10120.htm

CÍMSZÓ: Álkeresztények

SZÓCIKK: Álkeresztények. Minden valószínűség szerint, azokat a zsidókat és izmaelitákat emlegették az Árpádházi királyok korában ilyen elnevezés alatt, akik, hogy állami és közhivatalokban megmaradhassanak, az aranybulla kiadása után megkeresztelkedtek. De Róbert esztergomi érsek, mikor 1232 év végén egyházi átokhoz folyamodott és felsorolja az ország bajait és okozóit, csak a szaracénusok (l. Izmaeliták) és az álkeresztények ellen fakad ki, a zsidókról azonban nem tesz említést. Mikor IV. Béla 1234. másodízben megesküdött, hogy a beregi határozatokat betartja (l. Beregi eskü), az Á. kiirtását is megígérte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 120. címszó a lexikon => 26. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10120.htm

CÍMSZÓ: Álkeresztények

SZÓCIKK: Álkeresztények. Minden valószínűség szerint, azokat a zsidókat és izmaelitákat emlegették az Árpádházi királyok korában ilyen elnevezés alatt, akik, hogy állami és közhivatalokban megmaradhassanak, az aranybulla kiadása után megkeresztelkedtek. De Róbert esztergomi érsek, mikor 1232 év végén egyházi átokhoz folyamodott és felsorolja az ország bajait és okozóit, csak a szaracénusok l. Izmaeliták és az álkeresztények ellen fakad ki, a zsidókról azonban nem tesz említést. Mikor IV. Béla 1234. másodízben megesküdött, hogy a beregi határozatokat betartja l. Beregi eskü , az Á. kiirtását is megígérte.

10120.ht

CÍMSZÓ Álkereszténye

SZÓCIKK Álkeresztények Minde valószínűsé szerint azoka zsidóka é izmaelitáka emlegetté a Árpádház királyo korába ilye elnevezé alatt akik hog állam é közhivatalokba megmaradhassanak a aranybull kiadás utá megkeresztelkedtek D Róber esztergom érsek miko 123 é végé egyház átokho folyamodot é felsorolj a orszá bajai é okozóit csa szaracénuso l Izmaelitá é a álkereszténye elle faka ki zsidókró azonba ne tes említést Miko IV Bél 1234 másodízbe megesküdött hog bereg határozatoka betartj l Bereg esk a Á kiirtásá i megígérte

10120.h

CÍMSZ Álkeresztény

SZÓCIK Álkereszténye Mind valószínűs szerin azok zsidók izmaeliták emlegett Árpádhá király koráb ily elnevez alat aki ho álla közhivatalokb megmaradhassana aranybul kiadá ut megkeresztelkedte Róbe esztergo érse mik 12 vég egyhá átokh folyamodo felsorol orsz baja okozói cs szaracénus Izmaelit álkeresztény ell fak k zsidókr azonb n te említés Mik I Bé 123 másodízb megesküdöt ho bere határozatok betart Bere es kiirtás megígért

10120.

CÍMS Álkeresztén

SZÓCI Álkeresztény Min valószínű szeri azo zsidó izmaelitá emleget Árpádh királ korá il elneve ala ak h áll közhivatalok megmaradhassan aranybu kiad u megkeresztelkedt Rób eszterg érs mi 1 vé egyh átok folyamod felsoro ors baj okozó c szaracénu Izmaeli álkeresztén el fa zsidók azon t említé Mi B 12 másodíz megesküdö h ber határozato betar Ber e kiirtá megígér

10120

CÍM Álkereszté

SZÓC Álkeresztén Mi valószín szer az zsid izmaelit emlege Árpád kirá kor i elnev al a ál közhivatalo megmaradhassa aranyb kia megkeresztelked Ró eszter ér m v egy áto folyamo felsor or ba okoz szaracén Izmael álkereszté e f zsidó azo említ M 1 másodí megesküd be határozat beta Be kiirt megígé

1012

CÍ Álkereszt

SZÓ Álkereszté M valószí sze a zsi izmaeli emleg Árpá kir ko elne a á közhivatal megmaradhass arany ki megkeresztelke R eszte é eg át folyam felso o b oko szaracé Izmae álkereszt zsid az emlí másod megeskü b határoza bet B kiir megíg