ir hitk eg kultu cé 29 szoc cé ko biztos költségveté 192 eszte moz előmozd intézm C Ka Me Nec T Ch isk tanu T tanu j tanu j Gol Sa a e 186 19 Ne i talmud bitk vez Neu e Goldb al Goldb templomgon